Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. november 2011 i sag 53.2010

A

3F v/konsulent Ilse Irene Werrenrath

mod

B

v/Advokat Jakob Thrane

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA), advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Lise Buhl, HORESTA, og konsulent Tanja Brauer, 3F.

Mellem klageren, A, født den 13. juli 1979, og indklagede, B, blev den 4. september 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok i X med uddannelsesperiode fra den 4. september 2006 til den 3. marts 2010, der blev til den 3. marts 2009.

Denne sag drejer sig pensionskrav.

A har ved sin organisation, 3F, ved klageskrift modtaget den 23. juni 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes til A at betale 60.598,15 kr. for manglende pension.

B har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 40.398,77 kr., svarende til arbejdsgiverandelen af pension.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. november 2011.

Sagsfremstilling

B har ikke indgået overenskomstaftale.

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at lønnen er højere end den gældende mindsteløn og er fastsat til 16.396,46 kr. pr. måned.

Af lønseddel fra november 2008 fremgår, at A fik ferieberettiget tillæg på 15.766,67 kr.

A var tidligere ansat hos Y. Det fremgår af en lønseddel derfra vedrørende uge 31-32 2006, at A fik »PENS. BIDRAG AMP, …«

Forklaringer

A har forklaret, at hun ikke ved sin ansættelse vidste, at hun havde krav på pension efter elevoverenskomsten mellem HORESTA-A og RBF. Hun ved ikke, hvem der på uddannelsesaftalen har skrevet, at lønnen skulle være 16.396,46 kr. Under sit sidste skoleophold gjorde en lærer opmærksom på feriefridage. Da hun derefter i marts 2009 talte med 3F, som hun kort før var blevet medlem af, om dette, gjorde 3F hende opmærksom på, at hun ikke havde fået pension hos B. Da hun i november 2008 fik ferieberettiget tillæg, var det på grundlag af hendes egen beregning. B tjekkede det og var enig i, at hun havde krav på det.

B har forklaret, at det var A, der kom med den uddannelsesaftale, som de underskrev. Hun har sandsynligvis fået den fra Hotel- og Restaurantskolen. Han har ikke anført lønbeløbet, det stod på aftalen, som A kom med. Han havde ingen bemærkninger til det og tænkte ikke på pension. Pension var ikke noget, der var fremme i forbindelse med de tidligere elever, han har haft ansat. Han vidste ikke, hvorfra A havde beregningen af det ferieberettigede tillæg i november 2008, men han var enig i det efter at have kontrolleret det. Det chokerede ham, da der så efterfølgende også kom pensionskrav.

Procedure

A har til støtte for sin påstand anført, at kravet har hjemmel i elevoverenskomsten og det forhold, at hun forud for ansættelsen hos B havde overenskomstpension hos Y. Efter praksis har hun krav på både arbejdsgiverens og den ansattes andel. En aftale om løn som voksenelev medfører ikke, at man ikke har krav på pension.

B har til støtte for sine påstande anført, at A løn var højere end mindstelønnen og således kunne rumme pensionsdelen, som arbejdsgiveren i øvrigt ikke var bekendt med. Det er heller ikke dokumenteret, at A i givet fald havde krav på pension fra starten, men efter overenskomsten først efter et års ansættelse. Der er også passivitet, navnlig når henses til kravet om ferietillæg i november 2008, hvor pension ikke blev nævnt. Hvis A har krav på pension, må det alene være de 40.398,77 kr. henset til, at hendes løn oversteg mindstekravet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

Efter Tvistighedsnævnets praksis har A krav på pension i medfør af den anførte overenskomst, der er den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Vi anser det for bevist, at A forud for ansættelsen havde overenskomstpension, og således havde krav på pension hos B fra starten af ansættelsen, jf. overenskomstens § 28, stk. 2. Da der efter vores opfattelse ikke foreligger passivitet eller andre omstændigheder, der kan nedsætte eller fjerne kravet, stemmer vi for at give A medhold i den nedlagte påstand.

Tre medlemmer bemærker:

Allerede som følge af størrelsen af lønnen finder vi, at A ikke har krav på pension. Såfremt hun har, finder vi under henvisning til tidligere dissenser om fortolkning af erhvervsuddannelsesloven § 55, stk. 2, og da B ikke havde indgået nogen overenskomst, at A alene har krav på arbejdsgiverens pensionsandel. Dertil kommer, at det ikke er bevist, at hun forud for ansættelsen havde overenskomstpension, hvorfor kravet skal reduceres med 12 måneder.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes A 60.598,15 kr.

T h i b e s t e m m e s

B tilpligtes til A at betale 60.598,15 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage fra denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.