Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. juni 2011 i sag 65.2010

A

Malerforbundet i Danmark v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og advokat Tine Benedikte Skyum (begge DA), faglig sekretær Gert Svendsen og advokat Martin Juul Christensen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Niels Håkonsen, Danske Malermestre og forbundssekretær Carsten Niebuhr, Malerforbundet i Danmark.

Mellem klageren, A, født den 12. september 1992, og indklagede, B, blev den 18. januar 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 18. januar 2010 til den 14. december 2012.

Denne sag drejer sig om lønregulering og godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 26. juli 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 72.690,27 kr. med tillæg af procesrente fra afholdelse af forligsmøde, hvoraf 60.000 kr. er godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen og 12.690,27 kr. er manglende løn og pension.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 16. juni 2011. Indklagede gav ikke møde.

Sagsfremstilling

Det er ubestridt, at arbejdsgiveren ensidigt og mundtligt ophævede uddannelsesaftalen den 31. marts 2010 begrundet i manglende ordretilgang. Arbejdsgiveren underskrev den 10. juni 2010, dagen efter forligsmødet, meddelelse til erhvervsskolen om ophævelse af uddannelsesaftale.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at arbejdsgiveren den 31. marts 2010 ringede til ham og sagde, at han var nødt til at fyre ham. Han lovede at fremsende en skriftlig ophævelse, men det gjorde han ikke. Han fik den først efter forligsmødet. Det medførte, at han var arbejdsløs i længere tid.

Procedure

A har til støtte for kravet på godtgørelse for ophævelsen anført, at arbejdsgiveren har handlet i strid med erhvervsuddannelsesloven og ophævet ansættelsen uden formel ophævelse. Den manglende skriftlige ophævelse har medført, at han var arbejdsløs i længere tid.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Der er enighed om, at A har krav på de opgjort lønkrav mv., i alt 12.690,27 kr.

Fire medlemmer bemærker:

Det må efter As forklaring lægges til grund, at arbejdsgiveren ophævede uddannelsesaftalen inden for prøvetiden, hvilket arbejdsgiveren var berettiget til, jf. erhvervsuddannelsesloven § 60, stk. 2., A har derfor ikke krav på godtgørelse for ophævelsen.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder, at arbejdsgiveren skulle have ophævet uddannelsesaftalen skriftligt, så A straks derefter kunne være kommet videre i skolepraktik. Vi stemmer derfor for, at A har krav på godtgørelse for ophævelsen.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet og gives således A medhold i betaling af 12.690,27 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 12.690,27 kr. med tillæg af procesrente fra den 9. juni 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.