Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (29. marts 2012)

Social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for udsatte familier med børn og unge)

(Lovforslag nr. L 141)

Med lovforslaget følges der op på de tiltag, som satspuljepartierne har taget på området de senere år, herunder med Barnets Reform, med henblik på at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge.

Med forslaget sikres kommunerne flere redskaber til at gribe ind, hvis der er bekymring for et barn eller en ung, der sikres en styrket indsats for unge, og det sikres, at familier, der flytter mellem kommuner, hurtigere får en kvalificeret hjælp.

Lovforslaget indeholder 7 hovedelementer:

1) Videregivelse af oplysninger til og behandling af oplysninger af den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) uden samtykke

2) Adgang til hjemmet

3) Udvidelse af SSD-samarbejdet som led i den tidlige eller forebyggende indsats

4) Efterværn

5) Handleplaner for unge

6) Mellemkommunale underretninger

7) Underretningspligt til grønlandske kommuner

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.