Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Bedre udnyttelse af Folketingets medlemsboliger, præciseringer vedrørende medlemsbolig- og boliggodtgørelsesordningerne, mere fleksible regler for kørselsgodtgørelse til Folketingets medlemmer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 108, stk. 4-10, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Omkostningstillægget efter stk. 3 medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring m.v.

Stk. 5. § 109 a, stk. 12, gælder tilsvarende for omkostningstillægget efter stk. 3.«

2. To steder i § 109, stk. 1, og to steder i § 110, stk. 1, ændres »han« til: »medlemmet«.

3. § 109, stk. 11, 2. og 3. pkt., ophæves.

4. Efter § 109 indsættes:

»§ 109 a. Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for hvert medlem af Folketingets Præsidium.

Stk. 2. Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for et ordinært medlem, der har bopæl uden for det sjællandske område. Boligen skal fraflyttes senest 2 uger efter ophør af medlemskabet af Folketinget.

Stk. 3. Har Folketinget ikke mulighed for at stille en bolig til rådighed for et ordinært medlem, som opfylder betingelsen i stk. 2, kan der i stedet ydes medlemmet en godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet. Godtgørelsen udgør op til 50.000 kr. pr. år og udbetales mod dokumentation til dækning af egentlige boligudgifter. Godtgørelsen kan ydes i op til 3 måneder efter medlemskabets ophør. Et medlem, som en gang er begyndt at modtage godtgørelse for en supplerende bolig efter dette stykke, kan fortsætte hermed for den samme bolig, selv om Folketinget siden måtte få mulighed for at stille en bolig til rådighed for medlemmet.

Stk. 4. Til et ordinært medlem, der får stillet en bolig til rådighed efter stk. 2 eller modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 3, udbetales uden dokumentation 20.000 kr. pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Tilsvarende gælder for et medlem af Folketingets Præsidium, hvis den pågældende ville være berettiget til en bolig efter stk. 2, såfremt vedkommende ikke var medlem af Præsidiet.

Stk. 5. Under tilsvarende omstændigheder som de i stk. 3 nævnte kan et ordinært medlem, som ikke har fast supplerende bolig i Københavnsområdet, få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet.

Stk. 6. Har Folketinget efter tildelingen i henhold til stk. 1 og 2 ledige boliger til rådighed, kan disse efter ansøgning vederlagsfrit stilles til rådighed for andre ordinære medlemmer af Folketinget for et folketingsår ad gangen.

Stk. 7. Ved tildelingen af ledige boliger efter stk. 6 lægges navnlig vægt på medlemmets samlede rejsetid med offentlige transportmidler, herunder ventetider, antal skift mellem transportmidler samt senest mulige tidspunkt for hjemtransport. Helbredsmæssige, økonomiske eller sociale forhold kan dog også inddrages ved vurderingen.

Stk. 8. En bolig, der stilles til rådighed for et medlem efter stk. 6, kan fra Folketingets side opsiges med 2 ugers varsel, hvis der er behov for at stille boligen til rådighed for et medlem, der er berettiget hertil efter stk. 1 og 2. Ved vurderingen af, hvilket medlem der skal fraflytte en tildelt bolig lægges der vægt på samme forhold som ved tildelingen af ledige boliger, jf. stk. 7.

Stk. 9. Uden for de i stk. 5 nævnte tilfælde kan et ordinært medlem, som ikke har en bolig stillet til rådighed efter reglerne i stk. 1, 2 eller 6 og ikke modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 3, i et kalenderår få dækket udgifterne til op til 12 overnatninger på hotel i Københavns-området i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet.

Stk. 10. Et ordinært medlem af Folketinget kan i et kalenderår få dækket udgifterne til op til 12 hotelovernatninger i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, i forbindelse med møder i storkredsen, hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmets bopæl gør det rimeligt. Der ydes dog ikke dækning af udgifter til hotelovernatning efter 1. pkt. til medlemmer, der er opstillet i Københavns eller Københavns Omegns Storkredse, og som har en bolig stillet til rådighed efter stk. 1, 2 eller 6 eller modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 3.

Stk. 11. Værdien af en bolig, der stilles til rådighed efter stk. 1, 2 eller 6 for et medlem af Folketinget, godtgørelse for fast supplerende bolig efter stk. 3, godtgørelse for dobbelt husførelse efter stk. 4 og værdien af hotelovernatninger, som dækkes efter stk. 5, 9 og 10, indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring m.v.

Stk. 12. Beløbene i stk. 3 og 4 er angivet i oktober 1999-niveau. Beløbene reguleres med samme procentvise ændring (1 decimal) som den procentvise ændring i det samlede forbrugerprisindeks henholdsvis forbrugerprisindeksets boligpost i forhold til juli 1999. De regulerede beløb afrundes til hele kroner. Reguleringer sker på grundlag af indeks for januar og juli for tidsrummene 1. april-30. september og 1. oktober-31. marts. Første regulering foretages pr. 1. april 2000.

Stk. 13. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter nærmere regler om medlemmers mulighed for at få stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter stk. 1, 2, 6, 7 og 8 og modtage godtgørelse for boligudgifter m.v. efter stk. 3, herunder om krav til dokumentation for egentlige boligudgifter og om beregning af udgifter til ejerbolig og lign. , jf. stk. 3, 2. pkt., og retningslinjer for tildeling af ledige boliger efter stk. 6. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter endvidere nærmere regler om godtgørelse af egentlige boligudgifter efter medlemskabets ophør, jf. stk. 3, 3. pkt., og om dækning af udgifter til hotelovernatning efter stk. 5, 9 og 10 og hotelovernatning i forbindelse med udtræden af Folketinget. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter ydermere regler om folketingsmedlemmers adgang til ydelser efter denne paragraf under orlov og om adgangen til at bevare sådanne ydelser efter en flytning.

Stk. 14. Udvalget for Forretningsordenen kan fastsætte regler om, at de ydelser, som efter bestemmelserne i denne paragraf tildeles ordinære medlemmer af Folketinget, under tilsvarende omstændigheder skal tilkomme midlertidige medlemmer eller nærmere bestemte kategorier af midlertidige medlemmer. I givet fald finder stk. 11 tilsvarende anvendelse.

§ 109 b. Der kan til et medlem af Folketinget ydes godtgørelse for kørsel i egen bil ved befordring mellem bopælen og den for medlemmet mest hensigtsmæssige offentlige transportforbindelse til og fra Folketinget. I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt eller ikke skønnes hensigtsmæssigt at benytte offentlige transportmidler, kan Folketingets formand beslutte, at der i nærmere bestemt omfang skal ydes et medlem godtgørelse for kørsel i egen bil i Danmark til varetagelse af det politiske arbejde. Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil efter 1. og 2. pkt. pr. kørt kilometer sker efter de satser, som er fastsat af Skatterådet, jf. ligningslovens § 9 B. Befordringsgodtgørelsen medregnes ikke i den skattepligtige indkomst.«

5. § 120, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

6. I § 124, stk. 1, ændres »hans pligter« til: »pligterne«, og tre steder ændres »han« til: »formanden«.«

7. I § 125, 1. pkt., ændres »af ham« til: »af vedkommende« og »for hans« til: »for den pågældendes«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2012.

Stk. 2. Medlemmer af Folketinget, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har fået stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter § 108, stk. 4, og medlemmer, der modtager godtgørelse for boligudgifter efter § 108, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011, kan fortsætte hermed i henhold til disse regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager