Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. maj 2011 i sag 55.2010

A

3F v/uddannelseskonsulent Johnny Storm

mod

B

(ikke mødt)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Peter Krogh, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 20. september 1988, og indklagede, B, blev den 30. november 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 8. november 2008 til den 26. marts 2010.

Denne sag drejer sig om lønregulering og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

A har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg, nu 3F, ved klageskrift modtaget den 2. juli 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 99.573,47 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet er sammensat af lønregulering, 32.048,47 kr. og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven med 67.525 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. maj 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

I uddannelsesaftalens pkt. 8, er der ud for »Kollektiv overenskomst« anført »K.A.«

Det er oplyst, at B er medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening og i uddannelsesperioden har betalt eleven løn efter lønsatser i Kristelig Arbejdsgiverforenings overenskomst.

Retsgrundlag

Tvistighedsnævnet fastslog ved kendelse af 11. november 2008, at udtrykket »kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet« i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, i et tilfælde, hvor der inden for området er flere kollektive overenskomster, må forstås som den overenskomst, der er indgået af de forhandlingsberettigede organisationer. Denne sag blev indbragt for domstolene, og Østre Landsret fastslog ved dom af 14. april 2010 samme fortolkning som Tvistighedsnævnet. Jr. endvidere Højesterets dom af 6. december 2010, UfR 2011 s. 763.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Lønreguleringen:

Fire medlemmer udtaler:

Vi er efter retspraksis enige i kravet på lønregulering efter overenskomsten inden for uddannelsesområdet, og stemmer for at give medhold i dette krav

Tre medlemmer udtaler:

Vi vil tage påstanden til følge, dog således, at der vedrørende pensionskravet alene skal gives medhold i den del, der vedrører arbejdsgiverens bidrag.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Fire medlemmer udtaler:

Henset til formuleringen i uddannelsesaftalens pkt. 8, tidspunktet for udfyldelsen heraf og den omstændighed, at indklagede aftalemæssigt er omfattet af Kristelig Arbejdsgiverforenings overenskomst finder vi, at der ikke er grundlag for at fastslå, at indklagede har overtrådt ansættelsesbevisloven, jf. også Tvistighedsnævnets kendelse af 11. juni 2010 i sag 74.2009 i en tilsvarende sag.

Tre medlemmer udtaler:

Henset til, at det er overenskomsten mellem Dansk Byggeri og TIB, der er den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, finder vi, at indklagedes udfyldelse af uddannelsesaftalens pkt. 8 er ukorrekt og har medført forkert løn. Vi vil derfor give klageren medhold i en godtgørelse på 10.000 kr. efter ansættelsesbevisloven.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede tilpligtes at betale klageren 32.048,47 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 32.048,47 kr. med tillæg af procesrente fra den 2. juli 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.