Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. februar 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love

(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

[af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)]

1 Ændringsforslag

Der er stillet 12 ændringsforslag til lovforslaget. Skatteministeren har stillet ændringsforslag nr. 4-12. Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1-3, herunder om deling af lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2011 og var til 1. behandling den 24. november 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 7 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 27. juni 2011 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2010-11, 1. samling, SAU alm. del – bilag 248. Den 9. november 2011 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Audio Media A/S,

Dansk-Pakistansk Venskabsforening - Danmark,

Danske Specialmedier,

Den Norske Forening,

Maqs Law Firm,

National Geographic og

o.n.edanmark.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.

Samråd

Udvalget har stillet 4 samrådsspørgsmål til skatteministeren og transportministeren til mundtlig besvarelse, som disse har besvaret i et åbent samråd med udvalget den 21. februar 2012. Ministrene har efterfølgende sendt udvalget de talepapirer, som lå til grund for besvarelsen af spørgsmålene.

Deputationer

Endvidere har Audio Media A/S og National Geographic mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 49 spørgsmål til skatteministeren, 2 spørgsmål til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, 2 spørgsmål til transportministeren, 1 spørgsmål til kulturministeren og 1 spørgsmål til skatteministeren og transportministeren til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, RV, EL og SF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af skatteministeren stillede ændringsforslag. Flertallet stemmer imod de under nr. 1-3 stillede ændringsforslag om en deling af lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (V, DF, LA og KF) vil stemme for ændringsforslag nr. 1 om en deling af lovforslaget. Mindretallet indstiller det under A nævnte lovforslag til vedtagelse med det stillede ændringsforslag. Mindretallet indstiller det under B nævnte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling, men mindretallet vil stemme for det under lovforslag B stillede ændringsforslag. Såfremt den under ændringsforslag nr. 1 foreslåede deling af lovforslaget ikke vedtages, indstiller mindretallet det udelte lovforslag til forkastelse ved 3. behandling, men mindretallet vil stemme for de under nr. 4-12 til det udelte lovforslag stillede ændringsforslag.

Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at lovforslaget omhandler en række ændringer på skatte- og momsområdet, men den følgende tilkendegivelse fra de 3 partier omhandler alene den del af lovforslaget, som vedrører betaling af moms ved indførsel til private af magasiner og tidsskrifter fra ikke-EU-lande, idet V, DF og KF kan støtte de andre elementer i lovforslaget.

Udvalget har behandlet lovforslaget over en længere periode, idet væsentlige dele af lovforslaget allerede blev forberedt under den tidligere regering. Der er i forbindelse med fremsættelsen af forslaget indkommet et betydeligt antal høringssvar, hvor svaret fra Post Danmark bør tildeles meget stor vægt, da det ændrer forudsætningerne for gennemførelse af loven.

Det er regeringens ønske at undgå konkurrenceforvridning til fordel for virksomheder beliggende uden for EU. V, DF og KF anerkender fuldt ud, at den nuværende lovgivning giver et incitament til at få trykt magasiner uden for EU. V, DF og KF vil derfor opfordre regeringen til at justere lovforslaget, så det adresserer den udfordring, og ikke lægge hindringer i vejen for udenlandske tidsskrifter. Imidlertid er det ikke V, DF og KF's opfattelse, at lovforslaget vil betyde flere arbejdspladser i Danmark. Ifølge adskillige repræsentanter for blad- og magasinbranchen, vil lovgivningen i stedet betyde, at flere af magasinerne vil lukke med tab af arbejdspladser til følge. Det skyldes det forhold, at indtjeningen i branchen er ganske beskeden. Den lave indtjening skyldes bl.a., at der er en naturlig begrænsning i oplagsstørrelsen grundet det danske sprogområdes størrelse.

V, DF og KF finder det dybt problematisk, at den danske befolkning i realiteten vil blive hindret adgang til en række udenlandske videnstunge magasiner som f.eks. National Geographic, Scientific American og Engineering News.

Lovforslaget skaber langt flere problemer, end det løser. Samtidig mener V, DF og KF, at det på ingen måde er tilrådeligt at gå videre med den del af lovforslaget, som omhandler magasiner, før Europa-Kommissionen har givet sin endelige vurdering. Det er efter V, DF og KF’s opfattelse stærkt uheldigt, at regeringen under det igangværende EU-formandskab vælger ikke at afvente Europa-Kommissionens vurdering. Derudover bemærker V, DF og KF, at de forespørgsler, der har været omkring aktindsigt i korrespondancen mellem Skatteministeriet og Europa-Kommissionen, har haft en meget lang sagsbehandlingstid, og at det kun er efter gentagne rykkere, at Skatteministeriet har udleveret den efterspurgte korrespondance. Det er yderst uheldigt, at centrale interessenter på den måde forhindres adgang til vigtige oplysninger.

Der er indkommet en lang række høringssvar, som burde få regeringen til at genoverveje forslaget. Under alle omstændigheder burde høringssvarene tillægges så stor vægt, at lovforslaget, og navnlig delen omhandlende moms på magasiner, ikke forsøges hastet igennem.

V, DF og KF anbefaler, at den del af loven, der omhandler magasiner, fjernes fra lovforslaget ud fra følgende argumentation:

1) Det er uklart, hvorvidt Europa-Kommissionen har set hele lovforslaget og har taget stilling til, om det overholder EU-reglerne.

2) Skatteministeriet benytter sin egen definition af »postordresalg«, således at alle solgte magasiner anses for postordresalg. Det er ligeledes uklart, om dette er i strid med EU-retten.

3) Fra flere sider påpeges det, at lovforslaget er i strid med GATT. På trods af udvalgsspørgsmål om dette, er der ikke kommet en afklaring på denne problemstilling.

4) Det har ikke været muligt at få skatteministerens bekræftelse på, at lovforslaget holder sig inden for rammerne af Firenzekonventionen.

5) Post Danmark har afgivet høringssvar, hvor konklusionen er, at det bliver overordentlig vanskeligt at gennemføre momsbehandlingen af den mængde magasiner, som det af Skatteministeriet antages, der kommer ind i landet.

V, DF og KF finder det derudover stærkt utilfredsstillende, at hverken skatteministeren eller S, RV, SF og EL vil stemme for en deling af dette lovforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

a

Ændringsforslag om deling af lovforslag

Af et mindretal (V, DF, LA og KF):

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:

A. »Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love (Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse af museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)« omfattende § 1, § 2, nr. 1-10 og 13-29, og §§ 3-11.

B. »Forslag til lov om ændring af momsloven (Ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private)« omfattende § 2, nr. 11 og 12, og § 11, stk. 1.

[Forslag om deling af lovforslaget]

b

Ændringsforslag til det under A nævnte lovforslag

Til § 11

Af et mindretal (V, DF, LA og KF)

2) I stk. 1 ændres »1. januar 2012« til: »1. april 2012«.

[Ændret ikrafttrædelsestidspunkt]

c

Ændringsforslag til det under B nævnte lovforslag

Til § 11

3) Paragraffen affattes således:

Ȥ 11

Loven træder i kraft den 1. april 2012.«

[Ændret ikrafttrædelsestidspunkt]

d

Ændringsforslag til det udelte lovforslag

Til § 2

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (S, RV, EL og SF):

4) Nr. 15 affattes således:

»15. § 47, stk. 1, affattes således:

»Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Dette gælder ikke

1) virksomhed med levering af varer og ydelser, som er fritaget efter § 13, bortset fra transaktioner som nævnt i § 37, stk. 7 og 8, og

2) afgiftspligtige personer, der foretager levering af varer, som er oplagt i Københavns Frihavn eller på et frilager, et toldoplag eller et afgiftsoplag uden afgift.««

[Redaktionel ændring]

5) I det under nr. 21 foreslåede § 52 a, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 13, nr. 10 og 11« til: »§ 13, stk. 1, nr. 10 og 11«.

[Redaktionel ændring]

6) Efter nr. 25 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »47, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3, 1. pkt., eller stk. 5, 1., 4., 5. og 6. pkt.« til: »47, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. eller 2. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 5, 1., 4. eller 5. pkt., eller stk. 6«.«

[Bødestraf foruden daglige bøder ved uregistreret virksomhed]

7) I den under nr. 26 foreslåede ændring af § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 52 a, stk. 1, 3-8« til: »§ 52 a, stk. 1, 3, 5, 6 eller 8«.

[Ikke bødestraf, hvis fejlagtigt faktureret moms ikke indbetales]

Til § 4

8) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 12, stk. 1, ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.««

[Redaktionel ændring]

Til § 8

9) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 9, stk. 1, ændres »Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at den« til: »Den«, og »angiver den afgiftspligtige mængde af varer« ændres til: »skal ved modtagelsen af varerne angive den afgiftspligtige mængde af varerne«.

[Grundlag for bødestraf ved overtrædelse af pligt til at angive varer fra udlandet]

10) I det under nr. 5 foreslåede § 11, stk. 11, ændres to steder »daglige ledelse« til: »ansvarlige ledelse«.

[Redaktionel ændring]

11) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 17, stk. 1, nr. 1, ændres »eller § 9, stk. 1 eller 2, eller« til: », § 9, stk. 1 eller 2, § 11, stk. 11, 1. pkt., eller«.«

[Bødestraf foruden daglige bøder ved uregistreret virksomhed]

Til § 11

12) I stk. 1 ændres »1. januar 2012« til: »1. april 2012«.

[Ændret ikrafttrædelsestidspunkt]

Bemærkninger

Til nr. 1

Da loven i praksis vil betyde et importstop for magasiner fra lande uden for EU og således udgøre en uacceptabel barriere for informationsudveksling og kulturel udveksling, da der hersker tvivl om EU-retsmedholdeligheden af det 160-kroners-importgebyr på hvert magasin, der indføres, uden hvilket loven vil påføre statskassen betydelige tab, og da der ligeledes er tvivl, om loven overhovedet kan administreres i praksis, foreslås det, at lovforslaget deles op i 2 dele, således at Folketinget kan tage særskilt stilling til den del af lovforslaget, som vedrører moms på importerede magasiner.

Til nr. 2 og 3

Ændringsforslagene skyldes, at Folketinget ikke har haft mulighed for at færdigbehandle lovforslaget således, at det ville kunne træde i kraft den 1. januar 2012. Ikrafttræden foreslås i stedet at være den 1. april 2012.

Til nr. 4

Ændringen skyldes, at bestemmelsen er blevet optrykt forkert i lovforslaget, idet der er medtaget en nummerangivelse for meget.

Til nr. 5

Ændringen skyldes, at der ved henvisningen til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10 og 11, er glemt en angivelse af »stk. 1«.

Til nr. 6 og 11

Det fremsatte forslag har som utilsigtet konsekvens, at drift af uregistreret virksomhed ikke kan medføre egentlig bødestraf, hvilket er tilfældet efter de gældende regler. Ændringsforslagene har til formål at rette op på dette forhold.

Lovforslagets § 2, nr. 01, jf. ændringsforslag nr. 6, foreslås at træde i kraft den 1. april 2012 efter lovforslagets § 11, stk. 1.

Til nr. 7

Det fremsatte forslag har som utilsigtet konsekvens, at manglende betaling af eventuelt fejlagtigt faktureret moms kan medføre bødestraf. Ændringsforslaget har til formål at rette op på dette forhold.

Til nr. 8

Ændringen skyldes, at det eksisterende 2. pkt. i § 10, stk. 2, rykker til at blive 3. pkt. Henvisningen hertil i § 12 skal derfor ændres.

Til nr. 9

Det fremsatte forslag skaber tvivl, om grundlaget for bødestraf vil være manglende angivelse af varer fra udlandet eller overtrædelse af vilkår for SKATs tilladelse til at angive varer fra udlandet. Ændringsforslaget har til formål at afklare, at en manglende angivelse af varer fra udlandet kan medføre bødestraf.

Til nr. 10

Ændringen skyldes, at begrebet »daglig ledelse« er anvendt, hvor begrebet »ansvarlig ledelse« skulle have været anvendt gennem hele bestemmelsen.

Til nr. 12

Ændringen skyldes, at Folketinget ikke har haft mulighed for at færdigbehandle lovforslaget således, at det ville kunne træde i kraft den 1. januar 2012. Ikrafttræden foreslås i stedet at være den 1. april 2012.

Forslaget vedrørende privates indførsel af magasiner, tidsskrifter m.v. giver skønsmæssigt et merprovenu til staten på ca. 60 mio. kr. årligt. Ved en udskydelse af forslagets ikrafttræden til den 1. april 2012 vil dette merprovenu i 2012 blive reduceret med ca. 15 mio. kr.

Ane Halsboe-Larsen (S) Henrik Sass Larsen (S) Jacob Bjerregaard (S) John Dyrby Paulsen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Nadeem Farooq (RV) Rasmus Helveg Petersen (RV) Camilla Hersom (RV) Jonas Dahl (SF) Jesper Petersen (SF) Frank Aaen (EL) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Gitte Lillelund Bech (V) fmd. Jakob Ellemann-Jensen (V) Lars Christian Lilleholt (V) Tina Nedergaard (V) Torsten Schack Pedersen (V) Finn Thranum (V) Mads Rørvig (V) Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA) nfmd. Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 12

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
2
Henvendelse af 17/11-11 fra Audio Media A/S
3
Henvendelse af 18/11-11 fra Danske Specialmedier
4
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/11-11 fra Audio Media A/S
6
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
Henvendelse af 30/11-11 fra Audio Media A/S
8
Henvendelse af 9/12-11 fra Audio Media A/S
9
Ændringsforslag, fra skatteministeren
10
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 9/12-11 fra Audio Media A/S
11
Henvendelse af 22/12-11 fra Audio Media A/S
12
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 18/11-11 fra Danske Specialmedier
13
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-11 fra Audio Media A/S
14
Henvendelse af 2/1-12 fra o.n.edanmark
15
Henvendelse af 6/1-12 fra Den Norske Forening
16
Ændringsforslag, fra skatteministeren
17
Henvendelse af 9/12-11 fra Dansk-Pakistansk Venskabsforening - Danmark
18
1. udkast til betænkning
19
Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget
20
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/12-11 fra Audio Media A/S
21
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 2/1-12 fra o.n.edanmark A/S
22
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/1-12 fra Den Norske Forening
23
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/12-11 fra Dansk-Pakistansk Venskabsforening - Danmark
24
2. udkast til betænkning
25
Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget
26
Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget
27
Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget
28
Henvendelse af 6/2-12 fra National Geographic
29
Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget
30
Henvendelse af 20/2-12 fra Maqs Law Firm
31
3. udkast til betænkning
32
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/2-12 fra Maqs Law Firm

