Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Hele dagsproduktionen skulle tilbagetrækkes

Resumé

En kødvirksomhed fremstillede samme dag forskellige typer hakket kød uden mellemliggende rengøring af hakkeren. Efterfølgende trak virksomheden en del af dagsproduktionen tilbage, fordi en kunde havde gjort fund af Salmonella i den pågældende varetype.

Fødevareregion Øst indskærpede virksomheden, at samtlige fødevarer i en sending eller et parti betragtes som farlige, såfremt den farlige fødevare er en del af en sending eller et parti af samme klasse eller med samme betegnelse. Dette gælder dog ikke, hvis en nærmere gennemgang giver virksomheden belæg for at antage, at den resterende del af sendingen eller partiet ikke er farlig (fødevareforordningens artikel 14, stk. 6).

Ved »parti« forstås en række salgsenheder, der er fremstillet, tilvirket eller pakket under praktisk taget ens omstændigheder (mærkningsbekendtgørelsens § 4, stk. 2). Virksomheden gjorde gældende, at »parti« i denne forbindelse ikke kunne udstrækkes til at gælde hele dagsproduktionen, og at man kun var forpligtet til at tilbagetrække den varetype, der var udtaget prøver af, og som påviseligt indeholdt Salmonella.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fastholdt indskærpelsen, da der ikke var grundlag for at antage, at resten af virksomhedens dagsproduktion ikke skulle være kontamineret. Sekretariatet fastslog, at uanset hvordan en fødevarevirksomhed vælger at definere begrebet »parti«, kan definitionen ikke føre til en afsvækkelse af kravet om, at farlige fødevarer skal tilbagetrækkes fra markedet.

NN
Den 16. februar 2010
Sagsnr.: 589/1385/17215
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Indskærpelse af pligten til at tilbagetrække farlige fødevarer fastholdes

I har i brev af 12. august 2009 klaget over indskærpelse af 24. juli 2009 fra Fødevareregion Øst af pligten til at tilbagetrække sundhedsfarlige fødevarer. Indskærpelsen medførte gebyrbelagt ekstra kontrol.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder indskærpelsen.

Sammendrag

I fremstillede samme dag forskellige typer hakket kød uden mellemliggende rengøring af hakkeren.

Fundet af Salmonella i en del af dagsproduktionen skulle derfor have fået jer til at betragte også den resterende del af produktionen som farlige fødevarer, der skulle tilbagetrækkes.

Det centrale er ikke definitionen af begrebet fødevareparti, men derimod den reelle risiko for fødevaresikkerheden.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Tilsyn den 20. juli 2009

Under et tilsyn hos jer den 20. juli 2009 konstaterede fødevareregionen, at I havde trukket ca. 200 kg hakket flæskesmåkød med en fedtprocent under 18 tilbage fra kunderne, da en af kunderne havde gjort fund af Salmonella i denne færdigproducerede varetype, fremstillet den 12. juni 2009.

Det fremgik, at I den 12. juni 2009 efterfølgende havde produceret andre typer hakket kød, under samme produktionsforhold og uden mellemliggende rengøring og desinfektion. Desuden havde I brugt samme referencenummer til produktion af hakket kalv og flæsk samme dag.

Disse fødevarer havde I ikke trukket tilbage, og I kunne ikke overfor fødevareregionen redegøre for, at en nærmere gennemgang af dagens produktion skulle have givet jer grundlag for at antage, at denne del af jeres dagsproduktion ikke skulle indeholde Salmonella.

Partshøring

Den 22. juli 2009 meddelte fødevareregionen jer telefonisk, at tilsynet den 20. juli 2009 ville føre til en indskærpelse, og I fik lejlighed til at kommentere de oplysninger, der lå til grund herfor (partshøring - forvaltningslovens1) § 19, stk. 1).

I gav udtryk for, at I kun behøvede at tilbagetrække den fødevare, der var udtaget prøver af, og som derfor påviseligt indeholdt Salmonella. I anførte, at der ville være en fortyndingsfaktor i den resterende del af produktionen, og at det i øvrigt ville være konkurrenceforvridende, hvis I skulle reagere ved at trække hele dagsproduktioner tilbage, når konkurrerende virksomheder ikke behøvede at gøre det samme. Fra Fødevarestyrelsens hjemmeside fik I indtryk af, at dette var tilfældet.

Indskærpelse af pligten til at tilbagetrække farlige fødevarer

Den 24. juli 2009 indskærpede fødevareregionen jer skriftligt, at en fødevarevirksomhed straks skal underrette myndighederne og træffe forholdsregler med henblik på at trække en fødevare tilbage, som virksomheden har produceret men ikke længere kontrollerer direkte, hvis der er grund til at antage, at fødevaren udgør en risiko for fødevaresikkerheden (fødevareforordningens2) artikel 19, stk. 1 og 3).

Videre indskærpede fødevareregionen jer, at samtlige fødevarer i en sending eller et parti betragtes som farlige, såfremt den farlige fødevare er en del af en sending eller et parti af samme klasse eller med samme betegnelse. Dette gælder dog ikke, hvis en nærmere gennemgang giver virksomheden belæg for at antage, at den resterende del af sendingen eller partiet ikke er farlig (fødevareforordningens artikel 14, stk. 6).

Ved »parti« forstås en række salgsenheder, der er fremstillet, tilvirket eller pakket under praktisk taget ens omstændigheder (mærkningsbekendtgørelsens3) § 4, stk. 2).

Fødevareregionen uddyber indskærpelsen

I e-mail af 27. juli 2009 uddybede fødevareregionen indskærpelsen og påpegede bl.a., at det er svært at konstatere, hvilken råvare en Salmonella-kontaminering stammer fra, hvis virksomheden samme dag har hakket kød fra flere forskellige partier. Det centrale i sagen var derfor lotnummeret, som refererer til en produktionsdato og dermed en dags produktion af hakket kød, som er fremstillet under samme omstændigheder. Det ville således være urimeligt at antage, at kød, der er hakket samme dag i samme hakker uden mellemliggende rengøring og desinfektion, ikke også skulle være kontamineret med Salmonella.

I klager

Den 12. august 2009 klagede I over indskærpelsen.

I gjorde gældende, at definitionen af »parti« ikke tidligere havde givet anledning til sanktioner, og I fandt det utilfredsstillende, at dette pludselig ændrede sig. I mente, at denne ændring ikke gjaldt andre virksomheder i branchen, og I anførte, at jeres tidligere tilbagekaldelser ikke havde ført til kommentarer fra jeres daværende tilsynsførende.

I skrev, at det var nødvendigt, at Fødevarestyrelsen definerede klart for hele branchen, hvordan begrebet »parti« skal forstås.

I anmodede om opsættende virkning af jeres klage, hvilket fødevareregionen afslog ved afgørelse af 18. august 2009.

Klagen oversendes til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager

Den 21. august 2009 oversendte Fødevareregion Øst jeres klage med sagens akter til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

I oversendelsesbrevet gjorde fødevareregionen opmærksom på, at en indskærpelse var valgt som sanktion, da fødevareregionen havde vurderet, at det ikke ville have været praktisk muligt for jer at tilbagetrække yderligere kød. Havde dette været muligt, ville fødevareregionen i stedet have givet jer påbud om yderligere tilbagetrækning.

Fødevareregionen ville ikke afvise, at man i tidligere tilbagetrækningssager ikke havde været opmærksom på forskellige definitioner af begrebet »parti«. Fødevareregionen fastholdt dog den forståelse af begrebet og den argumentation, som fremgik af indskærpelsen og den uddybende e-mail af 27. juli 2009.

Fødevareregionen anbefalede, at indskærpelsen blev fastholdt.

I afgørelse af 28. august 2009 fastholdt Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fødevareregionens afslag af 18. august 2009 på at tillægge jeres klage af 12. august 2009 opsættende virkning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Vi er enige i, at hele dagsproduktionen skulle have været tilbagetrukket

Det fremgår af sagen, at I den 12. juni 2009 producerede forskellige typer af hakket kød uden mellemliggende rengøring og desinfektion af hakkeren.

Efterfølgende gjorde en af jeres kunder fund af Salmonella i den del af jeres produktion den 12. juni 2009, som I havde leveret til den pågældende virksomhed. Det fik jer til at tilbagetrække ca. 200 kg hakket flæskesmåkød fra kunderne. Disse 200 kg udgjorde imidlertid kun en del af det hakkede kød, I havde fremstillet den 12. juni 2009. Resten af jeres dagsproduktion tilbagetrak I ikke.

Fødevareregion Øst fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at resten af jeres dagsproduktion, der som nævnt var produceret i samme hakker uden mellemliggende rengøring, ikke også skulle være kontamineret med Salmonella, og derfor skulle resten af produktionen efter fødevareregionens opfattelse også have været tilbagetrukket fra senere omsætningsled.

Vi finder ikke grundlag for at tilsidesætte den faglige vurdering, fødevareregionen dermed foretog, og vi er således enige i, at I havde grund til at antage, at resten af jeres dagsproduktion den pågældende dag ikke overholdt kravene til fødevaresikkerhed (fødevareforordningens artikel 14, stk. 6) og derfor skulle have været tilbagetrukket (fødevareforordningens artikel 19).

Jeres betragtning om en fortyndingsfaktor i den resterende del af dagsproduktionen kan ikke føre til et andet resultat.

Det afgørende er ikke en definition af fødevareparti, men den reelle risiko for fødevaresikkerheden

Jeres betragtninger om definitionen af begrebet fødevareparti kan heller ikke føre til et andet resultat. Definitionen af dette begreb er åben, og det er således op til den enkelte fødevarevirksomhed at foretage afgrænsningen bredt eller snævert, alt efter i hvor høj grad man ønsker at sikre produktets identitet, og alt efter hvor stor en risiko, man ønsker at påtage sig (mærkningsvejledningens4) kapitel 4.4).

Ved afgrænsningen af begrebet skal der imidlertid tages afgørende hensyn til det overordnede formål, som ovennævnte regler i fødevareforordningen tjener, nemlig at sikre at farlige fødevarer kan tilbagetrækkes effektivt fra markedet. Om en mængde fødevarer skal betragtes som farlig eller ej bør ikke afhænge af, hvorledes denne mængde fødevarer måtte være opdelt i partier, men derimod ud fra en vurdering af den reelle fødevarerisiko, som kan henføres til enhver del af den samlede mængde.

I den konkrete sag må det lægges til grund, at den samlede mængde fødevarer (det vil sige den pågældende dagsproduktion) udgjorde en risiko for fødevaresikkerheden, og uanset hvordan I vælger at definere begrebet fødevareparti, kan definitionen ikke føre til en afsvækkelse af kravet om, at farlige fødevarer skal tilbagetrækkes fra markedet.

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 (med senere ændringer)

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (med senere ændringer)

3) Bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer (med senere ændringer)

4) Vejledning om mærkning af fødevarer (februar 2010)