Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 782 af 12. august 2005, bekendtgørelse nr. 1030 af 13. oktober 2006, bekendtgørelse nr. 1376 af 12. december 2006, bekendtgørelse nr. 679 af 20. juni 2007, bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2007, bekendtgørelse nr. 692 af 26. juni 2008, bekendtgørelse nr. 768 af 16. juni 2010, bekendtgørelse nr. 262 af 23. marts 2011 og bekendtgørelse nr. 47 af 17. januar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 3, ændres »unge mellem 14 og 18 år« til: »unge mellem 15 og 18 år«.

2. I § 11 a, stk. 1, ændres »en person mellem 14 og 18 år« til: »en person mellem 15 og 18 år«.

3. I § 22, stk. 2, ændres »en person mellem 14 og 18 år« til: »en person mellem 15 og 18 år«.

4. I bilag 2, pkt. 11, ændres »14 år« seks steder til: »15 år«.

5. I bilag 4, pkt. 4.3, ændres »14 år« til: »15 år« og »det fyldte 14. år« til: »det fyldte 15. år«.

§ 2

Stk. 1. Oplysninger om afgørelser vedrørende kriminalitet begået af personer, som på gerningstidspunktet ikke var fyldt 15 år, der er optaget i Kriminalregisteret i den periode, hvor den kriminelle lavalder har været 14 år, vil fortsat fremgå af efterforskningsdelen.

Stk. 2. Oplysninger som nævnt i stk. 1 må kun videregives som led i udstedelse af fuldstændige udskrifter fra Kriminalregisteret, efter reglerne om videregivelse af oplysninger til forskningsbrug i § 18 i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) med senere ændringer eller efter reglerne om videregivelse af enkeltstående oplysninger i §§ 17 og 30 i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) med senere ændringer.

Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 vil blive slettet efter de i bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) med senere ændringer fastsatte regler.

Stk. 4. Oplysninger som nævnt i stk. 1, som tillige vedrører kriminalitet, der er begået, efter den pågældende var fyldt 15 år, behandles efter de almindelige regler i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) med senere ændringer om registrering og sletning af oplysninger om kriminalitet begået af personer, der er fyldt 15 år.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2012.

Justitsministeriet, den 28. februar 2012

Morten Bødskov

/ Carsten Madsen