Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Vildledende markedsføring i restaurant samt manglende meddelelse om ejerskifte

Resumé

Fødevareregion Øst indskærpede overfor en restaurant, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der vildleder forbrugerne, samt at virksomheden skulle have meddelt Fødevarestyrelsen ejerskifte.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fastholdt indskærpelserne. Den samlede markedsføring af Colorado Steak gav forbrugerne indtryk af, at kødet var fra USA. Dette var ikke altid tilfældet, hvorfor markedsføringen i menukort og på skilt var vildledende. Virksomheden skulle herudover senest samtidig med, at de havde fået restauranten overdraget, have meddelt fødevareregionen ejerskifte.

NN (restaurant)
Den 22. september 2010
Sagsnr.: 5550/847
Ref.: SFV /LKHA
Tlf.: 33951414

Indskærpelser om vildledning og ejerskifte fastholdes

I har i e-mail af 16. april 2010 klaget over indskærpelser af 15. april 2010 fra Fødevareregion Øst om vildledende markedsføring af Colorado Steak og manglende meddelelse om ejerskifte. Indskærpelserne medførte gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder indskærpelserne.

Sammendrag

Sekretariatet finder, at den samlede markedsføring af Colorado Steak giver forbrugerne indtryk af, at kødet er fra USA. Da kødet til tider ikke er amerikansk, er markedsføringen vildledende.

Du skulle senest samtidig med, at du fik overdraget restauranten, have meddelt fødevareregionen ejerskifte.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Fødevareregionens kontrolbesøg

Under tilsynet hos jer den 15. april 2010 konstaterer fødevareregionen, at I på gaden og i menukort reklamerer med, at I sælger amerikansk Colorado Steak, selvom kødet ikke er fra USA.

Fødevareregionen indskærper derfor under tilsynet, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der vildleder forbrugerne.

Fødevareregionen konstaterer endvidere, at restauranten har fået ny ejer den 1. april 2010, uden at det er meddelt til fødevarekontrollen.

Det indskærpes derfor, at virksomheden skal meddele Fødevarestyrelsen, at der er sket ejerskifte.

Din klage

I e-mail den 16. april 2010 klager du over indskærpelserne. Du oplyser, at restauranten ikke har fået det amerikanske kød til tiden, hvorfor der er købt dansk kød fra kødkvæg. Herudover finder du ikke, at I har reklameret med, at det er amerikansk kød, men alene oplyst, at det er lavet på traditionel amerikansk vis. Betegnelsen Colorado Steak knytter sig til udskæringen af kødet (Carvery). Til sammenligning oplyser du, at forbrugerne heller ikke ved køb af »ægte italiensk pizza« forventer, at alle ingredienserne er produceret i Italien. Du oplyser, at du ville have givet kunderne besked om, at kødet midlertidigt er dansk.

Du har vedhæftet menukort og reklamen på A-skiltet.

Med hensyn til indskærpelsen om ejerskifte oplyser du, at din revisor ikke har oplyst dig, at du skulle meddele ejerskifte til fødevaremyndighederne. Du regnede med, at Fødevarestyrelsen ville få besked om ejerskiftet i forbindelse med alkoholbevilling og næringsbrev. Du oplyser, at du har fået lov til at overtage den tidligere ejers historik på kontrolrapporten.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Markedsføringen af Colorado Steak er vildledende

Sekretariatet finder, at den samlede markedsføring af Colorado Steak giver forbrugerne indtryk af, at kødet er fra USA. Da kødet var dansk ved tilsynet, er markedsføringen vildledende.

Markedsføringen af fødevarer må ikke vildlede forbrugerne (fødevareforordningens1) artikel 16). Det beror på en samlet vurdering af markedsføringen, om en almindelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil blive vildledt.

Sekretariatet er enig med dig i, at dele af markedsføringen i menukortet og A-skiltet knytter sig til, at Colorado Steak tilberedes og serveres på amerikansk vis. Vi finder dog, at det samlede indtryk er, at Colorado Steak er af amerikansk kød.

I menukortet er bl.a. oplyst:

»I USA ved man hvordan steaks skal tilberedes og spises.

Det bedste kød, rigtig tilberedning, store mængder og små priser.

Det er netop det´ vi har i [NN]!«

På A-skiltet er bl.a. oplyst:

»I USA ved man hvordan steaks skal tilberedes og spises.

Kvalitets kød, perfekt tilberedt, i store mængder til små priser.

Det er netop det vi har i [NN]!«

Endvidere er det anført »Traditional American Steak« og »Ægte Amerikansk Steak…«

Vi finder, at ovennævnte udsagn giver forbrugerne en forventning om, at kødet er fra USA. Da fødevareregionen var på tilsyn i din restaurant, var kødet til Colorado Steak dansk. Markedsføringen var således vildledende.

Du oplyser, at du ville have oplyst forbrugerne om, at kødet midlertidigt var dansk og ikke amerikansk. Som vi forstår dig, ville du mundtligt have givet oplysning til forbrugerne om, at kødet var dansk, når de bestilte Colorado Steak. Dette er ikke tilstrækkeligt, da oplysningerne på A-skiltet og menukortet allerede kan have haft indflydelse på forbrugernes valg. Oplysningen om, at kødet midlertidigt er dansk, skulle derfor være givet i tilknytning til oplysningerne i menukortet og A-skiltet.

Du har henvist til, at forbrugerne heller ikke forventer, at alle ingredienser i f.eks. »ægte italiensk pizza« er fra Italien. En geografisk oprindelse kan godt være indarbejdet i en varebetegnelse, uden at det isoleret set kan betragtes som vildledende. Eksempler herpå er pariserbøf og fransk nougat. Sådanne varebetegnelser er ikke sammenlignelige med din markedsføring. Om forbrugerne vil forvente, at »ægte italiensk pizza« er fremstillet i Italien, at ingredienserne er fra Italien eller fremstillingen er italiensk, beror på en samlet vurdering af markedsføringen.

Ejerskifte skal meddeles

Du skulle senest samtidig med, at du fik overdraget restauranten, have meddelt fødevareregionen ejerskifte.

Som udgangspunkt kræver virksomhedsoverdragelse ikke fornyet autorisation eller registrering. Den nye ejer er derimod forpligtet til senest på overtagelsestidspunktet at meddele ejerskifte til fødevareregionen (autorisationsbekendtgørelsens2) § 27, stk. 1).

Ovennævnte regler ændres ikke af, at du ikke fik den vejledning, du havde forventet af din revisor.

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Line Kirketoft Justesen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (178/2002), med senere ændringer.

2) Bekendtgørelse nr. 149 af 25. februar 2009 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder mv., med senere ændringer.