Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Adgangskrav
Kapitel 3 Adgang til en selvstændig overbygningsuddannelse
Kapitel 4 Optagelse
Kapitel 5 Ansøgningsprocedure
Kapitel 6 Behandling af ansøgning
Kapitel 7 Optagelse på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)
Kapitel 8 Indskrivning
Kapitel 9 Udskrivning
Kapitel 10 Orlov
Kapitel 11 Andre bestemmelser
Kapitel 12 Ikrafttræden mv.
Bilag 1 Adgangskrav ved optagelse til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fra og med 2012
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af §§ 1 og 2 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser, § 6, stk. 1, og § 28, stk. 1, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, jf. § 11, nr. 1 og 6, og § 14, stk. 1,  i lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, som ændret ved lov nr. 140 af 9. februar 2010, § 8, stk. 1, nr. 1, og § 13, stk. 1 og 2, i lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, som ændret ved lov nr. 140 af 9. februar 2010, § 22, stk. 1, nr. 4, § 25 og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, § 34, stk. 2 og 4, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret ved lov nr. 140 af 9. februar 2010, § 15, stk. 1 og 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, § 27 og § 42, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 8. september 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der er nævnt i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en uddannelse, jf. § 1, forudsætter, at ansøgeren opfylder de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Ændringer af adgangskrav offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Skærpelser varsles med mindst 2 år, før de træder i kraft.

§ 3. Ved en gymnasial eksamen forstås i bilag 1 følgende:

1) Studentereksamen (stx).

2) Højere forberedelseseksamen (hf).

3) Højere handelseksamen (hhx).

4) Højere teknisk eksamen (htx).

5) Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen.

7) Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen mv., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. Adgangskravet til visse tekniske uddannelser kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, jf. bilag 1.

Stk. 3. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 9, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Specifikke adgangskrav

§ 4. Adgang til en uddannelse kan endvidere forudsætte opfyldelse af specifikke adgangskrav, som er bestemte fag på henholdsvis A-, B-, C-, D- eller E-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse, for erhvervsuddannelse eller for almen voksenuddannelse. De specifikke adgangskrav er fastsat af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne, jf. bilag 1.

Stk. 2. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis det vægtede gennemsnit er mindst 2,0. Kravet kan ikke opfyldes med oprunding.

Stk. 3. Institutionen afgør i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt, når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til

1) relevant erhvervsuddannelse eller

2) relevant erhvervsakademiuddannelse.

Stk. 4. Når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til en række gymnasiale enkeltfag, skal institutionen for ansøgere med udenlandske uddannelseskvalifikationer i det enkelte tilfælde vurdere, om adgangskravet er opfyldt. Institutionen skal tage udgangspunkt i den vurdering af hele udenlandske eksaminer, der foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 3, stk. 3.

Karakterkrav

§ 5. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen skal være aflagt med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02 i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Institutionens beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændring heraf skal meddeles Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der offentliggør kravet på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser heraf skal varsles mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra egne fastsatte karakterkrav, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Betinget optagelse

§ 6. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen, jf. dog stk. 2. Optagelse er betinget af, at ansøgeren efter institutionens nærmere bestemmelser inden studiestart eller umiddelbart derefter opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 2. For uddannelser med forventet væsentlig adgangsbegrænsning kan institutionen bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke kan finde sted. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside mindst 1 år, før den får virkning.

Individuel kompetencevurdering

§ 7. Uddannelsesinstitutionen skal foretage en individuel vurdering af en ansøgers kompetencer, hvis ansøgeren søger optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav.

Stk. 2. Institutionen foretager den individuelle vurdering af ansøgerens kompetencer på baggrund af de oplysninger, som fremgår af ansøgningen. Vurderingen skal bygges på oplysninger om ansøgers samlede viden, færdigheder og kompetencer uanset, hvor de er erhvervet. Skønnes ansøgeren efter vurderingen at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og vurderer institutionen, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen, meddeler institutionen ansøgeren tilladelse til at få vurderet sin ansøgning i forhold til optagelse.

Stk. 3. Institutionen kan gøre tilladelse efter stk. 2 betinget af, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, består supplerende prøver for at dokumenterer nødvendige kvalifikationer.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 2 og 3 omfatter kun den ansøgte uddannelse ved den pågældende institution.

Krav til sprogkundskaber

§ 8. Uddannelsesinstitutionen kan på baggrund af en konkret, faglig vurdering kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af §§ 2 og 2a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., senest inden studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. For udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, kan institutionen alene kræve, at ansøgeren senest inden det studiestarten, skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Stk. 2. Institutionen kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02.

Stk. 3. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk skal være aflagt, skal fremgå af institutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

§ 9. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte, at ansøgere tillige skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 2. Institutionen kan beslutte, at en ansøger, der ikke har engelsk på mindst B-niveau ved adgang til en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor), i stedet skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 3. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af institutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Flere gymnasiale eksaminer

§ 10. Har ansøgeren bestået flere adgangsgivende gymnasiale eksaminer, benyttes kun den først beståede eksamen som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium, samt ved justering efter § 19.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 3

Adgang til en selvstændig overbygningsuddannelse

§ 11. Adgang til en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) forudsætter en af de i bilag 1 nævnte erhvervsakademiuddannelser eller anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Stk. 2. Skærpelser af adgangskrav varsles med mindst 2 år, før de træder i kraft.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionerne kan optage ansøgere på en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav i stk. 1, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Institutionen kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Kapitel 4

Optagelse

§ 12. Uddannelsesinstitutionen fastsætter, jf. stk. 2, hvor mange ansøgere der kan optages på den enkelte uddannelse, medmindre optagelseskapaciteten er fastsat af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.

§ 13. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse eller to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen, kan kun optages på en uddannelse, hvis der er ledige pladser.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kvoter

§ 14. Er der flere kvalificerede ansøgere end uddannelsespladser på det enkelte optagelsesområde, jf. § 12, stk. 1, kan uddannelsespladserne opdeles i kvote 1 og kvote 2 og eventuelt kvote 3. Overskydende pladser i kvote 2 overføres til kvote 1. Kvote 3 kan kun oprettes til uddannelser, der udbydes på engelsk.

Stk. 2. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder kvote 3, efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 3. Ministeriet kan godkende, at de institutioner, der udbyder en uddannelse, kan anvende et andet optagelsessystem end kvotesystemet.

Stk. 4. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside den fastsatte fordeling af uddannelsespladserne efter stk. 1 og 2, og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3.

Kapitel 5

Ansøgningsprocedure

§ 15. Ansøgning om optagelse gennem kvote 1 og 2 sker digitalt via optagelsesportalen www.optagelse.dk, eller manuelt ved brug af skemaer på papir.

Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil otte af de optagelsesområder, der fremgår af ansøgningsskemaet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren sender ansøgningsskema og dokumentation for adgangsgrundlaget til alle de søgte uddannelsesinstitutioner samt prioriteringsskema til den højest prioriterede institution. Dokumentation for adgangsgrundlag skal eftersendes, hvis ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis eller lignende før udløbet af ansøgningsfristen, jf. § 16.

Stk. 4. Ansøgning om optagelse gennem kvote 3 sker efter regler fastsat af institutionen, som er offentliggjort på institutionens hjemmeside.

§ 16. Ansøgningsfristen ved optagelse på en uddannelse er:

1) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2.

2) Den 15. marts kl. 12.00 for alle ansøgere med internationale eller udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 8 og 9, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. stk. 2.

3) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene, jf. bilag 1, indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende.

4) Den 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1.

5) Den 15. marts kl. 12.00 eller den 5. juli kl. 12.00 for uddannelsesinstitutioner, der ikke optager efter kvotesystemet.

Stk. 2. For ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 3, fastsætter institutionen ansøgningsfristen, som dog ikke kan være senere end den 15. marts kl. 12.00. Ansøgningsfristen offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00, vil blive bedømt efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 18. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00, vil alene blive bedømt efter optagelseskriterierne i kvote 1.

Stk. 4. Institutionen kan i usædvanlige tilfælde se bort fra en mindre overskridelse af ansøgningsfristen i stk. 1.

Kapitel 6

Behandling af ansøgning

§ 17. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

Kvote 1

§ 18. Uddannelsespladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er:

1) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til reglerne i § 19, eller

2) eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen efter 7-trins-skalaen, jf. § 38, stk. 4, justeret i henhold til reglerne i § 19.

Stk. 3. Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, kan kun søge optagelse gennem kvote 2, jf. § 21, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra reglerne i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Bonus for tidlig studiestart

§ 19. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk.1, nr. 1-5, og § 10, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 3, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 2, når det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 18. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende eksamen er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

Stk. 2. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 38, stk. 5, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

3) Adoption eller barsel.

4) Længerevarende sygdom.

5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

6) Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark.

Stk. 4. Fristforlængelse efter stk. 3 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst sammenlagt opnå 4 års fristforlængelse.

Stk. 5. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-5. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse.

§ 20. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. § 18, sker udvælgelsen ved lodtrækning, der foretages af Den koordenerede Tilmelding, jf. § 24.

Kvote 2

§ 21. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles:

1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1.

2) Ansøgere, der ikke har en gymnasial eksamen, men som opfylder andre adgangskrav, jf. bilag 1, til den pågældende uddannelse.

3) Ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 7.

4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1, jf. § 18, stk. 3, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. § 22.

5) Ansøgere, der som led i opfyldelse af adgangskravene, jf. bilag 1, skal deltage i en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende.

Stk. 2. Uddannelsespladserne i kvote 2 tildeles efter konkret vurdering af ansøgerne. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højest vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 3. Indgår erhvervsarbejde i vurderingen, jf. stk. 2, er værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestillet hermed og medregnes med hele kontraktperioden, jf. stk. 2, 3. pkt., uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Stk. 4. Institutionen kan dispensere fra egne optagelseskriterier i stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kvote 3

§ 22. Uddannelsespladserne i kvote 3 tildeles ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 3, og hvor ansøgeren har behov for tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse. Uddannelsespladserne tildeles på grundlag af en konkret vurdering af ansøgerne efter kriterier fastsat af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Institutionen offentliggør på engelsk på sin hjemmeside, hvilke objektive faglige kriterier der, sammen med de fastsatte adgangskrav, jf. bilag 1, indgår i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige skærpelser af kriterierne skal varsles med mindst 1 år, før de får virkning.

