Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselloven

(Forenkling af indsatsen for syge- og barseldagpengemodtagere, aftale om ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag for selvstændige erhvervsdrivende ved langvarig eller kronisk lidelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2011, som ændret ved lov nr. 1539 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 7 a, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

2. § 7 a, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

3. Overskriften før § 7 c og § 7 c ophæves.

4. I § 21, stk. 1, nr. 1, udgår »eller ved samtalen med arbejdsløshedskassen, jf. § 7 c,«.

5. I § 21, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Udbetaling af sygedagpenge kan kun genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb.«

6. I § 25 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Hvis den sygemeldte inden udløbet af perioden i stk. 1 tilkendes og får udbetalt førtidspension, ophører udbetalingen af sygedagpenge med udgangen af måneden før den måned, hvor udbetalingen af førtidspension påbegyndes. Hvis førtidspensionen tilkendes med tilbagevirkende kraft, ophører udbetalingen af sygedagpenge, fra dagen efter at der er truffet afgørelse om førtidspension. Hvis udbetalingen af sygedagpenge efter 2. pkt. ville ophøre før det tidspunkt, hvorfra der er ret til udbetaling af førtidspension, fortsætter udbetalingen af sygedagpenge indtil dette tidspunkt, medmindre udbetalingen af sygedagpenge forinden ophører efter stk. 1.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. I § 43, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Anmeldelsen skal endvidere ske senest 1 uge efter 1. fraværsdag, hvis den selvstændige erhvervsdrivende har indgået en aftale om ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag i medfør af § 58 a.«

8. § 52, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende udbetales med lige store andele pr. dag. Medmindre andet er oplyst, udbetales sygedagpengene efter en 5-dages-uge.«

9. Efter § 58 indsættes i kapitel 21:

»Aftale om ret til sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden for selvstændige erhvervsdrivende ved langvarig eller kronisk sygdom

§ 58 a. En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har tegnet forsikring efter § 45, kan ved aftale med kommunen opnå ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, jf. § 41, 1. pkt.

Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås, når den selvstændige erhvervsdrivendes sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år.

Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om den selvstændige erhvervsdrivendes navn og adresse og sygdommens art.

Stk. 4. Kommunen skal forud for indgåelse af aftalen sikre, at der foreligger lægefaglig dokumentation for, at den selvstændige erhvervsdrivendes langvarige eller kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger den normale fraværsrisiko. Kommunen kan i det enkelte fraværstilfælde indhente lægeerklæring til belysning af, om fraværet skyldes den pågældende lidelse. Erklæringen betales af kommunen.

Stk. 5. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når den selvstændige erhvervsdrivendes fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i den selvstændige erhvervsdrivendes arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

Stk. 6. Den selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden, jf. § 41, 1. pkt., har virkning fra aftalens indgåelse.«

§ 2

I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 247 af 23. marts 2010 og § 14 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 2, ophæves.

2. I § 39 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kommunen kan efter regler i sygedagpengelovens § 39 forlange dokumentation for fravær, der er anmeldt efter stk. 3.«

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 3

Loven træder i kraft den 5. marts 2012.

§ 4

Stk. 1. En person, der under det aktuelle sygdomsforløb inden lovens ikrafttræden har anvendt fortrydelsesretten efter § 21, stk. 4, i lov om sygedagpenge, kan få genoptaget udbetalingen af sygedagpenge én gang efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. § 1, nr. 6, finder anvendelse på sygedagpengemodtagere med en ret til udbetaling af førtidspension, som er påbegyndt den 5. marts 2012 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 8, finder anvendelse på sager om sygedagpenge, hvor 1. fraværsdag er den 5. marts 2012 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 28. februar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Mette Frederiksen