Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

Afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. november 2011 i sag 50.2010

A og B

3F v/konsulent Ilse Irene Werrenrath

mod

C v/D

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Lise Buhl, HORESTA, og konsulent Tanja Brauer, 3F.

Mellem klageren, A, født den 31. juli 1979, og indklagede, C, blev den 27. februar 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok på X med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2007 til den 28. februar 2010.

Mellem klageren, B, født den 12. juli 1990, og samme indklagede blev den 1. marts 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter B skulle uddannes som kok på X med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2009 til den 30. maj 2012.

Denne sag drejer sig om ophævelse af uddannelsesaftalerne og lønkrav.

A og B har ved deres organisation, 3F, ved klageskrift modtaget den 21. juni 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelige påstande om, at C tilpligtes til A at betale 50.000 kr. for mistet læreplads, og tilpligtes til B at betale 50.000 kr. for mistet læreplads og 42.413,67 kr. for manglende løn mv.

C har over for A påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at A skal betale 20.000 kr. i erstatning for brudt uddannelsesaftale samt 1.000 kr., stjålet fra kassen. Over for B har C påstået frifindelse.

A har påstået frifindelse over for C’s påstand.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. november 2011.

Sagsfremstilling

A

A ophævede ensidigt uddannelsesaftalen den 30. april 2009.

I et brev af 1. maj 2009 fra C, til Køkken Hotel og Restaurationsfagenes Uddannelsessekretariat, klagede C over A’s ophævelse og anførte bl.a.:

»I forbindelse med et tyveri af kontanter fra kassen, hvor overvågningskameraet viste at alene indklagede har været i kassen og i øvrigt ikke har adgang til kassen afholdes et personale møde på virksomheden den 21.04. Dagen efter har indklagede fri, og da hun skal møde den 23. melder hun sig syg og er udeblevet indtil den 30.04, hvor vedhæftede ensidige ophævelse modtages.

Forholdet er anmeldt til politiet.

Der kræves en godtgørelse kr. 30.000,- for brud på uddannelsesaftalen…«

I et brev af 16. marts 2010 fra Bo Christensen, 3F Aalborg, vedrørende tvistighed mellem C og A er anført bl.a.:

»I forsommeren 2009 blev A mødt med krav om igen dette år at stå for køkken på Y, trods A’s gentagne protester herimod. Da A ikke følte sig kompetent til at løfte denne opgave på forsvarlig vis, så hun sig nødsaget til at hæve uddannelsesaftalen, vel at mærke efter en periode med ondt i maven grundet det psykiske pres der blev lagt på hende.

Herudover stilles der krav om en betydelig tort godtgørelse, på baggrund af arbejdsgivers beskyldninger om at A skulle have begået tyveri på arbejdspladsen. Beskyldningerne er fremsat i klageskriftet, hvoraf det også fremgår at forholdet er meldt til politiet.«

I klageskriftet af 17. juni 2010 er begrundelsen for påstanden om erstatning begrundet således:

»… for mistet læreplads, for groft udnyttelse, udokumenterede beskyldninger, manglende faglig vejledning og psykisk dårlig arbejdsmiljø«.

Der er vedrørende A fremlagt straffeattest af 27. august 2010, hvoraf det fremgår, at der i det Centrale Kriminalregister ikke er nogen tilførsel.

I supplerende processkrift af 24. marts 2011 fra 3F anføres, at A var berettiget til at ophæve sin lærekontrakt på grund af misligholdelse som virksomheden begik ved nærmere begrundede forhold vedrørende arbejde på Y, herunder:

»Det var udsigten til igen at måtte tilbringe en sommer så at sige udenfor sit eget liv – der sammen med de øvrige symptomer på stress – søvnløshed -, angst, psykosomatiske mavesmerter osv. som eleven led af, fik hende til at hæve kontrakten, da hun ikke vidste hvad hun ellers skulle gøre, fordi hun ikke var i stand til at stoppe det der foregik og få ordentlige forhold.«

B

Det fremgår af dokumentet om ophævelse af uddannelsesaftalen, at det er efter gensidig aftale. Den er underskrevet af parterne med datering 9/6-09.

Lønkravet på 42.413,67 kr. er sammensat af manglende løn, overtid, forskudttidstillæg, helligdagsbetaling, kørsel, feriefridage og feriepenge. Kravet vedrørende kørsel drejer sig om kørsel til Y med brug af B’s forældres bil og i forbindelse hermed transport af madvarer mv. til Y. Kravet er sammensat af løn for den anvendte tid og kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Forklaringer

A har forklaret, at hendes arbejde på Y lå alt for langt fra hendes bopæl. Det var ikke forud aftalt, at hun skulle arbejde der, hun fik det pålagt og ønskede det ikke selv. Hun var alene som kok, og det stressede hende meget. Bagefter var hun i en periode på 2 måneder til samtaler med sin læge om sine psykiske problemer. Hun har ikke stjålet penge. I Z havde mange ansatte adgang til kassen og nøglen til den. Hun hævede uddannelsesaftalen, fordi hun fik at vide, at hun igen i den kommende sommer skulle arbejde på Y. Det magtede hun ikke at skulle igen. Hun var ikke blevet indkaldt til et møde om tyveri.

B har forklaret, at da han skulle underskrive uddannelsesaftalen fik han tre forskellige papirer, som han skulle skrive under på. De blev holdt således af modparten, at han ikke kunne se, hvad der stod i dokumenterne. Men det var ikke noget der bekymrede ham, han gik ud fra, at alt var i orden. Fra skolen modtog han to sider, uddannelsesaftalen. Når han havde overtid, fik han ikke betaling for det, selvom han bad E om det. Nogle gange fik han afspadseret, men han har alt i alt arbejdet mere end 37 timer pr. uge. Han kendte ikke dengang til reglerne om forskudt tid og søgnehelligdagspenge. De bad ham arbejde på Y i en periode. Af transportmæssige grunde måtte han efter nogen tid låne sine forældres bil. Undervejs skulle han hente fødevarer i Z til Y. Han fik ikke løn for den tid, som det tog. Da han bad E om det, sagde hun, at han ikke skulle begynde at rode i det, alt var i orden. Efter at have talt med sin far om det, gik han til 3F. Han fortalte bagefter E, at han havde været i 3F. E blev meget sur, og samme dag fik han at vide, at han skulle arbejde ugen ud, og så var det slut. Han underskrev ikke noget ophævelsesdokument i den forbindelse. Det dokument, der er i sagen, må være et, som de fik ham til at underskrive, da han blev ansat.

D har vedrørende A forklaret, at hun ikke har nogen viden om det med kassen og nøglen til den. Efter billederne fra overvågningen kunne det kun være A, der havde stjålet de 1.000 kr. De bad hende komme til møde om det, men hun blev væk. Det blev anmeldt til politiet, men førte ikke til noget. Det var A, der selv ønskede at komme på Y, det var ikke noget, de tvang hende til. I en tre måneders periode var hun der i alt 22 dage. Der var hele tiden en køkkenchef på stedet, så hun var ikke alene. De havde ikke indtryk af, at A var utilfreds med at være på Y.

Vedrørende B har D forklaret, at han selv bad om at få ophævet sin uddannelse. Hun har henvist til og oplæst en skriftlig erklæring fra E. Det blev accepteret, og begge parter underskrev dokumentet om ophævelse. Han har ikke krav på yderligere løn mv.

Procedure

A har til støtte for sin påstand anført, at hun var nødt til at ophæve ansættelsesforholdet på grund af C’s misligholdelse. Hun havde skullet arbejde alene uden oplærer, undervise andre elever og blev pålagt at tage til Y igen. Desuden blev hun uberettiget beskyldt for tyveri.

B har til støtte for sine påstande anført, at han i vidt omfang skulle overarbejde. Han blev tvunget til at arbejde på Y og havde udgifter til transport i forbindelse hermed. Da han gik til 3F og nævnte det for E, blev han sagt op. Det var ikke en gensidig ophævelse.

C har til støtte for sine påstande over for A anført, at det via overvågningskameraet er dokumenteret, at det var A, der stjal de 1.000 kr. Hun blev indkaldt til møde om tyveriet, men kom ikke. Der er ikke grundlag for ophævelse vedrørende arbejdsvilkårene og arbejdet på Y. Hun havde stort set hele tiden oplærer, og det var hende selv, der ønskede at være på Y.

C har til støtte for frifindelsespåstanden over for B anført, at lønkravet er udokumenteret. Ophævelsen var gensidig, jf. en oplæst forklaring herom fra E samt dokumentet om gensidig ophævelse.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

A

Fire medlemmer bemærker:

Henset til formuleringerne i C’s brev af 1. maj 2009, Bo Christensens brev af 16. marts 2010 og påstanden i klageskriftet af 17. juni 2010 lægger vi til grund, at A’s ophævelse af uddannelsesaftalen ikke alene er begrundet i kravet fra C om endnu en arbejdsperiode på Y, men også som følge af beskyldningen om, at hun havde stjålet 1.000 kr. fra kassen i Z. Navnlig som følge af, at beskyldningen om tyveri er udokumenteret og af C er fastholdt, selvom politianmeldelsen ikke førte til en sigtelse mod A, finder vi, at A har krav på en erstatning som påstået på 50.000 kr. Som følge heraf frifindes A for C’s selvstændige påstande.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at A alene ophævede ansættelsesaftalen som følge af, at C havde meddelt hende, at hun om sommeren på ny skulle arbejde på Y. En ophævelse under henvisning hertil kunne i givet fald først ske, hvis A klart gjorde indsigelse over for dette, og C fastholdt, at hun skulle arbejde på Y. Da det ikke er tilfældet, finder vi ophævelsen uberettiget, hvorfor C skal frifindes for A’s krav, og selv har krav på erstatning for hendes uberettigede ophævelse. For så vidt angår erstatningskravet vedrørende påstanden om tyveri, tiltræder vi flertallets opfattelse af, at påstanden herom er udokumenteret, og at A derfor skal frifindes for denne del af Cs påstande.

B

Ophævelsen

Fire medlemmer bemærker:

Der er alene afgivet forklaring af B om forløbet frem til ophævelsen. På baggrund heraf lægger vi til grund, at ophævelsen skete som forklaret af B, og at han ikke i den forbindelse underskrev noget dokument om gensidig ophævelse som påstået af C. På baggrund heraf stemmer vi for at give B medhold i kravet om erstatning på 50.000 kr.

Tre medlemmer bemærker:

Det kan ikke anses for bevist, at den fremlagte aftale om gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen er forfalsket. Vi stemmer derfor for at frifinde C for erstatningskravet.

Lønkravet

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder efter bevisførelsen, at B’s krav må tages til følge.

Et medlem bemærker:

Det må antages, at B har et vist krav på overarbejde. Kravet vedrørende udgifter til bil i forbindelse med transport til Y er ikke dokumenteret og må allerede af den grund afvises. Jeg stemmer for skønsmæssigt at fastsætte lønkravet inkl. feriegodtgørelse til 20.000 kr.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder det ikke godtgjort, at B har yderligere krav på løn som påstået.

Der afsiges vedrørende begge elever kendelse efter stemmeflertallet og stemmefordelingen, således at der gives A medhold i 50.000 kr. og B medhold i 70.000 kr. A frifindes for C’s påstande.

T h i b e s t e m m e s

C tilpligtes til A at betale 50.000 kr. og til B at betale 70.000 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage fra denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.