Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, lov nr. 468 af 18. maj 2011 og lov nr. 162 af 28. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. § 45, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som har et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.«

§ 2

Loven træder i kraft den 15. marts 2012.

Givet på Amalienborg, den 6. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup