Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 12. maj 2011 i sag 52.2010

A

v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet

mod

B

(ikke mødt)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og faglig sekretær Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen (Danske Malermestre) og forbundssekretær Carsten Niebuhr (Malerforbundet i Danmark).

Mellem klageren, A, født den 15. december 1989, og indklagede, B, blev i 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 1. juli 2008 til den 25. juni 2010.

Denne sag drejer sig om manglende løn.

A har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 18. juni 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 34.295,64 kr. med tillæg af procesrente fra afholdelse af forligsmøde.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 14. april 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte As krav, der derfor tages til følge. Da Malernes Fagforening Fyn ved brev af 13. november 2009 bad om afregning senest i uge 50, gives der også medhold i påstanden om procesrente fra afholdelsen af forligsmøde, der fandt sted den 8. januar 2010.

T h i b e s t e m m e s:

Malermester B skal til A betale 34.295,64 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. januar 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.