Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

(Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 1364 af 28. december 2011 og lov nr. 17 af 15. januar 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 indsættes før kapitel 5 som nyt kapitel:

»Kapitel 4 a

Digital kommunikation

§ 10 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om pligt til at anvende digital kommunikation via Jobnet eller en anden landsdækkende portal mellem på den ene side personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-10, og kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og på den anden side jobcenteret og andre, der varetager beskæftigelsesindsatsen efter denne lov. Bemyndigelsen kan anvendes til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation ved syge- og raskmeldinger og indkaldelser til samtaler og andre aktiviteter samt jobplaner og tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at jobcenteret kan sende digitale meddelelser til personer omfattet af stk. 1, herunder indkaldelser til samtaler og andre aktiviteter samt jobplaner, og udstede afgørelser og andre dokumenter uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, meddelelser og andre dokumenter, der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Jobnet eller jobcenteret som afsender.

Stk. 4. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

2. I § 13, stk. 1, 2. pkt., udgår »inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft«.

3. I § 14, stk. 1, 2. pkt., ændres »skal pålægges at søge mindst to relevante konkrete job« til: »kan pålægges at søge relevante konkrete job«.

4. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som er helt eller delvis sygemeldte og har behov for en særlig indsats for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet, tilrettelægges indsatsen og opfølgning herpå som led i det individuelle kontaktforløb.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

5. § 17, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

6. § 18, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

7. § 18, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Opfølgning kan foregå uden kontakt til sygemeldte personer omfattet af § 2, nr. 3 og 4, hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.«

8. I § 36, stk. 2, ændres »§ 32, stk. 1, nr. 2« til: »§ 32, stk. 1, nr. 1«.

9. I § 39, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 1, 4, 5 og 7« til: »§ 2, nr. 1-5 og 7«.

10. I § 46, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 1, 4, 5 og 7« til: »§ 2, nr. 1-5 og 7«.

11. Tre steder i § 51, stk. 2, indsættes efter »6 måneder«: », jf. dog stk. 3«.

12. § 51, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Varighedskravene i stk. 2 gælder ikke, hvis personen

1) ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau,

2) er over 50 år eller

3) er enlig forsørger.«

13. § 56 affattes således:

»§ 56. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, skal lønnen som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.

Stk. 2. Ved ansættelse med løntilskud i elev- eller lærlingeforløb af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, og som på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats, skal lønnen svare til den mindste overenskomstmæssige elev- eller lærlingeløn og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Jobcenteret kan efter en konkret og individuel vurdering beslutte, at lønnen til personer omfattet af stk. 2 som minimum skal svare til den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.«

14. § 66 affattes således:

»§ 66. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, kan der ved ansættelse med løntilskud ydes befordringsgodtgørelse efter § 82.«

15. I § 73 a indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Reglerne i § 16, stk. 2, om en særlig indsats over for sygemeldte finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Jobsamtaler kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11.

Stk. 5. Opfølgning kan foregå uden kontakt til sygemeldte personer, der er omfattet af stk. 3, hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

16. § 82 affattes således:

»§ 82. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i selvvalgt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 8 a, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, og som ansættes med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Stk. 2. Ved deltagelse i tilbud og selvvalgt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. stk. 1, godtgøres 1,00 kr. pr. kilometer (2011-niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 c fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag.

Stk. 3. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4 og 7, har ret til den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, og som deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om muligheden for befordringsgodtgørelse.«

17. I § 83, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Godtgørelsen anvendes dog ikke til dækning af udgifter til befordring ud over de første 24 km, jf. § 82, stk. 1.«

18. I § 102, stk. 1, 1. pkt., ændres »staten« til: »jobcenteret«.

19. I § 102, stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

20. I § 109, stk. 1, indsættes efter »kapitel 15«: »bortset fra § 82, stk. 4,«.

21. § 128, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved klage over jobcenterets afgørelser efter kapitel 9-12 vedrørende personer omfattet af § 2, nr. 1, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov, og ved klage over jobcenterets afgørelser om, at beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af § 2, nr. 1, skal varetages af en anden aktør, træffer beskæftigelsesankenævnet afgørelse i sagen, inden 4 uger efter at klagen er modtaget i beskæftigelsesankenævnet.«

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1596 af 22. december 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 12 b og § 12 b ophæves.

2. I § 13, stk. 2, nr. 5, ændres »sygeopfølgningssamtale« til: »jobsamtale som led i sygeopfølgning«.

3. I § 33, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 83« til: »§§ 82 og 83«.

4. I § 39, nr. 5, ændres »sygeopfølgningssamtale« til: »jobsamtale som led i sygeopfølgning«.

5. I § 51, stk. 1, nr. 3, udgår », hvor der foreligger særlige forhold, herunder f.eks. at revalidenden er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn, jf. § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

6. § 74 a, stk. 5, 2. og 3. pkt., ophæves.

7. § 100 a ophæves.

§ 3

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »kommunalbestyrelsen«: », jf. dog stk. 3«.

2. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Staten ved Workindenmarkcentrene varetager opgaver i medfør af artikel 64, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og artikel 55, stk. 2-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.«

3. § 29 ophæves.

4. I § 58, stk. 2, ændres »understøttelse af sagsbehandlingen« til: »udarbejdelse af jobplaner samt understøttelse af selvbetjeningsløsninger og sagsbehandling«.

§ 4

I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 431 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om tilskuddets størrelse.«

2. § 8 ophæves.

3. § 17, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

§ 5

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 4. juli 2011, som ændret ved lov nr. 912 af 13. juli 2010, § 1 i lov nr. 1540 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 1365 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 62, stk. 1, nr. 3, ændres »henvisningssamtaler, samtaler om henvisningsrelevante oplysninger (cv-samtaler) efter kapitel 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og rådighedssamtaler« til: »samtaler og aktiviteter i arbejdsløshedskassen«.

2. I § 62, stk. 1, nr. 4, ændres »jobsamtaler, og aftalte aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »samtaler i jobcenteret og hos en anden aktør, og i aftalte aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

3. I § 63, stk. 4, 2. pkt., udgår »har fået en karantæne efter § 63 a, stk. 2, for at udeblive fra en samtale, eller«.

4. § 63 a affattes således:

»§ 63 a. Der kan ikke udbetales dagpenge til et medlem, som udebliver fra en samtale eller aktivitet, som jobcenteret, en anden aktør eller arbejdsløshedskassen har indkaldt til. Dagpenge kan tidligst udbetales, når medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen til den, der har indkaldt til samtalen eller aktiviteten.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet de nærmere regler for anvendelsen af bestemmelsen i stk. 1.«

5. Efter § 100 b indsættes i kapitel 16 b:

»Ydelsesmæssige konsekvenser ved manglende digital kommunikation med jobcenteret m.v.

§ 100 c. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om dagpengemæssige konsekvenser for et medlem ved manglende digital kommunikation med jobcenteret og andre, der varetager en beskæftigelsesindsats, når der er fastsat regler om pligt til at anvende digital kommunikation i medfør af § 10 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

§ 6

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 20. august 2010, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 20 a ophæves.

2. I § 26 a, stk. 2, 2. pkt., udgår »inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft«.

3. I § 26 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »skal pålægges at søge mindst to relevante ledige job« til: »kan pålægges at søge relevante ledige job«.

Skatteministeriet

§ 7

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 9, indsættes efter »Ydelser efter lov om social service,«: »lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge,«.

2. I § 7, nr. 9, udgår », i det omfang modtageren er omfattet af lovens § 2, nr. 4 eller nr. 5 eller 7,«.

§ 8

Loven træder i kraft den 5. marts 2012.

§ 9

Stk. 1. Lovens § 3, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse for de ledige, der inden den 5. marts 2012 er tilmeldt i et jobcenter efter artikel 64, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og artikel 55, stk. 2-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Opgaverne efter forordning 883/2004 artikel 64, stk. 1, litra b, og forordning 987/2009 artikel 55, stk. 2-6, for disse personer skal fortsat varetages af jobcenteret.

Stk. 2. Lovens § 5, nr. 3 og 4, har virkning for alle sager om karantæne eller bortfald af retten til dagpenge, hvor der ikke er truffet endelig administrativ afgørelse før lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 28. februar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Mette Frederiksen