Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. juni 2011 i sag 64.2010

A

HK/Privat v/faglig sekretær Charlotte Meyer

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og advokat Tine Benedikte Skyum (begge DA), faglig sekretær Gert Svendsen og advokat Martin Juul Christensen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Helene Niemann Ogstrup, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Vibeke Ansbjerg, HK/Privat.

Mellem klageren, A, født den 17.august 1986, og indklagede, B, blev den 15. november 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle kontoruddannes med uddannelsesperiode fra den 3. december 2007 til den 2. december 2009.

Denne sag drejer sig om lønregulering vedrørende pensionsindbetaling, fritvalgskonto feriefridage, feriegodtgørelse, overarbejdsbetaling samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 23. juli 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 61.249,09 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Af beløbet udgør krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven 18.062,35 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 16. juni 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. C har ikke givet møde.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der ikke er anført noget ud for ”Kollektiv overenskomst”. HK/Privat har oplyst, at B ikke har tiltrådt en overenskomst.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

Efter Højesterets dom vedrørende søgnehelligdagspenge (UfR 2011.763) og Tvistighedsnævnets praksis finder vi, at A har krav på betalinger af løn mv. som opgjort, herunder fordi der ikke af arbejdsgiveren blev sørget for korrekt afregning til pensionsforsikringsselskab. Da den manglende pension mv. har forårsaget tvist, og ansættelsesbeviset ved den manglende oplysning om overenskomsten inden for uddannelsesområdet har været vildledende, vil vi give A medhold i krav om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven fastsat til 10.000 kr.

Tre medlemmer bemærker:

Vi er enige i, at A har krav på overarbejdsbetaling, fritvalgskonto og pension, men alene arbejdsgiverens pensionsandel. Der er ikke krav på feriefridag, da der ikke er tale om løn. Vi finder, at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven højest bør fastsættes til 1.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes A 53.186,74 kr.

T h i b e s t e m m e s

B v/C skal til A betale 53.186,74 kr. med tillæg af procesrente fra den 23. juli 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.