Den fulde tekst

Fremsat den 28. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Forslag

til

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

(Aldersgrænsen for førere af lille knallert)

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 716 af 25. juni 2010, lov nr. 1551 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, § 4 i lov nr. 158 af 28. februar 2012 og lov nr. 165 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 63 affattes således:

»Kørekort til lille knallert«.

2. § 63 affattes således:

»§ 63. Lille knallert må kun føres af personer, som har erhvervet kørekort til lille knallert, stor knallert, bil eller motorcykel. Føreren skal under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.

Stk. 2. Kørekort til lille knallert kan udstedes til en person, der er fyldt 16 år, og som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil. Kørekort til lille knallert kan tillige udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og som har bestået en teoriprøve.

Stk. 3. Kommunen sørger for undervisningen og afviklingen af prøver for personer under 18 år. Politiet sørger for afviklingen af teoriprøver for personer over 18 år.

Stk. 4. §§ 56 a, 59 og 59 a gælder også med hensyn til kørekort til lille knallert.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter for lille knallert bestemmelser om undervisningen, prøverne og kørekortets udseende og indhold. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af prøverne afholdes af ansøgeren. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om yderligere betingelser for udstedelse af kørekort til lille knallert ud over de i stk. 2 nævnte. Justitsministeren kan fravige reglerne i stk. 1 for øvelseskørsel på vej.

Stk. 6. Føreren af en ikke registreringspligtig lille knallert skal under kørslen medbringe præmiekvittering, der viser, at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft, jf. § 105, og skal på forlangende forevise kvitteringen til politiet.

Stk. 7. Den, der midlertidigt eller endeligt har mistet retten til at føre lille knallert, skal aflevere sit kørekort eller knallertbevis til politiet. Kørekortet skal dog kun afleveres, hvis retten til at føre lille knallert er angivet på kørekortet.«

3. I § 124 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »580 kr.«: », jf. dog § 124 d, stk. 1 og 5.«

4. I § 124 a, stk. 3, indsættes efter »870 kr.«: », jf. dog § 124 d, stk. 6.«

5. I § 124 c, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »dansk kørekort,«: »jf. dog § 124 d, stk. 7,«.

6. I § 124 c, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »duplikatkørekort,«: »jf. dog § 124 d, stk. 8,«.

7. I § 124 c, stk. 2, indsættes efter »150 kr.«: », jf. dog § 124 d, stk. 9.«

8. § 124 d affattes således:

»§ 124 d. For afholdelse af teoriprøve og udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, betales 100 kr.

Stk. 2. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt., betales 420 kr.

Stk. 3. For afholdelse af teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve, jf. stk. 2, betales 200 kr.

Stk. 4. For udstedelse af kørekort til lille knallert efter udløbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. § 129, stk. 3, betales 100 kr.

Stk. 5. For afholdelse af køreprøve til stor knallert betales 225 kr.

Stk. 6. For kontrollerende køreprøve til stor knallert betales 225 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60, stk. 2 eller 3, eller § 60 a.

Stk. 7. For ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.

Stk. 8. For udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.

Stk. 9. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet betales 100 kr.

Stk. 10. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 60, stk. 5, betales 100 kr.

Stk. 11. De i stk. 1-10 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«

9. § 124 d affattes således:

»§ 124 d. For afholdelse af teoriprøve og udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, betales 100 kr.

Stk. 2. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt., betales 420 kr.

Stk. 3. For afholdelse af teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve, jf. stk. 2, betales 200 kr.

Stk. 4. For udstedelse af kørekort til lille knallert efter udløbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. § 129, stk. 3, betales 100 kr.

Stk. 5. For afholdelse af køreprøve til stor knallert betales 225 kr.

Stk. 6. For kontrollerende køreprøve til stor knallert betales 225 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60 a, stk. 1, § 60 b eller § 60 c.

Stk. 7. For ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.

Stk. 8. For udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.

Stk. 9. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet betales 100 kr.

Stk. 10. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 60 d betales 100 kr.

Stk. 11. De i stk. 1-10 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«

10. Efter § 124 f indsættes:

»§ 124 g. Det i § 124 c, stk. 1, nr. 3, nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted. 1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det i § 124 c, stk. 1, nr. 4, nævnte beløb med fradrag af 10 kr.

§ 124 h. For udstedelse af kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 63, stk. 7, betales 100 kr.

Stk. 2. For ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode, når frakendelsestiden er udløbet, betales 100 kr.

Stk. 3. For udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve, jf. § 129, stk. 4, betales 100 kr.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«

11. Efter § 128 indsættes før overskriften før § 130:

»Frakendelse af retten til at føre lille knallert m.v.

§ 129. Føreren af en lille knallert skal betinget frakendes retten til at føre lille knallert, hvis

1) føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på person eller ting eller fremkaldt fare herfor,

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,

3) føreren har overskredet den tilladte hastighed for lille knallert efter § 43 a med mere end 60 pct.,

4) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1,

5) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 2, eller

6) den benyttede knallert er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse eller er i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 43 km i timen eller derover, og føreren tillige er ejer (bruger) af knallerten.

Stk. 2. Betinget frakendelse sker på vilkår, at den pågældende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører lille knallert under sådanne omstændigheder, at retten til at føre lille knallert skal frakendes. Ved betinget frakendelse udsættes fastsættelsen af frakendelsestiden.

Stk. 3. Føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert for et tidsrum af mellem 2 og 10 år, hvis

1) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen over 0,60 mg pr. liter luft,

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, 1. pkt., eller under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,

3) føreren forsætligt har voldt skade på andres person eller ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor eller i øvrigt har ført knallerten på særligt hensynsløs måde,

4) føreren ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen har overskredet de tilladte hastigheder efter § 42 eller en anden hastigheds grænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100 pct.,

5) føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af stk. 1, idet to forhold omfattet af henholdsvis stk. 1, nr. 3 og 6, som er begået samtidigt, i denne forbindelse dog anses for ét forhold,

6) føreren tidligere er betinget frakendt retten til at føre lille knallert og har begået et nyt forhold omfattet af stk. 1 i prøvetiden, eller

7) føreren tidligere er frakendt retten til at føre lille knallert ubetinget og har begået et nyt forhold, der er omfattet af nr. 1-4 eller stk. 1, inden 2 år efter udløbet af frakendelsestiden.

Stk. 4. Er den fører, der ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert efter stk. 3, under 18 år på gerningstidspunktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende efter sin alder kan erhverve førerret, desuden i 6 måneder, for så vidt angår kørekort med et alderskrav på 18 år. Har føreren på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes førerretten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i § 60, stk. 2, finder herved ikke anvendelse. Under særlige omstændigheder kan frakendelse af førerretten undlades.

Stk. 5. Under særligt formildende omstændigheder kan der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor frakendelse efter stk. 3 ellers skulle ske ubetinget.

Stk. 6. Er føreren under 16 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor føreren fylder 16 år.

Stk. 7. Begår den fører, der er ubetinget frakendt retten til at føre lille knallert, i frakendelsestiden et nyt forhold, der er omfattet af stk. 1 eller stk. 3, nr. 1-4, kan der fastsættes en yderligere udskydelse eller frakendelse efter stk. 4. Den samlede udskydelse eller frakendelse efter stk. 4 kan dog ikke overstige 2 år. Har førerretten været frakendt i en sammenhængende periode på 1 år eller mere efter stk. 4, kan førerretten efter frakendelsestidens udløb kun generhverves, såfremt en kontrollerende køreprøve bestås. Tilsvarende gælder, hvis der ved ansøgning om generhvervelse af førerretten er forløbet mere end 1 år regnet fra begyndelsestidspunktet for frakendelsen. Bestemmelserne i § 60, stk. 2, 3. og 4. pkt., finder herved anvendelse.«

12. Efter § 128 indsættes før overskriften før § 130:

»Frakendelse af retten til at føre lille knallert m.v.

§ 129. Føreren af en lille knallert skal betinget frakendes retten til at føre lille knallert, hvis

1) føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på person eller ting eller fremkaldt fare herfor,

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,

3) føreren har overskredet den tilladte hastighed for lille knallert efter § 43 a med mere end 60 pct.,

4) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1,

5) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 2, eller

6) den benyttede knallert er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse eller er i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 43 km i timen eller derover, og føreren tillige er ejer (bruger) af knallerten.

Stk. 2. Betinget frakendelse sker på vilkår, at den pågældende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører lille knallert under sådanne omstændigheder, at retten til at føre lille knallert skal frakendes. Ved betinget frakendelse udsættes fastsættelsen af frakendelsestiden.

Stk. 3. Føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert for et tidsrum af mellem 2 og 10 år, hvis

1) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen over 0,60 mg pr. liter luft,

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, 1. pkt., eller under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,

3) føreren forsætligt har voldt skade på andres person eller ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor eller i øvrigt har ført knallerten på særligt hensynsløs måde,

4) føreren ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen har overskredet de tilladte hastigheder efter § 42 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100 pct.,

5) føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af stk. 1, idet to forhold omfattet af henholdsvis stk. 1, nr. 3 og 6, som er begået samtidigt, i denne forbindelse dog anses for ét forhold,

6) føreren tidligere er betinget frakendt retten til at føre lille knallert og har begået et nyt forhold omfattet af stk. 1 i prøvetiden, eller

7) føreren tidligere er frakendt retten til at føre lille knallert ubetinget og har begået et nyt forhold, der er omfattet af nr. 1-4 eller stk. 1, inden 2 år efter udløbet af frakendelsestiden.

Stk. 4. Er den fører, der ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert efter stk. 3, under 18 år på gerningstidspunktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende efter sin alder kan erhverve førerret, desuden i 6 måneder, for så vidt angår kørekort med et alderskrav på 18 år. Har føreren på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes førerretten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i § 60 a finder herved ikke anvendelse. Under særlige omstændigheder kan frakendelse af førerretten undlades.

Stk. 5. Under særligt formildende omstændigheder kan der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor frakendelse efter stk. 3 ellers skulle ske ubetinget.

Stk. 6. Er føreren under 16 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor føreren fylder 16 år.

Stk. 7. Begår den fører, der er ubetinget frakendt retten til at føre lille knallert, i frakendelsestiden et nyt forhold, der er omfattet af stk. 1 eller stk. 3, nr. 1-4, kan der fastsættes en yderligere udskydelse eller frakendelse efter stk. 4. Den samlede udskydelse eller frakendelse efter stk. 4 kan dog ikke overstige 2 år. Har førerretten været frakendt i en sammenhængende periode på 1 år eller mere efter stk. 4, kan førerretten efter frakendelsestidens udløb kun generhverves, såfremt en kontrollerende køreprøve bestås. Tilsvarende gælder, hvis der ved ansøgning om generhvervelse af førerretten er forløbet mere end 1 år regnet fra begyndelsestidspunktet for frakendelsen. Bestemmelserne i § 60 a, stk. 8, 1. og 2. pkt., finder herved anvendelse.«

13. Efter § 132 indsættes før overskriften før § 133:

»§ 132 a. En person, der er frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, kan bortset fra tilfælde omfattet af § 60 a, stk. 3, generhverve førerretten, når der resterer op til 1 år af frakendelsestiden, hvis vedkommende deltager i en alkolåsordning, der varer indtil 1 år efter udløbet af frakendelsestiden, og som led heri underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst 1 års varighed, hvis det ved en undersøgelse konstateres, at vedkommende har et behandlingskrævende alkoholmisbrug.

Stk. 2. Generhvervelse af førerretten i perioden fra op til 1 år før og indtil 1 år efter frakendelsestidens udløb (alkolåsperioden) giver alene ret til at føre et eller flere køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, og som er omfattet af alkolåsordningen.

Stk. 3. § 60 a, stk. 2 og stk. 8, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Den praktiske prøve i forbindelse med den kontrollerende køreprøve, jf. § 60 a, stk. 2, kan tidligst aflægges 1 måned før alkolåsperiodens start.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om indholdet og gennemførelsen af alkolåsordningen, jf. stk. 1. Justitsministeren kan henlægge sine beføjelser efter 1. pkt. til anden statslig myndighed. Justitsministeren kan endvidere henlægge administrationen af de efter 1. og 2. pkt. fastsatte bestemmelser til anden offentlig myndighed eller privat virksomhed og i forbindelse hermed fastsætte regler for de pågældendes virksomhed i forbindelse med administrationen af ordningen. Justitsministeren kan i øvrigt fastsætte regler om godkendelse af private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter 3. pkt.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter stk. 4, kan foretage behandling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder videregive sådanne oplysninger til en offentlig myndighed, hvis det må anses for nødvendigt af hensyn til at gennemføre alkolåsordningen, jf. stk. 1.

Stk. 6. Hvis vedkommende overtræder de vilkår for alkolåsordningen, som fastsættes i medfør af stk. 4, kan førerretten inddrages med virkning for resten af alkolåsperioden. Spørgsmålet om inddragelse af førerretten kan forlanges indbragt for domstolene efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.

Stk. 7. Kørsel i alkolåsperioden inden frakendelsestidens udløb i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke er omfattet af stk. 2, straffes efter § 117 a. Kørsel i alkolåsperioden efter frakendelsestidens udløb i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke er omfattet af stk. 2, straffes efter § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1.

Stk. 8. Hvis en person som nævnt i stk. 1 i frakendelsestiden gør sig skyldig i forhold, der ikke omfatter spirituskørsel, men som medfører ubetinget frakendelse af førerretten, finder stk. 1 ikke længere anvendelse.

Stk. 9. Hvis en person efter at have generhvervet førerretten i medfør af stk. 1 frakendes førerretten ubetinget i alkolåsperioden for et forhold, der ikke omfatter spirituskørsel, kan førerretten tidligst generhverves efter alkolåsperiodens udløb.

Stk. 10. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om inddragelse af førerretten i medfør af stk. 6.

Stk. 11. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling af gebyr for deltagelse i alkolåsordningen, jf. stk. 1.

§ 132 b. Spørgsmålet om generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb kan ud over de i § 132 nævnte tilfælde indbringes for domstolene, hvis føreren var under 17 år på tidspunktet for frakendelsen, og frakendelsestiden udløber, efter at føreren er fyldt 20 år. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når den pågældende er fyldt 20 år. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger.

§ 132 c. Spørgsmålet om generhvervelse af retten til at føre lille knallert inden frakendelsestidens udløb kan ud over de i § 132 nævnte tilfælde indbringes for domstolene, hvis føreren var under 16 år på tidspunktet for frakendelsen, og frakendelsestiden udløber, efter at føreren er fyldt 19 år. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når den pågældende er fyldt 19 år. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger.«

§ 2

I lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 7, 8, 19-24, 40 og 43, ophæves.

2. § 3 ophæves.

3. § 5 ophæves.

§ 3

I lov nr. 1551 af 21. december 2010 om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 7, ophæves.

§ 4

I lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 23, ophæves.

2. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af færdselslovens §§ 60-60 e, § 62, stk. 3, § 118, stk. 1, nr. 1, § 124 a, stk. 3, § 124 c, stk. 7, og § 127, 2. pkt., som affattet eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 2-4, 16, 17 og 22.«

§ 5

I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 577 af 9. juni 2006, § 8 i lov nr. 208 af 31. marts 2008 og § 3 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, indsættes efter »jf. dog § 3, stk. 4«: », og færdselslovens § 124 d, stk. 2 og 3«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 1, nr. 9 og 12, samt færdselslovens § 132 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13. De i 1. pkt. nævnte bestemmelser kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. §§ 2-4 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 7

Stk. 1. Kravet om kørekort for at føre lille knallert, jf. færdselslovens § 63, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, gælder ikke, hvis føreren

1) er fyldt 18 år inden lovens ikrafttræden eller

2) har gyldigt knallertbevis eller kørekort til traktor (motorredskab), som er erhvervet inden lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Personer, som fører lille knallert uden kørekort i henhold til stk. 1, nr. 2, skal under kørslen have det pågældende knallertbevis eller traktorkørekort hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.

Stk. 3. Overtrædelse af stk. 2 straffes med bøde.

Stk. 4. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, som inden lovens ikrafttræden er fyldt 18 år eller har erhvervet knallertbevis eller kørekort til traktor (motorredskab). For en sådan udstedelse betales et beløb, som svarer til beløbet i færdselslovens § 124 d, stk. 7, jf. stk. 11, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8 og 9.

Bemærkninger til lovforslaget

 
Almindelige bemærkninger
 
Indholdsfortegnelse
1.
Indledning
2.
Gældende ret
3.
Lovforslagets udformning
4.
Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
5.
Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
6.
Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne
7.
Lovforslagets miljømæssige konsekvenser
8.
Forholdet til EU-retten
9.
Hørte myndigheder, organisationer mv.
10.
Sammenfattende skema
   
   

1. Indledning

Lovforslaget har til formål at ophæve den nedsættelse af aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år, som efter forslag fra den daværende regering blev vedtaget i maj 2011, og som er fastsat til at skulle træde i kraft den 19. januar 2013.

Regeringen finder, at der er væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn, som taler for, at den nuværende aldersgrænse på 16 år, der har været gældende i mange år, bør fastholdes. Det foreslås derfor at ophæve den nedsættelse af aldersgrænsen til 15 år, som blev vedtaget ved lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.).

Herudover indeholder lovforslaget enkelte andre justeringer af de nye knallertregler, som blev vedtaget ved samme lov, samt en række ændringer af lovteknisk karakter.

2. Gældende ret

Lille knallert må kun føres af personer, som er fyldt 16 år, jf. færdselslovens § 63, stk. 1, og personer under 18 år skal endvidere have erhvervet bevis for med et tilfredsstillende resultat at have modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt.

Ved lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på lille knallert) blev der vedtaget en række nye regler for knallerter. Hovedformålet med de nye regler er at forbedre færdselssikkerheden ved at højne kvaliteten af den køreundervisning, som unge knallertførere skal gennemgå, og ved at skærpe sanktionerne for ulovlig knallertkørsel.

Efter forslag fra den daværende regering blev det ved samme lov besluttet at nedsætte aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år.

De nye regler for knallerter, herunder nedsættelsen af aldersgrænsen for førere af lille knallert, er fastsat til at skulle træde i kraft den 19. januar 2013.

3. Lovforslagets udformning

3.1. Aldersgrænsen for førere af lille knallert er som beskrevet ovenfor under pkt. 2 ved lov nr. 479 af 23. maj 2011 nedsat fra 16 til 15 år med virkning fra den 19. januar 2013.

Ved en høring i sommeren 2010 forud for vedtagelsen af de nye knallertregler udtalte høringsparterne sig særligt om spørgsmålet om en eventuel nedsættelse af aldersgrænsen for førere af lille knallert. I den forbindelse udtalte en række myndigheder og organisationer sig kritisk over for en sådan nedsættelse, herunder Rådet for Sikker Trafik og DTU Transport som begge pegede på, at en nedsættelse af aldersgrænsen vil medføre et højere antal dræbte og tilskadekomne unge i trafikken. Dette blev navnlig begrundet med de 15-åriges manglende modenhed, erfaringer fra tidligere (årene 1971-1980), hvor aldersgrænsen var 15 år, samt at risikoen for at blive dræbt eller alvorligt kvæstet på en lille knallert er mange gange højere målt pr. kørt kilometer end ved andre transportformer såsom cykel, bil og bus.

Herudover udtalte bl.a. Rigspolitiet, Rigsadvokaten, KL (Kommunernes Landsforening) og US-centret (i dag Ungdomsskoleforeningen) sig imod en nedsættelse af aldersgrænsen.

En nedsættelse af aldersgrænsen blev derimod støttet af bl.a. forskellige sammenslutninger inden for cykel- og knallertforhandlerbranchen samt af Foreningen ”Landsbyerne i Danmark” og Landdistrikternes Fællesråd.

3.2. Det er regeringens grundlæggende synspunkt, at der ved vurderingen af, om aldersgrænsen for førere af lille knallert bør nedsættes, først og fremmest skal lægges vægt på hensynet til de unge trafikanters færdselssikkerhed.

Den nedsættelse af aldersgrænsen, der blev vedtaget i maj 2011 efter forslag fra den daværende regering, skete, som det fremgår af pkt. 3.1, på trods af en række sagkyndige udtalelser, som anbefalede at fastholde aldersgrænsen på 16 år af hensyn til færdselssikkerheden. Regeringen finder på den baggrund, at en nedsættelse af aldersgrænsen til 15 år vil være et skridt i den forkerte retning i forhold til målet om at sikre, at færre unge knallertførere kommer til skade eller mister livet i trafikken.

Regeringen ønsker derfor med dette lovforslag at ophæve den vedtagne nedsættelse af aldersgrænsen, således at aldersgrænsen for førere af lille knallert vedbliver med at være 16 år efter den 19. januar 2013, hvor de øvrige nye regler om knallerter træder i kraft.

3.3. Lovforslaget indeholder herudover enkelte mindre justeringer af de nye knallertregler i lov nr. 479 af 23. maj 2011, herunder af gebyrbestemmelsen i færdselslovens § 124 d. Det foreslås bl.a., at der indføres mulighed for, at knallertelever, som dumper enten teoriprøven eller den praktiske prøve til lille knallert, som indføres pr. 19. januar 2013, kan gå til prøve igen mod betaling af et omkostningsbestemt gebyr på 200 kr. Herved sikres, at eleven ikke bliver tvunget til at skulle tilmelde sig knallertuddannelsen på ny for at kunne aflægge køreprøven igen.

3.4. Endvidere indeholder lovforslaget en bestemmelse, der regulerer, hvornår en person, der har fået frakendt retten til at føre lille knallert, skal aflevere sit kørekort, ligesom lovforslaget indeholder gebyrbestemmelser vedrørende udstedelse af kørekort til personer, der har fået frakendt førerretten eller retten til at føre lille knallert. Herudover foreslås en udtrykkelig hjemmel for justitsministeren til at fastsætte bestemmelser om betaling for tolk i forbindelse med aflæggelse af prøverne til lille knallert. Der henvises til færdselslovens § 63, stk. 5 og 7, § 124 d, stk. 10, og § 124 h som affattet i lovforslagets § 1, nr. 2, 8 og 10, og bemærkningerne hertil.

3.5. Endelig indeholder lovforslaget en række ændringer af lovteknisk karakter.

4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Med lovforslaget foreslås indført et gebyr på 200 kr. for afholdelse af ny teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år, der har dumpet teoriprøven eller den praktiske prøve. Gebyret skønnes af Justitsministeriet og KL (Kommunernes Landsforening) at dække kommunernes omkostninger i forbindelse med afholdelse af omprøverne.

Endvidere foreslås indført et gebyr på 100 kr. for udstedelse af nyt kørekort til personer, der har ret til at føre lille knallert og en eller flere andre kørekortskategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort, fordi de har fået frakendt førerretten eller retten til at føre lille knallert. Det er Justitsministeriet og KL’s vurdering, at gebyret dækker omkostningerne forbundet med udstedelse af disse kørekort.

Lovforslaget skønnes ikke i øvrigt at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

5. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget indeholder en hjemmel for justitsministeren til at fastsætte bestemmelser om, at ansøgeren selv skal betale for eventuel tolkebistand i forbindelse med aflæggelse af prøverne til lille knallert.

Lovforslaget skønnes i øvrigt ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

7. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning). Med direktivet er der foretaget en omarbejdning af direktiv 91/439/EØF (andet kørekortdirektiv) som ophæves med virkning fra 19. januar 2013 og der er indarbejdet ændringer, som er indført ved direktiv 94/72/EF, 96/47/EF, 97/26/EF, 2000/56/EF og 2003/59/EF.

Direktivet skulle have været gennemført senest den 19. januar 2011, og reglerne skal anvendes fra den 19. januar 2013. Enkelte af direktivets bestemmelser trådte dog i kraft den 19. januar 2009, og disse er allerede gennemført i dansk ret.

9. Hørte myndigheder, organisationer mv.

Advokatrådet, Danmarks Knallert Union, Danmarks Motor Union, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Danske Advokater, Danske Cykelhandlere, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af køretekniske anlæg i Danmark, Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen Liv og Trafik, Forsikring og Pension, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL (Kommunernes Landsforening), Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, MC-Touring Club Danmark, Motorcykel Importør Foreningen, Motorcykelbranchens Landsforbund, Politiforbundet i Danmark, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, præsidenterne for samtlige byretter, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Ungdomsskoleforeningen, Ungdomsringen og Veteran Knallertklubben Aktiv.

10. Sammenfattende skema

     
 
Positive konsekvenser/
mindre udgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen.
Ingen.
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen.
Ingen.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen.
Ingen.
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen.
Ingen.
Miljømæssige konsekvenser
Ingen.
Ingen.
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen.
Ingen.
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning).
   

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1 (Overskriften til færdselslovens § 63)

Det foreslås, at overskriften til færdselslovens § 63 ændres som konsekvens af, at der indføres et kørekort til lille knallert.

Til nr. 2 (færdselslovens § 63)

I forhold til færdselslovens § 63 som affattet i lov nr. 479 af 23. maj 2011, jf. § 1, nr. 7, er der alene tale om en ændring i § 63, stk. 2 og 5, samt tilføjelse af et stk. 7. Af lovtekniske grunde er § 63 dog nyaffattet i sin helhed i dette lovforslags § 1, nr. 2, samtidig med, at § 1, nr. 7, i lov nr. 479 af 23. maj 2011 ophæves, jf. § 2, nr. 1.

Den foreslåede ændring af færdselslovens § 63, stk. 2, indebærer, at den gældende aldersgrænse på 16 år for førere af lille knallert, jf. den nugældende bestemmelse i færdselslovens § 63, stk. 1, fastholdes efter den 19. januar 2013, hvor de nye regler om knallerter i lov nr. 479 af 23. maj 2011 træder i kraft.

Der henvises i øvrigt til punkt 3.1 og 3.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Herudover foreslås der i stk. 5 tilføjet en bemyndigelse til justitsministeren til at kunne fastsætte bestemmelser om, at udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af teoriprøven eller den praktiske prøve til lille knallert afholdes af ansøgeren.

Endelig foreslås der tilføjet et stk. 7 til bestemmelsen, som indebærer, at personer, der midlertidigt eller endeligt har mistet retten til at føre lille knallert, skal aflevere deres kørekort eller knallertbevis til politiet. Bestemmelsen omfatter situationer, hvor føreren har fået en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, eller hvor politiet midlertidigt har inddraget den pågældendes ret til at føre lille knallert.

Kørekortet skal dog kun afleveres i de tilfælde, hvor retten til at føre lille knallert er angivet på kørekortet. Har personen alene erhvervet ret til at føre lille knallert, vil kørekortet således skulle afleveres til politiet. Ligeledes vil kørekortet skulle afleveres, hvis der er tale om et kørekort til f.eks. bil eller motorcykel, som er udstedt efter den 19. januar 2013, idet det forudsættes, at disse kørekort altid vil angive, at føreren ud over at have førerret til f.eks. kategori A (stor motorcykel) eller B (almindelig bil) tillige har ret til at føre kategori AM (stor og lille knallert).

Har vedkommende derimod et kørekort til f.eks. bil eller motorcykel udstedt før den 19. januar 2013, vil dette ikke skulle afleveres til politiet i anledning af en frakendelse af retten til at føre lille knallert, da disse kørekort ikke indeholder en kategori AM. Det bemærkes i den forbindelse, at personer, der er fyldt 18 år inden den 19. januar 2013, har ret til at føre lille knallert alene i kraft af deres alder og derfor ikke har pligt til at medbringe et kørekort ved kørsel på lille knallert.

Personer, der har måttet aflevere deres kørekort til politiet efter det foreslåede stk. 7, vil kunne få udstedt et nyt kørekort, hvor de nævnte kategorier fortsat vil være angivet, men hvor der tillige vil være påført en national kode, der angiver, at retten til at føre lille knallert er frakendt. For udstedelse af dette kørekort foreslås det, at der betales et gebyr på 100 kr., jf. den foreslåede bestemmelse i § 1, nr. 10 (færdselslovens § 124 h).

Til nr. 3-7 (færdselslovens § 124 a, stk. 1 og 3, § 124 c, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 124 c, stk. 2)

Der er alene tale om en konsekvensændring af de ændringer, der er indeholdt i § 1, nr. 19-23, i lov nr. 479 af 23. maj 2011 som følge af, at der ved dette lovforslag foreslås indsat et nyt stk. 3 i færdselslovens § 124 d (lovforslagets § 1, nr. 8).

Da lov nr. 479 af 23. maj 2011 endnu ikke er trådt i kraft, er det af lovtekniske grunde nødvendigt på ny at medtage bestemmelser svarende til § 1, nr. 19-23, i dette lovforslag, men med den nævnte konsekvensændring, samtidig med, at bestemmelserne ophæves i lov nr. 479 af 23. maj 2011, jf. lovforslagets § 2, nr. 1.

Til nr. 8 (færdselslovens § 124 d)

I forhold til færdselslovens § 124 d som affattet i lov nr. 479 af 23. maj 2011, jf. § 1, nr. 24, er der alene tale om en tilføjelse af to nye stykker (stk. 3 og 10). Af lovtekniske grunde er § 124 d dog nyaffattet i sin helhed i dette lovforslags § 1, nr. 8, samtidig med, at § 1, nr. 24, i lov nr. 479 af 23. maj 2011 ophæves, jf. lovforslagets § 2, nr. 1.

Den foreslåede tilføjelse af et nyt stk. 3 i færdselslovens § 124 d indebærer, at der indføres et omkostningsbestemt gebyr på 200 kr., som personer under 18 år skal betale for at gå op igen til enten teoriprøven eller den praktiske prøve til lille knallert, hvis prøven ikke bestås i første forsøg. Beløbet skal betales for hvert forsøg ud over det første.

Herudover foreslås det med tilføjelsen af et nyt stk. 10, at der mod betaling af et omkostningsbestemt gebyr på 100 kr. kan udstedes et nyt kørekort til lille knallert til personer, der har ret til at føre lille knallert, men som har måttet aflevere deres kørekort til politiet i medfør af færdselslovens § 60, stk. 5. Bestemmelsen tager sigte på den situation, hvor en person først har erhvervet ret til at føre lille knallert, dernæst har erhvervet førerret til f.eks. bil eller motorcykel og herefter får frakendt førerretten. ubetinget. Vedkommende vil i denne situation skulle aflevere sit kørekort til politiet, jf. færdselslovens § 60, stk. 5, men vil fortsat bevare retten til at føre lille knallert. Ønsker vedkommende at føre lille knallert i frakendelsesperioden, vil det derfor være nødvendigt at få udstedt et nyt kørekort til lille knallert som bevis for denne ret.

Bestemmelsen i stk. 10 har kun selvstændig betydning for personer, som fylder 18 år efter lovens ikrafttræden den 19. januar 2013.

De foreslåede gebyrer i stk. 3 og 10 vil som de øvrige gebyrer i § 124 d blive reguleret i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling, jf. § 124 d, stk. 9 (som bliver til stk. 11).

Til nr. 9 (færdselslovens § 124 d)

Den foreslåede bestemmelse svarer til færdselslovens § 124 d som affattet i lovforslagets § 1, nr. 8, bortset fra, at henvisningerne i bestemmelsens stk. 6 og 10 er ændret, således at der henvises til de nye regler i færdselslovens §§ 60 a-60 d i § 1, nr. 2, i lov nr. 716 af 25. juni 2010. Disse regler er imidlertid endnu ikke sat i kraft af justitsministeren. Færdselslovens § 124 d som affattet i lovforslagets § 1, nr. 9, vil skulle sættes i kraft af justitsministeren den 19. januar 2013 eller senere afhængigt af, hvornår reglerne om alkolåse sættes i kraft. Den foreslåede bestemmelse i lovforslagets § 1, nr. 9, har alene lovteknisk karakter.

Til nr. 10 (færdselslovens §§ 124 g og 124 h)

Den foreslåede § 124 g er identisk med den bestemmelse, der er indsat i færdselsloven ved § 1, nr. 7, i lov nr. 1551 af 21. december 2010 om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort). Da denne lov først træder i kraft den 19. januar 2013, er det af lovtekniske grunde nødvendigt at medtage bestemmelsen i dette lovforslag, da der samtidig forslås indsat en ny gebyrbestemmelse i § 124 h, jf. nedenfor. Samtidig foreslås det, at § 1, nr. 7, i lov nr. 1551 af 21. december 2010 ophæves, jf. lovforslagets § 3, nr. 1.

Det foreslås i § 124 h, stk. 1, at der skal betales et gebyr på 100 kr. for udstedelse af et nyt kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, men som har måttet aflevere deres kørekort til politiet i medfør af færdselslovens § 63, stk. 7, fordi de har fået frakendt retten til føre lille knallert. Ønsker vedkommende at benytte sin førerret i den periode, hvor retten til at føre lille knallert er frakendt, vil det være nødvendigt at få udstedt et nyt kørekort. Det nye kørekort vil være påført en national kode, der angiver, at retten til at føre lille knallert er frakendt. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 1, nr. 2, ovenfor.

Når frakendelsesperioden er udløbet, vil personer, der har fået udstedt et kørekort i medfør af stk. 1, skulle have mulighed for at få ombyttet kørekortet til et nyt kørekort uden national kode om frakendelsen af retten til at føre lille knallert. Det foreslås derfor i § 124 h, stk. 2, at der for en sådan ombytning betales et gebyr på 100 kr.

I § 124 h, stk. 3, foreslås det, at der skal betales et gebyr på 100 kr. for udstedelse af et kørekort i de situationer, hvor en person generhverver førerretten efter en frakendelse pålagt i medfør af færdselslovens § 129, stk. 4, hvor der ikke stilles krav om kontrollerende køreprøve som betingelse for generhvervelse af førerretten efter frakendelsestidens udløb.

De foreslåede gebyrer i § 124 h, stk. 1-3, er omkostningsbestemte og vil blive reguleret årligt i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling, jf. § 124 h, stk. 4.

Til nr. 11 (færdselslovens § 129)

Den foreslåede bestemmelse indeholder en ændring af færdselslovens § 129, stk. 6 og 7, i forhold til den version af bestemmelsen, som er vedtaget ved lov nr. 479 af 23. maj 2011, jf. lovens § 1, nr. 40. Af lovtekniske grunde er det imidlertid nødvendigt at nyaffatte hele § 129 i dette lovforslag og samtidig ophæve § 1, nr. 40, i lov nr. 479 af 23. maj 2011.

Den foreslåede ændring af færdselslovens § 129, stk. 6, er en konsekvens af, at den gældende aldersgrænse på 16 år for førere af lille knallert foreslås fastholdt, jf. lovforslagets § 1, nr. 2.

Herudover foreslås det, at hvis der går mere end et år fra det tidspunkt, hvor en person er blevet frakendt førerretten som følge af forseelser begået på lille knallert, jf. færdselslovens § 129, stk. 4, og til det tidspunkt, hvor vedkommende ansøger om generhvervelse af førerretten, er generhvervelse betinget af, at vedkommende består en kontrollerende køreprøve. Med forslaget sidestilles denne situation således med den situation, hvor en person har fået frakendt førerretten i mere end et år i medfør af § 129, stk. 7. Kravet om kontrollerende køreprøve er begrundet i, at der i begge situationer er tale om unge personer med begrænset kørerutine, som ikke lovligt har kunnet føre bil eller motorcykel mv. i mere end et år.

Eksempel: A begår den 1. januar 2014 en forseelse på lille knallert, der efter færdselslovens § 129, stk. 3, skal medføre en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert. Den 1. februar 2014 fylder A 18 år og erhverver samme dag førerret til bil. Den 1. maj 2014 foreligger der en endelig afgørelse af sagen vedrørende forholdet begået den 1. januar 2014, og A frakendes retten til at føre lille knallert i 2 år. Samtidig frakendes A førerretten ubetinget i 6 måneder, jf. færdselslovens § 129, stk. 4. Efter 6 måneder vil A kunne generhverve førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve, jf. samme stykke. Vælger A imidlertid først at indgive ansøgning om generhvervelse af førerretten senere end et år efter afgørelsen om frakendelsen af førerretten, dvs. efter den 1. maj 2015, vil generhvervelse af førerretten være betinget af, at A består en kontrollerende køreprøve.

Til nr. 12 (færdselslovens § 129)

Den foreslåede bestemmelse svarer til færdselslovens § 129 som affattet i lovforslagets § 1, nr. 11, bortset fra, at henvisningerne i bestemmelsens stk. 4, 3, pkt., og stk. 7, sidste pkt., er ændret, således at der henvises til de nye regler i færdselslovens § 60 a i § 1, nr. 2, i lov nr. 716 af 25. juni 2010. Disse regler er imidlertid endnu ikke sat i kraft af justitsministeren. Færdselslovens § 129 som affattet i lovforslagets § 1, nr. 12, vil skulle sættes i kraft af justitsministeren den 19. januar 2013 eller senere afhængigt af, hvornår reglerne om alkolåse sættes i kraft. Den foreslåede bestemmelse i lovforslagets § 1, nr. 12, har alene lovteknisk karakter.

Til nr. 13 (færdselslovens §§ 132 a-132 c)

Den foreslåede § 132 a er identisk med den bestemmelse, der er indsat i færdselsloven ved § 1, nr. 23, i lov nr. 716 af 25. juni 2010. Da bestemmelsen i § 1, nr. 23, endnu ikke er sat i kraft, er det af lovtekniske grunde nødvendigt at medtage bestemmelsen i dette lovforslag, da der samtidig forslås indsat en § 132 b og § 132 c i færdselsloven, jf. nedenfor. Samtidig foreslås det, at § 1, nr. 23, i lov nr. 716 af 25. juni 2010 ophæves, jf. lovforslagets § 4, nr. 1.

Den foreslåede § 132 b er identisk med den bestemmelse, der er indsat i færdselsloven ved § 1, nr. 43, i lov nr. 479 af 23. maj 2011. Da bestemmelsen i § 1, nr. 43, som også indeholder færdselslovens § 132 c, endnu ikke er trådt i kraft, er det af lovtekniske grunde nødvendigt at medtage bestemmelsen i dette lovforslag, da der samtidig forslås en ændring af færdselslovens § 132 c, jf. nedenfor. Samtidig foreslås det, at § 1, nr. 43, i lov nr. 479 af 23. maj 2011 ophæves, jf. lovforslagets § 2, nr. 1.

Den foreslåede ændring af § 132 c er en konsekvens af, at den kriminelle lavalder ved lov nr. 158 af 28. februar 2012 er hævet fra 14 til 15 år. Der vil med forhøjelsen af den kriminelle lavalder ikke kunne opstå sager, hvor en person frakendes retten til at føre lille knallert, før vedkommende er fyldt 15 år. Samtidig er der ikke fundet grund til at ændre, hvor lang tid der skal være forløbet fra frakendelsestidspunktet og til, at vedkommende kan indbringe spørgsmålet om generhvervelse af retten til at føre lille knallert for domstolene. Derfor foreslås det, at dette tidligst kan ske, når vedkommende er fyldt 19 år.

Til § 2

Til nr. 1 (§ 1, nr. 7, 8, 19-24, 40 og 43, i lov nr. 479 af 23. maj 2011)

De foreslåede ophævelser med undtagelse af § 1, nr. 8, er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 1-8, 11 og 13. Der henvises til bemærkningerne hertil.

Det bemærkes vedrørende ophævelsen af § 1, nr. 8 (færdselslovens § 63 a), at bestemmelsen indeholder en ny regel om forældresamtykke ved salg af knallerter til unge under 16 år. Bestemmelsen foreslås ophævet som konsekvens af, at den gældende aldersgrænse på 16 år for førere af lille knallert foreslås fastholdt, jf. lovforslagets § 1, nr. 2.

Til nr. 2 (§ 3 i lov nr. 479 af 23. maj 2011)

Den foreslåede ophævelse er en konsekvens af lovforslagets § 5, nr. 1. Der henvises til bemærkningerne hertil.

Til nr. 3 (§ 5 i lov nr. 479 af 23. maj 2011)

Den foreslåede ophævelse er en konsekvens af lovforslagets § 7. Der henvises til bemærkningerne hertil.

Til § 3

Til nr. 1 (§ 1, nr. 7, i lov nr. 1551 af 21. december 2010)

Den foreslåede ophævelse er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 10. Der henvises til bemærkningerne hertil.

Til § 4

Til nr. 1 (§ 1, nr. 23, i lov nr. 716 af 25. juni 2010)

Den foreslåede ophævelse er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13. Der henvises til bemærkningerne hertil.

Til nr. 2 (§ 3, stk. 3, i lov nr. 716 af 25. juni 2010)

Bestemmelsen i § 3, stk. 3, er nyaffattet som konsekvens af ophævelsen af § 1, nr. 23, i samme lov, jf. ovenfor. Henvisningerne til § 1, nr. 23 (færdselslovens § 132 a), er således udgået af bestemmelsen.

Til § 5

Til nr. 1 (§ 5, stk. 1, i lov om ungdomsskoler)

Ifølge den gældende § 5, stk. 1, i lov om ungdomsskoler skal kommunerne afholde alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden med de undtagelser, der følger af lovens § 3, stk. 4, om virksomhed, der skal ske på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Den foreslåede bestemmelse er indsat i lovforslaget for at præcisere, at § 5, stk. 1, i lov om ungdomsskoler ikke er til hinder for, at der for udstedelse af kørekort til lille knallert og afholdelse af omprøver kan kræves gebyrer, som fastsættes i færdselsloven.

Den foreslåede bestemmelse svarer i øvrigt til bestemmelsen i § 3, nr. 1, i lov nr. 479 af 23. maj 2011, idet der i dette lovforslag er tilføjet en henvisning til færdselslovens § 124 d, stk. 3. Samtidig ophæves § 3 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, jf. lovforslagets § 2, nr. 2.

Til § 6

Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 19. januar 2013 samtidig med de øvrige regler om knallerter i lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.).

I stk. 2 foreslås det, at justitsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for lovens § 1, nr. 9 og 12, samt færdselslovens § 132 a som affattet ved lovens § 1, nr. 13. Bestemmelserne vil kunne sættes i kraft af justitsministeren på forskellige tidspunkter.

Herudover foreslås det i stk. 3, at lovens §§ 2-4, som indeholder en række konsekvensændringer af lov nr. 479 af 23. maj 2011, lov nr. 1551 af 21. december 2010 og lov nr. 716 af 25. juni 2010, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Til § 7

Den foreslåede bestemmelse er en overgangsbestemmelse, der i det væsentlige svarer til bestemmelsen i § 5 i lov nr. 479 af 23. maj 2011. Af lovtekniske grunde er det nødvendigt at nyaffatte bestemmelsen i dette lovforslag samtidig med, at § 5 i lov nr. 479 af 23. maj 2011 ophæves, jf. lovforslagets § 2, nr. 3. Der er samtidig foretaget enkelte konsekvensændringer i bestemmelsen som følge af lovforslagets § 1, nr. 2, 8 og 9.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

     
Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 716 af 25. juni 2010, lov nr. 1551 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, § 4 i lov nr. 158 af 28. februar 2012 og lov nr. 165 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:
     
   
1. Overskriften før § 63 affattes således:
     
Knallertkørere
 
»Kørekort til lille knallert«
     
§ 63. Lille knallert må kun føres af personer, som er fyldt 16 år.
Stk. 2. Personer under 18 år skal endvidere have erhvervet bevis for med et tilfredsstillende resultat at have modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert. Dette gælder dog ikke for personer, der har erhvervet kørekort til traktor.
Stk. 3. Det påhviler kommunen at sørge for undervisningen i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert.
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om undervisningen og om beviset for modtagelsen heraf. Justitsministeren kan fravige reglerne i stk. 1 og 2 for øvelseskørsel på vej.
Stk. 5. Til personer under 18 år, der efter at have erhvervet kørekort til traktor ikke længere er i besiddelse af dette, kan politiet efter regler fastsat af justitsministeren udstede en erklæring om, at vedkommende opfylder betingelserne for at føre lille knallert.
Stk. 6. Føreren af en ikke registreringspligtig lille knallert skal under kørslen medbringe præmiekvittering, der viser, at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft, jf. § 105. Førere under 18 år skal endvidere under kørsel med lille knallert medbringe det i stk. 2 nævnte bevis eller kørekort eller den i stk. 5 nævnte erklæring. Præmiekvittering samt bevis, kørekort eller erklæring skal på forlangende forevises politiet.
Stk. 7. Stk. 2 gælder kun for personer, der har bopæl her i landet.
 
2. § 63 affattes således:
 
»§ 63. Lille knallert må kun føres af personer, som har erhvervet kørekort til lille knallert, stor knallert, bil eller motorcykel. Føreren skal under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.
Stk. 2. Kørekort til lille knallert kan udstedes til en person, der er fyldt 16 år, og som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil. Kørekort til lille knallert kan tillige udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og som har bestået en teoriprøve.
Stk. 3. Kommunen sørger for undervisningen og afviklingen af prøver for personer under 18 år. Politiet sørger for afviklingen af teoriprøver for personer over 18 år.
Stk. 4. §§ 56 a, 59 og 59 a gælder også med hensyn til kørekort til lille knallert.
Stk. 5. Justitsministeren fastsætter for lille knallert bestemmelser om undervisningen, prøverne og kørekortets udseende og indhold. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af prøverne afholdes af ansøgeren. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om yderligere betingelser for udstedelse af kørekort til lille knallert ud over de i stk. 2 nævnte. Justitsministeren kan fravige reglerne i stk. 1 for øvelseskørsel på vej.
Stk. 6. Føreren af en ikke registreringspligtig lille knallert skal under kørslen medbringe præmiekvittering, der viser, at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft, jf. § 105, og skal på forlangende forevise kvitteringen til politiet.
Stk. 7. Den, der midlertidigt eller endeligt har mistet retten til at føre lille knallert, skal aflevere sit kørekort eller knallertbevis til politiet. Kørekortet skal dog kun afleveres, hvis retten til at føre lille knallert er angivet på kørekortet.«
     
§ 124 a. For afholdelse af køreprøve betales 580 kr. Afholdes køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, betales 580 kr. for hver af prøverne.
Stk. 2. For praktiske prøver til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj betales 260 kr.
Stk. 3. For kontrollerende køreprøver betales 870 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60, stk. 2 eller 3, eller § 60 a.
 
3. I § 124 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »580 kr.«: », jf. dog § 124 d, stk. 1 og 5.«
   
   
   
   
   
 
4. I § 124 a, stk. 3, indsættes efter »870 kr.«: », jf. dog § 124 d, stk. 6.«
   
     
§ 124 c. Der betales:
1) 260 kr. for ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort,
2) 260 kr. for udstedelse af duplikatkørekort,
   
 
5. I § 124 c, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »dansk kørekort,«: »jf. dog § 124 d, stk. 7,«.
   
 
6. I § 124 c, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »duplikatkørekort,«: »jf. dog § 124 d, stk. 8,«.
     
- - -
   
   
7. I § 124 c, stk. 2, indsættes efter »150 kr.«: », jf. dog § 124 d, stk. 9.«
Stk. 2. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til kørsel i udlandet betales 150 kr.
   
   
8. § 124 d affattes således:
§ 124 d. For udstedelse af knallertbevis betales 100 kr.
   
 
»§ 124 d. For afholdelse af teoriprøve og udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, betales 100 kr.
Stk. 2. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt., betales 420 kr.
Stk. 3. For afholdelse af teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve, jf. stk. 2, betales 200 kr.
Stk. 4. For udstedelse af kørekort til lille knallert efter udløbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. § 129, stk. 3, betales 100 kr.
Stk. 5. For afholdelse af køreprøve til stor knallert betales 225 kr.
Stk. 6. For kontrollerende køreprøve til stor knallert betales 225 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60, stk. 2 eller 3, eller § 60 a.
Stk. 7. For ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.
Stk. 8. For udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.
Stk. 9. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet betales 100 kr.
Stk. 10. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 60, stk. 5, betales 100 kr.
Stk. 11. De i stk. 1-10 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«
     
§ 124 d. For udstedelse af knallertbevis betales 100 kr.
 
9. § 124 d affattes således:
   
»§ 124 d. For afholdelse af teori-prøve og udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, betales 100 kr.
Stk. 2. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt., betales 420 kr.
Stk. 3. For afholdelse af teori-prøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve, jf. stk. 2, betales 200 kr.
Stk. 4. For udstedelse af kørekort til lille knallert efter udløbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. § 129, stk. 3, betales 100 kr.
Stk. 5. For afholdelse af køreprøve til stor knallert betales 225 kr.
Stk. 6. For kontrollerende køreprøve til stor knallert betales 225 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog ikke, med-mindre prøven aflægges i medfør af § 60 a, stk. 1, § 60 b eller § 60 c.
Stk. 7. For ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.
Stk. 8. For udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.
Stk. 9. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet betales 100 kr.
Stk. 10. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 60 d betales 100 kr.
Stk. 11. De i stk. 1-10 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«
     
   
10. Efter § 124 f indsættes:
     
   
»§ 124 g. Det i § 124 c, stk. 1, nr. 3, nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted. 1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det i § 124 c, stk. 1, nr. 4, nævnte beløb med fradrag af 10 kr.
     
   
§ 124 h. For udstedelse af kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 63, stk. 7, betales 100 kr.
Stk. 2. For ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode, når frakendelsestiden er udløbet, betales 100 kr.
Stk. 3. For udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve, jf. § 129, stk. 4, betales 100 kr.
Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«
     
   
11. Efter § 128 indsættes før overskriften før § 130:
     
   
»Frakendelse af retten til at føre lille knallert m.v.
     
§ 129. (Ophævet).
 
§ 129. Føreren af en lille knallert skal betinget frakendes retten til at føre lille knallert, hvis
1) føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på person eller ting eller fremkaldt fare herfor,
2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,
3) føreren har overskredet den tilladte hastighed for lille knallert efter § 43 a med mere end 60 pct.,
4) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1,
5) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 2, eller
6) den benyttede knallert er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse eller er i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 43 km i timen eller derover, og føreren tillige er ejer (bruger) af knallerten.
Stk. 2. Betinget frakendelse sker på vilkår, at den pågældende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører lille knallert under sådanne omstændigheder, at retten til at føre lille knallert skal frakendes. Ved betinget frakendelse udsættes fastsættelsen af frakendelsestiden.
Stk. 3. Føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert for et tidsrum af mellem 2 og 10 år, hvis
1) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen over 0,60 mg pr. liter luft,
2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, 1. pkt., eller under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,
3) føreren forsætligt har voldt skade på andres person eller ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor eller i øvrigt har ført knallerten på særligt hensynsløs måde,
4) føreren ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen har overskredet de tilladte hastigheder efter § 42 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100 pct.,
5) føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af stk. 1, idet to forhold omfattet af henholdsvis stk. 1, nr. 3 og 6, som er begået samtidigt, i denne forbindelse dog anses for ét forhold,
6) føreren tidligere er betinget frakendt retten til at føre lille knallert og har begået et nyt forhold omfattet af stk. 1 i prøvetiden, eller
7) føreren tidligere er frakendt retten til at føre lille knallert ubetinget og har begået et nyt forhold, der er omfattet af nr. 1-4 eller stk. 1, inden 2 år efter udløbet af frakendelsestiden.
Stk. 4. Er den fører, der ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert efter stk. 3, under 18 år på gerningstidspunktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende efter sin alder kan erhverve førerret, desuden i 6 måneder, for så vidt angår kørekort med et alderskrav på 18 år. Har føreren på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes førerretten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i § 60, stk. 2, finder herved ikke anvendelse. Under særlige omstændigheder kan frakendelse af førerretten undlades.
Stk. 5. Under særligt formildende omstændigheder kan der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor frakendelse efter stk. 3 ellers skulle ske ubetinget.
Stk. 6. Er føreren under 16 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor føreren fylder 16 år.
Stk. 7. Begår den fører, der er ubetinget frakendt retten til at føre lille knallert, i frakendelsestiden et nyt forhold, der er omfattet af stk. 1 eller stk. 3, nr. 1-4, kan der fastsættes en yderligere udskydelse eller frakendelse efter stk. 4. Den samlede udskydelse eller frakendelse efter stk. 4 kan dog ikke overstige 2 år. Har førerretten været frakendt i en sammenhængende periode på 1 år eller mere efter stk. 4, kan førerretten efter frakendelsestidens udløb kun generhverves, såfremt en kontrollerende køreprøve bestås. Tilsvarende gælder, hvis der ved ansøgning om generhvervelse af førerretten er forløbet mere end 1 år regnet fra begyndelsestidspunktet for frakendelsen. Bestemmelserne i § 60, stk. 2, 3. og 4. pkt., finder herved anvendelse.«
     
   
12. Efter § 128 indsættes før overskriften før § 130:
     
   
»Frakendelse af retten til at føre lille knallert m.v.
     
§ 129. (Ophævet).
 
§ 129. Føreren af en lille knallert skal betinget frakendes retten til at føre lille knallert, hvis
1) føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på person eller ting eller fremkaldt fare herfor,
2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,
3) føreren har overskredet den tilladte hastighed for lille knallert efter § 43 a med mere end 60 pct.,
4) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1,
5) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 2, eller
6) den benyttede knallert er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse eller er i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 43 km i timen eller derover, og føreren tillige er ejer (bruger) af knallerten.
Stk. 2. Betinget frakendelse sker på vilkår, at den pågældende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører lille knallert under sådanne omstændigheder, at retten til at føre lille knallert skal frakendes. Ved betinget frakendelse udsættes fastsættelsen af frakendelsestiden.
Stk. 3. Føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert for et tidsrum af mellem 2 og 10 år, hvis
1) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen over 0,60 mg pr. liter luft,
2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, 1. pkt., eller under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,
3) føreren forsætligt har voldt skade på andres person eller ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor eller i øvrigt har ført knallerten på særligt hensynsløs måde,
4) føreren ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen har overskredet de tilladte hastigheder efter § 42 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100 pct.,
5) føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af stk. 1, idet to forhold omfattet af henholdsvis stk. 1, nr. 3 og 6, som er begået samtidigt, i denne forbindelse dog anses for ét forhold,
6) føreren tidligere er betinget frakendt retten til at føre lille knallert og har begået et nyt forhold omfattet af stk. 1 i prøvetiden, eller
7) føreren tidligere er frakendt retten til at føre lille knallert ubetinget og har begået et nyt forhold, der er omfattet af nr. 1-4 eller stk. 1, inden 2 år efter udløbet af frakendelsestiden.
Stk. 4. Er den fører, der ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert efter stk. 3, under 18 år på gerningstidspunktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende efter sin alder kan erhverve førerret, desuden i 6 måneder, for så vidt angår kørekort med et alderskrav på 18 år. Har føreren på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes førerretten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i § 60 a finder herved ikke anvendelse. Under særlige omstændigheder kan frakendelse af førerretten undlades.
Stk. 5. Under særligt formildende omstændigheder kan der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor frakendelse efter stk. 3 ellers skulle ske ubetinget.
Stk. 6. Er føreren under 16 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor føreren fylder 16 år.
Stk. 7. Begår den fører, der er ubetinget frakendt retten til at føre lille knallert, i frakendelsestiden et nyt forhold, der er omfattet af stk. 1 eller stk. 3, nr. 1-4, kan der fastsættes en yderligere udskydelse eller frakendelse efter stk. 4. Den samlede udskydelse eller frakendelse efter stk. 4 kan dog ikke overstige 2 år. Har førerretten været frakendt i en sammenhængende periode på 1 år eller mere efter stk. 4, kan førerretten efter frakendelsestidens udløb kun generhverves, såfremt en kontrollerende køreprøve bestås. Tilsvarende gælder, hvis der ved ansøgning om generhvervelse af førerretten er forløbet mere end 1 år regnet fra begyndelsestidspunktet for frakendelsen. Bestemmelserne i § 60 a, stk. 8, 1. og 2. pkt., finder herved anvendelse.«
     
   
13. Efter § 132 indsættes før overskriften før § 133:
     
   
»§ 132 a. En person, der er frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, kan bortset fra tilfælde omfattet af § 60 a, stk. 3, generhverve førerretten, når der resterer op til 1 år af frakendelsestiden, hvis vedkommende deltager i en alkolåsordning, der varer indtil 1 år efter udløbet af frakendelsestiden, og som led heri underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst 1 års varighed, hvis det ved en undersøgelse konstateres, at vedkommende har et behandlingskrævende alkoholmisbrug.
Stk. 2. Generhvervelse af førerretten i perioden fra op til 1 år før og indtil 1 år efter frakendelsestidens udløb (alkolåsperioden) giver alene ret til at føre et eller flere køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, og som er omfattet af alkolåsordningen.
Stk. 3. § 60 a, stk. 2 og stk. 8, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Den praktiske prøve i forbindelse med den kontrollerende køreprøve, jf. § 60 a, stk. 2, kan tidligst aflægges 1 måned før alkolåsperiodens start.
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om indholdet og gennemførelsen af alkolåsordningen, jf. stk. 1. Justitsministeren kan henlægge sine beføjelser efter 1. pkt. til anden statslig myndighed. Justitsministeren kan endvidere henlægge administrationen af de efter 1. og 2. pkt. fastsatte bestemmelser til anden offentlig myndighed eller privat virksomhed og i forbindelse hermed fastsætte regler for de pågældendes virksomhed i forbindelse med administrationen af ordningen. Justitsministeren kan i øvrigt fastsætte regler om godkendelse af private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter 3. pkt.
Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter stk. 4, kan foretage behandling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder videregive sådanne oplysninger til en offentlig myndighed, hvis det må anses for nødvendigt af hensyn til at gennemføre alkolåsordningen, jf. stk. 1.
Stk. 6. Hvis vedkommende overtræder de vilkår for alkolåsordningen, som fastsættes i medfør af stk. 4, kan førerretten inddrages med virkning for resten af alkolåsperioden. Spørgsmålet om inddragelse af førerretten kan forlanges indbragt for domstolene efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.
Stk. 7. Kørsel i alkolåsperioden inden frakendelsestidens udløb i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke er omfattet af stk. 2, straffes efter § 117 a. Kørsel i alkolåsperioden efter frakendelsestidens udløb i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke er omfattet af stk. 2, straffes efter § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1.
Stk. 8. Hvis en person som nævnt i stk. 1 i frakendelsestiden gør sig skyldig i forhold, der ikke omfatter spirituskørsel, men som medfører ubetinget frakendelse af førerretten, finder stk. 1 ikke længere anvendelse.
Stk. 9. Hvis en person efter at have generhvervet førerretten i medfør af stk. 1 frakendes førerretten ubetinget i alkolåsperioden for et forhold, der ikke omfatter spirituskørsel, kan førerretten tidligst generhverves efter alkolåsperiodens udløb.
Stk. 10. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om inddragelse af førerretten i medfør af stk. 6.
Stk. 11. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling af gebyr for deltagelse i alkolåsordningen, jf. stk. 1.
     
   
§ 132 b. Spørgsmålet om generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb kan ud over de i § 132 nævnte tilfælde indbringes for domstolene, hvis føreren var under 17 år på tidspunktet for frakendelsen, og frakendelsestiden udløber, efter at føreren er fyldt 20 år. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når den pågældende er fyldt 20 år. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger.
     
   
§ 132 c. Spørgsmålet om generhvervelse af retten til at føre lille knallert inden frakendelsestidens udløb kan ud over de i § 132 nævnte tilfælde indbringes for domstolene, hvis føreren var under 16 år på tidspunktet for frakendelsen, og frakendelsestiden udløber, efter at føreren er fyldt 19 år. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når den pågældende er fyldt 19 år. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger.«
     
   
§ 2
     
   
I lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) foretages følgende ændringer:
§ 1
 
. . .
 
. . .
   
     
7. § 63 med tilhørende overskrift affattes således:
 
1. § 1, nr. 7, 8, 19-24, 40 og 43, ophæves.
     
»Kørekort til lille knallert
   
     
§ 63. Lille knallert må kun føres af personer, som har erhvervet kørekort til lille knallert, stor knallert, bil eller motorcykel. Føreren skal under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.
Stk. 2. Kørekort til lille knallert kan udstedes til en person, der er fyldt 15 år, og som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil. Kørekort til lille knallert kan tillige udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og som har bestået en teoriprøve.
Stk. 3. Kommunen sørger for undervisningen og afviklingen af prøver for personer under 18 år. Politiet sørger for afviklingen af teoriprøver for personer over 18 år.
Stk. 4. §§ 56 a, 59 og § 59 a gælder også med hensyn til kørekort til lille knallert.
Stk. 5. Justitsministeren fastsætter for lille knallert bestemmelser om undervisningen, prøverne og kørekortets udseende og indhold. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om yderligere betingelser for udstedelse af kørekort til lille knallert ud over de i stk. 2 nævnte. Justitsministeren kan fravige reglerne i stk. 1 for øvelseskørsel på vej.
Stk. 6. Føreren af en ikke registreringspligtig lille knallert skal under kørslen medbringe præmiekvittering, der viser, at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft, jf. § 105, og skal på forlangende forevise kvitteringen til politiet.«
   
     
8. § 63 a affattes således:
»§ 63 a. Den, der driver erhverv med salg, udlejning eller reparation af knallerter, må ved udøvelsen af denne virksomhed ikke sælge eller på anden måde stille en knallert til rådighed for personer under 16 år, medmindre forældremyndighedens indehaver forinden har givet skriftligt samtykke dertil. Det påhviler den erhvervsdrivende at sikre sig, at samtykket foreligger.«
   
. . .
   
. . .
   
19. I § 124 a, stk. 1, indsættes efter »580 kr.«: », jf. dog § 124 d, stk. 1 og 4.«.
   
     
20. I § 124 a, stk. 3, indsættes efter »870 kr.«: », jf. dog § 124 d, stk. 5.«.
   
     
21. I § 124 c, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »kørekort,«: », jf. dog § 124 d, stk. 6.«.
   
     
22. I § 124 c, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »duplikatkørekort,«: », jf. dog § 124 d, stk. 7.«.
   
     
23. I § 124 c, stk. 2, indsættes efter »150 kr.«: », jf. dog § 124 d, stk. 8.«.
   
     
24. § 124 d affattes således:
»§ 124 d. For afholdelse af teoriprøve og udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, betales 100 kr.
Stk. 2. For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt., betales 420 kr.
Stk. 3. For udstedelse af kørekort til lille knallert efter udløbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. § 129, stk. 3, betales 100 kr.
Stk. 4. For afholdelse af køreprøve til stor knallert betales 225 kr.
Stk. 5. For kontrollerende køreprøve til stor knallert betales 225 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60, stk. 2 eller 3, eller § 60 a.
Stk. 6. For ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.
Stk. 7. For udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor knallert betales 100 kr.
Stk. 8. For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet betales 100 kr.
Stk. 9. De i stk. 1-8 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer der skal finde sted.«
   
     
. . .
   
. . .
   
     
40. Efter § 128 indsættes:
   
     
»Frakendelse af retten til at føre lille knallert m.v.
   
     
§ 129. Føreren af en lille knallert skal betinget frakendes retten til at føre lille knallert, hvis
1) føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på person eller ting eller fremkaldt fare herfor,
2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,
3) føreren har overskredet den tilladte hastighed for lille knallert efter § 43 a med mere end 60 pct.,
4) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 1,
5) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af stk. 3, nr. 2, eller
6) den benyttede knallert er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse eller er i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 43 km/t. eller derover, og føreren tillige er ejer (bruger) af knallerten.
Stk. 2. Betinget frakendelse sker på vilkår, at den pågældende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører lille knallert under sådanne omstændigheder, at retten til at føre lille knallert skal frakendes. Ved betinget frakendelse udsættes fastsættelsen af frakendelsestiden.
Stk. 3. Føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert for et tidsrum af mellem 2 og 10 år, hvis
1) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen over 0,60 mg pr. liter luft,
2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, 1. pkt., eller under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,
3) føreren forsætligt har voldt skade på andres person eller ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor eller i øvrigt har ført knallerten på særlig hensynsløs måde,
4) føreren ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km/t. har overskredet de tilladte hastigheder efter § 42 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100 pct.,
5) føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af stk. 1, idet to forhold omfattet af henholdsvis stk. 1, nr. 3 og 6, som er begået samtidig, i denne forbindelse dog anses for ét forhold,
6) føreren tidligere er betinget frakendt retten til at føre lille knallert og har begået et nyt forhold omfattet af stk. 1 i prøvetiden, eller
7) føreren tidligere er frakendt retten til at føre lille knallert ubetinget og har begået et nyt forhold, der er omfattet af nr. 1-4 eller stk. 1, inden 2 år efter udløbet af frakendelsestiden.
Stk. 4. Er den fører, der ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert efter stk. 3, under 18 år på gerningstidspunktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende efter sin alder kan erhverve førerret, desuden i 6 måneder for så vidt angår kørekort med et alderskrav på 18 år. Har føreren på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes førerretten ubetinget i 6 måneder. Bestemmelsen i § 60, stk. 2, finder herved ikke anvendelse. Under særlige omstændigheder kan frakendelse af førerretten undlades.
Stk. 5. Under særlig formildende omstændigheder kan der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor frakendelse efter stk. 3 ellers skulle ske ubetinget.
Stk. 6. Er føreren under 15 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor føreren fylder 15 år.
Stk. 7. Begår den fører, der er ubetinget frakendt retten til at føre lille knallert, i frakendelsestiden et nyt forhold, der er omfattet af stk. 1 eller stk. 3, nr. 1-4, kan der fastsættes en yderligere udskydelse eller frakendelse efter stk. 4. Den samlede udskydelse eller frakendelse efter stk. 4 kan dog ikke overstige 2 år. Har førerretten været frakendt i en sammenhængende periode på 1 år eller mere efter stk. 4, kan førerretten efter frakendelsestidens udløb kun generhverves, såfremt en kontrollerende køreprøve bestås. Bestemmelserne i § 60, stk. 2, 3. og 4. pkt., finder herved anvendelse.«
   
     
. . .
   
     
43. Efter § 132 a indsættes før overskriften før § 133:
   
     
»§ 132 b. Spørgsmålet om generhvervelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb kan ud over de i § 132 nævnte tilfælde indbringes for domstolene, hvis føreren var under 17 år på tidspunktet for frakendelsen og frakendelsestiden udløber efter, at føreren er fyldt 20 år. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når den pågældende er fyldt 20 år. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger.
   
     
§ 132 c. Spørgsmålet om generhvervelse af retten til at føre lille knallert inden frakendelsestidens udløb kan ud over de i § 132 nævnte tilfælde indbringes for domstolene, hvis føreren var under 15 år på tidspunktet for frakendelsen og frakendelsestiden udløber, efter at føreren er fyldt 18 år. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når den pågældende er fyldt 18 år. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger.«
   
     
§ 3
   
     
I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 577 af 9. juni 2006 og § 8 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, foretages følgende ændring:
 
2. § 3 ophæves.
     
1. I § 5, stk. 1, indsættes efter »jf. dog § 3, stk. 4«: », og færdselslovens § 124 d, stk. 2.«.
   
     
§ 5
   
     
Stk. 1. Kravet om kørekort for at føre lille knallert, jf. færdselslovens § 63, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, gælder ikke, hvis føreren
1) er fyldt 18 år inden lovens ikrafttræden eller
2) har gyldigt knallertbevis eller kørekort til traktor (motorredskab), som er erhvervet inden lovens ikrafttræden.
Stk. 2. Personer, som fører lille knallert uden kørekort i henhold til stk. 1, nr. 2, skal under kørslen have det pågældende knallertbevis eller traktorkørekort hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.
Stk. 3. Overtrædelse af stk. 2 straffes med bøde.
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, som inden lovens ikrafttræden er fyldt 18 år eller har erhvervet knallertbevis eller kørekort til traktor (motorredskab). For en sådan udstedelse betales et beløb, som svarer til beløbet i færdselslovens § 124 d, stk. 6, jf. stk. 9, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 24.
 
3. § 5 ophæves.
     
   
§ 3
     
   
I lov nr. 1551 af 21. december 2010 om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort) foretages følgende ændring:
§ 1
 
. . .
   
. . .
   
7. Efter § 124 f indsættes:
   
     
»§ 124 g. Det i § 124 c, stk. 1, nr. 3, nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 10 delelige kronebeløb. Justitsministeriet bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted. 1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det i § 124 c, stk. 1, nr. 4, nævnte beløb med fradrag af 10 kr.«
 
1. § 1, nr. 7, ophæves.
     
   
§ 4
     
   
I lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.) foretages følgende ændringer:
     
§ 1
   
     
. . .
   
. . .
   
     
23. Efter § 132 indsættes før overskriften »Erstatning for inddragelse eller frakendelse af førerret«:
 
1. § 1, nr. 23, ophæves.
     
»§ 132 a. En person, der er frakendt førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, kan bortset fra tilfælde omfattet af § 60 a, stk. 3, generhverve førerretten, når der resterer op til 1 år af frakendelsestiden, hvis vedkommende deltager i en alkolåsordning, der varer indtil 1 år efter udløbet af frakendelsestiden, og som led heri underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst 1 års varighed, hvis det ved en undersøgelse konstateres, at vedkommende har et behandlingskrævende alkoholmisbrug.
Stk. 2. Generhvervelse af førerretten i perioden fra op til 1 år før og indtil 1 år efter frakendelsestidens udløb (alkolåsperioden) giver alene ret til at føre et eller flere køretøjer, hvori der er installeret en alkolås, og som er omfattet af alkolåsordningen.
Stk. 3. § 60 a, stk. 2 og stk. 8, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Den praktiske prøve i forbindelse med den kontrollerende køreprøve, jf. § 60 a, stk. 2, kan tidligst aflægges 1 måned før alkolåsperiodens start.
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om indholdet og gennemførelsen af alkolåsordningen, jf. stk. 1. Justitsministeren kan henlægge sine beføjelser efter 1. pkt. til anden statslig myndighed. Justitsministeren kan endvidere henlægge administrationen af de efter 1. og 2. pkt. fastsatte bestemmelser til anden offentlig myndighed eller privat virksomhed og i forbindelse hermed fastsætte regler for de pågældendes virksomhed i forbindelse med administrationen af ordningen. Justitsministeren kan i øvrigt fastsætte regler om godkendelse af private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter 3. pkt.
Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at private virksomheder, til hvem opgaver er henlagt efter stk. 4, kan foretage behandling af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder videregive sådanne oplysninger til en offentlig myndighed, hvis det må anses for nødvendigt af hensyn til at gennemføre alkolåsordningen, jf. stk. 1.
Stk. 6. Hvis vedkommende overtræder de vilkår for alkolåsordningen, som fastsættes i medfør af stk. 4, kan førerretten inddrages med virkning for resten af alkolåsperioden. Spørgsmålet om inddragelse af førerretten kan forlanges indbragt for domstolene efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.
Stk. 7. Kørsel i alkolåsperioden inden frakendelsestidens udløb i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke er omfattet af stk. 2, straffes efter § 117 a. Kørsel i alkolåsperioden efter frakendelsestidens udløb i et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, og som ikke er omfattet af stk. 2, straffes efter § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1.
Stk. 8. Hvis en person som nævnt i stk. 1 i frakendelsestiden gør sig skyldig i forhold, der ikke omfatter spirituskørsel, men som medfører ubetinget frakendelse af førerretten, finder stk. 1 ikke længere anvendelse.
Stk. 9. Hvis en person efter at have generhvervet førerretten i medfør af stk. 1 frakendes førerretten ubetinget i alkolåsperioden for et forhold, der ikke omfatter spirituskørsel, kan førerretten tidligst generhverves efter alkolåsperiodens udløb.
Stk. 10. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om inddragelse af førerretten i medfør af stk. 6.
Stk. 11. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling af gebyr for deltagelse i alkolåsordningen, jf. stk. 1.«
   
     
§ 3
 
2. § 3, stk. 3, affattes således:
     
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af færdselslovens §§ 60-60 e, § 62, stk. 3, § 118, stk. 1, nr. 1, § 124 a, stk. 3, § 124 c, stk. 7, § 127, 2. pkt., og § 132 a som affattet eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 2-4, 16, 17, 22 og 23.
Stk. 4.
Stk. 5.
 
»Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af færdselslovens §§ 60-60 e, § 62, stk. 3, § 118, stk. 1, nr. 1, § 124 a, stk. 3, § 124 c, stk. 7, og § 127, 2. pkt., som affattet eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 2-4, 16, 17 og 22.«
   
§ 5
     
   
I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 577 af 9. juni 2006, § 8 i lov nr. 208 af 31. marts 2008 og § 3 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, foretages følgende ændring:
     
   
1. I § 5, stk. 1, indsættes efter »jf. dog § 3, stk. 4«: », og færdselslovens § 124 d, stk. 2 og 3«.
§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3 og 7.
 
   
§ 6
     
   
Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 1, nr. 9 og 12, samt færdselslovens § 132 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13. De i 1. pkt. nævnte bestemmelser kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter.
Stk. 3. §§ 2-4 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
     
   
§ 7
     
   
Stk. 1. Kravet om kørekort for at føre lille knallert, jf. færdselslovens § 63, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, gælder ikke, hvis føreren
1) er fyldt 18 år inden lovens ikrafttræden eller
2) har gyldigt knallertbevis eller kørekort til traktor (motorredskab), som er erhvervet inden lovens ikrafttræden.
Stk. 2. Personer, som fører lille knallert uden kørekort i henhold til stk. 1, nr. 2, skal under kørslen have det pågældende knallertbevis eller traktorkørekort hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.
Stk. 3. Overtrædelse af stk. 2 straffes med bøde.
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, som inden lovens ikrafttræden er fyldt 18 år eller har erhvervet knallertbevis eller kørekort til traktor (motorredskab). For en sådan udstedelse betales et beløb, som svarer til beløbet i færdselslovens § 124 d, stk. 7, jf. stk. 11, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8 og 9.
     

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, s. 18.