Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

Indledning

I bekendtgørelse nr. 201 af 1. marts 2012 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Nogle af disse er uddybet med nærmere retningslinjer.

Vedrørende optagelse

Reglerne om optagelse i en a-kasse findes i § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven), som fastsætter nogle generelle betingelser for ret til optagelse.

Optagelse forudsætter som udgangspunkt, at man har bopæl og ophold i Danmark. Der er dog i bekendtgørelsens § 1 fastsat særlige regler for optagelse af nogle persongrupper, der ikke har bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet.

Optagelse kan ske fra det fyldte 18. år, og indtil personen er 2 år under folkepensionsalderen ifølge reglerne i lov om social pension. Dog kan en person, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, optages, selv om pågældende ikke er fyldt 18 år.

Optagelse sker valgfrit som fuldtids- eller deltidsforsikret. Personer, der optages, medens de driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller deltager i ægtefællens virksomhed, kan dog ikke optages som deltidsforsikrede. Efter optagelsen er medlemmet omfattet af reglerne i bekendtgørelse om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring.

Optagelse skal ske i en a-kasse, hvis faglige område personen har tilknytning til eller i en tværfaglig a-kasse.

Man må kun være medlem af én a-kasse.

Vedrørende overflytning

Reglerne om overflytning mellem a-kasser findes i lovens § 42, som fastsætter nogle generelle betingelser for ret og pligt til overflytning.

Et medlem, der tager arbejde uden for sin a-kasses faglige område, skal lade sig overflytte til en anden a-kasse eller udtræde af kassen, jf. lovens § 42, stk. 1. Det gælder dog ikke, hvis medlemmet fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i den hidtidige a-kasse.

Et medlem har ret til at blive overflyttet til en a-kasse, hvis betingelserne for optagelse i den pågældende kasse er opfyldt, jf. lovens § 42, stk. 2.

Et medlem, som ikke har erhvervsarbejde, kan overflyttes til en anden a-kasse med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en udbetalingsperiode, jf. lovens § 42, stk. 3.

Ved overflytning bevarer et medlem de rettigheder i form af anciennitet mv., som er opnået som medlem af den hidtidige a-kasse.

Hvis betingelserne for overflytning ikke har været opfyldt, skal overflytningen annulleres.

Ret til optagelse og overflytning

Bopæl og ophold

Til § 1, stk. 1

Kravet om bopæl indebærer, at personen skal have adresse i Danmark. Adressen i Danmark skal være den egentlige bopæl set i forhold til eventuelle andre, midlertidige opholdssteder i udlandet. Adressen skal også anses for at være det nuværende og sædvanlige opholdssted.

Hvor der alene foreligger en postboksadresse eller anden form for adresse uden faktisk bopæl samtidig med, at personen har bopæl i et andet land, er kravet ikke opfyldt. Omvendt vil det forhold, at man ikke har bopæl i et andet land, tale for bopæl i Danmark.

Kravet om ophold indebærer, at personen skal befinde sig i Danmark. Uanset dette krav vil personen dog kunne blive optaget, hvis pågældende på optagelsestidspunktet af særlige grunde, som fx ferie, forretningsrejse eller sygdom, midlertidigt og kortvarigt opholder sig i udlandet.

Optagelsestidspunktet

Til § 2

Med skriftlig ansøgning menes fx en elektronisk blanket, brev, e-mail mv.

Et medlem, som ønsker at blive nyoptaget efter gennemførelse af en uddannelse, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1, kan ansøge herom, inden uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at ansøgningen er modtaget i a-kassen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Optagelsen kan dog tidligst få virkning fra dagen efter uddannelsens gennemførelse.

Dokumentation

Ved modtagelsen af en ansøgning, herunder en elektronisk ansøgning, skal a-kassen sikre sig, at datoen for modtagelsen kan dokumenteres, og at den har de nødvendige oplysninger til brug for optagelsen.

Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om sikker elektronisk og telefonisk kommunikation mv. i arbejdsløshedsforsikringen.

Der skal foreligge samtykke til optagelse fra forældre eller værge, hvis ansøgeren er under 18 år.

Til § 3

En person kan altid søge optagelse i en tværfaglig a-kasse, der optager lønmodtagere.

Hvis en person har tilknytning til flere fagligt afgrænsede a-kassers faglige områder, kan ansøgeren tillige vælge mellem disse.

Nyuddannede kan optages i den eller de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område dækker pågældendes uddannelse.

Selvstændige erhvervsdrivende kan optages i en tværfaglig a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende, eller i en a-kasse, der er fagligt afgrænset for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere.

Til § 4

En person, der allerede er medlem af en a-kasse, har ret til at blive overflyttet til enhver anden a-kasse, hvis faglige område personen ifølge kassens vedtægt har tilknytning til, jf. vejledningen til § 3.

Til § 5

Når en a-kasse bliver opmærksom på, at en ansøgning om overflytning skyldes, at den pågældende har gennemført en uddannelse efter reglerne i lovens § 54, skal a-kassen vejlede om forskellen mellem at blive nyoptaget som dimittend eller at blive overflyttet med sine hidtidige rettigheder.

Til § 5, stk. 1, nr. 1

Et medlem, der bliver nyoptaget efter denne regel, opnår de dimittendrettigheder, der følger af lovgivningen, herunder ret til dagpenge efter en karensperiode på 1 måned efter uddannelsens afslutning. Hvis pågældende i perioden fra uddannelsens afslutning til karensperiodens udløb uafbrudt har været medlem af en a-kasse i ét år, opnås dagpengeret fra dette tidspunkt.

Nyoptagelsen kan ske i enhver tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, samt i fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område omfatter uddannelsen, herunder evt. også medlemmets hidtidige a-kasse.

De nærmere regler om kravene til uddannelsen mv. er fastsat i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeret.

Til § 5, stk. 1, nr. 2

Overflytning efter denne bestemmelse indebærer, at medlemmets rettigheder og pligter er de samme, som hvis medlemmet vælger at forblive medlem af sin a-kasse med de hidtil optjente rettigheder. Medlemmet kan herefter ikke opnå dimittendrettigheder på baggrund af uddannelsen.

Til § 6

Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for sin a-kasses faglige område, skal som udgangspunkt lade sig overflytte til en anden a-kasse, hvis faglige område dækker det pågældende arbejde, eller udtræde af a-kassen.

Det betyder fx, at et medlem af en faglig afgrænset a-kasse, som får ordinær ny beskæftigelse, og som herefter ikke har nogen tilknytning til den hidtidige a-kasses faglige område, skal lade sig overflytte til en anden a-kasse. Hvis medlemmet nægter at lade sig overflytte, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal udtræde af kassen.

Hvis et medlem uanset det nye arbejde fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i den hidtidige a-kasse, har medlemmet ikke pligt til at lade sig overflytte. Det kan fx skyldes, at pågældende fortsat også har arbejde inden for kassens faglige område eller på et tidspunkt har gennemført en uddannelse, som kan danne grundlag for at blive optaget i eller overflyttet til kassen, jf. bekendtgørelsens § 5.

Et medlem af en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, som får nyt lønarbejde, er aldrig tvunget til at lade sig overflytte eller udtræde af a-kassen.

Tidspunktet for overflytning mv.

Til § 7, stk. 1 og 2

En overflytning får tidligst virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning fra medlemmet. Ansøgningen skal sendes til den a-kasse, medlemmet ønsker at blive overflyttet til.

Er a-kassen i tvivl om medlemmets ret til at blive overflyttet, skal a-kassen ved medlemmets hjælp søge at få tvivlen afklaret hurtigst muligt.

A-kassen kan indhente oplysninger hos et medlem, hvis oplysninger om arbejdsfunktioner mv. er af betydning for vurderingen af, om arbejdet ligger inden for a-kassens faglige område.

Bortkommer ansøgningen i forbindelse med, at den bliver sendt mellem a-kasserne, kan en bekræftet kopi lægges til grund for at sikre, at proceduren ikke forsinkes.

Til § 7, stk. 3 og 4

Varslet i stk. 3 løber fra modtagelse af ansøgningen, uanset om det er den nye eller den hidtidige a-kasse, der modtager ansøgningen.

Bestemmelsen i stk. 4 åbner mulighed for, at overflytning kan ske fra et tidspunkt, der ikke har sammenhæng med modtagelsen af ansøgningen. Fx således, at overflytningen får virkning fra udgangen af en måned.

Til § 7, stk. 5

Overflytningsdagen er skæringsdag for indbetaling af medlemsbidrag til henholdsvis den hidtidige og den nye a-kasse.

Hvis et medlem er eller kommer i restance med medlemsbidraget til den hidtidige a-kasse, skal denne – uanset overflytningen – iværksætte en rykker- og sletteprocedure. Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. Medlemmet skal derfor slettes, hvis det skyldige beløb fortsat ikke betales.

Slettelse finder sted med virkning fra det tidspunkt, indtil hvilket medlemmet har betalt skyldigt medlemsbidrag. Tidspunktet for slettelsen vil derfor ligge før overflytningen.

Som følge af slettelsen falder overflytningen bort. Den nye a-kasse skal derfor straks have besked.

Til § 8, stk. 1

Ved overflytning bevarer et medlem sine hidtidige rettigheder i form af anciennitet mv.

Hvis et medlem derimod melder sig ud eller bliver slettet, fx på grund af manglende betaling af medlemsbidrag, kan medlemmet først modtage dagpenge igen, når bl.a. kravet om et års medlemskab er opfyldt på ny.

Til § 8, stk. 2

Når et medlem ikke har ret til at få udbetalt dagpenge på grund af en konflikt, kan medlemmet som overflyttet medlem først få ret til dagpenge under ledighed i en anden a-kasse, når medlemmet efter overflytningen har haft arbejde i mindst 5 uger med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 10 timer pr. uge.

Til § 9

Et medlem har pligt til at oplyse a-kassen om sin tilknytning til den nye kasses faglige område, hvis a-kassen anmoder om dette, og det er nødvendigt til brug for sagen.

Den hidtidige a-kasse skal træffe afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, hvis medlemmet ikke vil medvirke til en overflytning, som følge af § 6. En afgørelse skal være skriftlig og indeholde klagevejledning, jf. vejledning om almindelige krav til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser.

Afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, har alvorlige konsekvenser for medlemmet. En afgørelse skal derfor ikke træffes, før medlemmet udtrykkeligt er blevet vejledt om konsekvenserne af ikke at ville medvirke og har fået en frist til at bringe forholdet i orden, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v.

Medlemmet skal betale medlemsbidrag til a-kassen i den periode, hvor klagen behandles.

Til § 10, stk. 1

Den nye a-kasse skal sikre sig, at overflytningsbetingelserne er til stede, herunder fx at medlemmet har den fornødne tilknytning til kassens faglige område.

Både den nye og den hidtidige a-kasse har pligt til at medvirke ved overflytningen.

A-kassens sagsbehandling bør som udgangspunkt være baseret på medlemmets tro og love erklæringer. Der er således ikke et generelt krav om dokumentation for medlemmets tilknytning til a-kassens faglige område, men kassen kan ved tvivl herom forlange fornøden dokumentation.

A-kassen skal give medlemmet meddelelse om, at overflytning er sket og indberette overflytningen til Registeret for Arbejdsmarkedsstatistik (RAM).

Til § 10, stk. 2

Den nye a-kasse har sammen med medlemmet 2 uger til at få afklaret tvivl om, hvorvidt medlemmet måtte være berettiget til at blive optaget i a-kassen. Den hidtidige a-kasse har også 2 uger til at udfylde blanketten med de oplysninger, a-kassen allerede er i besiddelse af.

Til § 10, stk. 3

Har et medlem sendt en overflytningsblanket til sin nuværende a-kasse i stedet for sin kommende a-kasse, skal den nuværende a-kasse udfylde blanketten og sende den udfyldte blanket til den kommende a-kasse inden 2 uger.

Bliver den nuværende a-kasse på anden måde opmærksom på, at medlemmet skal overflyttes til en anden a-kasse, fx ved modtagelsen af et medlems udfyldte dagpengekort, skal a-kassen hurtigst muligt udlevere en overflytningsblanket til medlemmet.

Til § 11

Mener en af de to a-kasser, at betingelserne for overflytning ikke er opfyldt, skal den nye a-kasse træffe skriftlig afgørelse herom og give medlemmet og den hidtidige a-kasse klagevejledning.

Ophævelse af tidligere vejledninger

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 119 af 21. december 2005 om optagelse som lønmodtager m.fl., selvstændig erhvervsdrivende og nyuddannet i en a-kasse og vejledning nr. 120 af 21. december 2005 til bekendtgørelse om overflytning mellem a-kasser.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. marts 2012

Vibeke Dalbro

/ Ove Petersen