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 12

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvilket ikrafttrædelsestidspunkt ministeren konkret vil foreslå, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, i hvilket omfang tilgængeligheden af udenlandske magasiner i Danmark vil blive berørt som følge af den del af lovforslaget, som omhandler moms ved indførsel af magasiner og tidsskrifter, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvad det betyder for statens provenu, såfremt Post Danmark har ret i sin antagelse om, at danskere vil ophøre med at abonnere på udenlandske magasiner, der udkommer i lande udenfor EU, hvis lovforslaget gennemføres, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. , om ministeren kan oplyse, om importgebyret på magasiner, tidsskrifter og lignende, som ikke er sendt fra EU, er i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser under UNESCO-aftalen »The Florence Agreement«, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. , om ministeren har overvejet konsekvenserne af lovforslaget for den internationale ytringsfrihed, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. , om Kommissionen har taget stilling til toldbehandlingsgebyret specifikt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. , om ministeren har overvejet, hvordan Post Danmark rent praktisk skal afgrænse de forsendelser fra et ikke-EU-land, som er omfattet af den nye momspligt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. , om ministeren kan oplyse, hvordan Post Danmark skal skelne mellem de magasiner, tidsskrifter og lignende, som fremover skal pålægges moms, og såkaldt »direct mail«, som sendes til modtageren uden betaling og derfor ikke skal pålægges moms, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. , om ministeren kan oplyse, hvordan Post Danmark skal kunne identificere de magasiner, tidsskrifter og lignende, som sendes fra et ikke-EU-land i lukkede kuverter, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. , om ministeren kan oplyse, hvordan Post Danmark skal skelne mellem forsendelser til private abonnenter og til erhvervsdrivende, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. , om ministeren har overvejet, hvordan Post Danmark skal beregne afgiftsgrundlaget for de enkelte forsendelser m.v., til skatteministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, hvordan Post Danmark skal beregne afgiftsgrundlaget for et magasintillæg, som er vedlagt et dagblad (såkaldte blandede forsendelser), til skatteministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om, hvordan ministeren vil informere forlagene uden for EU om den nye lovgivning og eventuelle regler for forsendelser i forbindelse hermed m.v., til skatteministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. , om ministeren kan redegøre for, hvorvidt lovforslaget er i overensstemmelse med explanatory notes, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. , om ministeren kan redegøre for, på hvilke punkter lovforslaget adskiller sig fra explanatory notes, og hvilke konsekvenser det har, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. , om ministeren kan oplyse, hvorvidt udvalget vil blive oplyst om eventuelle afvigelser og årsagen hertil, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om bekræftelse af, at Post Danmark står fuldt bag det svar, som ministeren den 22. december 2011 har afgivet på spørgsmål 7, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om, hvordan det kan forklares, at gebyret på 160 kr. pr. udenlandsk magasin, der er forudsat i loven, ikke er indirekte beskyttelse af nationale produkter, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at administrationsomkostninger ved inddrivelse af momsen må pålægges statskassen, hvis gebyret på 160 kr. erklæres i strid med GATT, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. om at oversende Post Danmarks bidrag til en ministerbesvarelse til udvalget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm. , om Post Danmarks bidrag giver anledning til ændringer i ministerens besvarelser af udvalgsspørgsmål, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. , om ministeren er enig med professor Claus Haagen Jensens udtalelser i Politiken den 18. januar 2012, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm. om, hvad forslaget kommer til at koste de danske biblioteker og uddannelsesinstitutioner, der abonnerer på et væld af udenlandske fagtidsskrifter trykt uden for EU, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm. om, hvor store samlede omkostninger gennemførelsen af lovforslaget vil påføre de danske virksomheder i form af opkrævning af moms og Post Danmarks gebyr på 160 kr. pr. modtaget tidsskrift, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm. om, hvor store omkostninger lovforslaget forventes at påføre det danske foreningsliv i form af opkrævning af moms og Post Danmarks gebyr på 160 kr. pr. modtaget tidsskrift, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
26
Spm. om, hvor store omkostninger lovforslaget forventes at påføre kommunerne og bibliotekerne i form af opkrævning af moms og Post Danmarks gebyr på 160 kr. pr. modtaget tidsskrift, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm. , om regeringen påtænker at kompensere Post Danmark for de betydelige meromkostninger, der vil være i forbindelse med implementeringen af lovforslaget, set i lyset af at Post Danmarks økonomi i forvejen er trængt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
28
Spm. om, hvilken virkning lovforslaget vil have på statens finanser, såfremt Kommissionen svarer, at gebyret er i strid med EU-retten, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
29
Spm. om en afklaring af, hvordan de af Post Danmark rejste problemer kan løses, hvor mange Post Danmark skal ansætte yderligere, og hvor lang tid det vil tage for Post Danmark at uddanne disse og få den nødvendige organisation på plads, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
30
Spm. om, hvorvidt ministeren har et ansvar for, at magasiner trykt i udlandet fremover pålægges et gebyr på 160 kr. ved direkte distribution til private abonnenter, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
31
Spm. , om ministeren selv er i tvivl om, hvorvidt lovændringen vil være uforeneligt med Firenzekonventionen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
32
Spm. om, hvorfor ministeren i sit svar på spm. 7 ikke nævner Post Danmarks detaljerede høringssvar dateret den 12. august 2010, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
33
Spm. om, at Post Danmark i praksis kan have særdeles vanskeligt ved at afgøre, hvad der skal forstås ved magasiner, tidsskrifter og lignende, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
34
Spm. om en særlig formular, der bl.a. skal indeholde oplysninger om værdi til brug ved beregning af moms, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
35
Spm. om, hvor stor en del af de blade og tidsskrifter, som Post Danmark årligt modtager fra lande uden for EU, der ikke ankommer som såkaldt consignment, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
36
Spm. om, hvorvidt Skatteministeriet i samarbejde med Transportministeriet har forsøgt at finde årsagen til, at en e-mail indeholdende et notat med væsentlige oplysninger for den parlamentariske behandling af L 12 ifølge ministeren ikke blev modtaget i Skatteministeriet, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
37
Spm. , om ministeren vurderer, at de gældende regler for internationale forsendelser altid følges, og at lovforslaget derfor som nævnt i ministerens svar på spm. 17 ikke vil give anledning til voldsomme problemer i relation til at skelne magasiner fra anden post, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
38
Spm. om at købe magasiner i løssalg som alternativ til abonnement, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
39
Spm. , om ministeren ville have svaret anderledes på spm. 7 på baggrund af notat fra Post Danmark, hvori virksomheden beskriver en række udfordringer for Post Danmark forbundet ved at opkræve moms på blade og magasiner afsendt fra lande uden for EU, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
40
Spørgsmål om, hvilke argumenter ministeren lægger til grund i sit svar på spm. 22, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
41
Spm. om, hvor stor en del af de 9 millioner blade og magasiner, der hvert år sendes til Danmark fra lande uden for EU, som koster 80 kr. stykket eller derover i abonnement, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
42
Spm. om effekten på den indenlandske efterspørgsel efter magasiner og blade trykt i lande uden for EU, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
43
Spm. om, hvilken betydning lovforslaget har for gangsbesværede og bevægelseshandicappede i øvrigt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
44
Spm. om at indhente en redegørelse fra transportministeren om, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser for Post Danmark ministeren mener det vil få, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
45
Spm. om at indhente transportministerens vurdering af, hvor stort et tab Post Danmark vil have, hvis lovforslaget vedtages, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
46
Spm. om at indhente en redegørelse fra transportministeren om, hvorvidt ministeren selv eller andre har orienteret de svenske medejere af PostNord om de potentielt meget store ekstraudgifter for virksomheden, som følger af en mulig vedtagelse af lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
47
Spm. , om magasiner produceret uden for EU vil blive pålagt moms og et efterfølgende ekspeditionsgebyr på 160 kr. pr. magasin, til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
48
Spm. om, hvilken indflydelse det vil have på forskningsinstitutionernes studerende og læreres mulighed for at abonnere på et bredt udsnit af internationale videnskabelige magasiner, når magasiner produceret uden for EU bliver pålagt moms, til ministeren for forskning-, innovation og videregående uddannelser, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
49
Spm. om at stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget, således at den del, der omhandler indførelse af udenlandske magasiner, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
50
Spm. , om den ekstra arbejdsbyrde ved toldbehandling, som Post Danmark forudser ved gennemførelse af lovforslaget, ikke vil give nogle problemer eller forsinkelser for modtagerne af magasiner, til skatteministeren, kopi til transportministeren, og ministerens svar herpå
51
Spm. , om regeringen vil kompensere Post Danmark for de meromkostninger, der vil være i forbindelse med implementeringen af lovforslaget, set i lyset af at Post Danmarks økonomi i forvejen er trængt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
52
Spm. , om ministeren er enig i, at det importgebyr på 160 kr., som vil blive pålagt magasiner, tidsskrifter og lignende, der er sendt fra lande uden for EU, vil begrænse danskernes muligheder for at søge information og viden om en lang række kulturelle emner, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
53
Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 21. februar 2012 vedrørende lovforslaget, til skatteministeren og transportministeren, og ministrenes svar herpå
54
Spm. om at fremsende det notat om importgebyrets forenelighed med Firenzeaftalen, som ministeren omtalte under samrådet i Skatteudvalget den 21. februar 2012, til transportministeren, og ministerens svar herpå
55
Spm. om at indhente ekstern bistand i forbindelse med afklaring af importgebyrets forenelighed med Firenzeaftalen, til transportministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 12

Samråds-spm.nr.
Titel
A
Samrådsspm. om at forklare, hvorvidt det er rimeligt, at prisen på udenlandske magasiner stiger med mellem 1.000 og 2.000 pct. pr. år, til skatteministeren
B
Samrådsspm. om at forklare, hvorfor regeringen ikke afventer en endelig afgørelse fra Europa-Kommissionen, i forhold til hvorvidt lovforslaget strider mod EU-lovgivning og GATT, til skatteministeren
C
Samrådsspm. om, hvorledes Post Danmark i praksis vil udmønte lovforslaget og omkostningerne ved dette, til transportministeren, kopi til skatteministeren
D
Samrådsspm. om at redegøre for processen for Post Danmarks tilbagemelding til regeringen, og om Folketingets Skatteudvalg er blevet rigtigt orienteret i forbindelse med dette, til skatteministeren og transportministeren