Den fulde tekst
L 109
Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
Fremsat skr 14/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/3 12 Tillæg A
1.beh 22/3 12 FF
Betænkning 26/4 12 Tillæg B
2.beh 3/5 12 FF
3.beh 8/5 12 FF
Lovf som vedt 8/5 12 Tillæg C
Lov nr 431 af 16. maj 2012
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Jonas Dahl (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Thor Möger Pedersen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udmønter en aftale, som den tidligere regering (V og KF) indgik den 4. maj 2010 med DF, SF, RV, EL og LA om en ordning om midlertidigt at nedsætte straffen for at have undladt at oplyse om udenlandsk indkomst i 2011.
Ordningen giver en nedsat straf i forhold til den straf, der ville blive tale om efter de almindelige regler. Uanset sagens størrelse bliver der ikke tale om fængsel. Ordningen går ud på, at man kan melde sig frivilligt i en periode fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013. Man skal lægge kortene på bordet og samarbejde med SKAT om at fremskaffe alle oplysninger, og man skal betale alle skyldige skatter og afgifter inden for en kort frist, efter at kravet er gjort op.
Strafnedsættelsesordningen er åben for personer og selskaber, der har midler i lande, som SKAT hidtil ikke har kunnet få bankoplysninger fra. Kontohavere, der er udtaget til kontrol i Money Transfer-projektet, er afskåret fra at anvende ordningen.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget