Sagsforløb 2011/1 BF 53
Den fulde tekst

Fremsat den 14. marts 2012 af Finn Sørensen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL), Nikolaj Villumsen (EL) og Frank Aaen (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om bindende retningslinjer for lægekonsulenters arbejde og kompetence

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag i dette folketingsår, der giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte bindende retningslinjer for lægekonsulenters arbejde og kompetence.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med beslutningsforslaget er at gøre en ende på den uholdbare retstilstand, hvor ministerens vejledninger om lægekonsulenternes rolle ikke er retligt bindende for kommunerne.

Baggrunden for beslutningsforslaget er mange års debat om lægekonsulenternes rolle og kritik fra borgere og interesseorganisationer af, at lægekonsulenterne overskrider deres beføjelser ved at omstøde lægeerklæringer og på andre måder intervenerer i kommunernes sagsbehandling til ulempe for borgernes muligheder for at fastholde ret til sygedagpenge, blive tilkendt førtidspension m.v.

Enhedslisten har modtaget et stort antal henvendelser fra borgere, der er ofre for arbejdsskader eller har alvorlig kronisk sygdom eller invaliditet. Henvendelserne kommer fra alle egne i Danmark, og fælles for henvendelserne er, at disse borgere har oplevet, at kommunens lægekonsulent har underkendt speciallægers og egne lægers diagnoser og erklæringer, at lægekonsulenten har ændret diagnoser og stillet nye diagnoser, og at lægekonsulentens vurdering har været afgørende for, at borgerne har fået afslag på førtidspension.

Det er ikke kun Enhedslisten, der modtager disse henvendelser. Det samme gør fagforeningernes socialrådgivere, der hjælper medlemmerne med sager om arbejdsskader, sygedagpenge og førtidspension. Fagforeninger og patientinitiativer som f.eks. Syg i Svendborg er i besiddelse af en omfattende dokumentation i sager, hvor lægekonsulenten har overskredet sin kompetence med fatale følger for den syge borger.

Der har i Folketinget været afholdt flere samråd og forespørgsler om dette emne gennem årene.

Det seneste samråd blev afholdt den 10. januar 2012 med social- og integrationsministeren. Her erkendte ministeren mundtligt og skriftligt, at der faktisk aldrig har været lovhjemmel for de vejledninger, som skiftende ministre har sendt ud.

Social- og integrationsministeren sagde bl.a. følgende: »Som det fremgår af mine skriftlige svar på BEU alm. del – spørgsmål 67-72, kan jeg bekræfte, at de udsendte vejledninger og orienteringsskrivelser om lægekonsulenternes rolle ikke er retligt bindende for kommunerne. Dette skyldes, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at fastsætte regler om lægekonsulenters arbejde«.

Ved samme lejlighed kunne man konstatere, at der også er enighed blandt Folketingets partier om de pågældende vejledninger, der alle har understreget, at lægekonsulentens rolle kort fortalt udelukkende er at fungere som »oversætter« af lægelige dokumenter til hjælp for kommunens afgørelse af sagen.

Vi har dermed en uholdbar retstilstand, hvor Folketinget er fuldt ud klar over, at regeringen udsender vejledninger på et meget omdiskuteret område, som kommunerne ikke behøver at følge.

Formålet med beslutningsforslaget er derfor at gøre en ende på denne uholdbare situation ved at pålægge regeringen at fremsætte lovforslag, der bemyndiger ministeren til at fastsætte bindende retningslinjer for lægekonsulenternes arbejde på baggrund af de hidtidige vejledninger.

Retningslinjerne for lægekonsulenternes arbejde findes i følgende skrivelser og vejledninger:

Socialministeriets skrivelse nr. 13 af 28. januar 1998 om lægers opgaver i pensionssager.

Fælleserklæring mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Socialministeriet om lægers opgaver i forbindelse med myndighedernes behandling af aktiverings- og pensionssager udsendt i skrivelse nr. 60375 af 23. november 1998.

Socialministeriets skrivelse nr. 9118 af 21. marts 2003 om lægers rolle i sager om førtidspension.

Førtidspensionsvejledningen nr. 54 af 31. august 2007, punkt 202-206.

Pensionsstyrelsens skrivelse nr. 9267 af 4. juli 2011 om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension.

Disse skrivelser og vejledninger indeholder de samme retningslinjer, som er blevet gentaget, hver gang der er udsendt en ny skrivelse. Der er således ikke noget nyt i den seneste skrivelse fra 4. juli 2011. Indholdet i retningslinjerne er:

Lægekonsulenten er en administrativ medarbejder, der er ansat af kommunen.

Lægekonsulentens opgave er at bistå myndigheden med at klarlægge indholdet af andre lægers erklæringer og udtalelser.

Lægeattesterne i sagen skal indeholde de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger.

Lægekonsulenten skal alene forklare betydningen af dokumentationen, om der er sammenhæng i oplysningerne, og om der eventuelt er andre aspekter (f.eks. behandlingsmuligheder), som bør belyses.

Hvis oplysningerne ikke er tilstrækkelige, skal lægekonsulenten pege på, hvilke helbredsoplysninger der mangler.

Lægekonsulenten har ikke til opgave at indhente manglende oplysninger eller efterprøve andre lægers oplysninger ved selv at foretage undersøgelser.

Lægekonsulenten må ikke ændre diagnoser eller stille nye diagnoser.

Lægekonsulenten bør ikke udtale sig om, hvorvidt borgeren samlet set opfylder betingelserne for førtidspension eller andre offentlige ydelser, herunder træffe afgørelse om førtidspension, da kompetencen til at træffe afgørelser alene tilkommer kommunen.

Lægekonsulenten kan bistå kommunen med at afdække eventuelle skånebehov, som der skal tages hensyn til ved borgerens eventuelle tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Lægekonsulenten skal være habil i forhold til den konkrete sag og må ikke gennem sit arbejde have kendskab til den, som sagen vedrører. Hvis borgeren f.eks. er patient i lægekonsulentens private praksis, er lægekonsulenten inhabil i sagen.

Kommunen kan give borgeren mulighed for at læse lægekonsulentens udtalelse. Tilbuddet kan gives på borgerens anmodning, og efter at sagen er afsluttet.

Disse retningslinjer er fornuftige og udmærkede, hvilket alle partier i Folketinget er enige om, men problemet er, at reglerne ikke er retligt bindene, og at ikke alle kommuner og lægekonsulenter overholder dem. Derfor foreslår Enhedslisten, at det skrives ind i lov om social pension, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og anden relevant lovgivning, at ministeren fastsætter nærmere regler om lægekonsulenternes virksomhed.

Skriftlig fremsættelse

Finn Sørensen (EL)

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om bindende retningslinjer for lægekonsulenters arbejde og kompetence.

(Beslutningsforslag nr. B 53)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.