Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0095
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Producenter og distributørers underretning af kontrolmyndighederne
Kapitel 2 Samarbejdet mellem producenter, distributører og kontrolmyndigheder
Kapitel 3 Koordination mellem kontrolmyndighederne
Kapitel 4 Brug af fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX)
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om underretning, samarbejde og koordination for så vidt angår forbrugerprodukter mellem producenter, distributører og kontrolmyndigheder og om anvendelse af fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger1)

I medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, § 32, stk. 2, og § 33, stk. 3, i lov nr. 1262 af 12. december 2009 om produktsikkerhed, efter bemyndigelse og efter forhandling med Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Transportministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fastsættes:

Kapitel 1

Producenter og distributørers underretning af kontrolmyndighederne

§ 1. En producent eller en distributør der ved, at et produkt, der er omfattet af produktsikkerhedslovens bestemmelser og som vedkommende har gjort tilgængeligt på markedet, ikke opfylder kravet i produktsikkerhedslovens § 5, skal straks underrette kontrolmyndigheden herom og om de forholdsregler, der er truffet for at undgå risici, jf. produktsikkerhedslovens § 11, stk. 1.

Stk. 2. Kontrolmyndigheden skal under alle omstændigheder underrettes senest ti dage efter, at der er modtaget oplysninger om et eventuelt farligt produkt. Er der tale om en alvorlig risiko, skal kontrolmyndigheden underrettes straks og under alle omstændigheder senest tre dage efter, at der er modtaget oplysninger, som der skal indgives meddelelse om.

Stk. 3. Når en producent eller en distributør træffer en øjeblikkelig foranstaltning, skal kontrolmyndigheden straks underrettes herom.

Stk. 4. Producenter og distributører skal rette henvendelse til kontrolmyndigheden, hvis de bliver opmærksomme på et potentielt problem, så det kan drøftes, om der bør indgives en meddelelse.

§ 2. Underretning af kontrolmyndigheden, jf. § 1, skal indeholde følgende:

1) Navn og adresse på den, der er afsender af underretningen, samt en beskrivelse af den rolle afsenderen har i forbindelse med produktets markedsføring.

2) Oplysninger, der gør det muligt at identificere det farlige produkt, herunder fotos, angivelse af mærke, model, nummer eller lignende identifikationsangivelse.

3) Oplysninger om de risici, der er ved produktet, herunder oplysninger om eventuelle ulykker forårsaget af produktet, samt om resultatet af en eventuel risikovurdering foretaget af afsenderen af underretningen.

4) Oplysning om de foranstaltninger, herunder advarsel om risikoen, ændring, tilbagekaldelse eller tilbagetrækning af produktet, der er, eller planlægges iværksat for at mindske eller fjerne risikoen for forbrugerne.

5) Oplysning om hvorvidt produktet er erhvervet hos eller solgt til en erhvervsdrivende i en anden medlemsstat i EU.

6) Oplysning om hvem der er ansvarlig for at foranstaltningerne gennemføres.

7) Navnet på den kontrolmyndighed, der er modtager af underretningen.

Stk. 2. Underretningen kan ske elektronisk ved at udfylde blanket til anmeldelse farlige produkter til kontrolmyndigheden (GPSD-Business Application), der kan findes på www.sik.dk eller ved henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen.

§ 3. Når der er tale om en alvorlig risiko, som kræver kontrolmyndighedens omgående indgriben, skal underretningen, ud over de oplysninger, der er meddelt i medfør af § 2, indeholde en angivelse af de virksomheder, der har været et led i afsætningen af produktet. Der skal angives et skøn over hvor mange produkter, der findes hos henholdsvis andre erhvervsdrivende og forbrugerne.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt for producenter og distributører at fremskaffe oplysningerne i stk. 1 inden for samme tidsrum som oplysningerne angivet i § 2, skal der først ske underretning efter § 2, med angivelse af, hvornår underretning i medfør af stk. 1 følger.

§ 4. Oplysninger om farlige produkter, risikoens art, trufne foranstaltninger samt om hvordan forbrugerne skal forholde sig, vil blive offentliggjort i overensstemmelse med produktsikkerhedslovens § 29.

Kapitel 2

Samarbejdet mellem producenter, distributører og kontrolmyndigheder

§ 5. Producenter, distributører og kontrolmyndigheder samarbejder om at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre, at der opstår fare som følge af leverede produkter, jf. produktsikkerhedslovens § 12, stk.1.

§ 6. Samarbejdet kan vedrøre karakteren af de tiltag, der kan forebygge eller begrænse risici forbundet med produkter, som er leverede eller som påtænkes leveret. Samarbejdet kan herunder også angå udarbejdelse af sikkerhedsanvisninger, annoncering, skiltning og underretning af kunder.

Stk. 2. Samarbejdet kan endvidere vedrøre kontrolmyndighedens vurdering af produkters overensstemmelse med lovgivningen.