Stk. 3. Ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, optages uden for kvote 1 og 2.

Stk. 4. Institutionen kan dispensere fra egne optagelseskriterier i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ventelistepladser (standby-pladser)

§ 23. Uddannelsesinstitutionen fastsætter ud over optagelseskapaciteten et antal ventelistepladser, som søges samtidig med ansøgning om ordinær optagelse. Ansøgerne til ventelistepladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

Stk. 2. Retten til en uddannelsesplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om uddannelsespladsen inden for en frist fastsat af institutionen.

Stk. 3. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Det er dog en betingelse for optagelse, at ansøgeren senest inden ansøgningsfristens udløb opfylder de specifikke adgangskrav og krav til bestemte minimumskarakterer i de enkelte fag, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. §§ 4-6.

Stk. 4. Uanset, at der er opnået tilsagn om optagelse, skal ansøgeren indsende ny ansøgning året efter.

Koordinering af optagelse

§ 24. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser bemyndiger et sekretariat (Den Koordinerede Tilmelding) til at foretage en koordinering af ansøgernes optagelse på de uddannelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal på begæring meddele Den Koordinerede Tilmelding de oplysninger, der er nødvendige for koordineringen af ansøgning og tilmelding, herunder oplysning om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne.

Meddelelse af afgørelse

§ 25. Uddannelsesinstitutionen skal senest den 30. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en uddannelsesplads, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den Koordinerede Tilmelding giver senest den 30. juli på vegne af institutionerne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved de søgte uddannelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ansøgere, der er omfattet af kvote 3, skal have besked om optagelse eller afslag senest den 1. juni. Institutionen meddeler Den Koordinerede Tilmelding senest den 15. juni, hvem der er optaget gennem kvote 3.

Stk. 4. Retten til uddannelsesplads efter stk. 1 og stk. 3 bortfalder, hvis ansøgeren ikke har taget imod tilbuddet inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen. Institutionen kan i usædvanlige tilfælde dispensere for en mindre overskridelse af den fastsatte frist for bekræftelse.

Ledige uddannelsespladser

§ 26. Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte uddannelser, får samtidigt med meddelelsen om afslag fra Den Koordinerede Tilmelding en liste over uddannelser, hvor der er ledige pladser. For optagelse til ledige pladser fastsætter uddannelsesinstitutionen selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgerne efter objektive kriterier fastsat af institutionen. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på institutionens hjemmeside samtidigt med offentliggørelsen af de ledige pladser.

Kapitel 7

Optagelse på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)

§ 27. Ansøgning om optagelse på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, sker direkte til uddannelsesinstitutionen med ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, hvis der som led i udvælgelsen indgår en optagelsesprøve.

Stk. 3. Institutionen skal senest den 30. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en uddannelsesplads. Institutionen giver samtidigt meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages.

Stk. 4. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en uddannelsesplads efter stk. 2 samt eventuelle krav om bekræftelse af tilbuddet.

§ 28. Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, skal udvælgelse ske efter faglige kriterier, som på forhånd er fastsat af de institutioner, der udbyder samme uddannelse.

Stk. 2. Institutioner, der udbyder samme uddannelse, fastlægger i studieordningen hvilke faglige kriterier, der lægges vægt på ved udvælgelsen af ansøgerne. De faglige kriterier kan udgøres af gennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse eller karakterer opnået i enkelte fag i den pågældende uddannelse, ansøgerens tidligere studierelevante erfaring samt en personlig samtale, hvorunder for eksempel ansøgerens motivation og studieegnethed afdækkes.

Stk. 3. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside hvilke faglige kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

§ 29. På selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor), der udbydes på engelsk, kan uddannelsesinstitutionen reservere et antal studiepladser til ansøgere, der har behov for opholdstilladelse med henblik på at deltage i en uddannelse, og hvis udenlandske eksamen vurderes at opfylde adgangskravene til den pågældende uddannelse. Ansøgningsfrist og tidspunkt for tilbud om en studieplads kan for disse ansøgere ligge tidligere end for øvrige ansøgere.

Stk. 2. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en uddannelsesplads efter stk. 1 samt eventuelt krav om bekræftelse af tilbuddet.

Kapitel 8

Indskrivning

§ 30. Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende administrativt på det relevante trin af uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Erhvervsakademiuddannelser.

2) Professionsbacheloruddannelser.

3) Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

4) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

5) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Indskrivning kan foregå på ethvert tidspunkt og ved flere studiestartstidspunkter efter institutionens regler om fordeling af de studerende.

Stk. 3. Indskrivning på en uddannelses senere trin er betinget af, at institutionen har ledig plads.

Stk. 4. Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 5. Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 31. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse af gangen bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 30, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Studieskift og overflytning til anden institution

§ 32. Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den nye uddannelse.

Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved en anden institution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst ske, når den studerende har bestået prøver svarende til første studieår på den modtagende uddannelse.

Stk. 3. Overflytning forudsætter, at der er ledige uddannelsespladser på det pågældende uddannelsestrin af uddannelsen.

Kapitel 9

Udskrivning

§ 33. Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør, når den studerende

1) har gennemført uddannelsen,

2) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg,

3) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse eller regler fastsat i medfør af § 34, stk. 1, eller

4) melder sig ud af uddannelsen.

§ 34. Hvor indskrivning er bragt til ophør, jf. § 33, nr. 2 og 3, kan institutionen tillade den pågældende at søge indskrivning på ny, jf. dog § 13, hvis institutionen på grundlag af en konkret, faglig vurdering finder, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 2. Hvor indskrivningen er bragt til ophør efter § 33, nr. 4, kan den pågældende søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog § 33, nr. 1-3, og § 13.

§ 35. Uddannelsesinstitutioner, der udbyder samme uddannelse, kan i studieordningen fastsætte enslydende kriterier for, hvornår indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 1 år. Det skal af reglerne fremgå, hvilke krav der stilles for at være studieaktiv.

Stk. 2. Det skal af institutionens regler fremgå, at institutionen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 10

Orlov

§ 36. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 37.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov.

§ 37. En uddannelsesinstitution kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har bestået prøverne efter 1. studieår på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, eller har gennemført første halve studieår på en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Orlov skal meddeles studerende, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, som defineret i § 1 i lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Institutionerne kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 11

Andre bestemmelser

§ 38. Karakterer og karaktergennemsnit, jf. § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 og § 8, stk. 2, er angivet efter 7-trins-skalaen, jf. Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen, jf. § 3 stk. 1, nr. 1-5 og 7, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trins-skalaen.

Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen, jf. stk. 1 og 2, sker efter omregningstabeller som offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2 for ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trins-skalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings hjemmeside. .

Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. § 19, foretages efter omregningen til 7-trins-skalaen er sket.

§ 39. Ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal der ved hver optagelse reserveres plads til 2 ansøgere fra Færøerne, der har bestået adgangskravene til uddannelsen, jf. bilag 1.

§ 40. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 41. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan bestemme, at uddannelsesinstitutionernes meddelelser til ministeriet i henhold til bekendtgørelsen skal ske i elektronisk form, herunder bestemme, i hvilket format og til hvilke adressater meddelelserne skal gives.

§ 42. Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen inden for en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Såfremt institutionen fastholder sin tidligere meddelte afgørelse, videresender institutionen klagen til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ledsaget af en udtalelse, som klageren har haft lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Klagerens kommentarer medsendes til ministeriet.

Kapitel 12

Ikrafttræden mv.

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. marts 2012, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 19 finder anvendelse for ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale eksamen i 2007 eller senere.

Stk. 3. § 11, stk. 2, har virkning fra optagelsen i 2013.

§ 44. Bekendtgørelse nr. 87 af 7. februar 2011 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ophæves.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 21. februar 2012

Morten Østergaard

/ Rikke Lise Simested


Bilag 1

Adgangskrav ved optagelse til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fra og med 2012

Bilaget er inddelt i erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

For en vurdering af de nedenfor angivne gymnasiale specifikke adgangskrav henvises til bekendtgørelse nr. 756 af 9. juli 2008 om merit i de gymnasiale uddannelser (meritbekendtgørelsen), hvor niveauindplacering af fag fra tidligere gældende ordninger for gymnasiale uddannelser angives i det omfang, fagene var uden niveaubetegnelse. Bilaget kan ses på www.optagelse.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk.

For så vidt angår specifikke krav til dansk på A niveau bemærkes, at faget »Danish A1, standard level« fra International Baccalaureate (IB) anses for at opfylde adgangskravet »dansk på A niveau«. Der henvises endvidere til bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

I bilaget under »adgang via erhvervsuddannelser« er betegnelserne for de adgangsgivende uddannelser og trin/specialer i overensstemmelse med de på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden gældende regelsæt for de enkelte erhvervsuddannelser. Adgangskravet gælder som hovedregel for fuldendte almindelige erhvervsuddannelser af mindst tre års varighed. Erhvervsuddannelserne er betegnet efter følgende principper:

1) Uddannelsens navn (med specialer): Uddannelsen skal være afsluttet med et af uddannelsens specialer for at være adgangsgivende.

2) Uddannelsens navn (trin 2): Uddannelsen skal være afsluttet på det pågældende trin for at være adgangsgivende.

3) Uddannelsens navn, navn på speciale: Uddannelsen skal være afsluttet med pågældende speciale for at være adgangsgivende.

4) Uddannelsens navn står alene: Alle trin/specialer er adgangsgivende.

Hvorvidt erhvervsuddannelser fra tidligere gældende ordninger er adgangsgivende, afhænger af en konkret vurdering.

I de tilfælde, hvor der også findes en engelsk titel for de enkelte videregående uddannelser, der er omfattet af bekendtgørelsen, er denne indsat i parentes under det danske navn.

Erhvervsakademiuddannelser

Administrationsøkonom

(AP Graduate in Administrative Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Generel kontoruddannelse

kontoruddannelse med specialer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

Automationsteknolog

(AP Graduate in Automation Engineering)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Fysik C og matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Fysik C og matematik C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Autoteknolog

(AP Graduate in Automotive Technology)

Adgang via gymnasial eksamen

Adgang via erhvervsuddannelse:

Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer)

flymekaniker

karrosseriuddannelsen

mekaniker (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav

Matematik C

Anden adgang:

adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik C

Byggetekniker

(AP Graduate in Construction Technology)

Ansøgere optages på bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, se denne

Datamatiker

(AP Graduate in Computer Science)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

Specifikke adgangskrav:

Matematik B

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik B

Designteknolog

(AP Graduate in Design, Technology and Business)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og matematik C

bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

Beklædningshåndværker (med specialer)

boligmonteringsuddannelsen, autosadelmager

boligmonteringsuddannelsen, møbelpolstrer

detailhandelsuddannelse med specialer

eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)

grafisk tekniker

handelsuddannelse med specialer

mediegrafiker (trin 2)

snedker (med specialer)

teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)

teknisk designer

ædelsmed (med specialer)

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C

bestået optagelsesprøve

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og matematik C

bestået optagelsesprøve

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C

bestået optagelsesprøve

Driftsteknolog – Offshore

(AP Graduate in Management Technology Offshore)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

beslagsmedeuddannelsen

cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer)

finmekaniker (med specialer)

mekaniker (trin 2)

flymekaniker

industriteknikeruddannelsen (med specialer)

karrosseriuddannelsen

køletekniker (trin 2)

metalsmed (med specialer)

skibsmekaniker (trin 2)

skibsmontør (trin 2)

skibstekniker (trin 2)

skorstensfejer (trin 2)

smedeuddannelsen (med specialer)

støberitekniker (med specialer)

teknisk designer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og matematik C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

E-designer

(AP Graduate in e-design)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og matematik C

bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

Boligmonteringsuddannelsen, autosadelmager

boligmonteringsuddannelsen, møbelpolstrer

digital media

mediegrafiker (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og matematik C

bestået optagelsesprøve

Elektronikteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog

Energiteknolog

(AP Graduate in Energy Technology)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Fysik C og matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

murer (trin 2)

smedeuddannelsen (med specialer)

snedker (med specialer)

træfagenes byggeuddannelse

VVS-uddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C

Ernæringsteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog

Farmakonom

(Pharmaconomist)

Adgang via gymnasial eksamen

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og naturfag C og engelsk D

Finansøkonom

(AP Graduate in Financial Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Finansuddannelsen (trin 2)

generel kontoruddannelse

kontoruddannelse med specialer

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Fiskeriteknolog (indledende trin)

På det indledende trin kan alle optages, som har mindst 2 års studierelevant erhvervserfaring, gerne i fiskerisektoren, og også har enten: folkeskolens 10. klasseprøve i matematik og naturlære eller mindst folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk. Andre eksamener på tilsvarende eller højere niveau kan også give adgang

Fiskeriteknolog (fagligt trin)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og fysik B og kemi B

samt mindst 1 års relevant erhvervserfaring (fortrinsvis inden for fiskeindustrien)

Anden adgang:

Bestået eksamen efter det indledende trin

Specifikke adgangskrav:

Fysik B og matematik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Fødevareteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog

Handelsøkonom

(AP Graduate in Commerce Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Detailhandelsuddannelse med specialer

detailslagter med specialer

eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)

finansuddannelsen (trin 2)

generel kontoruddannelse

handelsuddannelse med specialer

kontoruddannelse med specialer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller matematik D

Installatør, stærkstrøm

(AP Graduate in Service Engineering)

Adgang via erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C

Installatør, VVS

(AP Graduate in Service Engineering)

Adgang via erhvervsuddannelse:

Smedeuddannelsen (med specialer)

VVS-uddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C

It-teknolog

(AP Graduate in IT Technology)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og matematik C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Jordbrugsteknolog

(AP Graduate in Agro Business and Landscape Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C og bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anlægsgartner (trin 2)

dyrepasser (trin 2)

landbrugsuddannelsen (med specialer)

produktionsgartner (trin 2)

skov- og naturtekniker (trin 2)

væksthusgartner (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Klinisk tandtekniker

Adgang via erhvervsuddannelse:

Laboratorietandtekniker (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Kort- og landmålingstekniker

(AP Graduate in Construction Technology)

Ansøgere optages på bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, se denne

Laborant

(AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Mejerist (trin 2)

procesoperatør (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Matematik C og enten kemi C eller naturfag C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Logistikøkonom

(AP Graduate in Logistic Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Handelsuddannelse med specialer

kontoruddannelse med specialer

lager- og terminaluddannelsen (trin 3)

personbefordringsuddannelsen (trin 3)

postuddannelsen (trin 3)

vejgodstransportuddannelsen, kørselsdisponent

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og matematik C

Markedsføringsøkonom

(AP Graduate in Marketing Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Detailhandelsuddannelse med specialer

eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)

finansuddannelsen (trin 2)

generel kontoruddannelse

handelsuddannelse med specialer

kontoruddannelse med specialer

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Mejeriteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog

Miljøteknolog

(AP in Environmental Technology)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Biologi C og kemi C og matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Elektriker

procesoperatør

smed

VVS-uddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Biologi C og kemi C og matematik C

Multimediedesigner

(AP Graduate in Multimedia Design and Communication)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

digital media

film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

fotograf

grafisk tekniker

mediegrafiker (trin 2)

teknisk designer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C

Netværksteknolog

Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog

Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi)

(AP Graduate in Nutrition and Technology)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Bager (trin 2)

detailslagter (med specialer)

ernæringsassistent (trin 2)

gastronom (med specialer)

industrislagter (med specialer)

konditor (trin 2)

mejerist (trin 2)

procesoperatør (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten kemi C eller matematik C og naturfag C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Produktionsteknolog

(AP Graduate in Production Technology)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Beslagsmedeuddannelsen

cnc-teknikuddannelsen (trin 2)

cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer)

finmekaniker (med specialer)

flymekaniker

industriteknikuddannelsen (med specialer)

karrosseriuddannelsen

køletekniker (trin 2)

maskinsnedker (trin 2)

mekaniker (trin 2)

metalsmed (med specialer)

plastmager (trin 2)

skibsmekaniker (trin 2)

skibsmontør (trin 2)

skibstekniker (trin 2)

skorstensfejer (trin 2)

smedeuddannelsen (med specialer)

snedker (med specialer)

støberitekniker (trin 2)

teknisk designer

vindmølletekniker (med specialer)

værktøjsuddannelsen (trin 2)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og matematik C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Serviceøkonom

(AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C eller erhvervsøkonomi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Bager (trin 2)

detailhandelsuddannelse med specialer

detailslagter med specialer

eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)

generel kontoruddannelse

gastronom (med specialer)

handelsuddannelse med specialer

konditor (trin 2)

kontoruddannelse med specialer

receptionist

tjener (trin 2)

Professionsbacheloruddannelser

Bachelor of Global Nutrition and Health

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Bandagist/ortopædiingeniør

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller kemi C

Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion

(Bachelor of Archtectural Technology and Construktion Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anlægsstruktør

brolægger

bygningsstruktør

elektriker, bygningsautomatik

maskinsnedker (trin 2)

murer (trin 2)

snedker (med specialer)

teknisk designer

træfagenes byggeuddannelse

VVS-uddannelsen

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og matematik C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Diplomingeniør

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficeruddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, arktisk teknologi

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, bioprocesteknologi

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, Business Development Engineer

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik B og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik B og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, byggeri og anlæg

Samme adgangskrav som diplomingeniør, bygning, se denne

Diplomingeniør, bygning

(Bachelor of Engineering in Construction)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, bygningsdesign

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, bygningsteknik

Samme adgangskrav som diplomingeniør, bygning, se denne

Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik

(Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, datateknik og it

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik

Diplomingeniør, eksport

(Bachelor of Engineering in Global Business Engineering)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og enten fransk C eller spansk C eller tysk C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og enten fransk C eller spansk C eller tysk C

Diplomingeniør, eksportteknologi

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og matematik B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og matematik B

Diplomingeniør, elektro

(Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, elektroteknik

(Bachelor of Engineering in Electrotechnics: Computer, Electrical or Electronic Engineering)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, fødevareanalyse

(Bachelor of Engineering in Food Analysis)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C

Diplomingeniør, Global Management and Manufacturing

(Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og fysik B og matematik B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og fysik B og matematik B

Diplomingeniør, industri og produktion

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi

(Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Diplomingeniør, integreret design

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, interaktivt design

(Bachelor of Engenineering in Interaction Design)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Diplomingeniør, it

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B

Diplomingeniør, kemi (kemiteknik)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Diplomingeniør, maskin

(Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør i materialeteknologi

(Bachelor of Engineering in Material Technology)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, mekatronik

(Bachelor of Engineering in Mechatronics)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, nanoteknologi

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, proces og innovation

(Bachelor of Engineering in Process and Innovation)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)

Bachelor of Engineering in Production Engineering)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, stærkstrøm

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, sundhedsteknologi

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, teknologi og økonomi (internetteknologi og økonomi)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi C

Diplomingeniør, teknologi og økonomi (kemi og økonomi)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik B og enten bioteknologi A eller kemi B

Diplomingeniør, trafik og transport

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik C eller samfundsfag A

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik C

Adgang via anden uddannelse:

Relevant erhvervsakademiuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Matematik A og fysik C

Professionsbachelor, afspændingspædagog

Se professionsbachelor, psykomotorisk terapeut

Professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement

(Bachelor of Mitigation, Emergency and Risk Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Fysik C eller kemi C og samfundsfag C eller historie A

Adgang via erhvervsuddannelse:

Redderuddannelsen, ambulanceassistent

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

den pædagogiske assistentuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og kemi C eller naturfag C og matematik C og engelsk D

Adgang via anden uddannelse:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og engelsk B og fysik C eller kemi C og matematik C

Professionsbachelor, bioanalytiker

(Bachelor of Biomedical Laboratory Science)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og kemi C og matematik C og naturfag C og engelsk D

Adgang via anden uddannelse:

5 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og engelsk B og matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

(Bachelor of Diaconia and Social Work)

Adgang via gymnasial eksamen

Professionsbachelor i eksport og teknologi

(Bachelor of Export and Tecnology Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

beslagsmedeuddannelsen

cnc-teknikuddannelsen (trin 2)

cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

elektronikoperatør

finmekaniker (med specialer)

industriteknikeruddannelsen (med specialer)

karrosseriuddannelsen

køletekniker (trin 2)

maritime håndværksfag

maskinsnedker (trin 2)

mekaniker (trin 2)

metalsmed (med specialer)

modelsnedker

procesoperatør (trin 2)

skibsmekaniker (trin 2)

skibsmontør (trin 2)

skibstekniker (trin 2)

skorstensfejer (trin 2)

smedeuddannelsen (med specialer)

snedker (med specialer)

støberitekniker (trin 2)

teknisk designer

vejgodstransportuddannelsen, kørselsdisponent

vindmølletekniker (med specialer)

værktøjstekniker

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Professionsbachelor, ergoterapeut

(Bachelor of Occupational Therapy)

Adgang via gymnasial eksamen

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og engelsk C og naturfag C

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk A og engelsk B

2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

3. Samfundsfag C eller psykologi C

Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

(Bachelor in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk A eller tysk begyndersprog på A niveau eller tysk fortsættersprog på B niveau afhængig af det valgte sprog

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

(Bachelor in Nutrition and Health)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og kemi C eller bioteknologi A og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Bager (trin 2)

detailslagter med specialer

ernæringsassistent (trin 2)

gastronom (med specialer)

industrislagter (med specialer)

konditor (trin 2)

social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

tjener (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Professionsbachelor i finans

(Bachelor of Financial Management and Services)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Finansuddannelsen (trin 2)

kontoruddannelse med specialer

(Fra optagelsen i 2013 skal ansøgere med en af de nævnte erhvervsuddannelser opfylde specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B)

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik B eller erhvervsøkonomi C

Professionsbachelor, folkeskolelærer

(Bachelor of Education)

Adgang via gymnasial eksamen:

Efter optag på uddannelsen er der specifikke adgangskrav til valg af linjefag, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Professionsbachelor, fotojournalist

(Bachelor of Journalism)

Anden adgang:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor, fysioterapeut

(Bachelor of Physiotherapy)

Adgang via gymnasial eksamen

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller naturfag C

Professionsbachelor i grafisk kommunikation

(Bachelor of Graphic Communication)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

Grafisk tekniker

mediegrafiker (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor som have- og parkingeniør

(Bachelor of Urban Landscape Engineering)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og matematik B og engelsk på C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anlægsgartner (trin 2)

landbrugsuddannelsen (med specialer)

produktionsgartner (trin 2)

skov- og naturtekniker (trin 2)

væksthusgartner (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og matematik B og engelsk på C og enten biologi B bioteknologi A eller kemi B

Adgang via erhvervsakademiuddannelse (til overbygningsdelen):

Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog med studieretning inden for landskab og anlæg

Professionsbachelor, jordemoder

(Bachelor of Midwifery)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og kemi C og naturfag C og engelsk D

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Uddannelsen skal være af mindst 2½ års varighed

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og engelsk B og kemi C og enten psykologi C eller samfundsfag C

Professionsbachelor, journalist

(Bachelor of Journalism)

Anden adgang:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i karakteranimation

(Bachelor of Character Animation)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i kommunikation

(Bachelor of Communication)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Samfundsfag B eller samtidshistorie B og matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

(Bachelor of Christianity, Culture and Communication)

Adgang via gymnasial eksamen

Professionsbachelor i Leisure Management

(Bachelor of Leisure Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og matematik B

Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse

(Bachelor of Media Production and Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

Grafisk tekniker

mediegrafiker (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation

(Bachelor of Media and Sonic Communication)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C

Bestået optagelsesprøve

Anden adgang:

Musikalsk grundkursus (MGK)

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i mejeriteknologi

(Bachelor of Dairy Technology)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik B og fysik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Mejerist (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Matematik B og engelsk C og fysik C og kemi C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Matematik B og fysik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsakademiuddannelse (til overbygningsdelen):

Erhvervsakademiuddannelse inden for procesteknologi med studieretning inden for mejeriteknologi

Professionsbachelor i natur- og kulturformidling

(Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management)

Adgang via gymnasial eksamen

Anden indgang:

Ansøgere, der efter en realkompetencevurdering har kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav

Professionsbachelor i offentlig administration

(Bachelor of Public Administration)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Kontoruddannelse med specialer

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

Professionsbachelor i optometri

(Bachelor in Optometry)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og biologi C og matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Adgang via erhvervsuddannelse:

Optometrist

Anden adgang:

6 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk A og engelsk B og matematik C

2. Biologi C eller bioteknologi A

3. Psykologi C eller samfundsfag C

4. Bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C

Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse

(Bachelor of Value Chain Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B og matematik B

Professionsbachelor, psykomotorisk terapeut

(Bachelor in Relaxation and Psychomotor Therapy)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og engelsk C og naturfag C

optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Adgang via erhvervsuddannelse:

Den pædagogiske assistentuddannelse (den pædagogiske grunduddannelse)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk A og engelsk B

2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

3. Samfundsfag C eller psykologi C

optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale

Professionsbachelor, pædagog

(Bachelor in Social Education)

Adgang via gymnasial eksamen

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C, naturfag C og engelsk D

Adgang via erhvervsuddannelse:

Den pædagogiske assistentuddannelse (den pædagogiske grunduddannelse)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og samfundsfag C og engelsk E

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og engelsk B og samfundsfag C og et valgfrit fag på C-niveau

Professionsbachelor, radiograf

(Bachelor of Radiography)

Adgang via gymnasial eksamen

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og engelsk C samt to af de følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

Professionsbachhelor, skov- og landskabsingeniør

(Bachelor of Forest and Landscape Engineering)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

Adgang via erhvervsuddannelse:

Anlægsgartner (trin 2)

landbrugsuddannelsen (med specialer)

skov- og naturtekniker (trin 2)

væksthusgartner (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

Professionsbachelor, socialrådgiver

(Bachelor of Social Work)

Adgang via gymnasial eksamen

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

den pædagogiske assistentuddannelse

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og naturfag C og engelsk D

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

Dansk A og engelsk B og samfundsfag B og psykologi C

Professionsbachelor i smykker, teknologi og business

(Bachelor in Jewellery, Tehnology and Business)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor, sygeplejerske

(Bachelor of Science in Nursing)

Adgang via gymnasial eksamen

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og naturfag C og engelsk D

Anden adgang:

4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav:

9 måneders erhvervserfaring samt alle nedenstående nummererede krav:

1. Dansk A og engelsk B

2. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller kemi B eller matematik B

3. Samfundsfag C eller psykologi C

Professionsbachelor i tandpleje

(Bachelor of Dental Hygiene)

Adgang via gymnasial eksamen

Adgang via erhvervsuddannelse:

Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og engelsk C og naturfag C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Dansk C og engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller matematik C eller naturfag C

Professionsbachelor i tekstile fag og formidling

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav

Bestået optagelsesprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning

Professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse

(Bachelor of TV and Media Management)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B

bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Engelsk B

bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i visuel kommunikation

(Bachelor of Visual Communication)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Adgang via erhvervsuddannelse:

Fotograf

grafisk tekniker

mediegrafiker (trin 2)

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i økonomi og it

(Bachelor of Economics and Information Technology)

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav:

Matematik B

Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk

Adgang via gymnasial eksamen

Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)

Professionsbachelor i design og business

(Bachelor of Design and Business)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Designteknolog

markedsføringsøkonom

multimediedesigner

produktionsteknolog

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Anden adgang:

Ansøger har afsluttet 6 semestre fra Danmarks Designskole eller Designskolen i Kolding

eller har afsluttet en uddannelse som professionsbachelor i tekstile fag og formidling

eller har afsluttet en uddannelse fra en anerkendt udenlandsk designskole

Specifikke adgangskrav:

Bestået optagelsesprøve

Professionsbachelor i e-konceptudvikling

(Bachelor of E-concept Developement)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Datamatiker

designteknolog

e-designer

multimediedesigner

Professionsbachelor i International Hospitality Management

(Bachelor of International Hospitality Management)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Markedsføringsøkonom

serviceøkonom

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse

Professionsbachelor i international handel og markedsføring

(Bachelor of International Sales and Marketing Management)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Markedsføringsøkonom

Specifikke adgangskrav:

Ved optagelse på uddannelsen lægges der vægt på gennemsnit på adgangsgivende eksamen, motivation og tidligere erfaring. Ansøgere kan blive indkaldt til personlig samtale

Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

(Bachelor of Agricultural and Enviromental Management)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Jordbrugsteknolog

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse

Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

(Bachelor of Chemical and Biotechnical Technology, Food Technology and Process Technology. )

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Laborant

procesteknolog

Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

(Bachelor of Product Development and Integrative Technology)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Automationsteknolog

energiteknolog

installatør, stærkstrøm

installatør, VVS

it-teknolog

produktionsteknolog

Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse

Professionsbachelor i sportsmanagement

(Bachelor of Sport Management)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Finansøkonom

markedsføringsøkonom

serviceøkonom

Professionsbachelor i softwareudvikling

(Bachelor of Software Development)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Datamatiker

Professionsbachelor i webudvikling

(Bachelor of Web Development)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Datamatiker

multimediedesigner

Professionsbachelor som teknisk manager offshore

(Bachelor of Technical Management Offshore)

Adgang via erhvervsakademiuddannelse:

Driftsteknolog offshore

installatør med studieretning inden for stærkstrøm

produktionsteknolog