Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 468 af 18. maj 2011 og senest ved lov nr. 222 af 6. marts 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 42, stk. 3, ændres »19.613« til: »27.500«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Givet på Amalienborg, den 28. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup