Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1039 af 2. september 2010 og bekendtgørelse nr. 235 af 23. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 37 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. For anparter, hvortil der ifølge en tinglyst samejeoverenskomst er knyttet en eksklusiv brugsret til en bestemt del af en fast ejendom, oprettes efter anmodning fra en adkomsthaver et blad for hver anpart (underblad) i tilknytning til ejendomsbladet.

Stk. 3. På det i medfør af stk. 2 oprettede underblad registreres rettigheder mv., der alene angår den pågældende anpart. Hvis der ikke samtidig med anmodningen om oprettelse af et underblad indsendes en samejeoverenskomst til tinglysning, skal der i anmodningen henvises til en allerede tinglyst samejeoverenskomst.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. marts 2012.

Justitsministeriet, den 28. februar 2012

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum Petersen