Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00194

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Helte Galla 2011” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det lægges til grund, at udsendelsen den 30. december 2011 fejlagtigt identificerede en medvirkende som ”[Klager]”, og at antallet af personer med det pågældende navn ”[Klager]” er begrænset.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytternes eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

Det er Pressenævnets opfattelse, at medier som udgangspunkt skal berigtige forkerte oplysninger det sted, hvor den fejlagtige udsendelse har været bragt. I dette tilfælde på TV 2. Under hensyn til fejlens karakter, herunder at seere grundet billedmaterialet måtte have været bekendt med, at den afbillede gymnastikelev ikke var identisk med klager, finder nævnet, at TV 2 med ændringen af ”identen”, hvorved klagers navn ikke længere fremgår af udsendelsen, har berigtiget forholdet i tilstrækkeligt omfang. Nævnet udtaler ikke kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 30. december 2011, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 bragte den 30. december 2011 udsendelsen ”Helte Galla 2011”. Udsendelsen var et underholdningsshow, der fejrede mennesker, som ”gør en forskel”. Blandt dem var en danselærer. I forbindelse med omtalen af danselærerens virke blev der bragt interviews med to af lærerens elever, som omtalte læreren i rosende vendinger. Den ene af eleverne var i udsendelsen identificeret som ”[Klager], gymnastikelev”.

[Klager] klagede den 2. januar 2012 til TV 2, som over for klager den 17. januar 2012 beklagede fejlen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at hun ikke har givet tilladelse til, at TV 2 kunne bringe hendes navn i nogen sammenhæng.

Ved at vise et interview med en anden person på landsdækkende tv og kalde hende ”[Klager]” har TV 2 ifølge klager krænket hende og besudlet hendes navn.

2.2 TV 2’s synspunkter

TV 2 har anført, at [Klager]s navn ved en fejl figurerede i en såkaldt ”ident” i udsendelsen, da der var sket en ombytning af hendes og en anden elevs navn i forbindelse med navngivningen af en elev i udsendelsen. ”Identen” er blevet ændret, således at [Klager]s navn ikke vil fremgå af udsendelsen i forbindelse med eventuelle genudsendelser.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Det lægges til grund, at udsendelsen den 30. december 2011 fejlagtigt identificerede en medvirkende som ”[Klager]”, og at antallet af personer med det pågældende navn ”[Klager]” er begrænset.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytternes eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

Det er Pressenævnets opfattelse, at medier som udgangspunkt skal berigtige forkerte oplysninger det sted, hvor den fejlagtige udsendelse har været bragt. I dette tilfælde på TV 2. Under hensyn til fejlens karakter, herunder at seere grundet billedmaterialet måtte have været bekendt med, at den afbillede gymnastikelev ikke var identisk med klager, finder nævnet, at TV 2 med ændringen af ”identen”, hvorved klagers navn ikke længere fremgår af udsendelsen, har berigtiget forholdet i tilstrækkeligt omfang. Nævnet udtaler ikke kritik.

Afgjort den 5. marts 2012