Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 19. marts 2012 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven

(Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)]

Til § 2

Af erhvervs- og vækstministeren:

8) I indledningen indsættes efter »28. december 2011«: »og § 1 i lov nr. 155 af 28. februar 2012«.

[Korrektion]

9) I nr. 7 affattes rykningsklausulen således:

»Nr. 16-30 bliver herefter nr. 17-31.«

[Korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 8 og 9

Der er alene tale om en teknisk korrektion. Lov om finansiel virksomhed blev senest ændret ved § 1 i lov nr. 155 af 28. februar 2012, som trådte i kraft den 1. marts 2012. På baggrund af, at der i § 354, stk. 6, blev indsat et nyt nr. 16 med lov nr. 616 af 14. juni 2011, som trådte i kraft den 1. januar 2012, og at der blev indsat et nyt nr. 30 med lov nr. 155 af 28. februar 2012, som trådte i kraft den 1. marts 2012, foreslås det at ændre den såkaldte rykningsklausul som en konsekvens heraf.