Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt-tilbud og ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, lov nr. 17 af 15. januar 2012, § 2 i lov nr. 152 af 28. februar 2012 og § 1 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 84, stk. 2, 1. pkt., og § 91 a, stk. 1, ændres »4 uger« til: »2 uger«.

2. I § 96, stk. 2, ændres »§ 95, har afsluttet det første tilbud« til: »§ 2, nr. 2, har afsluttet det første tilbud efter § 95«.

3. I § 96 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Når en person, der er omfattet af § 2, nr. 3, og som er fyldt 30 år, har afsluttet det første tilbud efter § 92 eller § 95, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder.

Stk. 4. Hvis en person, der er omfattet af stk. 3, og som har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mindst 5 måneder siden afslutning af et tilbud efter dette kapitel, overgår til at være omfattet af stk. 2, har personen senest 1 måned efter overgangen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 2. Der må dog højst være en sammenhængende periode på 12 måneder uden tilbud efter dette kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 2. april 2012.

§ 3

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1, finder anvendelse for de personer, der efter lovens ikrafttræden opnår ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitlerne 16 og 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til et tilbud af 4 ugers varighed efter de hidtil gældende regler i § 84, stk. 2, 1. pkt., og § 91 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 2 ugers sammenhængende varighed, har personen efter afslutningen af tilbuddet ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til et tilbud af 4 ugers varighed efter de hidtil gældende regler i § 84, stk. 2, 1. pkt., og § 91 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til et tilbud af mindst 2 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Hvis personen anmoder herom, har den pågældende dog ret til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed.

Stk. 4. En person, der er omfattet af § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i § 96, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har efter lovens ikrafttræden ret og pligt til at påbegynde det efterfølgende tilbud efter at have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder efter afslutning af et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed.

§ 4

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om overgangs- og efterreguleringsordninger for kommunernes opgørelse og betaling af medfinansiering af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen