Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende

I medfør af § 35, stk. 1, 2 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, fastsættes:

§ 1. Fysiske personer, der er selvangivelsespligtige efter skattekontrollovens § 1 og er registreret for moms eller lønsumsafgift, skal selvangive digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteministeriet anviser.

Stk. 2. Dødsboer, som er moms og lønsumsafgiftspligtige, skal selvangive digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteministeriet anviser.

§ 2. Pligten til at indgive selvangivelsen digitalt omfatter ikke:

1) Selvangivelsespligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter kildeskatteloven.

2) Selvangivelsespligtige, der i løbet af indkomståret indtræder eller udtræder af skattepligten efter kildeskattelovens § 1.

3) Selvangivelsespligtige efter kildeskattelovens § 1, der har skattemæssigt hjemsted i udlandet eller i løbet af indkomståret får skattemæssigt hjemsted i udlandet, og for det pågældende indkomstår ønsker at blive beskattet efter reglerne om grænsegængere.

4) Selvangivelsespligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven.

5) Selvangivelsespligtige, der efter skattekontrolloven har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen.

6) Selvangivelsespligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse og sammen med selvangivelsen indsender de selskabsretlige dokumenter, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

7) Selvangivelsespligtige, der overdrager virksomhed efter kildeskattelovens regler om skattemæssig succession.

8) Selvangivelsespligtige, der har modtaget erstatnings- eller forsikringssum og efter ejendomsavancebeskatningsloven skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets selvangivelse.

9) Selvangivelsespligtige, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig forstand.

§ 3. For indkomstårene 2011 og 2012 vil en indsendelse af selvangivelsen på anden måde end anvist af Skatteministeriet efter § 1 ikke udløse skattetillæg efter skattekontrollovens § 5.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 2012.

Stk. 2. For dødsboer har pligten i § 1 dog først virkning for selvangivelser for hvilke selvangivelsesfristen udløber 31. december 2013 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 923 af 24. august 2011 om obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende ophæves samtidig.

Skatteministeriet, den 20. marts 2012

Thor Möger Pedersen

/ Henrik Ludolph