Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om havne

(Udvidelse af forretningsmuligheder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 11. marts 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Havnearealer skal prioriteres anvendt til erhvervsmæssige aktiviteter, der understøtter søtransport, eller til andre aktiviteter, der forudsætter havnenær beliggenhed, inden for rammerne af den valgte organisationsform. Såfremt arealerne ikke kan udlejes til disse aktiviteter, kan havnen udleje arealerne til andre formål.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 6, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. En havn kan uanset organisationsform

1) forestå drift og anlæg af havneinfrastruktur, herunder af dækkende værker, kajer og havnebassiner,

2) udleje arealer og eksisterende bygninger på havnen til private virksomheder på markedsvilkår og

3) indgå i samarbejde med andre havne om drift og udvikling af havnens infrastruktur, bygninger og faciliteter og om indkøb af varer og tjenesteydelser.

Stk. 2. Havnen kan erhverve arealer i begrænset afstand fra havnens eksisterende arealer, såfremt havnens eksisterende arealer ikke er tilstrækkelige til at yde service til havnens brugere eller til at sikre havnens fortsatte drift. På sådanne arealer kan havnen udøve aktiviteter inden for rammerne af den valgte organisationsform. Udøvelse af aktiviteter og erhvervelse af arealer skal udskilles i et selvstændigt skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser.

Stk. 3. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i det i stk. 2 nævnte selskab ikke yde tilskud eller lån eller stille garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen form for økonomisk støtte til et selskab, der udskilles fra en kommunal selvstyrehavn eller en havn organiseret som et helt eller delvis kommunalt ejet aktieselskab.«

4. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Havnen kan stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.«

5. § 8, stk. 2 og 3, ophæves.

6. § 9, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

7. § 9, stk. 5-7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Havnen kan stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.

Stk. 6. Den kommunale selvstyrehavn kan i den pågældende havn alene eller i samarbejde med andre

1) udføre havnerelateret operatørvirksomhed,

2) udføre skibsrelaterede hjælpetjenester,

3) udnytte overskydende kapacitet i havnens materiel til at sælge tjenester til havnens brugere,

4) eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer havnens brugere, og

5) eje og drive bølge- og vindenergianlæg og sælge overskudsproduktion herfra.

Stk. 7. Udøvelse af de i stk. 6 nævnte aktiviteter er betinget af,

1) at aktiviteten ikke allerede udøves af en privat aktør i den pågældende havn, og

2) at der efter annoncering ikke kan identificeres private aktører, der på egen hånd vil udøve aktiviteten på markedsvilkår i den pågældende havn, idet annoncering dog kun skal finde sted, i det omfang aktiviteten har en forventet årlig omsætning på 500.000 kr. eller derover.

Stk. 8. Annonceringen efter stk. 7, nr. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Beskrivelse af aktiviteten,

2) kontaktoplysninger,

3) frist for modtagelse af skriftligt tilsagn efter stk. 9 og

4) adresse for modtagelse af skriftligt tilsagn efter stk. 9.

Stk. 9. Der skal ved annoncering efter stk. 7, nr. 2, gives private aktører en frist på mindst 8 uger til at afgive skriftligt tilsagn om at ville udøve aktiviteten på markedsvilkår. Udøver havnen efter annoncering selv aktiviteten, skal annonceringen gentages hvert femte år. Hvis der efter genannoncering er en privat aktør, der giver tilsagn om at ville udøve aktiviteten på markedsvilkår, skal havnen indstille aktiviteten.

Stk. 10. Hvis der efter annoncering efter stk. 7, nr. 2, ikke er private aktører, som vil udøve aktiviteten efter stk. 6 alene, men er en eller flere private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i samarbejde med havnen, kan havnen ikke udøve aktiviteten alene. Er der ingen private aktører, der vil udøve aktiviteten alene, men flere private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i samarbejde med havnen, kan havnen vælge at samarbejde med en eller flere af de private aktører. Havnen opstiller i det i 2. pkt. nævnte tilfælde kriterier til brug for udvælgelsen af den eller de aktører, som havnen vil samarbejde med.

Stk. 11. Udøvelse af aktiviteter som nævnt i stk. 6 skal udskilles i et selvstændigt skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i selskabet ikke yde tilskud eller lån eller stille garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen form for økonomisk støtte til selskabet. Hvis selskabet i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger, skal selskabet opløses. Hvis et selskab på den baggrund er blevet opløst, kan havnen kun udøve samme aktivitet i et nyt selskab, hvis særlige forhold taler herfor.«

Stk. 8-12 bliver herefter stk. 12-16.

8. I § 9, stk. 10, der bliver stk. 14, ændres »stk. 12, 2. pkt.« til: »stk. 16, 2. pkt.«

9. § 9, stk. 12, der bliver stk. 16, ophæves.

Stk. 13 bliver herefter stk. 16.

10. § 9, stk. 13, der bliver stk. 16, affattes således:

»Stk. 16. En kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde med transportministerens godkendelse beslutte i stedet at tilføre havnen ny kapital.«

11. I § 10, stk. 1, ændres »aktieselskabsloven« til: »selskabsloven«.

12. § 10, stk. 3-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. En havn organiseret som et helt eller delvis kommunalt ejet aktieselskab kan stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. og udføre havnerelateret operatørvirksomhed.

Stk. 4. En havn organiseret som et helt eller delvis kommunalt ejet aktieselskab kan i den pågældende havn alene eller i samarbejde med andre

1) udføre skibsrelaterede hjælpetjenester,

2) udnytte overskydende kapacitet i havnens materiel til at sælge tjenester til havnens brugere,

3) eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer havnens brugere,

4) eje og drive bølge- og vindenergianlæg og sælge overskudsproduktion herfra og

5) i øvrigt udøve aktiviteter, der understøtter brugen af havnen og søtransport.

Stk. 5. Udøvelse af de i stk. 4 nævnte aktiviteter er betinget af,

1) at aktiviteten ikke allerede udøves af en privat aktør i den pågældende havn, og

2) at der efter annoncering ikke kan identificeres en privat aktør, der på egen hånd vil udøve aktiviteten på markedsvilkår i den pågældende havn, idet annoncering dog kun skal finde sted, i det omfang aktiviteten har en forventet årlig omsætning på 500.000 kr. eller derover.

Stk. 6. Annonceringen efter stk. 5, nr. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Beskrivelse af aktiviteten,

2) kontaktoplysninger,

3) frist for modtagelse af skriftligt tilsagn efter stk. 7 og

4) adresse for modtagelse af skriftligt tilsagn efter stk. 7.

Stk. 7. Der skal ved annoncering efter stk. 5, nr. 2, gives private aktører en frist på mindst 8 uger til at afgive skriftligt tilsagn om at ville udøve aktiviteten på markedsvilkår. Udøver havnen efter annonceringen selv aktiviteten, skal annonceringen gentages hvert femte år. Hvis der efter genannoncering er en privat aktør, der giver tilsagn om at ville udøve aktiviteten på markedsvilkår, skal havnen indstille aktiviteten.

Stk. 8. Hvis der efter annoncering efter stk. 5, nr. 2, ikke er private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten efter stk. 4 alene, men er en eller flere private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i et selskab med havnen, kan havnen ikke udøve aktiviteten alene. Er der ingen private aktører, der vil udøve aktiviteten alene, men flere private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i et selskab med havnen, kan havnen vælge at danne et selskab med en eller flere af de private aktører. Havnen opstiller i det i 2. pkt. nævnte tilfælde kriterier til brug for udvælgelsen.

Stk. 9. Udøvelse af aktiviteter som nævnt i stk. 4 skal udskilles i et selvstændigt skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i selskabet ikke yde tilskud eller lån eller stille garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen form for økonomisk støtte til selskabet.

Stk. 10. Havnen kan med henblik på at forbedre og effektivisere havnens egen udvikling og drift og med havnens bestyrelses forudgående godkendelse investere i udenlandske havne med op til 15 pct. af selskabets egenkapital. Investeringer i udenlandske havne skal udskilles i et selvstændigt skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i selskabet ikke yde tilskud, lån eller stille garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen form for økonomisk støtte til selskabet.«

13. Overskriften til kapitel 5 a affattes således:

»Sikring af havnefaciliteter og havne«

14. To steder i § 14 a, stk. 1, indsættes efter »havnefaciliteter«: »og havne«.

15. § 17, stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Klage over forvaltningen af en havn efter denne lovs bestemmelser kan indbringes for transportministeren.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 2.

16. I § 20 indsættes to steder efter »§ 9, stk. 5«: »og 6«.

17. § 21, stk. 2, 2. pkt., og § 22 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2012.

§ 3

Klage over forvaltningen af en havn indgivet før denne lovs ikrafttræden behandles i henhold til de hidtil gældende klagebestemmelser.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen