Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

(Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering samt Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)]

1. Ændringsforslag

Erhvervs- og vækstministeren har stillet 7 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 1. februar 2012 og var til 1. behandling den 9. februar 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 15. december 2011 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 99. Den 1. februar 2012 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

1) I den under nr. 8 foreslåede § 7 a affattes stk. 2 således:

»Stk. 2. Til brug for afvikling efter kapitel 4 b og 4 d i lov om finansiel stabilitet af de i § 3, stk. 1, nr. 1, angivne institutter samt den i § 2 a nævnte tabskaution skal Fondens midler for afviklings- og restruktureringsafdelingen udgøre 3,2 mia. kr. i indeståelser fra disse institutter.«

[Sproglig korrektion]

2) I den under nr. 8 foreslåede § 7 a ændres i stk. 3 »kapitel 4 b eller 4 d« til: »kapitel 4 b-4 d«.

[Sproglig korrektion]

Til § 4

3) I de under nr. 8 foreslåede § 16 m, stk. 1, og § 16 o ændres »værdiansættelsesmetode« til: »værdiansættelse«.

[Korrektion]

4) I de under nr. 8 foreslåede § 16 m, stk. 1, og § 16 o indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Værdiansættelsen fastsættes af Finansiel Stabilitet A/S suppleret af to revisorer udpeget af Finansiel Stabilitet A/S og det overtagne institut. Hvis de to parter ikke kan opnå enighed om udpegningen af revisorerne, anmoder de FSR – danske revisorer om at forestå udpegningen.«

[Ændring af aktørerne bag værdiansættelser og af udpegningsberettigede]

Til § 6

5) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for lovens § 1, nr. 5, 6, 8 og 9, og §§ 4 og 5. Ministeren kan herunder fastsætte, at disse dele af loven undtagen § 5 træder i kraft for Færøerne og Grønland på andre tidspunkter.«

[Korrektion]

6) I stk. 3, 3. pkt., ændres »til« til: »med«.

[Korrektion]

7) I stk. 3, 6. pkt., ændres »Indeståender« til: »Indeståelser« og »Indeståenderne« til: »Indeståelserne«.

[Korrektion]

Til nr. 1

Der er alene tale om en sproglig korrektion.

Til nr. 2

Der er i forslaget til § 7 a, stk. 3, indsat en henvisning til kapitel 4 b eller 4 d. Denne henvisning skulle rettelig have været til kapitel 4 b-4 d. Dette foreslås rettet.

Baggrunden herfor er, at det er hensigten, at et bydende institut også skal kunne få dækket sine udtrædelsesomkostninger fra en datacentral ved en model I - medgiftsløsning efter Bankpakke IV.

Med lovforslaget foreslås afviklings- og restruktureringsafdelingen udvidet, hvilket indebærer, at afdelingen i henhold til forslagets § 7 a, stk. 3, ud over afvikling tillige skal være med til at dække udtrædelsesomkostninger fra datacentraler ved fusioner eller aktivoverdragelse, hvor det overdragende institut afvikles efter lov om finansiel stabilitet kapitel 4 b-4 d. Som følge af denne udvidelse er det i forslagets § 7 a, stk. 3, foreslået, at afdelingen ud over en separat formue på 3,2 mia. kr. i indeståelser til brug for afvikling, tillige skal have en formue bestående af 1 mia. kr. i indeståelser eller kontante indbetalinger. Afdelingens formue skal således samlet udgøre 4,2 mia. kr. og er som udgangspunkt ex postfinansieret. Der er dog valgfrihed for pengeinstitutterne til at bidrage med kontante indbetalinger, hvorfor afdelingens formue, for så vidt angår den formue, der skal anvendes til at dække udtrædelsesomkostninger fra datacentraler, kan være ex antefinansieret. De pengeinstitutter, som ønsker at foretage en kontant indbetaling, kan rette henvendelse til Fonden. Fonden vil herefter i overensstemmelse med de gældende regler opkræve beløbet hos instituttet.

På baggrund af ovenstående vil udgiften til udtrædelsesomkostninger fra datacentraler blive afholdt separat af afviklings- og restruktureringsafdelingen med henblik på at ligestille de institutter, der ønsker at byde på et nødlidende pengeinstitut. Fonden vil dække udtrædelsesomkostningerne på det tidspunkt, hvor det overtagende institut får en faktisk udgift. Såfremt det overtagende institut som alternativ ønsker at fortsætte med to dataplatforme og der er udgifter forbundet hermed, kan disse tillige dækkes af afviklings- og restruktureringsafdelingen, såfremt disse udgifter er mindre end udtrædelsesomkostningerne. Der er således tale om selvstændige udgifter, som afviklings- og restruktureringsafdelingen dækker særskilt via den dertil indrettede formue på 1 mia. kr. bestående af indeståelser eller kontante indbetalinger fra de i § 3, stk. 1, nr. 1, angivne institutter. Udtrædelsesomkostninger er således ikke en udgift, som Fonden skal medtage i sin vurdering efter § 5, stk. 8, omhandlende hvorvidt en medgiftsløsning er billigere end en Bankpakke III-løsning. Udtrædelsesomkostningerne skal derfor heller ikke medtages i vurderingen af medgiftens størrelse, hverken efter den oprindelige medgiftsmodel eller ved model I og II, og skal derfor heller ikke indgå i vurderingen af, om en Bankpakke IV-løsning er billigere for staten end en Bankpakke III-løsning.

Det skal hertil bemærkes, at staten heller ikke skal medtage omkostninger til dækning af udtrædelse af aftaler med datacentraler ved fastsættelse af statens medgift, da der er tale om en separat udgift, der afholdes af afviklings- og restruktureringsafdelingen, jf. forslagets § 16 l, stk. 5, og § 16 n, stk. 5.

Til nr. 3

Der er alene tale om en korrektion, således at der anvendes samme terminologi i lovtekst og bemærkninger.

Hensigten bag forslaget er, at beregningen af medgiftens størrelse efter henholdsvis model I og II som omtalt i § 16 m og § 16 o skal ske efter samme værdiansættelse, som Fonden anvender ved fastsættelse af medgift, jf. § 5, stk. 8, i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Derved må staten økonomisk set ikke blive stillet dårligere, end hvis pengeinstituttet blev afviklet efter Bankpakke III.

Ved beregningen efter model II kan det som eksempel antages, at hvis en foreløbig dividende efter en Bankpakke III-løsning udgør 80 pct. og den endelige dividende fastsættes til at udgøre 85 pct., samtidig med at det statsgaranterede lån eksempelvis udgør 4 mia. kr., så vil Finansiel Stabilitet A/S kunne tilbyde en medgift på op til 600 mio. kr. (15 pct. af 4 mia. kr.)

Til nr. 4

Der er tale om en ændring af aktørerne bag værdiansættelsen.

Med ændringen tilføjes det, at Finansiel Stabilitet A/S skal fastsætte medgiftens størrelse ud fra samme værdiansættelse, som Fonden anvender ved fastsættelse af medgift efter § 5, stk. 8, i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Finansiel Stabilitet A/S skal ved værdiansættelsen suppleres af to revisorer udpeget af Finansiel Stabilitet A/S og det overtagne institut. Revisorerne har alene en observerende rolle over for Finansiel Stabilitet A/S’ værdiansættelse og skal således ikke aktivt deltage i selve værdiansættelsen af de enkelte engagementer, herunder foretage en kreditvurdering m.v., sammen med Finansiel Stabilitet A/S, og skal ej heller erklære sig.

Som følge af den foreslåede ændring om, at Finansiel Stabilitet A/S ved værdiansættelsen efter lovforslagets § 16 m, stk. 1, og § 16 o skal suppleres af to revisorer udpeget af Finansiel Stabilitet A/S og det overtagne institut, tilføjes det, at hvis de to parter ikke kan opnå enighed om udpegningen af revisorerne, anmoder de FSR – danske revisorer om at forestå udpegningen.

Til nr. 5

Ved en fejl er henvisningen til lovforslagets § 4, som indeholder ændringerne af lov om finansiel stabilitet, ikke medtaget, således at det ved fremsættelsen af lovforslaget ikke fremgik, at ministeren kan fastsætte, at loven træder i kraft på et andet tidspunkt for Færøerne og Grønland.

Med den foreslåede ændring indsættes henvisningen til § 4 samt § 1 nr. 5, 6, 8 og 9, og § 5, da disse bestemmelser henviser til § 4. Ministeren bemyndiges således til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne i lov om finansiel stabilitet, herunder fastsætte et ikrafttrædelsestidspunkt for Færøerne og Grønland på andre tidspunkter.

Til nr. 6 og 7

Ved en fejl er indeståelser blevet ændret til indeståender i forslaget til § 6, stk. 3. Med den med ændringsforslaget foreslåede ændring søges dette korrigeret.

Derudover fremgår det, at pengeinstitutternes første bidrag kan reduceres til højst 2,5 promille. Med den foreslåede ændring ændres dette rettelig til med højst 2,5 promille.

Benny Engelbrecht (S) Jacob Bjerregaard (S) Jan Johansen (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Trine Bramsen (S) Simon Kollerup (S) Andreas Steenberg (RV) Nadeem Farooq (RV) Camilla Hersom (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Annette Vilhelmsen (SF) Steen Gade (SF) Frank Aaen (EL) Henning Hyllested (EL) Kim Andersen (V) Gitte Lillelund Bech (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mads Rørvig (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Ole Birk Olesen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 81

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Ændringsforslag, fra erhvervs- og vækstministeren
4
1. udkast til betænkning