Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Ændring af prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 a, stk. 2, indsættes efter »Kursusprisen for«: »videregående«.

2. I § 73 b, stk. 2, indsættes efter »Kursusprisen for«: »videregående«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2012 og har virkning for uddannelsesforløb, der påbegyndes efter lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen