Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om nyt grundbeløb pr. 31. marts 2012
Den fulde tekst

Cirkulære om nyt grundbeløb pr. 31. marts 2012 samt justering af løn pr. 1. april 2012

(Til samtlige ministerier og styrelser)

Generelt om løn mv.

Ved forhandlingerne mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg samt en række overenskomstorganisationer pr. 1. april 2011 blev det aftalt, at der pr. 1. april 2012 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,67 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2011.

Endvidere blev det aftalt, at der pr. 1. april 2012 foretages en eventuel ekstra-ordinær regulering af den aktuelle løn på grundlag af lønudviklingen på det private arbejdsmarked, jf. den aftalte reguleringsordning.

Den 19. marts 2012 blev der aftalt et nyt grundbeløbsniveau. Aftalen er optaget som bilag til cirkulæret. Det betyder en omlægning af grundbeløb fra niveau 1. oktober 1997 til niveau 31. marts 2012. Samtidig nulstilles procentreguleringen.

Den generelle lønstigning og den ekstraordinære regulering af lønnen samt det nye grundbeløbsniveau indebærer, at procentreguleringen pr. 1. april 2012 i alt udgør 1,3040 pct.

Procentreguleringen beregnes af den samlede faste løn pr. 31. marts 2012 og fremkommer således:

1) 31.03.2012 (nul-stilling af grundbeløb) 0,0000

2) 01.04.2012 aftalt forhøjelse 1,67 pct. 1,6700

3) 01.04.2012 særlig regulering -0,36 pct. 1,3040

Særligt om enkelte grupper af overenskomstansatte

Den omhandlede procentregulering finder ikke anvendelse for grupper for hvilke der i medfør af overenskomst eller aftale gælder andre reguleringsformer.

Moderniseringsstyrelsen, den 20. marts 2012

Henrik Nielsen


Aftale om nyt grundbeløb pr. 31. marts 2012

§ 1. Denne aftale omfatter lønninger og tillæg indeholdt i aftaler og overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

§ 2. Basisløn, skalaløn samt tillæg, der er aftalt som grundbeløb, omregnes til nye grundbeløb i niveau 31. marts 2012, idet hidtidige grundbeløb sammenlægges med procentreguleringen pr. 1. april 2010.

Stk. 2. Ved omregning til nyt årligt grundbeløb afrundes basisløb/skalaløn, inkl. procentregulering pr. 1. april 2010, til nærmeste hele krone. Tilsvarende gælder for tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som inkl. procentregulering pr. 1. april 2010 udgør mindre end 3.200 kr.

Stk. 3. Ved omregning til nyt årligt grundbeløb afrundes alene tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som inkl. procentregulering pr. 1. april 2010 udgør 3.200 kr. og derover til nærmeste hele 100 kr.

Stk. 4. Hvis 2 eller flere tillæg sammenlægges ved omlægning til nyt grundbeløb, er det nye grundbeløb lig med summen af de hidtidige tillæg, inkl. procentregulering pr. 1. april 2010, idet eventuel afrunding sker efter bestemmelserne i stk. 2 eller 3.

Stk. 5. Ved omregning til nyt grundbeløb foretages ingen afrunding af tillæg, der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed

§ 3. Omregning efter § 2 har virkning fra den 1. april 2012.

   
København, den 19. marts 2012
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
Centralorganisation af 2010
Peter Ibsen
Akademikernes Centralorganisation
Erik Jylling
Lærernes Centralorganisation
Anders B. Christensen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Henrik Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 012-12