Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygedagpenge

(Ændring af frister for anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpenge m.v. for bedre at udnytte den digitale indberetningsløsning (SDPI-løsningen))

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2011, som ændret ved lov nr. 1539 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 154 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Sker anmeldelsen via den digitale indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven (SDPI-løsningen), sendes oplysningsskemaet fra SDPI-løsningen til den sygemeldte umiddelbart efter anmeldelsen.«

2. I overskriften før § 35 indsættes efter »arbejdsgiver«: »eller arbejdsløshedskasse«.

3. I § 35 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Et dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse skal anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen på 1. sygefraværsdag. Anmeldes sygefraværet for sent, har medlemmet først ret til sygedagpenge fra anmeldelsesdagen. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmet ikke har opfyldt kravet.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, på hvilken måde medlemmet kan anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen, samt regler om arbejdsløshedskassens pligt til at vejlede ledige medlemmer om pligten til at anmelde sygefravær og om proceduren i forbindelse med medlemmets anmodning om sygedagpenge efter lovens § 38.«

4. Overskriften før § 38 affattes således:

»Lønmodtagerens anmodning om sygedagpenge fra kommunen«

5. § 38, stk. 1-5, affattes således:

»Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af arbejdsgiverens eller arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefraværet. Har lønmodtageren modtaget løn under sygefraværet, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelse af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af arbejdsgiverens sidste refusionsanmodning.

Stk. 2. Anmodning om sygedagpenge skal ske ved at udfylde blanketten, som udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen.

Stk. 3. Er der ikke sendt et underretningsbrev fra SDPI-løsningen trods lønmodtagerens anmeldelse af sygefraværet til arbejdsgiveren eller arbejdsløshedskassen, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag, når lønmodtageren skal modtage sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag. Har lønmodtageren fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen, senest 3 uger efter at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Anmodning sker i dette tilfælde ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen.

Stk. 4. En person, som ikke er i aktuel beskæftigelse hos en arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, skal anmode om sygedagpenge hos kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Anmodningen om sygedagpenge skal ske på en blanket, som udleveres af kommunen.

Stk. 5. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at anmodning sker tidligere end fastsat i stk. 1, 3 eller 4.«

6. I § 38, stk. 6, ændres »stk. 1 eller 2« til: »stk. 1, 3, 4 eller 5«.

7. I § 38, stk. 7, 1. pkt., ændres »anmelde« til: »anmode« og »anmeldelse« til: »anmodning«.

8. I § 38, stk. 7, ophæves 2. pkt.

9. Overskriften før § 40 affattes således:

»Arbejdsgiverens anmeldelse af sygefravær til kommunen«

10. § 40, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde fraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, jf. kapitel 10.

Stk. 2. En arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde sygefraværet til lønmodtagerens opholdskommune, senest 1 uge efter at udbetaling af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, jf. kapitel 10.

Stk. 3. En arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn og ikke har pligt til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde sygefraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 14 dage efter 1. fraværsdag.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

11. I § 40 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Lønmodtageren skal ved et underretningsbrev fra SDPI-løsningen orienteres om de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet til SDPI-løsningen ved anmeldelse af sygefraværet. Er lønmodtageren ikke enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger, skal lønmodtageren senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen gøre kommunen opmærksom herpå.«

12. Efter § 40 indsættes før afsnit IV:

»Arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefravær til kommunen

§ 40 a. Arbejdsløshedskassen skal anmelde et dagpengeberettiget ledigt medlems sygefravær til medlemmets opholdskommune, senest 1 uge efter at medlemmet har givet besked om sygefraværet til arbejdsløshedskassen.

Stk. 2. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via SDPI-løsningen.

Stk. 3. Medlemmet skal ved et underretningsbrev fra SDPI-løsningen orienteres om de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet til SDPI-løsningen ved anmeldelsen af sygefraværet. Er medlemmet ikke enig i de af arbejdsløshedskassen afgivne oplysninger, skal medlemmet senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen gøre kommunen opmærksom herpå.«

13. I § 59, stk. 2 og 3, ændres »4 uger« til: »5 uger«.

14. I § 59, stk. 4, ændres »4 uger« til: »5 uger« og »21 kalenderdage« til: »30 kalenderdage«.

15. I § 59 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Lønmodtageren skal ved et underretningsbrev fra SDPI-løsningen orienteres om de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet til SDPI-løsningen ved anmodningen om refusion. Er lønmodtageren ikke enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger, skal lønmodtageren senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra SDPI-løsningen gøre kommunen opmærksom herpå.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. april 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, træder i kraft den 2. juli 2012.

§ 3

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1, har virkning for udsendelse af oplysningsskemaer i sager, hvor anmeldelsen af sygefraværet sker den 2. juli 2012 eller senere.

Stk. 2. § 35, stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, lovens § 1, nr. 10, og § 40 a, stk. 1 og 2, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, har virkning for anmeldelse af sygefravær i sager, hvor 1. sygefraværsdag er den 2. april 2012 eller senere.

Stk. 3. § 38, stk. 1, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, har virkning for lønmodtagere, som modtager en blanket til brug for anmodning om sygedagpenge fra SDPI-løsningen den 2. april 2012 eller senere.

Stk. 4. § 38, stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, har virkning for lønmodtagere med 1. sygefraværsdag efter den 25. marts 2012, hvis der ikke er afsendt et underretningsbrev fra SDPI-løsningen.

Stk. 5. § 38, stk. 7, 2. pkt., i lov om sygedagpenge som ophævet ved denne lovs § 1, nr. 8, vil fortsat finde anvendelse for de sygedagpengesager, som ikke omfattes af § 38, stk. 1 og 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5.

Stk. 6. Lovens § 1, nr. 11, § 40 a, stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, og lovens § 1, nr. 15, har virkning for underretningsbreve udsendt fra SDPI-løsningen den 2. april 2012 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen