Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven

(Forhøjelse af den kriminelle lavalder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011, som ændret ved § 22 i lov nr. 112 af 3. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 15 og § 81, nr. 10, ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 17. november 2011, som ændret ved § 23 i lov nr. 112 af 3. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 752, stk. 2, 2. pkt., ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

2. Overskriften til kapitel 75 b affattes således:

»Indgreb over for personer under 15 år«.

3. I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 3

I lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004, som ændret ved § 12 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, § 3 i lov nr. 711 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 412 af 9. maj 2011 og § 24 i lov nr. 112 af 3. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 6, nr. 2, ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 4

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 716 af 25. juni 2010, lov nr. 1551 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 118, stk. 3 og 4, ændres »jf. stk. 3« til: »jf. stk. 2«.

2. I § 80, stk. 4, 1. pkt., § 80 b, stk. 4, 2. pkt., og § 81, stk. 1 og 3, ændres »14 år« til: »15 år«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Hvor det ved straffens fastsættelse skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen, kommer afgørelser, der er truffet i forhold til personer, for handlinger foretaget, inden de pågældende var fyldt 15 år, ikke i betragtning.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 28. februar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Morten Bødskov