Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00192

Resumé

To klagere – Opholdsstedet Plantagen og dets leder – klagede over tre udsendelser på TV 2 og to artikler på tv2.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Klagens rettidighed

Klage over TV 2’s tilsidesættelse af god presseskik skal rettes til mediet selv inden fire uger efter offentliggørelsen. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3.

[Leder A] klagede den 20. december 2011 til TV 2 over nyhedsudsendelserne og –artiklerne 28.-30. november 2011, og den 22. december 2011 klagede hun til produktionsselskabet Monday Production ApS, der står bag Operation X-udsendelsen, over ”Operation X: De sociale plattenslagere Del 2” af 28. november 2011.

Uanset, at Operation X-udsendelsen isoleret set måtte være påklaget for sent, indgår den i en samlet reportage i en snæver indholds- og tidsmæssig sammenhæng med de nyhedsindslag og -artikler, der er påklaget rettidigt til TV 2 (og herefter til Pressenævnet), og som er offentliggjort umiddelbart efter den for sent påklagede Operation X-udsendelse. Da vurderingen af, om god presseskik er tilsidesat, sker ud fra en helhedsvurdering, og derfor under de anførte omstændigheder også må omfatte Operation X-udsendelsen, finder Pressenævnet, at klagen i sin helhed skal behandles.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekt, herunder ved forelæggelsen for den, der kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Under mailkorrespondancen forud for offentliggørelsen af ”Operation X: De sociale plattenslagere Del 2” konkretiseredes det først sent i korrespondancen, hvad den konkrete kritik angik – herunder hvilke unge og hvilke medarbejdere – navnlig ved e-mail af 17. november 2011 og senere.

Nævnet bemærker, at uanset den pågældende person ikke ønsker at deltage i udsendelsen på sædvanlige vilkår, må vedkommende have mulighed for at få et overblik over, hvad spørgsmålene og kritikken vedrører, førend man beslutter, hvorvidt man ønsker at udtale sig. Dette må særligt gælde i tilfælde, hvor dele af kildematerialet hidrører fra tidligere medarbejdere, der kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.

[Leder A] blev imidlertid løbende – og også den 17. november 2011 – opfordret til at medvirke i programmet. Hun afviste at deltage med forskellige begrundelser. Ved e-mail af 21. november 2011 gjorde hun opmærksom på, at regnskaberne ikke havde medført bemærkninger hos tilsynsmyndigheden Guldborgsund Kommune. Da [Leder A] afviste at deltage i programmet under sædvanlige vilkår, og Plantagens regnskaber næppe kan påvise arbejdsindholdet af de opkrævede timer, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at medtage yderligere kommentarer fra klager i Operation X-udsendelsen.

Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere TV 2 for offentliggørelsen af beskyldningerne i Operation X-udsendelsen eller den følgende nyhedsudsendelse kl. 22.00.

Pressenævnet finder imidlertid, at [Leder A] burde have været gjort bekendt med beskyldningerne fra [Tidligere beboer I], der blev offentliggjort i Nyhederne den 29. november 2011, så hun kunne vurdere, hvorvidt hun ønskede at kommentere beskyldningerne fra denne tidligere beboer. Under hensyn til [Tidligere beboer I]s ukonkrete beskyldninger af mere vurderende karakter og indslagets – i sammenhæng med de øvrige udsendelsers – mindre væsentlige karakter, finder nævnet imidlertid ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af TV 2 for at undlade at forelægge indholdet af dette nyhedsindslag.

Pressenævnet finder på denne baggrund, at TV 2 ikke har tilsidesat god presseskik.

Genmæle

I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Nævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt [Tidligere beboer B] er handicappet, årsagen til ophøret af [Pædagog E]s ansættelsesforhold og dennes stillingsbetegnelse, ikke i sammenhængen er forhold, der er egnede til at påføre klagerne skade af betydning, hvorfor opholdsstedet Plantagen og [Leder A] ikke er berettigede til at få bragt et genmæle heroverfor.

Pressenævnet finder imidlertid, at de tidligere medarbejderes oplysninger om, at [Leder A] bad dem udføre håndværksmæssige opgaver uden socialpædagogisk formål, har karakter af faktiske oplysninger, der er egnet til at påføre klager skade af betydning. Ved vurderingen af om, klager er berettiget til at få bragt et genmæle, bemærkes det, at TV 2 skal dokumentere rigtigheden af udsagnene i udsendelsen.

Flere ansatte såvel som beboerne [Tidligere beboer I] og [Tidligere beboer B] har forklaret, at pædagogerne udførte håndværksmæssigt og andet forefaldende arbejde for lederen af Plantagen og følgelig ikke i fuldt omfang tilbragte tid med beboerne. [Leder A] har på den anden side anført, at renoveringen af Postholderens Sted er udført af professionelle håndværkere uden dog at dokumentere det.

Nævnet finder, at TV 2’s oplysning i Operation X-udsendelsen giver indtryk af, at [Pædagog E] var eneste medarbejder, der skulle varetage de socialpædagogiske opgaver med [Tidligere beboer B] i henhold til rammebevillingen på 204 timer månedligt. Uanset rammebevillingens timeantal på 204 ligger væsentligt over den almindelige arbejdstid pr. måned, giver udsendelsen indtryk af, at [Pædagog E] var eneste person, der blev ansat til at hjælpe [Tidligere beboer B]. Det sker navnlig ved udsagnene ”en særlig kontaktperson for at få noget ekstra hjælp”, ”Så kom [Pædagog E]” og ordvekslingen: ”Men var der så andre, der så blev sat på ham for den bevilling?”, hvortil der svares: ”Nej, det har der ikke været. Ikke nogen, der har været [der] primært for ham”. Oplysningen om, at [Pædagog E] maksimalt opholdt sig sammen med beboeren 26 timer om måneden, og at kommunen omvendt er blevet faktureret 150 timer (af rammebevillingen på 204 timer), er en oplysning, der er egnet til at påføre klagerne skade af betydning.

[Leder A] har bestridt denne oplysning og meddelt, at det socialpædagogiske arbejde med [Tidligere beboer B] blev udført af flere personer i forening. [Leder A] har videre anført, at det alene er sket i enkeltstående tilfælde, at medarbejdere har udført praktisk arbejde, hvor den unge er udeblevet.

TV 2’s oplysninger er ikke dokumenteret som utvivlsomt rigtige, og klagerne er som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor. Pressenævnet finder imidlertid, at et genmæle over for disse oplysninger blot ville være en gentagelse af de synspunkter, som [Leder A] fremkom med i nyhedsudsendelsen den 28. november 2011. [Leder A] udtaler således i udsendelsen, at der har været op til otte personer, der har ydet støtte til [Tidligere beboer B].

Pressenævnet finder derfor ikke, at klagerne ikke er berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende det håndværksmæssige arbejde og det pædagogiske arbejde med [Tidligere beboer B], jf. medieansvarsloven § 39.

Nævnet finder ikke, at [Leder A] og Plantagen har fået bragt deres kommentarer til, at [Tidligere beboer I] i årene 1999 til 2002 ikke fik den påkrævede hjælp på Plantagen, da medarbejderne anvendte tiden på andre ting end det socialpædagogiske arbejde. Da denne oplysning ikke er dokumenteret som utvivlsomt korrekt, er klagerne som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Klagers generelle bemærkninger til beskyldningerne fra [Tidligere beboer I] ville imidlertid også være en gentagelse af de synspunkter, som [Leder A] fremkom med i nyhedsudsendelsen den 28. november 2011 og bibringer ikke sagen yderligere, og nævnet finder på denne baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for i det konkrete tilfælde at pålægge offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49, jf. § 39.

Plantagen og [Leder A] er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Berigtigelse

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

I relation til artiklen ”Ansatte skulle renovere leders ejendom” af 28. november 2011 på tv2.dk finder nævnet, at klagernes synspunkter ved at indsætte tv-interviewet til artiklen er bragt på en så fremtrædende måde, som klagerne med rimelighed kunne kræve. For så vidt angår kommentaren indsat til artiklen ”Handicappede [Tidligere beboer B] snydes for kontaktperson” af 30. november 2011 finder Pressenævnet, at det af hensyn til nye læsere var hensigtsmæssigt, at tv2.dk indarbejdede kommentaren i den bragte artikel. Læsere af den oprindelige artikel uden klagers kommentarer kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med tilføjelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksom på kommentaren, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige artikel.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af hjemmesiden tv2.dk at offentliggøre et kendelsesresumé.

Opholdsstedet Plantagen og leder [Leder A] har klaget over to udsendelser på TV 2 og en artikel på tv2.dk den 28. november, en udsendelse på TV 2 den 29. november og en artikel på tv2.dk den 30. november 2011, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 11-70-00183, Plantagen og [Leder A] mod Ekstra Bladet, der vedrører omtale af tv-udsendelsen ”Operation X: De sociale plattenslagere Del 2”.

1 Sagsfremstilling

Forløbet forud for offentliggørelse

I perioden den 26. oktober – 22. november 2011 e-mailede [Leder A] med produktionsselskabet bag Operation X-udsendelsen angående en eventuel deltagelse i det forestående program.

Produktionsselskabet sendte ved e-mail af 26. oktober 2011 [Leder A] en opfordring til interview. Af e-mailen fremgik bl.a. følgende:

”Mere konkret drejer det sig om de arbejdsopgaver, som dine medarbejdere udfører, samt hvad kommunernes indbetalinger går til.”

[Leder A] anmodede ved e-mail af 27. oktober 2011 produktionsselskabets journalist om at præcisere, hvad man ønskede belyst. Ved e-mail af 31. oktober 2011 oplyste journalisten følgende:

”Interviewet vil primært komme til at dreje sig om de ting, dine medarbejdere gør for dig i arbejdstiden.

Det drejer sig om at vi har fået nogle henvendelser om dette.

Vi vil også tale om hvad børnene/de unge får af ekstrabehandling når du søger ekstrabevillinger til dem i deres kommune.

Ring eller skriv hvis der er mere du gerne vil vide.”

[Leder A] indvilligede ved e-mail af 1. november 2011 i et interview den 9. november 2011, men ønskede at få oplyst, hvilke medarbejdere, der var tale om. Journalisten indvilligede i at oplyse navnene på de medvirkende i programmet den 4. november 2011.

