Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

(Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden) foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter »efter lovens ikrafttræden«: », jf. dog stk. 3«.

2. I § 2 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Personer omfattet af stk. 2, hvis ret til dagpenge udløber ved udgangen af ugerne 26-52 i 2012, bevarer retten til dagpenge efter de indtil den 1. juli 2010 gældende regler, dog højst i sammenlagt 2½ år efter den 1. juli 2010.

Stk. 4. Personer, som har påbegyndt en dagpengeperiode den 1. juli 2010 eller senere, og hvis ret til dagpenge udløber ved udgangen af ugerne 26-52 i 2012, har ret til dagpenge, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i 2½ år inden for en periode på 3 år.«

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. § 23 ophæves.

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Modtageren kan dog opholde sig i udlandet, mens pågældende har ret til ferie efter § 13, stk. 8 og 9, § 74, stk. 1, nr. 4, § 74, stk. 2, nr. 3, og § 74 i, stk. 4.«

2. § 13, stk. 4, nr. 7, affattes således:

»7) den pågældende har ret til ferie efter stk. 8 og 9,«

3. I § 13 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. En person, der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af reglerne i stk. 1-3, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger.

Stk. 9. Det er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker den beskæftigelsesindsats, der er iværksat eller planlagt for personen. Kan den pågældende og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 10.

4. I § 13 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med kontanthjælp som nævnt i stk. 8, herunder hvordan særlig ydelse og perioder med revalidering i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov kan indgå i opgørelsen.«

5. I § 32 indsættes som 3. pkt.:

»Optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes før ferie efter § 13, stk. 8.«

6. Efter § 54 indsættes:

»§ 54 a. En revalidend, jf. § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der har været i revalidering i 12 sammenhængende måneder i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage den hidtidige ydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage ydelsen, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger.

Stk. 2. Der er en betingelse for afholdelse af ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker det tilbud, som den pågældende har fået i form af særligt tilrettelagte projekter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i samme lov. Kan revalidenden og kommunen ikke blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.«

7. I § 74 i indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. En person, der har modtaget særlig ydelse i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage særlig ydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage særlig ydelse, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af 12 sammenhængende måneder med særlig ydelse som nævnt i stk. 4, herunder hvordan kontanthjælp kan indgå i opgørelsen.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om varsling af ferie for personer, der modtager særlig ydelse.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 7.

8. I § 109, stk. 1, nr. 1, udgår », loft for samlet hjælp«.

Social- og Integrationsministeriet

§ 4

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 20. august 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1543 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, § 7 i lov nr. 600 af 14. juni 2011, § 1 i lov nr. 759 af 29. juni 2011, § 2 i lov nr. 1364 af 28. december 2011 og § 6 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. § 24 ophæves.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. april 2012.

§ 6

Stk. 1. En kontanthjælpsmodtager, der før lovens ikrafttræden har påbegyndt, men ikke ved lovens ikrafttræden har afsluttet en friperiode efter den hidtil gældende § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller den hidtil gældende § 24 i integrationsloven, har ret til at holde fri resten af den planlagte friperiode. For personer, der ved lovens ikrafttræden har modtaget kontanthjælp i mindst 12 sammenhængende måneder, betragtes de dage, der fra og med lovens ikrafttræden holdes fri, som ferie efter § 13, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 3, nr. 3. En revalidend, der før lovens ikrafttræden har påbegyndt, men ikke ved lovens ikrafttræden har afsluttet en friperiode efter den hidtil gældende § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til at holde fri resten af den planlagte friperiode. I så fald betragtes de dage, der fra og med lovens ikrafttræden holdes fri, som ferie efter § 54 a i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved § 3, nr. 6.

Stk. 2. Perioder med starthjælp og introduktionsydelse, der er ydet før den 1. januar 2012, indgår i beregningen af de 12 sammenhængende måneder efter denne lovs § 3, nr. 3 og 4.

Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2012 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2012, der følger af denne lovs § 1, nr. 2.

Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen