Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygedagpenge

§ 1

I bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret ved bekendtgørelse nr. 264 af 21. marts 2007, bekendtgørelse nr. 414 af 28. maj 2008, bekendtgørelse nr. 1417 af 14. december 2009, bekendtgørelse nr. 419 af 20. april 2010, bekendtgørelse nr. 406 af 4. maj 2011 og bekendtgørelse nr. 1203 af 13. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 6, stk. 2, § 10, stk. 2, § 14, § 45, stk. 5, § 46, stk. 2, § 47, stk. 2, § 55, stk. 4, § 62, stk. 7 og § 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2011, fastsættes:«

2. Kapitel 7 a, udgår.

3. I § 16, stk. 2, ændres »31. december 2011« til: »31. december 2013«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2012.

Stk. 2. § 1, nr. 3, har virkning fra den 1. januar 2012, jf. lov nr. 50 af 25. januar 2012.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. februar 2012

Marie Hansen

/ Jens Erik Zebis