Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

Afsagt af Tvistighedsnævnet 22. juni 2011 i sag 28.2011

A

3F v/ konsulent Peter Lykke Nielsen

mod

B

(ikke mødt)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Marie Louise Larsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og juridisk konsulent Ilse Werrenrath, 3F.

Mellem klageren, A, født den 19. august 1991, og indklagede, B, blev den 16. januar 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 5. januar 2009 til den 5. oktober 2012.

Denne sag drejer sig om lønregulering og godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, 3F, ved klageskrift modtaget den 8. marts 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes til A at betale 11.737,36 kr. i lønregulering og 50.000 kr. i godtgørelse med tillæg af procesrente fra sagens anlæg af 46.737,36 kr. og fra den 24. januar 2011 af 61.737,36 kr.

Lønreguleringskravet er sammensat af overtid, forskudt tid, overenskomstmæssig stigning, feriefridage og manglende løn frem til ophævelsestidspunktet.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. maj 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af lønsedlerne, at der bl.a. er udbetalt beløb betegnet som ferieberettiget tillæg.

Uddannelsesaftalen blev ophævet ensidigt af A den 18. april 2009. Der står på ophævelsesblankettens pkt. 2, at aftalen er ophævet med virkning pr. den 11. april 2009 og at sidste lønningsdag er den 1. april 2009.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A og hendes mor C.

A har forklaret bl.a., at hun på sit arbejde ikke havde spisepauser, hvor hun havde fri. Samarbejdet med cheferne var meget belastende, hun følte sig konstant presset og nedgjort og fik det både fysisk og psykisk dårligt af det. Hun fortalte sine forældre om det, og de rådede hende til at ophæve uddannelsesaftalen, hvad hun så fik gjort sammen med sin mor. Det skete den 18. april 2009. Der var ikke, da de underskrev ophævelsen, anført noget om sidste lønningsdag 1. april 2009.

C har forklaret bl.a., at A hele tiden under ansættelsen havde det meget dårligt og var meget ked af det. Derfor mente forældrene, at hun skulle ophøre med at være ansat der. Det er rigtigt, at datoangivelserne i pkt. 2 i ophævelsen ikke var udfyldt, da de underskrev den.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Lønkravet:

Der er enighed om at give medhold i lønkravet, herunder løn frem til den 18. april 2009, dog således at flertallet vil fratrække 1.423 kr., der ifølge lønsedlerne er tillæg, og som må antages at dække overtid. Endvidere finder et mindretal, at der ikke i erhvervsuddannelsesloven er hjemmel til betaling af kompensation for mistede feriefridage. Lønkravet fastsættes herefter til 10.314,36 kr.

Ophævelsen:

Fire medlemmer finder, at ophævelsen var berettiget. Tre medlemmer finder, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at ophæve uddannelsesaftalen.

Vedrørende godtgørelsen finder fire medlemmer, at denne efter nævnets praksis skal fastsættes til 30.000 kr. Tre medlemmer finder, at godtgørelsen efter omstændighederne kan fastsættes til et større beløb.

Der gives således samlet klageren medhold i betaling af 40.314,36 kr.

T h i b e s t e m m e s

B skal til A betale 40.314,36 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. marts 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.