Plantagen ApS afholdt den 3. november 2011 bestyrelsesmøde, og [Leder A] meddelte den 4. november 2011 journalisten følgende:

”Bestyrelsen på Plantagen er d.d. orienteret omkring Din henvendelse i forbindelse med tv-udsendelsen Operation X.

Bestyrelsen ønsker ikke deltagelse i programmet. Vi opfatter programmet som et underholdningsprogram.

Et underholdningsprogram, som ikke behandler emnerne med den seriøsitet arbejdet med behandlingskrævende unge har krav på.

De udtalelser, som måtte fremkomme, vil blive taget til efterretning og vil blive drøftet i bestyrelsen, ligesom tilsynskommunen og Los [Landsorganisationen af Opholdssteder] bliver inddraget.”

Journalisten skrev ved e-mail af 4. og 9. november 2011, at han håbede, at [Leder A] og bestyrelsen ombestemte sig. I forlængelse af et møde i Landsorganisationen af Opholdssteder, hvor [Leder A] orienterede en anden medarbejder hos produktionsselskabet om, at de følte sig dårligt orienteret om indholdet af interviewet, beklagede journalisten ved e-mail af 15. november og sendte ved e-mail af 17. november 2011 følgende svar på en e-mail fra [Leder A] af samme dag:

”Du har fuldstændig ret. Det handler om økonomien.

I Plantagens tilfælde handler det helt konkret om, at vi via en aktindsigt kan se, at du søger en ekstrabevilling til [Tidligere beboer B] på 204 ekstra timer. Men du ansætter ikke noget ekstra personale. Der bliver bare flyttet en af de ansatte over på [Tidligere beboer B]. I øvrigt har vi dokumentation for, at der aldrig er brugt i nærheden af 204 timer på ham en måned – ikke en gang i hele den periode hvor den ansatte var ansat på Plantagen.

Desuden har vi dokumentation for, at du bruger personale, der er betalt af kommunerne og af skatteyderne, til at renovere Postholderens Sted – der er din private forretning.

Og i det her tilfælde er der tale om en ret omfattende renovering, der har taget flere år, og hvor Plantagens medarbejdere har været de håndværkere du har brugt.

På den måde har du jo brugt kommunernes penge til at renovere din private ejendom i stedet for at bruge dem på de børn og unge, der har brug for dem.

Jeg håber, at du vil genoverveje.”

[Leder A] afviste den 18. november 2011 at stille op og oplyste, at hun havde dokumentation for, at hun ikke havde anvendt offentlige midler til at renovere sin private ejendom.

I journalistens fravær svarede redaktionschefen ved e-mail af 21. november 2011 en henvendelse fra klager af samme dag. Af e-mailen, der var sendt med kopi til journalisten, ”[Person C]” og ”[Person D]” (det fremgår ikke af modtagerfeltet, om sidstnævnte to personer arbejder hos TV 2), fremgik følgende:

”…

Vi har endnu ikke fået svar på de mange spørgsmål vi gerne vil stille vedrørende ekstrabevillingen til [Tidligere beboer B] og udsagnene fra talrige medarbejdere, der fortæller, at de arbejdede som håndværkere på dine private ejendomme frem for at passe de unge anbragte. Derfor mødte vi op ved din firma-adresse – Postholderens Sted – for at give dig mulighed for at svare på disse spørgsmål. Det ønskede du tilsyneladende ikke, da du kørte igen så snart du så kameraet.

Programmet skal sende på mandag, så denne weekend var allersidste mulighed for at du kunne få dine kommentarer med i programmet.

…”

Samme dag svarede [Leder A] følgende:

”…

Jeg har igennem dette forløb naturligvis taget kontakt til Guldborgsund Kommune, som er tilsynsmyndighed for Plantagen. Jeg har bedt dem gennemgå vores regnskaber endnu en gang for at sikre os imod, at der skulle være nogen fejl og andre uregelmæssigheder at komme efter.

Jeg står uforstående over for, at det tilsyneladende ikke gør indtryk på [journalisten] eller jer, at jeg fortæller, at jeg kan dokumentere en ordentlig og redelig økonomi. Og jeg står også uforstående over for, at I ikke en gang har kontaktet vores tilsynsmyndighed, inden I vælger at anklage os for åben skærm.

Du skriver at I mangler nogle svar. Dem kan I godt få, men som jeg hele tiden har gjort opmærksom på, så har jeg ikke fået nogle konkrete spørgsmål. I vil åbenbart kun stille dem til mig foran rullende tv-kameraer, og det synes jeg ikke er fair.

Du er velkommen til at sende mig dine spørgsmål, og [så] skal jeg sørge for at besvare dem, så hurtigt jeg kan.

…”

Senere den 21. november 2011 skrev [Leder A] følgende:

”…

Du skriver om oplysninger fra ansatte, men min eneste chance for at modbevise de anklager, I har, er jo at fremvise dokumentation. Det beviser jo ikke noget, at jeg siger i et interview, at der ikke er noget galt. Det kan enhver jo komme og sige, ligesom enhver kan komme og sige, at der ER noget galt. Det er derfor jeg beder jer om [at] være åbne over for, hvilke oplysninger jeg måtte kunne give jer.

Mht. enkeltsager om tidligere beboere og tidligere ansatte vil jeg nødig udtale mig konkret. I forhold til beboere, fordi det slet og ret vil være et brud på tavshedspligten, og i forhold til ansatte, fordi det vil være et brud på almindelig god moral, hvis jeg begyndte at diskutere deres personlige og faglige kvalifikationer. Men jeg kan dog sige, at [Pædagog E] var ansat som vikar på deltid i en fem måneders periode og havde en række transportopgaver, blandt andet for [Tidligere beboer B]. Vi bruger ikke funktionen eller betegnelsen ”kontaktpersoner” på Plantagen, og i den periode, hvor der var særlige foranstaltninger for [Tidligere beboer B] var der tilknyttet ni forskellige medarbejdere til ham. Vi har kun opkrævet de timer hos kommunen, som er forbrugt. Og vi har aldrig brugt lige så mange timer, som der har været bevilget. Du kan altså ikke regne med, at de timer, der er bevilget også er blevet opkrævet fra kommunen. Vi har kun søgt om betaling for de timer, vores medarbejdere rent faktisk har brugt. Med hensyn til [Tidligere beboer B] var max timeantallet 204 om måneden og vi har i gennemsnit brugt 150,7 timer.

Jeg vil meget gerne tage en snak med [Tidligere beboer B] og hans pårørende … Men jeg vil ikke udsætte hverken dem eller mig for, at det skal foregå med kamera på.

Jeg vil også meget gerne tage en snak med [Pædagog E] … Men ikke med kamera på.

…”

Redaktionschefen svarede ved e-mail af 22. november 2011. Af e-mailen, der var sendt med kopi til de andre medarbejdere hos produktionsselskabet og [Person C] og [Person D], fremgik bl.a. følgende:

”Med hensyn til det praktiske arbejde der er foregået på Postholderens Sted, dit private hus og dit sommerhus på Femø, så siger medarbejderne der udførte dette, at det ikke var sammen med de unge. De siger, at det har forekommet at unge er blevet taget med, men at det var undtagelsen frem for reglen.”

De påklagede forhold

TV 2 bragte den 28. november 2011 kl. 20.00 ”Operation X: De sociale plattenslagere Del 2”, der forholdt sig kritisk til blandt andet opholdsstedet Plantagen og stedets leder [Leder A]. Udsendelsen indledes med følgende sammenklippede sekvenser:

Programvært: Kommunerne betaler milliarder af kroner for anbringelserne og behandlingen af samfundets svageste.

Programvært: Hej [Tidligere beboer B], bevillingen lyder på 204 timer.

[Pædagog E], tidligere ansat på Plantagen: Jeg har aldrig haft 204 timer på ham. Det er et svigt.

[Tidligere beboer B]: Det er ikke noget, jeg har.

Speak: Mange af de offentlige kroner de bliver brugt til alt muligt andet end det, de er udbetalt til.

Programvært: Og hvad var det for noget arbejde?

[Tidligere ansat F], tidligere ansat på Plantagen: Det var tømrerarbejde. Jeg er uddannet tømrer.

[Tidligere ansat G], tidligere ansat på Plantagen: Jeg vil ikke lave betalt omsorgssvigt.

Programvært: Danske kommuner betaler hvert år 22 milliarder kroner til socialpædagogiske opholdssteder, men en del af pengene havner i lommerne på sociale købmænd, der udnytter systemet i stedet for at levere omsorg til samfundets svageste. Men hvorfor har vi lavet et system, der er så nemt at snyde og udnytte. Det har vi tænkt os at undersøge.”

Udsendelsen fortsatte med indslag vedrørende nogle projekter andre steder, inden udsendelsen igen vendte tilbage til Plantagen. Af udsendelsen fremgik følgende:

”Programvært: Når kommunerne skal have en borger anbragt på et socialpædagogisk opholdssted, kan de benytte Tilbudsportalen.dk. Det er en side, hvor alle sociale tilbud er registreret med pris og en beskrivelse af, hvad man får for pengene. På Tilbudsportalen findes også opholdsstedet Plantagen. Det ligger i Guldborg på Falster og er ledet af [Leder A].

Hvis man som anbringende kommune sidder og læser den slags ting, så virker det jo rigtig fint på overfladen, men vi er kommet i kontakt med to, der kender Plantagen rigtig godt indefra.

Programvært (henvendt til [Pædagog E] og [Tidligere beboer B]): Hej. Hej [Tidligere beboer B]. Tak fordi I kunne komme.

[Tidligere beboer B], tidligere anbragt på Plantagen: Selv tak.

Programvært: [Tidligere beboer B] er udviklingshæmmet og – indtil tidligere i år – anbragt på Plantagen.

Programvært: [Tidligere beboer B], jeg forstår, du har været på Plantagen. Hvor lang tid var du der?

[Tidligere beboer B]: I tre år.

Programvært: Tre år?

[Tidligere beboer B]: Ja.

Speak: Efter to år på Plantagen søger [Leder A] en særbevilling til [Tidligere beboer B]. [Tidligere beboer B] bliver bevilget en kontaktperson, der udelukkende skal tage sig af ham 204 timer om måneden. [Pædagog E] er den pædagog, der bliver sat på opgaven.

Programvært: Vi har haft mulighed for at se i dine papirer og kan se, at [Leder A] søger en ekstrabevilling til dig på et tidspunkt. Du skulle have en særlig kontaktperson for at få noget ekstra hjælp. Så kom [Pædagog E].

[Tidligere beboer B]: Ja.

Programvært: Kunne du mærke, at du blev glad, når du var sammen med [Pædagog E]?

[Tidligere beboer B]: Ja, det gjorde jeg. Han var en god person for mig.

Programvært: En god person for dig?

[Tidligere beboer B]: Ja.

Programvært (henvendt til [Pædagog E], der sidder ved siden af [Tidligere beboer B]): På et tidspunkt, der får [Tidligere beboer B] en ekstrabevilling på 204 timer om måneden. Var du klar over, at der er bevilget alle de her timer til ham?

[Pædagog E], tidligere ansat på Plantagen: Ikke så mange, nej. Jeg har aldrig haft 204 timer for ham.

Programvært: Hvor meget var du så sammen med ham? Hvor mange timer lagde du i det?

[Pædagog E]: Det jeg mest har haft på en måned sammen med [Tidligere beboer B], det er 26 timer.

Programvært: 26 timer!

[Pædagog E]: Ja, det er det meste. Ellers har det været helt ned til otte og ti timer om måneden.

Programvært: Men bevillingen lyder jo på 204 timer om måneden.

[Pædagog E]: Ja.

Programvært: Men var der så andre, der så blev sat på ham for den bevilling?

[Pædagog E]: Nej, det har der ikke været. Ikke nogen der har været primært for ham. På et tidspunkt, så sagde jeg til [Leder A], at det var for lidt, at jeg havde otte-ti timer med ham om måneden. Jeg kunne mærke, at han trak sig, og da sagde hun, at der var ikke råd til mere. Og der siger jeg så, at så kan jeg ikke arbejde med [Tidligere beboer B]. Og så blev vi enige om, at jeg skulle stoppe så.

Speak: [Pædagog E] stopper ikke bare som kontaktperson for [Tidligere beboer B], han stopper helt med at arbejde på Plantagen. Men særbevillingen til en pædagog, der skulle tage sig af [Tidligere beboer B], fortsætter med at blive udbetalt et helt år mere.

Programvært: Efter [Pædagog E] stoppede, kom der en ny person, som kun var sammen med dig?

[Tidligere beboer B]: Nej, der var ikke en hele tiden omkring mig ligesom [Pædagog E].

[Pædagog E]: Jeg har snakket med tidligere kollegaer, og de siger, der ikke er foretaget sig noget med [Tidligere beboer B], siden jeg er stoppet. Og da jeg får fat i [Tidligere beboer B] nu her igen, kan jeg jo se, at der ikke er arbejdet med ham siden dengang.

Programvært: Hvordan kan du se det?

[Pædagog E]: Det er gået meget tilbage for ham. Han var mere udadvendt dengang.

Programvært: Er det tydeligt for dig, [Pædagog E], at se?

[Pædagog E]: Meget. [Tidligere beboer B] snakkede ikke på den måde, som han snakker nu, da jeg var nede på Plantagen. Han har ingen. Ja, det er gået væsentligt tilbage med ham.

[Tidligere beboer B]: Det er fordi, jeg har ikke rigtigt nogen venner at være sammen med eller en kontaktperson, som jeg kan være sammen med.

Programvært: Det værste er jo, at der er bevilget penge til det.

[Tidligere beboer B]: Ja.

[Pædagog E]: Men de er ikke blevet brugt på [Tidligere beboer B] i hvert fald. Det er faktisk uforståeligt. [Tidligere beboer B] har nogle behov som der skulle dækkes ind. Om det så var mig eller en anden, så når der bliver bevilget timer, så skal de bruges på ham. Det er jo et svigt.

[Tidligere beboer B]: Ja, det er ikke gået så godt.

Programvært: I [Tidligere beboer B]s sag kan man se, at Plantagen ikke har trukket penge for alle de bevilligede 204 timer om måneden. Der er i gennemsnit blevet trukket for 150 timer. Altså stadig en hel del mere end de højest 26 timer, [Pædagog E] siger, at [Tidligere beboer B] fik. Jeg har en aftale med tre tidligere medarbejdere fra Plantagen, som var ansat til at passe på de anbragte unge. Og de kan godt huske [Tidligere beboer B].

Programvært: Du har været der, mens [Tidligere beboer B] også var der, ikke?

[Tidligere ansat H], tidligere ansat på Plantagen: Det er korrekt.

Programvært: Hvordan vil du vurdere hans udvikling efter, at [Pædagog E] stoppede.

[Tidligere ansat H]: [Tidligere beboer B] nævnte faktisk [Pædagog E] ret ofte og sagde, han savnede ham. Han blev dårligere og dårligere og dårligere.

Programvært: Ja, men der var en bevilling til en person, som skulle tage sig udelukkende af [Tidligere beboer B]. Men det blev ikke brugt på [Tidligere beboer B].

[Tidligere ansat H] (ryster på hovedet): Meget, meget lidt.

[Tidligere ansat G], tidligere ansat på Plantagen: Det er jo også det, der gør ondt.

[Tidligere ansat H]: Ja, det er det, der gør ondt.

[Tidligere ansat G]: Det gør så ondt, ikke? At man ser det her skrøbelige lille barn, og så bliver der lavet en indsats, og [Pædagog E] bliver sat ind, og så ”fader” det bare stille og roligt ud. Og se, hvordan han bare bliver skrøbeligere og skrøbeligere for hver dag, og man kan se, at han vender tilbage til de samme ting, som gjorde, at han fik ekstrabevilling.

Speak: Ifølge de tidligere medarbejdere kniber det med den pædagogiske indsats, fordi en del af personalet bliver sat til noget helt andet end pædagogisk arbejde. For ud over at drive Plantagen ejer [Leder A] også Postholderens Sted. Et aktivitetshus med festlokaler, ferielejlighed og egen restaurant.

[Tidligere ansat F], tidligere ansat på Plantagen: Jamen, det var jo meningen, jeg skulle være sammen med de unge, jo. Men jeg blev meget hurtigt involveret i et projekt på Guldborg, i Guldborg. Hvor vi skulle renovere et hus.

Programvært: Og hvad var det for noget arbejde?

[Tidligere ansat F]: Det var tømrerarbejde. Fordi jeg er uddannet tømrer.

Programvært: Så det havde intet at gøre med socialpædagogisk arbejde med unge?

[Tidligere ansat F]: Nej, det havde det faktisk ikke.

Programvært: Hvad var det for en ejendom, du gik og arbejdede på?

[Tidligere ansat F]: Det var Postholderens Sted i Guldborg.

Programvært. Har det noget med Plantagen at gøre?

[Tidligere ansat F]: Næh, det har det faktisk ikke.

Programvært: Det er [Leder A]s ejendom?

[Tidligere ansat F]: Ja, det er det.

Programvært: De penge, som kommunen betaler for, at du skal gå og holde øje med de børn. Betød det så, at der ikke var en person til at holde øje med børnene, mens du var væk? Altså, at der manglede en person?

[Tidligere ansat F]: Der manglede en person eller. Ja, det gjorde der. Fordi vi blev taget ud af vagtplanen og sat derned.

Programvært: Udover at lave tømrerarbejde på Postholderens Sted arbejdede [Tidligere ansat F] også på hendes private hus her i Guldborg. Og selv det personale, der var uddannede pædagoger, blev sat til andet arbejde end at passe de unge.

[Tidligere ansat G]: De her papirer, det er sådan nogen ”to do”-lister, som man mødte ind til, når man mødte på arbejde. Og derfor var det meget vigtigt at være klædt på til enhver opgave: Malertøj og gummistøvler og fjerne fliser-handsker [holder et par arbejdshandsker op foran skærmbilledet]. Men her står blandt andet: ”slibe port af, dog ikke falsene, male en gang til rundt i gitteret, hvor glas skal sættes i”, ”Hej, vil du eventuelt slibe porten indvendig, så den også kan males? [Leder A]”.

Programvært: [Tidligere ansat H], du har også været ansat af [Leder A]?

[Tidligere ansat H]: Det er korrekt, ja.

Programvært: Det billede, som du hører her, er det noget, som du kan genkende?

[Tidligere ansat H]: Absolut. Det var frustrerende at se på, at man kunne se, at personalet gik og lavede alle mulige ting andre steder, når man vidste, at der var nogle børn her, der faktisk havde brug for noget mere omsorg.

[Tidligere ansat G]: På et tidspunkt, så holder man bare op, for man kan ikke leve med det mere. Altså, jeg vil gerne flytte grænser, men jeg vil ikke lave betalt omsorgssvigt.

Programvært: Vi har skrevet frem og tilbage med [Leder A] for at få hende til at stille op til et interview, hvor hun kan forklare, hvorfor de pædagoger, som kommunen betaler løn til, laver alt muligt andet. Men vi har nu modtaget den her mail, hvor [Leder A] skriver: ”Vi opfatter programmet som et underholdningsprogram. Et underholdningsprogram som ikke behandler emnerne med den seriøsitet, arbejdet med behandlingskrævende unge har krav på.” Det kan godt være, at [Leder A] mener, at misbrug af offentlige midler og omsorgssvigt af nogen af samfundets svageste, er underholdning, men jeg synes ærlig talt, at det er et alvorligt emne.

Speak: I dag er det søndag, og Postholderens Sted afholder før-advent-marked, så her burde [Leder A] dukke op.

Programvært: Jeg vil nu spørge [Leder A] om, hvorfor hun synes, det er i orden at lade kommunerne og skatteyderne betale for renoveringen af hendes ejendomme. Det er hende i den blå bil der.

[Bilen kører ind på pladsen, og Programværten stiger ud af sin egen bil og går hen mod den kørende bil.]

Programvært: Det er [Leder A], lederen af Plantagen og indehaver af Postholderens Sted, der ankommer her, men hun har tydeligvis ikke lyst til at tale med mig.

[Føreren kører bilen ud af pladsen uden at have haft nogen kommunikation med Programværten.]

Programvært: Jeg ville gerne have spurgt [Leder A], om hun kan huske [Tidligere beboer B], og om hun er klar over, hvilken høj pris, han har betalt for, at hun har brugt hans bevilling på andre ting. Gad vide hvad der er vigtigst for hende: At få et fedt hus og berige sig selv, eller hjælpe de omsorgskrævende børn, som er i hendes varetægt?

[Der vises klip fra interviewsituationen tidligere.]

[Tidligere beboer B]: Det er ikke gået så godt.

[Pædagog E]: [Tidligere beboer B] har nogle behov som der skulle dækkes ind. Om det så var mig eller en anden, så når der bliver bevilget timer, så skal de bruges på ham.”

Udsendelsen fortsatte med indslag vedrørende andre steder.

TV 2 sendte samme aften kl. 22.00 Nyhederne, der indledtes med indslag ”RENOVEREDE LEDERS EJENDOM”, hvoraf følgende fremgik:

Speak: [Leder A] har fået renoveret hus for midler, der skulle have været brugt til omsorg for unge med problemer.”

Udsendelsen fortsætter med andre indslag, inden nyhedsudsendelsen vender tilbage til indslaget vedrørende Plantagen. Udsendelsen fortsatte med et direkte interview, hvoraf følgende fremgik:

”Studievært: TV 2-programmet Operation X fortalte tidligere i aften historien om, at lederen af opholdsstedet for unge, Plantagen i Guldborg, har snydt med offentlige midler. I stedet for at bruge tiden på den socialpædagogiske indsats over for de unge, blev flere af de ansatte i stedet sat til at renovere lederens private ejendom. Det gik blandt andre ud over den handicappede [Tidligere beboer B], som fik langt færre timer sammen med sin kontaktperson, end han var berettiget til.

Speak: Søborg her til aften i sit nye bosted ser [Tidligere beboer B] Operation X med [Pædagog E], et program de begge selv medvirker i.

[Pædagog E]: Jeg synes, det er utroligt, at der er svigtet sådan. Det er helt klart gået ud over [Tidligere beboer B].

[Tidligere beboer B]: Ja.

Speak: [Pædagog E] er fra i dag ansat som kontaktperson for [Tidligere beboer B], et job han har haft tidligere, da han arbejdede på opholdsstedet Plantagen. Men han sagde dengang op, fordi han ikke mente de 26 timer om måneden, han måtte bruge samen med den handicappede dreng, var nok.

[Pædagog E]: Når man spørger om, man siger man ikke kan arbejde med drengen, hvis man ikke får flere timer med ham om måneden, så siger hun, der er ikke bevilget mere, så er det jo, det man tror.

Speak: Der var ellers bevilget 204 timer om måneden til [Pædagog E], men de blev ifølge tidligere medarbejdere på plantagen brugt på helt andre ting.

[Tidligere ansat G], tidligere ansat på Plantagen [Læser op af ”to do-liste”]: Hej, vil du eventuelt slibe porten indvendigt, så den også kan males.

Speak: De beskriver, hvordan de mødte ind til ”to do-lister” med praktiske gøremål.

[Tidligere ansat F]: Fordi vi blev taget ud af vagtplanen og blev sat derned.

Speak: [Tidligere ansat F] blev eksempelvis sat til at arbejde på lederen [Leder A]s private hus, men også på Postholderens Sted, et aktivitetshus ejet af [Leder A].

[Tidligere ansat F], tidligere ansat på Plantagen: Det var tømrerarbejde, fordi jeg er uddannet tømrer.

Speak: Det er Guldborgsund Kommune, der har tilsynet med Plantagen. Her til aften er meldingen, at de nu vil se på sagen.

Operation X har forsøgt at få et interview med [Leder A], men som det ses på billederne her, så ønskede hun ikke at tale med [Person K].

I Søborg kunne [Tidligere beboer B] og [Pædagog E] ellers godt tænke sig at høre hendes forklaring på, hvorfor hun tog de arbejdstimer, der skulle have brugt på [Tidligere beboer B].

[Pædagog E]: Jeg håber, det sted bliver lukket.

[Tidligere beboer B]: Ja.

[Pædagog E]: Hun skal ikke have med børn at gøre.

[Tidligere beboer B]: Ja, håber jeg egentlig også.

Studievært (tilbage i studiet): Og jeg kan nu sige godaften til lederen af opholdsstedet Plantagen, [Leder A]. Som vi lige kunne se her, så ønskede du ikke at tale med Operation X, men du vil gerne tale med os her på 22Nyhederne i aften. Nu har du haft mulighed for at se, nu har du haft mulighed for her til aften at se programmet, der blev sendt på TV 2. Hvad siger du så til de anklager, der bliver fremsat imod dig?

[Leder A]: Ja, jeg siger, at jeg er glad for at kunne få lov til at komme her på Nyhederne og prøve at redegøre for de misforståelser, der eventuelt måtte være.

Studievært: Og hvad er det for nogen misforståelser?

[Leder A]: Misforståelserne, som fremført i Operation X, er, at der bliver sagt, at der er tale om kontaktpersoner i 204 timer. Der er ikke. Der er tale om støtte, og når der er givet en rammebevilling på 204 timer, så svarer det ikke til, at man kører på motorvejen, hvor der står 130 kilometer, at man skal køre det. Man må køre op til.

Studievært: Men vi hører fra medarbejderen, at der er tale om maksimalt 25 [rettelig: 26] timer. Han nævner endda, at det måske mere normale var otte til ti timer. Der er alligevel langt op til de 204.

[Leder A]: Ja. Der er meget langt op til de 204, og det er heller ikke korrekt, hvad medarbejderen siger. Hvis jeg må have lov til at forklare, så er der tale om nogle funktioner, der er afklaret med diverse personaler, som kender til den unge, og som går ind og støtter. Og der har været op til otte personer, der har ydet støtte igennem perioden.

Studievært: Okay. Så er der en anden del af det her, som handler om, at – og vi har lige set i indslaget her, en medarbejder, der fortæller om, at han i stedet for at lave socialpædagogisk arbejde, som han egentlig var ansat til, ja, så har han gået og renoveret din private ejendom. Er det korrekt?

[Leder A]: Det er ikke korrekt, og det er en misforståelse. Dét, der er korrekt, er, at når vi laver socialpædagogisk arbejde, så udfører vi arbejde, som rollemodeller for unge. Ligesom hvis man tænker sig voksne i en familie med unge teenagere.

Studievært: Men [Leder A], undskyld jeg lige afbryder dig allerede her. Der siger den pågældende medarbejder altså, at han ikke havde nogen af de anbragte unge med. Han var alene ude og renovere din ejendom. Er det så løgn?

[Leder A]: Det er ikke korrekt i hvert fald. Hovedreglen er, at man altid er sammen med en ung.

Studievært: Men når han nu fortæller, at han faktisk på fast basis var ude at renovere din ejendom. Han er tidligere tømrer, og han ikke havde nogen ung med, kan du så sige til mig, at det ikke er, at det simpelthen ikke er i overensstemmelse med sandheden?

[Leder A]: Det kan jeg lige nøjagtigt sige, og det er ikke i overensstemmelse med sandheden.

Studievært: Så set i bakspejlet, så har du ingen fejl begået i den sag her?

[Leder A]: Jeg har prøvet at ransage, hvilke problemstillinger der måtte være, og jeg kan ikke genkende de problemstillinger, der blev rejst i Operation X i aften.

Studievært: Sådan lød det fra lederen af værestedet Plantagen, [Leder A]. Tak skal du have.”

tv2.dk bragte samme dag kl. 23.24 en artikel under overskriften ”Ansatte skulle renovere leders ejendom”. Øverst var indsat et tv-klip med live-interviewet i studiet i nyhedsudsendelsen kl. 22.00. Af artiklen fremgik følgende:

”TV 2-programmet Operation X fortalte mandag aften historien, om at lederen af opholdsstedet for unge - Plantagen i Guldborg - har snydt med offentlige midler.

I stedet for at bruge tiden på den socialpædagogiske indsats over for de unge, blev flere af de ansatte i stedet sat til at renovere lederens private ejendom.

Det gik blandt andre udover den handicappede [Tidligere beboer B], der fik langt færre timer sammen med sin kontaktperson, [Pædagog E], end han var berettiget til.

Sagde op pga. for få timer

[Pædagog E] er fra i dag ansat som kontaktperson for [Tidligere beboer B]. Et job han har haft tidligere, da han arbejdede på opholdsstedet Plantagen. Men han sagde dengang op, fordi han ikke mente, at de 26 timer om måneden, han måtte bruge sammen med den handicappede dreng, var nok.

"Når man siger, at man ikke kan arbejde med drengen, hvis man ikke får flere timer, og hun siger, at der ikke er bevilget mere, så er det jo det, man tror på," siger [Pædagog E] til TV 2 | NYHEDERNE.

Der var ellers bevilget 204 timer om måneden til [Pædagog E]. Men de blev ifølge tidligere medarbejdere på Plantagen brugt på helt andre ting. De beskriver, hvordan de mødte ind til to-do lister med praktiske gøremål.

[Tidligere ansat F] blev eksempelvis sat til at arbejde på både Plantagens leder [Leder A]s private hus, men også på Postholderens sted. Et aktivitetshus ejet af [Leder A].

Kommune går ind i sagenDet er Guldborgsund Kommune, der har tilsynet med Plantagen. Her til aften er meldingen, at de nu vil se på sagen.

Operation X har forsøgt at få et interview med [Leder A], men hun har ikke ønsket at tale med Operation X-vært [Person K].

[Tidligere beboer B] og [Pædagog E] kunne ellers godt tænke sig at høre hendes forklaring på, hvorfor hun tog de arbejdstimer, der skulle have været brugt på [Tidligere beboer B].

"Jeg håber, at det sted bliver lukket. Hun skal ikke have med børn at gøre," lyder det fra [Pædagog E].

[Leder A] gav i 22 NYHEDERNE sin redegørelse for sagen, der kan ses i videoklippet øverst i artiklen.”

TV 2 bragte den 29. november 2011 kl. 19.00 i nyhedsudsendelsen følgende indslag:

Studievært: En række af landets sociale bosteder malker kommunekasserne ved at tage overpris for deres udgifter til beboerne. Det har TV 2-programmet Operation X afsløret i deres seneste udsendelser. [Et Danmarkskort med de nævnte kommuner vises på skærmen.] Kommunerne som De ser på kortet her: Tårnby, Hillerød, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Assens, Nyborg og Hjørring har alle brugt millionbeløb på private bosteder uden at få de ydelser, som de har betalt for. Efter afsløringerne i Operation X har TV 2 fået et hav af henvendelser fra personer, der selv har oplevet de problemer, der bliver beskrevet. Og en af dem er 22-årige [Tidligere beboer I].

Speak: I dag er [Tidligere beboer I] på besøg hos sin mor, men i tre år var hendes hverdag på bostedet Plantagen.

[Tidligere beboer I], studerende: Jeg følte mig enormt omsorgssvigtet. Altså, hvis du ikke var omsorgssvigtet før, så var du i hvert fald efter.

Speak: [Tidligere beboer I] boede på stedet fra 1999 til 2002, men hun fik ikke den hjælp, hun kom der for.

[Tidligere beboer I]: Når man kom hjem fra skole, så var det tit, man skulle rende rundt udenfor for at finde de pædagoger, der skulle tage sig af os, fordi de rendte rundt og malede eller passede får eller gæs eller heste, eller hvad der nu var. De var mere ansat til at tage sig af landbruget og huset, end de var ansat til at tage sig af os.

Speak: Den udviklingshæmmede [Tidligere beboer B] har også boet på Plantagen. Operation X har talt med ham og hans tidligere pædagog [Pædagog E]. Plantagen fakturerede for 204 pædagogtimer om måneden til [Tidligere beboer B], men i praksis var der kun tale om maksimum 26 timer om måneden.

[Klip fra indslag fra Operation X:]

[Pædagog E], tidligere pædagog, Plantagen: Det jeg mest har haft på en måned sammen med [Tidligere beboer B], det er 26 timer.

Studievært: 26 timer!

[Pædagog E]: Ja, det er det meste. Ellers har det været helt ned til otte og ti timer om måneden.

[Udsendelsen fortsætter med indslag vedrørende andre steder og vender tilbage til Plantagen, hvor udsendelsen fortsætter:]

Speak: [Tidligere beboer I] endte med at stikke af fra bostedet Plantagen og kom i plejefamilie. I dag er hun studerende på VUC.

[Udsendelsen fortsætter med indslag vedrørende andre steder og vender tilbage til Plantagen, hvor udsendelsen fortsætter:]

Studievært: Og i programmet Operation X fortalte vi også om den autistiske [Tidligere beboer B], der var blevet frataget sin kontaktperson.

[Af skærmbilledet ses teksten ”[Tidligere beboer B] får sin kontaktperson igen”.]

De mødte ham faktisk også i indslaget før, men efter Operation X gik ind i hans sag, har [Tidligere beboer B] fået sin gamle kontaktperson tilbage på fuld tid. Få hele historien på nyhederne.tv2.dk.”

TV 2 bragte kl. 22.00 i ”Nyhederne” følgende rettelse:

Studieværten: Og nu skal vi bringe en rettelse. I Nyhederne klokken 19 fortalte vi, at bostedet Plantagen fakturerede den anbringende kommune 204 pædagogtimer om måneden til en beboer, [Tidligere beboer B], men det er ikke korrekt. Bostedet havde fået bevilget de 204 pædagogtimer, men fakturerede i gennemsnit kommunen for 150 timer om måneden.”

Tv2.dk bragte den 30. november 2011 artiklen ”Handicappede [Tidligere beboer B] snydes for kontaktperson”, hvoraf følgende fremgik:

”I går kunne vi fortælle, at den handicappede dreng [Tidligere beboer B] igen fik sin gamle kontaktperson [Pædagog E] tilknyttet. En tilsyneladende lykkelig udgang på en historie, hvor TV 2's Operation X kunne afsløre, at den handicappede dreng blev snydt for sine timer med en kontaktperson af en botilbudsejer, der i stedet som ejendomsinvestor misbrugte kontaktpersonerne som billig håndværkerarbejdskraft. Forhold for drengen der fik [Pædagog E] til at sige op i protest.

Nu har lederen af [Tidligere beboer B]s nye opholdssted Kellersvej 6 i Søborg, [Person J], imidlertid meddelt [Pædagog E], at han ikke behøver at komme på arbejde i morgen som aftalt. Han kan alligevel ikke blive kontaktperson for [Tidligere beboer B] som lovet, fordi han har været i TV 2 | NYHEDERNE med drengen. En optræden, som han ellers havde aftalt med lederen af stedet.

"Jeg synes ikke, at de tænker på [Tidligere beboer B]s tarv her. Jeg mener, at det skader ham," siger [Pædagog E] nu til nyhederne.tv2.dk.

Hun [Person J] bekræfter forløbet, som hun også siger, at hun har beklaget over for [Pædagog E]. Hun forklarer, at hun har truffet beslutningen som leder efter at have overvejet sagen nøje, og at den blev truffet med udgangspunkt i al den presseeksponering, der har været. Hun understreger dog, at det ikke var meningen, at [Pædagog E] kun skulle beskæftige sig med [Tidligere beboer B], men at han skulle arbejde med flere af beboerne.

"… Hvis han [Pædagog E] er ven nok, kommer han vel også uden løn, eller hvad? Han dukkede op som en ven, da [Tidligere beboer B] flyttede ind for meget kort tid siden, og var meget opsat på at blive ansat. Og så tænker jeg bare; venskabet går vel ikke over eller hvad? Det håber jeg ikke, og jeg har sagt til [Pædagog E], at jeg håber, at han kommer som en ven. Så det regner jeg da med, at han gør. "

Nyhederne.tv2.dk har efterfølgende været i kontakt med [Pædagog E], der siger, at han fortsat vil komme som ven, og han ville have gjort det under alle omstændigheder, men at han ikke vil kunne komme på dagsbasis, som hvis han havde fået jobbet, da der er 100 km's kørsel til Kellersvej.

Botilbud er fondsejetEfter denne artikel har den omtalte leder af [Tidligere beboer B]s oprindelige botilbud, [Leder A], påpeget over for nyhederne.tv2.dk, at hun ikke ejer botilbuddet, men at det er fondsejet.

[De sidste to afsnit er indsat efter, at klager den 20. december 2011 anmodede TV 2 om at få bragt et genmæle:]

Hun afviser også, at hun skulle have brugt fakturerede personaletimer for [Tidligere beboer B] til andre formål. Ifølge hende er alt arbejde på hendes ejendomme udført af professionelle håndværksfirmaer.

[Leder A] udtaler, at Plantagen har anvendt alle fakturerede personaletimer angående [Tidligere beboer B] til det rette formål.”

Til artiklen var indsat et tv-klip fra interviewet af [Pædagog E] og [Tidligere beboer B], som var bragt i ”Operation X: De sociale plattenslagere Del 2”. Til linket til interviewet var indsat følgende billedtekst:

”Her kan du se interviewet, der kostede [Tidligere beboer B] at få sin gamle kontaktperson [Pædagog E] tilbage. Interviewet omhandler det gamle botilbud og dets leder, der over for TV 2 har udtalt, at det hele er misforståelser.”

Yderligere oplysninger

[Leder A] klagede efter offentliggørelserne af nyhedsindslagene og –artiklerne til TV 2 og anmodede den 20. december 2011 (sendt til [Person D], TV 2) om at få bragt følgende genmæletekster:

”Genmæle TV2 - 30. november 2011

"I en artikel på TV2 Nyhedernes hjemmeside 30. november med overskriften "Handicappede [Tidligere beboer B] snydes for kontaktperson" oplyses det, at [Tidligere beboer B] blev snydt for sine timer med kontaktperson af en botilbudsejer, der i stedet som boligspekulant misbrugte kontaktpersonerne som billig håndværkerarbejderkraft.

Over disse oplysninger meddeles det, at opholdsstedet Plantagen har anvendt alle fakturerede personaletimer angående [Tidligere beboer B] til det rette formål.

Det oplyses desuden, at opholdsstedet Plantagen er fondsejet og ikke personejet.

Det oplyses desuden, at i det omfang lederen af Plantagen har fået udført egentligt håndværksarbejde på sin private ejendom, er dette blevet udført af professionelle håndværksfirmaer, der har faktureret deres arbejde og fået betaling for dette.

Genmæle TV2 - 29. november 2011:

I et nyhedsindslag i 19-Nyhederne 29. november bragte TV2 et indslag om flere opholdssteder, der angiveligt snyder. Her nævnes Plantagen som et af disse opholdssteder.

Indslaget oplyser, at en række kommuner vist på et grafisk kort alle har brugt millionbeløb uden at få de ydelser, de har betalt for.

Over for denne oplysning meddeles det, at i det omfang Plantagen har modtaget betaling fra nogle af disse kommuner, er pengene blevet brugt på de formål, de var bevilget til.

Indslaget oplyser at en tidligere beboer, 22-årige [Tidligere beboer I], som ifølge 19-Nyhederne boede på Plantagen mellem 1999 og 2002, ikke fik den hjælp, hun kom på Plantagen for at få.

Over for denne oplysning meddeles der, at der ikke på noget tidspunkt i de 12 år [rettelig: 3 år], siden [Tidligere beboer I] ifølge 19-Nyhederne påbegyndte sit ophold, over for Plantagen har været fremført kritik relateret til [Tidligere beboer I] fra nogen myndigheder, opholdssteder eller personer.

Indslaget oplyser at en tidligere beboer [Tidligere beboer B] har fået sin tidligere pædagog [Pædagog E] tilbage.

Over for denne oplysning meddeles det, at [Pædagog E] ikke har været ansat som pædagog på Plantagen, men som timelønnet vikar i en stilling som pædagogisk medarbejder i 5½ måned. [Pædagog E] har desuden ikke været ansat på Plantagen med særligt ansvar for [Tidligere beboer B].

Indslaget oplyser, at der i praksis var tale om, at [Tidligere beboer B] kun fik tildelt maksimum 26 personaletimer om måneden.

Over for denne oplysning meddeles det, at det korrekte antal forbrugte personaletimer er 150 timer om måneden i gennemsnit i løbet af den ti-måneders periode, den omtalte bevilling forløb. Dette timetal stemmer overens med det opkrævede beløb hos anbringelseskommunen.

NB:

Jeg kunne konstatere, at 22-Nyhederne 29. november bragte en rettelse angående bevilgede timer og fakturerede timer, hvilket jeg takker for. Af samme grund anmoder jeg ikke om genmæle for netop denne pågældende forkerte oplysning.

Genmæle TV2 – 28. november 2011:

TV2 bragte på deres hjemmeside 28. november en artikel om, at "TV 2-programmet Operation X fortalte mandag aften historien, om at lederen af opholdsstedet for unge - Plantagen i Guldborg - har snydt med offentlige midler".

Over for denne oplysning meddeles det, at en ekstraordinær regnskabsgennemgang af den tilsynsførende kommune 23. november viser overensstemmelse mellem personalets arbejdstimer og de opkrævede beløb hos anbringelseskommunerne.

Artiklen oplyser at, "i stedet for at bruge tiden på den socialpædagogiske indsats over for de unge, blev flere af de ansatte i stedet sat til at renovere lederens private ejendom".

Over for denne oplysning meddeles det, at ejendommen Postholderens Sted er renoveret for ca. 2.500.000 kr. og at arbejdet er udført af autoriserede håndværkere, og at dette dokumenteres med regnskab og bilag. Ejendommen var færdigrenoveret 1. juli 2010.

Over for denne oplysning meddeles desuden, at ansatte har udført praktiske opgaver med de unge som en del af deres pædagogiske arbejde, og at dette arbejde ikke var på et håndværksmæssigt niveau og ej heller forventedes at være det, i og med at værdien i arbejdsopgaverne består i den unges oplevelse og læring ikke den håndværksmæssige værdi. Undtagelsesvist har ansatte udført arbejde på egen hånd, men det har hørt til undtagelserne og har typisk skyldtes, at den eller de unge, som skulle deltage i opgaven, er sprunget fra.

Artiklen oplyser, at "den handicappede [Tidligere beboer B], fik langt færre timer sammen med sin kontaktperson, [Pædagog E], end han var berettiget til."

Over for denne oplysning meddeles det, at [Tidligere beboer B] ikke er handicappet, og [Pædagog E] aldrig har været ansat som hans kontaktperson.

Artiklen oplyser, om [Pædagog E] at han "sagde dengang op..."

Over for denne oplysning meddeles det, at [Pædagog E] ikke på noget tidspunkt har indgivet afskedsbegæring.

Artiklen oplyser, at der var "bevilget 204 timer om måneden til [Pædagog E]. Men de blev ifølge tidligere medarbejdere på Plantagen brugt på helt andre ting. De beskriver, hvordan de mødte ind til todo lister med praktiske gøremål."

Over for denne oplysning meddeles det, at der ikke har været nogen bevilling specifik til [Pædagog E]s arbejde. Bevillinger knytter sig til beboerne, ikke specifikke medarbejdere. Og [Pædagog E] var ikke blandt de medarbejdere, som havde den hyppigste kontakt til [Tidligere beboer B].

Artiklen oplyser, at den tidligere medarbejder [Tidligere ansat F] blev "sat til at arbejde på både Plantagens leder [Leder A]s private hus, men også på Postholderens sted. Et aktivitetshus ejet af [Leder A]."

Over for denne oplysning meddeles det, at [Tidligere ansat F] i lighed med andre ansatte har udført praktiske opgaver med et pædagogisk formål for øje. Det hører imidlertid til undtagelserne, at dette arbejde er foregået uden deltagelse af unge. [Tidligere ansat F] har i størstedelen af sin ansættelse udført socialpædagogisk arbejde med unge.

Artiklen oplyser om Guldborgsund Kommune, der har tilsynet med Plantagen, at "her til aften er meldingen, at de nu vil se på sagen".

Over for denne oplysning meddeles det, at [Leder A] selv tog kontakt til Guldborgsund Kommune 18. november og bad om en ekstraordinær regnskabsgennemgang. Denne er udført, og 23. november fik Plantagens leder skriftligt svar fra kommunen om, at gennemgangen ikke giver anledning til bemærkninger. Kommunen har således allerede set på sagen.

I det omfang at ovenstående oplysninger også fremgår af TV2 Nyhedernes tv-indslag om sagen i 22-Nyhederne 28. november ønskes tilsvarende genmæle i TV2-Nyhederne.”

Ved e-mail af 22. december 2012 sendte [Leder A] et regneark over medarbejdernes timeforbrug til produktionsselskabet og anmodede på denne baggrund om at få bragt et genmæle over for Operation X-udsendelsen. Regnearket viste en ”Sammentælling af timer forbrugt på unavngiven person 2010”. Arket viste en oversigt over 16 medarbejderes timeforbrug for den unavngivne person (medarbejderne var angivet med et bogstav og heller ikke umiddelbart identificerbare). Der var i 2010 anvendt gennemsnitligt 151 timer (145,50 + 118 + 163,50 + 145 + 159,50 + 173 + 195 + 34 + 208 + 204 + 176 + 94 = 1816,30 timer fordelt over 12 måneder = 151,36 timer).

Af e-mailen var også vedhæftet følgende oversigt over regnskabsbogførte udgifter af Postholderens Sted:

”Forbedringer i

2010: kr. 501.852

2009: kr. 578.994

2008: 232.113

2006: 844.046

2005: 919.336

Forbedringer i alt kr. 3.076.341”

Produktionsselskabet, Monday Produktions ApS, afviste ved e-mail af 2. januar 2012 klagers påstande og afsluttede e-mailen med følgende:

”Jeg [redaktionschefen] mener derfor ikke, at der er grundlag for at bringe et genmæle over for de oplysninger som bliver fremsat i programmet. Hvis du er uenig i dette, kan du kontakte TV 2’s advokat, [Person D]. Hun har mailadresse: [Person Ds initialer]@tv2.dk”

Klagen over udsendelserne og artiklerne er modtaget i Pressenævnet den 19. januar 2012.

2 Parternes synspunkter

2.1 Plantagen og [Leder A]s synspunkter

Klagens rettidighed

[Leder A] har anført, at hun helt klart har oplevet svaret fra produktionsselskabets redaktionschef som et afslag på genmæle. Hvis dette ikke er tilfældet, så burde han efter klagers mening have gjort det meget klart ved eksempelvis at skrive: "... men jeg er i øvrigt ikke den rette til at give formelt afslag på dit krav. Derfor må jeg bede henvende dig til..."

Under henvisning til ovennævnte genmæletekster af 20. december 2011 har [Leder A] anført, at TV 2 har bragt forkerte oplysninger, som hun ønsker at få rettet.

[Tidligere beboer B]s bevilling

[Leder A] har videre anført, at TV 2 har skrevet, at der i Operations X's udsendelse ikke bliver benyttet udtrykket "særlig kontaktperson". Dette er ikke korrekt. I udsendelsen bliver der sagt følgende i speaken:

"Speak: … [Tidligere beboer B] bliver bevilget en kontaktperson, der udelukkende skal tage sig af ham 204 timer om måneden. [Pædagog E] er den person, der bliver sat på opgaven.

Programvært (henvendt til [Tidligere beboer B]): Du skulle have en særlig kontaktperson for at få noget ekstra hjælp.

Speak: ... men særbevillingen til en pædagog, der skulle tage sig af [Tidligere beboer B]..."

Det er ikke i tråd med formuleringen i ekstrabevillingen, at udsagnet "en kontaktperson" anvendes. Det fremgår specifikt af bevillingsansøgningen, at der vil tilknyttes flere personer til opgaven. I selve kontrakten mellem kommune og Plantagen angår ydelsen "særlig pædagogisk vejledning og støtte". Af [Pædagog E]s ansættelsesbrev fremgår det også, at han ikke har været ansat som kontaktperson for [Tidligere beboer B] eller med nogen form for særlig tilknytning til ham. Han var ansat med tilknytning til hele gruppen af unge. Efter et halvt års ansættelse som timelønnet vikar blev [Pædagog E] afskediget – efterfølgende bortvist.

Det er ikke – som TV 2 anfører – underordnet "om der bliver brugt betegnelsen "kontaktperson" frem for "en medarbejder med tilknytning til [Tidligere beboer B]". Et centralt element i klagen er jo netop, at Operation X med ord og billeder bygger en status og viden op omkring [Pædagog E], således at han fremstår som et "kronvidne". Det var først den 21. november 2011, at klager blev bekendt med, at han ville blive præsenteret som kontaktperson.

Det er heller ikke korrekt, at han er den person, der har haft flest timer med [Tidligere beboer B]. Han er heller ikke den eneste person, som det slås fast i ordvekslingen: ”Var der så andre på ham?”, ”Nej, der var ikke andre på ham”. Det er grov manipulation.

I november 2011, hvor udsendelsen bringes, har [Tidligere beboer B] i øvrigt ikke været i Plantagens varetægt i syv måneder.

Den tidligere ansatte, [Tidligere ansat G], udtaler sig om [Tidligere beboer B] og forholdet til [Pædagog E] og siger, at det gør ondt at se, "at der bliver lavet en indsats, og [Pædagog E] bliver sat ind...". [Tidligere ansat G] har på intet tidspunkt i sin ansættelse på Plantagen arbejdet med eller mødt [Tidligere beboer B], idet hun havde andre opgaver i en helt anden bygning to kilometer væk fra Plantagens bygninger. Hendes udtalelser om [Tidligere beboer B] kan derfor ikke bygge på egne erfaringer, men må hvile på andres udsagn, hvilket Operation X burde havde afdækket i deres research.

Håndværksmæssigt arbejde

Operation X burde i det mindste over for seerne have gjort sig den ulejlighed at godtgøre, at renoveringen af Postholderens Sted vurderes at have kostet mere end de tre millioner kroner. Det må være en forudsætning for, at værten i udsendelsen kan sige:

"Jeg vil nu spørge [Leder A] om, hvorfor hun synes, det er i orden at lade kommunerne og skatteyderne betale for renovering af hendes ejendomme."

Ifølge TV 2 har [Tidligere ansat F] fortalt, at han blev taget ud af vagtplanen og har i godt seks måneder lavet tømrerarbejde på Postholderens Sted dels på en anden privat ejendom. Dette fremgår ikke af udsendelsen. Hvis denne udtalelse tillægges betydning af Pressenævnet, beder klager om, at [Tidligere ansat F] anmodes om skriftligt at bekræfte dette over for nævnet.

[Leder A] har anført – som det også fremgår af korrespondancen med Operation X – at unge og medarbejdere som en del af det pædagogiske arbejde udfører praktiske opgaver, og at det en sjælden gang er sket, at medarbejdere udfører praktisk arbejde uden den unge – men dog stadig med et pædagogisk formål. At det skulle være sket ofte, er klager uenig i.

Det er endvidere fortalt Operation X og kan dokumenteres, at Postholderens Sted har haft udgifter på godt tre millioner til forbedringer af ejendommen, forbrugt på professionelle håndværkere og materialer og betalt af virksomhedens egne midler. Ingen af disse oplysninger medtages i udsendelsen, der efterlader det forkerte indtryk, at skatteyderne har betalt for renoveringen. Programværten siger: ”jeg vil nu spørge [Leder A] om, hvorfor hun synes, det er i orden at lade kommunerne og skatteyderne betale for renovering af hendes ejendomme.”

På tidspunktet, hvor klager anmoder om genmæle, har hun gennemgået regnskaberne, der viser forbruget på godt tre millioner kroner.

Uanset at Guldborgsund Kommune som tilsynsmyndighed ikke nødvendigvis kan opdage sådanne forhold, burde Operation X-udsendelsen have bragt en oplysning om, at tilsynsmyndigheden ikke havde noget at indvende på klagerne.

Forelæggelse og genmæle

Operation X undlod i udsendelsen at fortælle, at der var påpeget alvorlige fejl i materialet, ligesom man missede at finde tilsynsmyndighedens oplysninger. Operation X-historien er givet videre til Ekstra Bladet og TV 2 Nyhederne uden at gøre opmærksom, at klager havde tilbudt dokumentation for, at anklagerne mod Plantagen og [Leder A] var ukorrekte. Operation X efterspurgte ikke dokumentationen.

[Leder A] undskyldte ved e-mail af 17. og 21. november 2011 at have betegnet Operation X-udsendelsen som et underholdningsprogram. Alligevel er denne forkerte begrundelse benyttet som årsag til, at hun ikke ville deltage. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at det er det eneste citat, der bringes i udsendelsen fra en omfattende mailkorrespondance. [Leder A] ønskede rettelig ikke at deltage, da hun mente, at anklagerne var forkerte og ville ikke optræde i et program om plattenslagere, som hun ikke anså sig selv som.

[Leder A] har anført, at hun ikke fik de lovede informationer fra Operation X i tiden op til det oprindeligt aftalte interview, ligesom Operation X kun i ringe grad ønskede at oplyse om det konkrete indhold og de konkrete anklager. Disse oplysninger kom drypvis og først sent i korrespondancen.

TV 2 Nyhederne begik 28. november 2011 et brud på god presseskik ved at basere klip og oplysninger på Operation X-udsendelsen ved ukritisk at have viderebragt de alvorlige anklager uden at efterprøve disse hos [Leder A]. Ifølge [Leder A] har hun ikke haft lejlighed til at tilbagevise alle anklager, ligesom det ikke var fair at tilbyde et direkte interview. Da interviewet startede havde udsendelsen allerede stempler klager som svindler. Det direkte tv-interview gav ikke klager mulighed for at dokumentere usandhederne. I øvrigt havde klager først hørt alle anklager samme aften.

[Leder A] har endvidere anført, at hun ikke afviste at deltage i de følgende dages nyhedsindslag, men at hun den 30. november 2011 fik en e-mail fra TV 2 Nyhederne, der gav indtryk af, at TV 2 Nyhederne ønskede at opfatte det sådan. Hertil svarede klager:

”Du [TV 2s journalist] skriver, at jeg for de unges skyld ikke ønsker at kommentere sagen yderligere. Hvis det er din opfattelse, så har du misforstået. Jeg forstod på vores snak, at TV 2 netop havde valgt ikke at bringe mere om sagen, hvortil min reaktion var, at så ønsker jeg heller ikke at kommentere yderligere – for de unges skyld. Hvis det forholder sig sådan, at TV 2 bringer yderligere indslag om Plantagen i denne sag, så ønsker jeg naturligvis mulighed for at kommentere oplysninger og eventuelle beskyldninger.”

Der blev lavet en tilføjelse til internetartiklen om, at alle fakturerede personaletimer angående [Tidligere beboer B] er gået til rette formål. Det er imidlertid tilføjet som klagers oplysning. Oplysningen hidrører selvfølgelig fra klager, men er verificeret af Plantagens tilsynsmyndighed. Det bør også tillægges vægt. Det er ret beset oplysninger, som TV 2 Nyhederne selv kunne finde frem. Den omtalte tilføjelse har ingen reel værdi i denne form. Værdien bliver endnu ringere af, at tilføjelsen placeres helt nede i bunden på en internetartikel, der må formodes at have mistet sin nyhedsværdi for længst. De, der allerede har læst artiklen, vender næppe tilbage for at lede efter mulige tilføjelser.

[Leder A] har endvidere anført, at man ikke kan forvente, at man sørger for at trawle TV 2’s samlede medieudbud igennem for at skabe sig et retvisende billede af hver eneste TV 2-nyhed.

2.2 TV 2|Danmark A/S’ synspunkter

Klagens rettidighed

TV 2 har påstået klagen over udsendelsen ”Operation X: De sociale plattenslagere Del 2” afvist som følge af, at klagen ikke har været sendt til TV 2 inden for 4-ugers klagefristen i medieansvarslovens § 36, stk. 3, og heller ikke har fulgt produktionsselskabets opfordring til at henvende sig til TV 2. [Leder A] var på samme tidspunkt i dialog med TV 2 om en anmodning om genmæle over for Nyhederne og tv2.dk, hvor anmodningen blev afslået.

Såfremt Pressenævnet finder, at der er en sådan tidsmæssig og indholdsmæssig sammenhæng med den øvrige del af klagen, at også klagen over Operation X skal realitetsbehandles, har TV 2 anført, at der ikke er bragt forkerte oplysninger, der kan medføre betydelig skade for klagerne.

[Tidligere beboer B]s bevilling

TV 2 har ikke anvendt betegnelsen ”særlig kontaktperson”, men talt om en ”ekstrabevilling” til [Tidligere beboer B] og en ”kontaktperson”.

Det er ubestridt, at der i 2009 i Tårnby Kommune blev bevilliget (yderligere) 204 timer til at dække beboerens særlige behov, og at der som nævnt i udsendelsen blev opkrævet betaling for 150 timer, hvilket cirka svarer til en månedsnorm for en fuldtidsansat person.

I relation til ordet ”kontaktperson” er der heller ikke tale om en faktisk forkert oplysning. Ordet er anvendt som en vurdering af den rolle, [Pædagog E] har haft. Når der i programmet siges, at ”[Tidligere beboer B] bliver bevilget en kontaktperson” og ”[Pædagog E] er den pædagog, der bliver sat på opgaven”, skyldes det blandt andet, at det er den terminologi Tårnby Kommunes Familieafdeling har anvendt i forbindelse med ekstrabevillingen. Det understøttes af [Pædagog E], tidligere medarbejdere og [Tidligere beboer B] og hans familie.

Håndværksmæssigt arbejde

Programmet bestrider ikke, at der over en 5-årig periode kan være foretaget forbedringer på Postholderens Sted for godt tre millioner kroner. [Tidligere ansat F] fortæller, at han ”meget hurtigt blev involveret i et projekt i Guldborg, hvor vi skulle renovere et hus”. Han fortæller, at han blev taget ud af vagtplanen og sat til at lave tømrerarbejde på Postholderens Sted og en anden privat ejendom. De gange, han var sammen med en ung, kunne tælles på én hånd. De to tidligere medarbejdere fortalte, at de udførte forskellige vedligeholdelsesarbejder og fremviste nogle håndskrevne to-do-lister lavet af [Leder A].

Herudover har TV 2 anført, at såfremt nævnet finder, at der er sammenhæng mellem nyhedsindslagene og Operation X-udsendelsen, er [Leder A]s ønske om genmæle allerede imødekommet i nyhedsindslaget og artiklerne på tv2.dk. [Leder A] har haft rig lejlighed til at komme med sin version, både i Operation X-udsendelsen og de følgende dage på ”Nyhederne”. Af mailkorrespondancen med produktionsselskabet fremgår det, at [Leder A] i november 2011 trak sit tilbud om at stille op til et interview i Operation X tilbage, og at selskabet flere gange bad hende genoverveje sit afslag.

Studieværten på TV 2 Nyhederne kontaktede hende i forbindelse med nyhedsindslaget. [Leder A] deltog den 28. november 2011 i Nyhederne, men afslog efterfølgende at deltage. At interviewet foregik i Nyhederne og ikke i Operation X skyldes [Leder A]s eget ønske.

For så vidt angår nyhedsindslaget den 29. november 2011 fortalte en kvinde om sine oplevelser i forbindelse med, at hun i 1999 til 2002 var anbragt på opholdsstedet Plantagen. Hun oplevede, at personalet mere var ansat til at passe landbruget og huset end de anbragte børn. Der blev endvidere bragt et citat fra Operation X-udsendelsen. I speak’en oplyses fejlagtigt, at der blev faktureret 204 timer om måneden til [Tidligere beboer B]. I 22 Nyhederne blev der ikke bragt yderligere indslag om opholdssteder, men antallet af timer blev rettet.

Hvis man ser ”Operation X: De sociale plattenslagere”, indslagene i Nyhederne og artiklerne på tv2.dk i sammenhæng er der ikke tvivl om, at oplysninger om anvendelsen af 26 timer udelukkende vedrørte [Pædagog E]s timer. Denne medhjælper var ifølge ham selv, [Tidligere beboer B]s familie og de tidligere medarbejdere den person, der anvendte flest timer sammen med [Tidligere beboer B].

Forelæggelse og genmæle

Det fremgår af artiklen ”Ansatte skulle renovere leders ejendom” på tv2.dk – der gengiver tv-interviewet den 28. november 2012 med [Leder A] i sin fulde længde – at klager ikke mener, at de oplysninger, som tidligere medarbejdere er fremkommet med, er korrekte. Det er korrekt, at bevillingen har været til [Tidligere beboer B] og ikke til [Pædagog E], men det er TV 2’s opfattelse, at seerne og læserne uanset den uheldige formulering ikke er i tvivl om den rette sammenhæng.

Det er endvidere TV 2’s vurdering, at [Leder A]s synspunkter er dækket af det interview, der blev bragt i ”22Nyhederne” den 28. november 2011. TV 2 indsatte alligevel i internetartiklen ”Handicappede [Tidligere beboer B] snydes for kontaktperson” af 30. november 2012 en tilføjelse om, at Plantagen ifølge klagers oplysninger havde anvendt alle fakturerede personaletimer angående [Tidligere beboer B] til det rette formål.

Betegnelsen af [Tidligere beboer B] som handicappet er ikke egnet til at påføre klagerne skade af betydning.

TV 2 har herudover henvist til artiklen ”Udvalgsformand ked af situation” bragt på folketidende.dk den 29. november 2011.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Klagens rettidighed

Klage over TV 2’s tilsidesættelse af god presseskik skal rettes til mediet selv inden fire uger efter offentliggørelsen. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3.

[Leder A] klagede den 20. december 2011 til TV 2 over nyhedsudsendelserne og –artiklerne 28.-30. november 2011, og den 22. december 2011 klagede hun til produktionsselskabet Monday Production ApS, der står bag Operation X-udsendelsen, over ”Operation X: De sociale plattenslagere Del 2” af 28. november 2011.

Uanset, at Operation X-udsendelsen isoleret set måtte være påklaget for sent, indgår den i en samlet reportage i en snæver indholds- og tidsmæssig sammenhæng med de nyhedsindslag og -artikler, der er påklaget rettidigt til TV 2 (og herefter til Pressenævnet), og som er offentliggjort umiddelbart efter den for sent påklagede Operation X-udsendelse. Da vurderingen af, om god presseskik er tilsidesat, sker ud fra en helhedsvurdering, og derfor under de anførte omstændigheder også må omfatte Operation X-udsendelsen, finder Pressenævnet, at klagen i sin helhed skal behandles.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekt, herunder ved forelæggelsen for den, der kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Under mailkorrespondancen forud for offentliggørelsen af ”Operation X: De sociale plattenslagere Del 2” konkretiseredes det først sent i korrespondancen, hvad den konkrete kritik angik – herunder hvilke unge og hvilke medarbejdere – navnlig ved e-mail af 17. november 2011 og senere.

Nævnet bemærker, at uanset den pågældende person ikke ønsker at deltage i udsendelsen på sædvanlige vilkår, må vedkommende have mulighed for at få et overblik over, hvad spørgsmålene og kritikken vedrører, førend man beslutter, hvorvidt man ønsker at udtale sig. Dette må særligt gælde i tilfælde, hvor dele af kildematerialet hidrører fra tidligere medarbejdere, der kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.

[Leder A] blev imidlertid løbende – og også den 17. november 2011 – opfordret til at medvirke i programmet. Hun afviste at deltage med forskellige begrundelser. Ved e-mail af 21. november 2011 gjorde hun opmærksom på, at regnskaberne ikke havde medført bemærkninger hos tilsynsmyndigheden Guldborgsund Kommune. Da [Leder A] afviste at deltage i programmet under sædvanlige vilkår, og Plantagens regnskaber næppe kan påvise arbejdsindholdet af de opkrævede timer, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at medtage yderligere kommentarer fra klager i Operation X-udsendelsen.

Pressenævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere TV 2 for offentliggørelsen af beskyldningerne i Operation X-udsendelsen eller den følgende nyhedsudsendelse kl. 22.00.

Pressenævnet finder imidlertid, at [Leder A] burde have været gjort bekendt med beskyldningerne fra [Tidligere beboer I], der blev offentliggjort i Nyhederne den 29. november 2011, så hun kunne vurdere, hvorvidt hun ønskede at kommentere beskyldningerne fra denne tidligere beboer. Under hensyn til [Tidligere beboer I]s ukonkrete beskyldninger af mere vurderende karakter og indslagets – i sammenhæng med de øvrige udsendelsers – mindre væsentlige karakter, finder nævnet imidlertid ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af TV 2 for at undlade at forelægge indholdet af dette nyhedsindslag.

Pressenævnet finder på denne baggrund, at TV 2 ikke har tilsidesat god presseskik.

Genmæle

I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Nævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt [Tidligere beboer B] er handicappet, årsagen til ophøret af [Pædagog E]s ansættelsesforhold og dennes stillingsbetegnelse, ikke i sammenhængen er forhold, der er egnede til at påføre klagerne skade af betydning, hvorfor opholdsstedet Plantagen og [Leder A] ikke er berettigede til at få bragt et genmæle heroverfor.

Pressenævnet finder imidlertid, at de tidligere medarbejderes oplysninger om, at [Leder A] bad dem udføre håndværksmæssige opgaver uden socialpædagogisk formål, har karakter af faktiske oplysninger, der er egnet til at påføre klager skade af betydning. Ved vurderingen af om, klager er berettiget til at få bragt et genmæle, bemærkes det, at TV 2 skal dokumentere rigtigheden af udsagnene i udsendelsen.

Flere ansatte såvel som beboerne [Tidligere beboer I] og [Tidligere beboer B] har forklaret, at pædagogerne udførte håndværksmæssigt og andet forefaldende arbejde for lederen af Plantagen og følgelig ikke i fuldt omfang tilbragte tid med beboerne. [Leder A] har på den anden side anført, at renoveringen af Postholderens Sted er udført af professionelle håndværkere uden dog at dokumentere det.

Nævnet finder, at TV 2’s oplysning i Operation X-udsendelsen giver indtryk af, at [Pædagog E] var eneste medarbejder, der skulle varetage de socialpædagogiske opgaver med [Tidligere beboer B] i henhold til rammebevillingen på 204 timer månedligt. Uanset rammebevillingens timeantal på 204 ligger væsentligt over den almindelige arbejdstid pr. måned, giver udsendelsen indtryk af, at [Pædagog E] var eneste person, der blev ansat til at hjælpe [Tidligere beboer B]. Det sker navnlig ved udsagnene ”en særlig kontaktperson for at få noget ekstra hjælp”, ”Så kom [Pædagog E]” og ordvekslingen: ”Men var der så andre, der så blev sat på ham for den bevilling?”, hvortil der svares: ”Nej, det har der ikke været. Ikke nogen, der har været [der] primært for ham”. Oplysningen om, at [Pædagog E] maksimalt opholdt sig sammen med beboeren 26 timer om måneden, og at kommunen omvendt er blevet faktureret 150 timer (af rammebevillingen på 204 timer), er en oplysning, der er egnet til at påføre klagerne skade af betydning.

[Leder A] har bestridt denne oplysning og meddelt, at det socialpædagogiske arbejde med [Tidligere beboer B] blev udført af flere personer i forening. [Leder A] har videre anført, at det alene er sket i enkeltstående tilfælde, at medarbejdere har udført praktisk arbejde, hvor den unge er udeblevet.

TV 2’s oplysninger er ikke dokumenteret som utvivlsomt rigtige, og klagerne er som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor. Pressenævnet finder imidlertid, at et genmæle over for disse oplysninger blot ville være en gentagelse af de synspunkter, som [Leder A] fremkom med i nyhedsudsendelsen den 28. november 2011. [Leder A] udtaler således i udsendelsen, at der har været op til otte personer, der har ydet støtte til [Tidligere beboer B].

Pressenævnet finder derfor ikke, at klagerne ikke er berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende det håndværksmæssige arbejde og det pædagogiske arbejde med [Tidligere beboer B], jf. medieansvarsloven § 39.

Nævnet finder ikke, at [Leder A] og Plantagen har fået bragt deres kommentarer til, at [Tidligere beboer I] i årene 1999 til 2002 ikke fik den påkrævede hjælp på Plantagen, da medarbejderne anvendte tiden på andre ting end det socialpædagogiske arbejde. Da denne oplysning ikke er dokumenteret som utvivlsomt korrekt, er klagerne som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Klagers generelle bemærkninger til beskyldningerne fra [Tidligere beboer I] ville imidlertid også være en gentagelse af de synspunkter, som [Leder A] fremkom med i nyhedsudsendelsen den 28. november 2011 og bibringer ikke sagen yderligere, og nævnet finder på denne baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for i det konkrete tilfælde at pålægge offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49, jf. § 39.

Plantagen og [Leder A] er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Berigtigelse

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

I relation til artiklen ”Ansatte skulle renovere leders ejendom” af 28. november 2011 på tv2.dk finder nævnet, at klagernes synspunkter ved at indsætte tv-interviewet til artiklen er bragt på en så fremtrædende måde, som klagerne med rimelighed kunne kræve. For så vidt angår kommentaren indsat til artiklen ”Handicappede [Tidligere beboer B] snydes for kontaktperson” af 30. november 2011 finder Pressenævnet, at det af hensyn til nye læsere var hensigtsmæssigt, at tv2.dk indarbejdede kommentaren i den bragte artikel. Læsere af den oprindelige artikel uden klagers kommentarer kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med tilføjelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksom på kommentaren, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige artikel.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af hjemmesiden tv2.dk at offentliggøre følgende:

Kommentarer fra Opholdsstedet Plantagen

"I en artikel på TV 2 Nyhedernes hjemmeside 30. november 2011 med overskriften "Handicappede [Tidligere beboer B] snydes for kontaktperson" blev det oplyst, at Plantagens leder snød [Tidligere beboer B] for timer sammen med en kontaktperson.

Ifølge artiklen brugte lederen i stedet pædagogerne som billig håndværkerarbejderkraft.

Over for disse oplysninger har opholdsstedet Plantagen meddelt, at alle fakturerede personaletimer angående beboeren [Tidligere beboer B] er anvendt til det rette formål.

I det omfang lederen af Plantagen har fået udført egentligt håndværksarbejde på sin private ejendom, er dette ifølge lederen blevet udført af professionelle håndværksfirmaer, der har faktureret deres arbejde og fået betaling for dette.

Pressenævnet har pålagt tv2.dk at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 12. marts 2012