Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. juni 2011 i sag 72.2010

A

HK/Privat v/faglig sekretær Charlotte Meyer

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og advokat Tine Benedikte Skyum (begge DA), faglig sekretær Gert Svendsen og advokat Martin Juul Christensen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Helene Niemann Ogstrup, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat.

Mellem klageren, A, født den 20. november 1984, og indklagede, B, blev den 2. juli 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som advokatsekretær med uddannelsesperiode fra den 2. juli 2007 til den 1. juli 2009.

Denne sag drejer sig om lønregulering vedrørende pensionsindbetaling og fritvalgskonto samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 17. august 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 40.577,19 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet er sammensat af pensionsindbetaling, 29.859,95 kr., fritvalgskonto, 2.695,74 kr. og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven med 8.021,50 kr., svarende til 8 ugers løn.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 16. juni 2011.

Sagsfremstilling

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der ikke er anført noget ud for ”Kollektiv overenskomst”. B har oplyst, at man ikke har tegnet overenskomst.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun, da hun var blevet ansat, af en anden elev fik oplyst, at hun efter 9 måneder ville have krav på pension. Hun nævnte det efter de 9 måneder for C, der sagde, at det nok skulle blive ordnet, men det blev det ikke. C skrev til hende i oktober 2009 og oplyste, at firmaet ikke var forpligtet til at betale pension.

Procedure

A har til støtte for kravet gjort gældende, at hun har krav på pension og fritvalgskonto i medfør af overenskomsten for kontor og lager mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Da der ikke i uddannelsesaftalen er anført noget om den gældende overenskomst, og der som følge af uenigheden herom er opstået tvist, har klageren også krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

B har til støtte for sin påstand anført, at man er enig i, at den nævnte overenskomst er retvisende for fastsættelsen af løn. Man har imidlertid ikke haft pligt til at udfylde pkt. 8 i uddannelsesaftalen om pension, da B ikke har tegnet nogen overenskomst. Og man må ikke foretage rettelser uden det faglige udvalgs godkendelse. Hvis der skal betales godtgørelse efter ansættelsesbevisloven bør det være et mindre beløb, da A under hele forløbet har været bekendt med omstændighederne. Hvis indklagede skal betale pension, skal det alene være arbejdsgiverens del, idet A har fået udbetalt sin del som løn. Fritvalgskonto er ikke omfattet af lønbegrebet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

Efter Højesterets dom vedrørende søgnehelligdagspenge (UfR 2011.763) og Tvistighedsnævnets praksis finder vi, at A har krav på pensionsindbetaling og fritvalgskonto som opgjort, da der ikke af arbejdsgiveren blev sørget for korrekt afregning til pensionsforsikringsselskab. Da den manglende pension mv. har forårsaget tvist, og ansættelsesbeviset ved den manglende oplysning om overenskomsten inden for uddannelsesområdet har været vildledende, vil vi give A medhold i påstanden om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Tre medlemmer bemærker:

Vi er enige i, at A har krav på fritvalgskonto og pension, men alene arbejdsgiverens pensionsandel, da hun har fået udbetalt sin pensionsandel som løn. Vi finder, at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven højest bør fastsættes til 1.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s

B skal til A betale 40.577,19 kr. med tillæg af procesrente fra den 17. august 2010.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.