Kapitel 3

Koordination mellem kontrolmyndighederne

§ 7. Sikkerhedsstyrelsen koordinerer samarbejdet mellem kontrolmyndighederne, jf. produktsikkerhedslovens § 32, stk. 1.

§ 8. Når en kontrolmyndighed, der ikke er Sikkerhedsstyrelsen, har truffet foranstaltninger i medfør af produktsikkerhedslovens § 19 - § 22 eller § 28, eller har modtaget underretning fra en producent eller distributør, om foranstaltninger, denne har truffet i medfør af produktsikkerhedslovens § 9, underretter den snarest Sikkerhedsstyrelsen herom.

Stk. 2. Underretningen skal indeholde følgende:

1) Oplysning om hvem der er ansvarlig for at foranstaltningerne gennemføres.

2) Oplysninger, der gør det muligt at identificere produktet, herunder fotos, angivelse af mærke, model, nummer eller lignende identifikationsangivelse.

3) Oplysninger om de risici, der er ved produktet, herunder oplysninger om eventuelle hændelser eller ulykker forårsaget af produktet, samt om resultatet af en eventuel risikovurdering foretaget af henholdsvis kontrolmyndigheden, producenten eller distributøren.

4) Oplysning om de foranstaltninger der er iværksat, eller som planlægges iværksat for at mindske eller fjerne risikoen for forbrugerne.

§ 9. Når en sag overgives til politiet med henblik på efterforskning eller tiltalerejsning, skal kontrolmyndigheden, jf. § 8, orientere Sikkerhedsstyrelsen.

§ 10. Hvis der opstår tvivl om hvem, der er rette kontrolmyndighed i forhold til et konkret produkt eller en produktkategori, tager henholdsvis Sikkerhedsstyrelsen eller kontrolmyndigheden, jf. § 8, kontakt til den anden part, med henblik på at klarlægge hvem, der er rette kontrolmyndighed.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan, efter endt forhandling, jf. stk. 1, overføre beføjelser i medfør af produktsikkerhedsloven til en anden myndighed ved bekendtgørelse, jf. produktsikkerhedslovens § 15, stk. 2.

Kapitel 4

Brug af fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX)

§ 11. Sikkerhedsstyrelsen indberetter, som det danske RAPEX-kontaktpunkt, oplysninger om farlige produkter til Europa-Kommissionen. Indberetning sker via fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX).

Produkter, der udgør en alvorlig risiko, jf. produktsikkerhedsdirektivet artikel 12

§ 12. Når en kontrolmyndighed i medfør af § 8 har oplyst overfor Sikkerhedsstyrelsen, at den har truffet en afgørelse i medfør af produktsikkerhedslovens § 19 - § 22 eller § 28, med henblik på at påvirke eller begrænse muligheden for, at et farligt produkt, der udgør en alvorlig risiko, gøres tilgængeligt på markedet, eller Sikkerhedsstyrelsen selv har truffet en sådan afgørelse, underretter Sikkerhedsstyrelsen straks Europa-Kommissionen herom via RAPEX.

Stk. 2. Når produktet udgør en alvorlig risiko, skal underretning som beskrevet i stk. 1 også ske i de situationer, hvor producenten eller distributøren frivilligt, uden kontrolmyndigheden har udstedt et påbud eller et forbud, har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå, at produktet forårsager skade.

Stk. 3. Hvis kontrolmyndigheden træffer afgørelse om at ændre eller ophæve en afgørelse efter stk. 1, skal Europa-Kommissionen underrettes herom via RAPEX.

Produkter, der udgør en risiko, der ikke er alvorlig, jf. produktsikkerhedsdirektivet artikel 11

§ 13. Når en kontrolmyndighed i medfør af § 8 har oplyst overfor Sikkerhedsstyrelsen, at den har truffet en afgørelse i medfør af produktsikkerhedslovens § 19 - § 22 eller § 28, med henblik på at påvirke eller begrænse muligheden for at et farligt produkt, der ikke udgør en alvorlig risiko, gøres tilgængeligt på markedet, eller Sikkerhedsstyrelsen selv har truffet en sådan afgørelse, underretter Sikkerhedsstyrelsen Europa-Kommissionen herom, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis den risiko, der har ført til, at der træffes afgørelse i sagen, alene kan forekomme i Danmark, skal Europa-Kommissionen kun underrettes, hvis der er tale om en ny type risiko, der i det væsentligste er ukendt.

Stk. 3. Hvis producenten eller distributøren frivilligt har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå, at produktet forårsager skade, skal der ikke ske underretning i medfør af stk. 1.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1037 af 8. december 2003 om koordination af administrationen af produktsikkerhedsloven ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 16. marts 2012

Carsten Sørig

/ Anders Grønbech Jørgensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der delvist gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed, EF-Tidende 2002 nr. L 11, side 4.