Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0065
 
32010L0073
 
Links til øvrige EU dokumenter
32010R1031
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland1)

(Bevilling af engagementer, obligatorisk anvendelse af danske regnskabsregler, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, som ændret ved § 14 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 12 som nyt stykke:

»Stk. 13. Kapitel 20 c finder anvendelse på fælles datacentraler.«

Stk. 13-16 bliver herefter stk. 14-17.

2. § 1, stk. 15 og 16, der bliver stk. 16 og 17, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 16. For leverandører og underleverandører til outsourcingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 24 og 25, finder § 347, stk. 1 og 5, anvendelse.«

3. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 27:

»27) Kompetente myndigheder:

De nationale myndigheder, der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til at udøve tilsyn med virksomhedstyper omfattet af denne lov.«

4. I § 5 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1, nr. 16, litra c og d, nævnte mellemværender.«

5. § 9, stk. 9, ophæves.

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 9 og 10.

6. I § 9, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres »Værdipapirhandlere og operatører af regulerede markeder« til: »Værdipapirhandlere«.

7. I § 13 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for pengeinstitutters, realkreditinstitutters, fondsmæglerselskabers og investeringsforvaltningsselskabers egne udstedte instrumenter, der kan indgå i basiskapitalen.«

8. § 31, stk. 11, ophæves.

9. § 39, stk. 6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 6. En finansiel virksomhed, der ønsker at udøve tjenesteydelser i et land uden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal give Finanstilsynet meddelelse herom, senest 1 måned inden aktiviteterne påbegyndes, med angivelse af, i hvilket land virksomheden ønskes påbegyndt, og hvilke aktiviteter der ønskes udøvet. Hvis det ikke er muligt at give Finanstilsynet meddelelse herom, senest 1 måned inden aktiviteterne påbegyndes, skal meddelelse ske snarest muligt.

Stk. 7. Virksomhederne skal meddele Finanstilsynet om enhver ændring i de i stk. 6 nævnte aktiviteter, senest 1 måned inden ændringen foretages. Hvis det ikke er muligt at meddele Finanstilsynet ændringen inden for denne frist, skal meddelelse ske snarest muligt.«

10. I § 62, stk. 2, 1. pkt., ændres »underretning af Finanstilsynet« til: »ansøgning om godkendelse«.

11. I § 78, stk. 1, nr. 2, ændres »direktør eller bestyrelsesmedlem« til: »direkte eller indirekte besidder af en kvalificeret andel, bestyrelsesmedlem eller direktør«.

12. I § 125 a, stk. 1, ændres »2010 og 2011« til: »2010, 2011 og 2012«.

13. I § 125 a, stk. 1, ændres »i medfør af stk. 2« til: »i medfør af stk. 2 og 3«.

14. I § 125 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved opgørelsen af kravet i medfør af stk. 1 kan Finanstilsynet tillade, at virksomheder, der den 1. januar 2010 eller derefter er begyndt at anvende en intern metode til opgørelse af de risikovægtede poster til kreditrisiko eller operationel risiko, jf. § 143, stk. 3, anvender reglerne, der var gældende før den 1. januar 2011 for virksomheder, der ikke anvender en intern metode til opgørelse af de risikovægtede poster til kreditrisiko eller operationel risiko.«

15. § 183, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, hvis værdipapirer ikke er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan uanset stk. 2 vælge at anvende de standarder, der er nævnt i stk. 3, på deres koncernregnskab.«

16. I § 183, stk. 5, 1. pkt., ændres »årsrapport« til: »koncernregnskab«, og 3. pkt. ophæves.

17. I § 204, stk. 4, ændres »§ 242, 2. pkt., § 256, 3. pkt.« til: »§ 238, stk. 2, § 239, stk. 2, § 242, 2. pkt., § 256, stk. 2«.

18. § 224, stk. 6, ophæves.

19. § 226, stk. 5, ophæves.

20. § 343 p, stk. 1, affattes således:

»Finanstilsynet udfører de tilsynsopgaver, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed uddelegerer til Finanstilsynet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. Endvidere bistår Finanstilsynet på anmodning Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed med at udføre dens opgaver i forbindelse med undersøgelser af kreditvurderingsbureauer og kontroller på stedet.«

21. § 343 p, stk. 2 og 3, ophæves.

22. Efter § 343 p indsættes før afsnit XI:

»Afsnit X c

Fælles datacentraler

Kapitel 20 c

Fælles datacentraler

§ 343 q. Ved fælles datacentraler forstås i denne lov virksomheder, hvis væsentligste aktiviteter omfatter it-drifts- eller -udviklingsopgaver for flere finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder eller sådanne virksomheders dattervirksomheder, og som overvejende er ejet af

1) en eller flere finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder eller sådanne virksomheders dattervirksomheder i forening eller

2) en eller flere foreninger, hvis medlemmer overvejende er finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder eller sådanne virksomheders dattervirksomheder.

Stk. 2. Reglerne i dette kapitel gælder også for datacentraler, der udfører væsentlig it-drift for den fælles betalingsinfrastruktur, såfremt flere finansielle virksomheder har væsentlige ejerandele i den fælles datacentral.

Stk. 3. Finanstilsynet kan undtagelsesvis, hvis særlige grunde gør sig gældende, dispensere fra stk. 1 og 2. Dispensationer skal være tidsbegrænsede, men kan fornyes.

§ 343 r. Reglerne om betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området, der er udstedt i medfør af denne lovs § 71, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for fælles datacentraler.

Stk. 2. Reglerne om outsourcing udstedt i medfør af § 72 a finder tilsvarende anvendelse for fælles datacentraler, hvis de fælles datacentraler outsourcer væsentlige it-opgaver, der udføres for virksomheder omfattet af lovens § 5, stk. 1.«

23. I § 345, stk. 2, nr. 1, ændres »finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder« til: »finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og fælles datacentraler«.

24. I § 346, stk. 1, 1. pkt., ændres »finansielle virksomheders og finansielle holdingvirksomheders« til: »finansielle virksomheders, finansielle holdingvirksomheders og fælles datacentralers«.

25. I § 347, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »finansielle holdingvirksomheder,«: »fælles datacentraler,«.

26. I § 347, stk. 2, ændres »en finansiel virksomhed og dens filialer eller en finansiel holdingvirksomhed« til: »en finansiel virksomhed og dens filialer, en finansiel holdingvirksomhed eller en fælles datacentral«.

27. § 347 b affattes således:

»§ 347 b. Finanstilsynet kan påbyde en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed eller en fælles datacentral at lade foretage og afholde udgifterne til en uvildig undersøgelse af et eller flere forhold i den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller den fælles datacentral, såfremt Finanstilsynet vurderer, at dette er af væsentlig betydning for tilsynet med virksomheden, og der ikke er tale om en for Finanstilsynet sædvanligt forekommende undersøgelse. Resultatet af den uvildige undersøgelse skal afgives i en skriftlig rapport, som skal foreligge inden for et af Finanstilsynet fastsat tidspunkt. Finanstilsynet kan bestemme, at de sagkyndige personer, jf. stk. 2-6, løbende skal foretage afrapportering til Finanstilsynet om forhold i forbindelse med undersøgelsen.

Stk. 2. Den uvildige undersøgelse skal foretages af en eller flere sagkyndige personer. Den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller den fælles datacentral udpeger de sagkyndige personer inden for en af Finanstilsynet fastsat frist. Finanstilsynet skal godkende de foreslåede sagkyndige personer.

Stk. 3. Den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller den fælles datacentral skal give de sagkyndige personer de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af den uvildige undersøgelse.

Stk. 4. De sagkyndige personer skal udlevere en kopi af den skriftlige rapport om undersøgelsen til Finanstilsynet, senest samtidig med at rapporten udleveres til den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller den fælles datacentral.

Stk. 5. De sagkyndige personer skal straks give Finanstilsynet oplysninger om forhold, de bliver opmærksomme på i forbindelse med den uvildige undersøgelse, såfremt oplysningerne er af væsentlig betydning for virksomhedens risikoprofil eller forretningsmodel, som kan medføre en ikke uvæsentlig risiko for, at disse forhold kan udvikle sig således, at virksomheden vil miste sin tilladelse.

Stk. 6. Hvis den sagkyndige person på grund af dennes særlige forhold ikke kan videregive oplysningerne i henhold til stk. 4 og 5 til Finanstilsynet, kan underretning af Finanstilsynet ske af andre end den sagkyndige person, herunder af den finansielle virksomhed, den finansielle holdningvirksomhed eller den fælles datacentral.«

28. I § 354, stk. 6, nr. 12, ændres »Skifteretten« til: »Kurator, skifteretten«.

29. I § 354, stk. 6, nr. 21, udgår »Kommissionen, hvis den har behov herfor til varetagelse af dens opgaver i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer,«.

30. I § 354, stk. 6, indsættes som nr. 30:

»30) Færøske tilsynsmyndigheder på det finansielle område under forudsætning af, at modtagerne er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og at modtagerne har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver, jf. dog stk. 12.«

31. I § 354, stk. 12, indsættes efter »stk. 6, nr. 22«: »og 30«.

32. I § 354 c, stk. 1, ændres »et kreditvurderingsbureau efter § 373, stk. 1 og 2, for overtrædelse af« til: »en finansiel virksomhed efter § 373, stk. 2, for overtrædelse af artikel 4, stk. 1, i«.

33. § 354 c, stk. 2 og 3, ophæves.

34. I § 360, stk. 2, ændres »jf. § 361, stk. 1, nr. 21« til: »jf. § 361, stk. 1, nr. 20«.

35. § 361, stk. 1, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-30 bliver herefter nr. 7-29.

36. § 361, stk. 1, nr. 26-30, der bliver nr. 25-29, ophæves, og i stedet indsættes:

»25) Pantebrevsselskaber omfattet af lov om pantebrevsselskaber betaler 10.000 kr. årligt.

26) E-penge-institutter, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, betaler årligt 60.000 kr.

27) E-penge-institutter med begrænset tilladelse, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, betaler årligt 6.000 kr.

28) Udenlandske investeringsinstitutter omfattet af §§ 18 og 19 i lov om investeringsforeninger m.v. betaler årligt 8.000 kr.

29) For hver meddelelse, anmeldelse eller ansøgning om grænseoverskridende markedsføring af andele i investeringsinstitutter, jf. §§ 18-21 i lov om investeringsforeninger m.v., betales 2.500 kr.

30) En fælles datacentral betaler årligt 53.000 kr. Såfremt en fælles datacentral i et regnskabsår gennemsnitligt har færre end 25 fuldtidsansatte, betaler den fælles datacentral årligt 1.000 kr.«

37. I § 372, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

38. § 372, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

39. I § 373, stk. 1, ændres »§ 39, stk. 1, 3, 4 og 6,« til: »§ 39, stk. 1, 3 og 4,«, og »§ 226, stk. 1 og 2, og stk. 5, 1. pkt.« ændres til: »§ 226, stk. 1 og 2«.

40. I § 373, stk. 1, ændres »§ 343 j, § 404, stk. 1, 2, 4 og 5, samt artikel 14 og artikel 24, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer« til: »§ 343 j og § 404, stk. 1, 2, 4 og 5,«.

41. I § 373, stk. 2, indsættes efter »§ 77 d, stk. 1«: »og 2«.

42. I § 373, stk. 2, indsættes efter »§ 347 b, stk. 3«: »og 6«.

43. I § 373, stk. 2, ændres »samt artikel 4 i Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer, dog ikke artikel 14 og artikel 24, stk. 1, litra b,« til: »samt artikel 4 i Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder og artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer,«.

44. I § 373 a, stk. 1, indsættes efter »denne lov«: »og regler udstedt i medfør af denne lov«.

§ 2

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer, EU-Tidende 2009, nr. L 146, side 37« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer, EU-Tidende 2009, nr. L 146, side 37, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende 2010, nr. L 327, side 1 (ændring af prospektdirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1031/2010/EU af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet«.

2. I § 7, stk. 6 og 7, ændres »jf. stk. 4« til: »jf. stk. 5«.

3. I § 7 a, stk. 2, ændres »jf. § 9, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed.« til: »jf. § 17, stk. 2, 2. og 3. pkt.«

4. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Virksomhed omfattet af § 7, stk. 1,«: »og en operatør af et reguleret markeds drift af en multilateral handelsfacilitet«.

5. Efter § 8 a indsættes:

»§ 8 b. En udenlandsk operatør, der er meddelt tilladelse til at drive et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan lade fjernmedlemmer, -deltagere eller -brugere her i landet få adgang til det regulerede marked eller den multilaterale handelsfacilitet, når Finanstilsynet har modtaget meddelelse herom fra tilsynsmyndighederne i operatørens hjemland.

Stk. 2. En udenlandsk operatør kan få Finanstilsynets tilladelse til at drive et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet her i landet, hvis operatøren er etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvis den kompetente myndighed i operatørens hjemland har givet operatøren tilladelse og fører tilsyn med operatøren i overensstemmelse med hjemlandets lovgivning, hvormed afsnit III i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) er gennemført. Tilladelsen kan gives, hvis operatøren opfylder betingelserne i § 8, stk. 2, med de nødvendige tilpasninger. Kravene til Finanstilsynet i § 8, stk. 5, finder anvendelse på behandlingen af ansøgningen.

Stk. 3. Når en udenlandsk operatør er meddelt tilladelse efter stk. 2, finder denne lov anvendelse på operatøren og dennes aktiviteter her i landet.

§ 8 c. Et reguleret marked kan få tilladelse i Danmark til at være auktionsplatform i henhold til Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen).

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 er betinget af, at det regulerede marked og dets operatør opfylder kravene i denne lovs kapitel 3 og 4 med de nødvendige tilpasninger.

Stk. 3. Hvis operatøren af det regulerede marked ikke er etableret i Danmark, kan tilladelse efter stk. 1 gives, hvis

1) det regulerede marked opfylder kravene i denne lovs kapitel 3 og 4 med de nødvendige tilpasninger og

2) operatøren er etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og den kompetente myndighed i operatørens hjemland har givet operatøren tilladelse og fører tilsyn med operatøren i overensstemmelse med hjemlandets lovgivning, i henhold til hvilken afsnit III i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) er gennemført.

Stk. 4. En operatør kan få tilladelse til at drive et reguleret marked, der har tilladelse til at være auktionsplatform i henhold til Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen) i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis

1) operatøren opfylder kravene i denne lovs kapitel 3 og 4 med de nødvendige tilpasninger og

2) den kompetente myndighed i det regulerede markeds hjemland giver det regulerede marked tilladelse i henhold til Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen) og fører tilsyn med det regulerede marked i overensstemmelse med hjemlandets lovgivning, i henhold til hvilken afsnit III i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) er gennemført.

Stk. 5. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilladelse, skal dette begrundes og meddeles ansøgeren senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 6 måneder efter at ansøgeren har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelsen. Der skal under alle omstændigheder træffes afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse truffet afgørelse, kan ansøgeren indbringe sagen for domstolene.«

6. I § 10 d, stk. 2, 1. pkt., ændres »underretning af Finanstilsynet« til: »ansøgning om godkendelse«.

7. § 17, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»En operatør af et reguleret marked, der ønsker at drive en multilateral handelsfacilitet som en alternativ markedsplads, skal give meddelelse herom til Finanstilsynet inden påbegyndelse af den alternative markedsplads. Multilaterale handelsfaciliteter, der har været i drift inden en sådan meddelelse, kan ikke efterfølgende drives som alternative markedspladser.«

8. I § 20, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »af det regulerede marked«: »eller en multilateral handelsfacilitet«.

9. I overskriften til kapitel 6 og i § 23, stk. 4, nr. 9, ændres »2.500.000 euro« til: »5.000.000 euro«.

10. I § 23, stk. 4, nr. 10, ændres »50.000.000 euro« til: »75.000.000 euro«.

11. I § 23 a, stk. 1-5, ændres »børsdage« til: »hverdage«.

12. § 27 a, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

13. § 27 b ophæves.

14. § 28 a, stk. 1, affattes således:

»Ledende medarbejdere i selskaber, der har Danmark som hjemland, jf. § 28, stk. 3, og hvor selskabet udsteder aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til handel på et sådant marked, skal til Finanstilsynet indberette en meddelelse om transaktioner, som de udfører for egen regning, og som vedrører selskabets aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til sådanne aktier. Meddelelsen skal indberettes elektronisk til Finanstilsynet senest 2 hverdage efter transaktionen. Finanstilsynet offentliggør meddelelsen straks efter modtagelsen.«

15. § 28 a, stk. 3, 2.-4. pkt., affattes således:

»Meddelelsen skal gives til den ledende medarbejder senest 2 hverdage efter transaktionen. Den ledende medarbejder indberetter elektronisk en meddelelse med de modtagne oplysninger til Finanstilsynet senest 2 hverdage efter modtagelsen af meddelelsen. Finanstilsynet offentliggør straks herefter meddelelsen.«

16. § 28 a, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 5-7.

17. § 28 a, stk. 6, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En ledende medarbejders pligt til at indberette meddelelse efter stk. 1, 1. pkt., og til at indberette meddelelse om modtagne oplysninger efter stk. 3, 3. pkt., indtræder først, hvis kursværdierne af de transaktioner, der i løbet af et kalenderår er gennemført af den ledende medarbejder og af nærtstående personer til den pågældende ledende medarbejder, tilsammen udgør et beløb på 5.000 euro eller derover. Hvis beløbsgrænsen på 5.000 euro overskrides, skal der gives meddelelse om den transaktion, hvorved beløbsgrænsen overskrides, og alle efterfølgende transaktioner det pågældende kalenderår.«

18. I § 28 a, stk. 7, der bliver stk. 6, udgår »samt indberetning efter stk. 5«.

19. I § 28 a, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-6«.

20. I § 37, stk. 1, 1. pkt., ændres »En udsteder af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked,« til: »En udsteder, der har Danmark som hjemland, jf. § 28, stk. 3, og som har værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, nr. 1,«.

21. I § 37, stk. 2, 1. pkt., ændres »En udsteder af værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, nr. 1,« til: »En udsteder, der har Danmark som hjemland, jf. § 28, stk. 3, og som har værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, nr. 1,«.

22. I § 40 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Ved en multilateral handelsfacilitet forstås et handelssystem med undtagelse af regulerede markeder, der inden for systemet og efter dettes ufravigelige regler sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter omfattet af § 2, nr. 1-10, i forbindelse med hinanden på en sådan måde, at der indgås en aftale om overdragelse.«

Stk. 1 bliver herefter stk. 2.

23. I overskriften til kapitel 12 og i § 43, stk. 1, ændres »mellem 100.000 og 2.500.000 euro« til: »mellem 1.000.000 og 5.000.000 euro«.

24. I § 43, stk. 1, udgår »som ikke er optaget til handel på et reguleret marked,«.

25. I § 44, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »direktiv 2003/71/EF«: »som ændret ved direktiv 2010/73/EU«.

26. I § 83, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Finanstilsynet påser overholdelsen af artikel 37-42 i Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen).«

27. § 83, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Fondsrådet skal for udstedere af værdipapirer med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark kontrollere, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 183-193 i lov om finansiel virksomhed, §§ 63 og 64 i lov om investeringsforeninger m.v. og årsregnskabsloven er overholdt, hvis værdipapirerne er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.«

28. § 83, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Kontrollen efter stk. 2 omfatter også kontrol af reglerne for finansiel information i års- og delårsrapporter fra udstedere, der har Danmark som hjemland efter § 28, stk. 3, nr. 2, som disse regler er fastlagt i den regnskabslovgivning, de pågældende udstedere er omfattet af, jf. § 27, stk. 7.«

29. I § 83, stk. 11, ændres »§ 33, stk. 5, § 40, stk. 1, nr. 1, 2 og 4,« til: »§ 40, stk. 2, nr. 1, 2 og 4,«.

30. I § 83 a, stk. 1, nr. 3, udgår »§ 27 b, stk. 2,«.

31. I § 83 a, stk. 1, nr. 3, ændres »28 a, stk. 5,« til: »§ 28 a, stk. 1 og 3,«.

32. I § 84, stk. 2, nr. 2, udgår »samt«.

33. I § 84, stk. 2, nr. 3, ændres »informationsvirksomhed.« til: »informationsvirksomhed og«.

34. I § 84, stk. 2, indsættes som nr. 4:

»4) træffer afgørelse i sager om overholdelse af artikel 37-42 i Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen) af principiel karakter og i sager, der har videregående betydelige følger for aktørerne på auktionsplatformen.«

35. I § 84 a, stk. 6, nr. 11, ændres »Skifteretten« til: »Kurator, skifteretten«.

36. I § 84 a, stk. 6, indsættes efter nr. 19 som nyt nummer:

»20) Den auktionstilsynsførende i medfør af Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen) til brug for, at denne kan udføre sine funktioner.«

Nr. 20 og 21 bliver herefter nr. 21 og 22.

37. I § 84 c, stk. 1, indsættes efter »§ 84, stk. 2, nr. 1«: »og 4«.

38. I § 84 d, stk. 2, nr. 6, ændres »jf. § 28 a, stk. 1, 3, 5 og 7, og bestemmelser herom udstedt i medfør af § 28 a, stk. 8,« til: »jf. § 28 a, stk. 1, 3 og 6, og bestemmelser herom udstedt i medfør af § 28 a, stk. 7,«.

39. § 84 d, stk. 2, nr. 11, affattes således:

»11) reglerne om overtagelsestilbud, jf. § 31, stk. 1, og § 32, stk. 1-3, og af bestemmelser herom udstedt i medfør af § 32, stk. 4,«.

40. I § 84 d, stk. 2, nr. 15, udgår »og«.

41. I § 84 d, stk. 2, nr. 16, ændres »§ 37, stk. 10.« til: »§ 37, stk. 10, og«.

42. I § 84 d, stk. 2, indsættes som nr. 17:

»17) reglerne i artikel 37-42 i Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen).«

43. I § 84 d, stk. 5, ændres »§ 93, stk. 3, 1. og 2. pkt.« til: »§ 93, stk. 3, 1. og 3. pkt.«

44. I § 88, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til artikel 37-42 i Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen).«

45. § 92, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Opfylder en operatør af et reguleret marked, en clearingscentral eller en værdipapircentral ikke kapitalkravet i § 8, stk. 2, nr. 2, eller det individuelt fastsatte kapitalkrav efter § 15, stk. 3, 4. pkt., kan Finanstilsynet enten fastsætte en frist til at bringe kapitalen op på det fastsatte krav eller straks inddrage tilladelsen.«

46. Efter § 92 a indsættes i kapitel 27:

»§ 92 b. Finanstilsynet kan inddrage en tilladelse efter § 8 c, stk. 1 eller 4, hvis

1) virksomheden ikke påbegyndes inden for en i tilladelsen fastsat frist, eller, hvis der ikke er fastsat en frist i tilladelsen, inden 12 måneder efter at tilladelsen er givet,

2) virksomheden ikke udøves i en sammenhængende periode på over 6 måneder,

3) auktionsplatformen eller dens operatør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine pligter efter Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen), denne lov eller bestemmelser udstedt i medfør af loven eller påbud givet i henhold til § 93, stk. 3,

4) auktionsplatformen eller dens operatør ikke længere opfylder de vilkår, hvorpå tilladelsen blev meddelt, eller som senere er tilføjet tilladelsen, eller

5) Finanstilsynet vurderer, at auktionsplatformens gennemførelse af auktioner ikke sker på en for markedet sikker, effektiv og teknisk forsvarlig måde.«

47. I § 93, stk. 1, udgår »§ 27 b, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt.,«.

48. I § 93, stk. 1, ændres »§ 28 a, stk. 1, stk. 3, 4. pkt., stk. 5, 1. pkt., og stk. 7,« til: »§ 28 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 3, 3. pkt., og stk. 6,«.

49. I § 93, stk. 1, ændres »§ 40,« til: »§ 40, stk. 2,«.

50. I § 93, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Finanstilsynet kan også give en fysisk eller juridisk person påbud om ændring af forholdet, hvis denne ikke opfylder sine forpligtelser efter Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen).«

51. I § 93, stk. 3, 3. pkt., der bliver stk. 3, 4. pkt., ændres »Beføjelser efter 1. og 2. pkt.« til: »Beføjelser efter 1. og 3. pkt.«

52. § 93, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Forældelsesfristen for strafansvar for overtrædelse af loven eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«

53. I § 93 a, stk. 1, indsættes efter »denne lov«: »og regler udstedt i medfør af denne lov«.

§ 3

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 389 af 15. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge.«

2. § 1, stk. 1, nr. 9, affattes således:

»9) Udenlandske virksomheders filialer og agenter her i landet, der udøver virksomhed efter nr. 1-8 og 10.«

3. I § 1, stk. 1, nr. 11, indsættes efter »personer,«: »herunder filialer af og agenter for udenlandske virksomheder,«.

4. I § 1, stk. 1, nr. 12, indsættes efter »personer,«: »herunder filialer af og agenter for udenlandske virksomheder,«.

5. I § 1, stk. 1, nr. 13, litra d, ændres »virksomheder,« til: »virksomheder eller«.

6. I § 1, stk. 1, nr. 13, litra e, ændres »virksomheder eller« til: »virksomheder.«

7. § 1, stk. 1, nr. 13, litra f, ophæves.

8. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler for, i hvilket omfang loven finder anvendelse for virksomheder og personer omfattet af Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen).«

9. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 7 og 8:

»7) Lejlighedskunder: Kunder, som bistås med enkeltstående transaktioner eller enkeltstående rådgivningsopgaver, hvor der ikke er etableret et fast kundeforhold eller optaget en forretningsmæssig forbindelse.

8) Kontroloplysninger: Oplysninger om den legitimation, som tilvejebringes for at kontrollere, at identitetsoplysninger er korrekte.«

10. I § 7 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om underretningspligten til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, jf. stk. 1.«

11. I § 11 indsættes efter »transaktion«: »eller rådgivningsopgave«.

12. § 14 affattes således:

»§ 14. Ved bistand til lejlighedskunder med enkeltstående transaktioner kan opfyldelse af kravene i §§ 12, 15 og 19 undlades, hvis transaktionen ikke overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 1.000 euro. Opfyldelse af kravet i § 12, stk. 3, 2. pkt., kan endvidere ud fra en risikovurdering undlades, hvis transaktionen ikke overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 15.000 euro.

Stk. 2. Ved bistand til lejlighedskunder med enkeltstående rådgivningsopgaver kan opfyldelse af kravene i §§ 12, 15 og 19 undlades.«

13. § 15, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kravet i stk. 2, 1. pkt., gælder ikke, hvis den pågældende er omfattet af kredsen af virksomheder nævnt i § 21, stk. 1, nr. 1.«

14. § 16 affattes således:

»§ 16. Reglerne for, hvilke oplysninger der skal ledsage en pengeoverførsel, reguleres i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, jf. dog stk. 2, 3 og 5.

Stk. 2. Forordningen finder ikke anvendelse på pengeoverførsler inden for eller mellem Danmark, Færøerne og Grønland i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, når

1) beløbet ikke overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 1.000 euro,

2) modtagerens betalingsformidler er omfattet af denne lov eller tilsvarende regler for Færøerne eller Grønland og

3) modtagerens betalingsformidler ved hjælp af et entydigt referencenummer kan finde frem til den juridiske eller fysiske person, som betalingsmodtageren har aftale med om levering af varer eller tjenesteydelser.

Stk. 3. Kravene til, hvilke oplysninger der skal ledsage en pengeoverførsel, jf. artikel 5 i forordningen, finder ikke anvendelse på pengeoverførsler til organisationer med et almennyttigt formål, når

1) det overførte beløb ikke overstiger 150 euro,

2) overførslen gennemføres inden for eller mellem Danmark, Færøerne og Grønland,

3) organisationen er underlagt krav om regnskabsaflæggelse og

4) organisationen er undergivet offentligt tilsyn eller ekstern revision, der er foretaget af en statsautoriseret eller en registreret revisor.

Stk. 4. Undtagelse efter stk. 3 er betinget af, at organisationen lader sig registrere hos Finanstilsynet og dokumenterer, at kravet om regnskabsaflæggelse og enten ekstern revision eller offentligt tilsyn er opfyldt. Organisationen skal desuden give oplysning om de fysiske personer, der udgør organisationens øverste ledelse eller i øvrigt udøver kontrol over selskabet. Ændringer i de i 1. og 2. pkt. nævnte forhold skal indberettes til Finanstilsynet.

Stk. 5. De regler, der gælder for pengeoverførsler inden for Danmark ifølge forordningen, finder tilsvarende anvendelse for pengeoverførsler inden for Færøerne og Grønland og mellem Danmark, Færøerne og Grønland.«

15. Overskriften før § 17 affattes således:

»Bistand fra tredjemand«.

16. § 17 affattes således:

»§ 17. De af loven omfattede virksomheder og personer kan undlade selv at indhente oplysninger m.v. efter § 12, stk. 1-4, § 15 og § 19, stk. 1, 2 og 4, hvis oplysningerne stilles til rådighed af en af de i § 1, stk. 1, nr. 1-8, 13 eller 15, nævnte virksomheder eller en tilsvarende virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union, et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller en tilsvarende virksomhed i et tredjeland, der er underlagt krav om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som svarer til kravene i denne lov. Denne virksomhed betegnes i dette kapitel som tredjemand.

Stk. 2. De af loven omfattede virksomheder og personer skal indhente tilstrækkelige oplysninger om tredjemand til at kunne lægge til grund, at denne har indført foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, der svarer til kravene i denne lov.

Stk. 3. Tredjemand skal forpligte sig til straks at stille de nævnte oplysninger til rådighed for virksomheden eller personen omfattet af loven. Endvidere skal tredjemand forpligte sig til på anmodning straks at fremsende relevante kontroloplysninger og anden relevant dokumentation til virksomheden eller personen omfattet af loven.

Stk. 4. Uanset stk. 1-3 er den pågældende virksomhed eller person ansvarlig for, at reglerne overholdes.

Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de personer og virksomheder omfattet af loven, som er etableret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har aftale med på det finansielle område, såfremt Kommissionen efter artikel 40, stk. 4, i 3. hvidvaskdirektiv beslutter at undtage det land, hvor den pågældende virksomhed har hjemsted.«

17. § 18 affattes således:

»§ 18. Virksomheder og personer omfattet af loven kan vælge kontraktmæssigt at outsource opgaver, som disse skal udføre med henblik på overholdelse af regler i denne lov, til en leverandør. Det er dog en betingelse herfor, at de af loven omfattede virksomheder eller personer inden indgåelse af aftalen om outsourcing sikrer sig, at leverandøren har den evne og kapacitet, der er nødvendig for at varetage opgaven på en tilfredsstillende måde, og at leverandøren har de tilladelser, der må være en forudsætning for, at leverandøren kan påtage sig opgaven.

Stk. 2. Der skal under aftalen løbende føres kontrol med, at leverandøren udfører opgaven i overensstemmelse med kravene, og på baggrund heraf skal forsvarligheden af outsourcingaftalen løbende vurderes.

Stk. 3. Uanset om outsourcing finder sted, er virksomheden eller personen ansvarlig for, at reglerne overholdes.«

18. § 19, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) Kræve, at den første betaling i forbindelse med transaktionerne foretages via en konto åbnet i kundens navn i et pengeinstitut eller en tilsvarende virksomhed etableret i et land inden for Den Europæiske Union, et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller et tredjeland, der er underlagt krav om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som svarer til kravene i denne lov, og der føres kontrol med overholdelsen af disse krav.«

19. I § 19, stk. 3, ændres »og udstedere af elektroniske penge« til: », betalingsinstitutter og e-penge-institutter«.

20. § 19, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) indhente tilstrækkelige oplysninger om det pågældende institut til fuldt ud at forstå, hvori dets virksomhed består, og på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger bedømme det pågældende instituts renommé og tilsynets kvalitet, herunder oplysninger om, hvorvidt det pågældende institut er omfattet af en myndighedsundersøgelse eller tidligere har modtaget sanktioner fra offentlige myndigheder for overtrædelse af regler om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme,«.

21. § 19, stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2) indhente tilstrækkelige oplysninger til at sikre sig, at det pågældende institut har tilstrækkelige og effektive kontrolprocedurer med henblik på overholdelse af regler om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme,«.

22. I § 19, stk. 3, nr. 3, indsættes efter »daglige ledelse«: »til etablering af korrespondentforbindelsen«.

23. I § 19, stk. 6, ændres »og udstedere af elektroniske penge« til: », betalingsinstitutter og e-penge-institutter«.

24. § 21, stk. 1, affattes således:

»Legitimationskravene i § 12, stk. 1-4, og § 15 kan efter en risikovurdering undlades, når kunden er

1) en af de i § 1, stk. 1, nr. 1-8, 10 og 19, nævnte virksomheder eller en tilsvarende virksomhed etableret i et land inden for Den Europæiske Union, et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller et tredjeland, der er underlagt krav om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som svarer til kravene i denne lov, og der føres kontrol med overholdelsen af disse krav,

2) en virksomhed, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, eller

3) en indenlandsk offentlig myndighed.«

25. § 23, stk. 1, affattes således:

»De af loven omfattede virksomheder og personer skal opbevare identitets- og kontroloplysninger, i mindst 5 år efter at kundeforholdet er ophørt. Kopi af legitimationsdokumenter, der er indhentet i medfør af §§ 11, 12, 14, 15 og 19, kan opbevares.«

26. I § 25, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Der skal endvidere udarbejdes tilstrækkelige skriftlige interne regler om overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, hvor dette er relevant, og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.«

27. I § 31, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Straffelovens § 78, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.«

28. I § 34, stk. 3 og 4, indsættes efter »hvervet«: », jf. § 78, stk. 2, i straffeloven«.

29. I § 34 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Tilsynet med filialer af og agenter for betalingsinstitutter og e-penge-institutter med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, udøves i samarbejde med tilsynsmyndigheden i instituttets hjemland.«

30. I § 37 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.«

31. Bilag 1, nr. 4, affattes således:

»4. Erhvervsmæssig fysisk pengetransport.«

32. Bilag 1, nr. 5, affattes således:

»5. Udstedelse og administration af rejsechecks, bankveksler og lignende betalingsinstrumenter.«

§ 4

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret senest ved § 231 i lov nr. 456 af 18. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. § 66 b, stk. 2, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

§ 5

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15. november 2010, som ændret ved § 31 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og § 17 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, ændres »35 år« til: »40 år«.

§ 6

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 133 af 22. februar 2011, som ændret ved § 30 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 619 af 14. juni 2011 og § 1 i lov nr. 1061 af 22. november 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, ændres »§§ 132 og 136« til: »regler udstedt i medfør af § 128, stk. 2,«.

§ 7

Lov nr. 436 af 14. maj 2007 om pengesedler i Grønland ophæves.

§ 8

I lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 128 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Under overholdelse af de enkelte placeringsgrænser i stk. 1 må en afdeling af en investeringsforening dog investere op til 20 pct. af afdelingens formue i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt af emittenter i samme koncern.

Stk. 3. Ved investeringer efter stk. 1 og 2 finder §§ 137-139 anvendelse.«

§ 9

I lov nr. 517 af 17. juni 2008 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligebehandling, m.v.), som ændret ved § 14 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 14 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. De dele af § 10, som ikke i medfør af stk. 3 sættes i kraft for Færøerne, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«

§ 10

I lov nr. 512 af 17. juni 2008 om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) foretages følgende ændring:

1. § 1 ophæves.

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2012, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 2, nr. 9-13, 23-25, 30 og 47, træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 3. § 1, nr. 15 og 16, træder i kraft den 1. marts 2012 med virkning for regnskabsåret 2012.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2, nr. 14-19, 31, 38 og 48.

Stk. 5. § 2, nr. 52, og § 3, nr. 30, finder kun anvendelse på forhold begået efter lovens ikrafttrædelse.

§ 12

Stk. 1. §§ 1-4, 6, 9 og 10 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 5 gælder ikke for Færøerne.

Stk. 3. §§ 1-3, 6, 9 og 10 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 4. § 4 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 5. § 8 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 28. februar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Ole Sohn

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende 2010, nr. L 327, side 1 (ændring af prospektdirektivet), Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1031/2010/EU af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), EU-Tidende 2009, nr. L 302, side 32.