Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om produktionsskoler

(Kompetencebevis m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Ved afslutningen af et forløb på en produktionsskole udsteder skolen efter drøftelse med deltageren et kompetencebevis. En deltager kan afstå fra at modtage et kompetencebevis, hvis produktionsskoleforløbet har været kortere end 3 måneder.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

2. I § 2, stk. 9, der bliver stk. 10, indsættes efter »stk. 1-6,«: »om skolernes udstedelse af kompetencebevis til deltagerne efter stk. 8 og fastsættelse af kompetencemål til brug herfor«.

3. I § 2, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »udstyr efter stk. 8« til: »udstyr efter stk. 9«.

4. I § 4, stk. 4, ændres »jf. § 2, stk. 8,« til: »jf. § 2, stk. 9,«.

5. I § 11, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 5« til: »§ 9, stk. 4«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2012.

§ 3

Børne- og undervisningsministeren fremsætter forslag om revision af § 2, stk. 8, i lov om produktionsskoler som affattes ved denne lovs § 1, nr. 1, i folketingsåret 2014-15.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini