Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0020
 
32002L0021
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Det frekvenspolitiske rammemandat
Bilag 2 Væsentlige samfundsmæssige hensyn, jf. lovens § 3, stk. 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat1)

I medfør af § 3 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser fastsættes:

§ 1. Erhvervsstyrelsen prioriterer og administrerer den danske frekvensanvendelse inden for rammerne af det frekvenspolitiske rammemandat, jf. bilag 1.

§ 2. Erhvervs- og vækstministeren træffer i tilfælde af frekvensknaphed, jf. § 7, stk. 6, i lov om radiofrekvenser, beslutning om tildelingsmetode, jf. lovens § 9, stk. 1, hvor de væsentlige samfundsmæssige hensyn, som er anført i bilag 2, skal varetages.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. maj 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1197 af 15. oktober 2010 om det frekvenspolitiske rammemandat ophæves.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 3. maj 2012

Ole Sohn

/ Jakob Juul


Bilag 1

Det frekvenspolitiske rammemandat

Overordnede målsætninger for Erhvervsstyrelsens frekvensadministration

1.
Erhvervsstyrelsen skal fremme en udvikling, der fører til innovation og vækst. Denne udvikling skal understøtte, at Danmark kan udvikle sig til et af verdens førende højteknologiske samfund ved at skabe nye arbejdspladser blandt andet ved at gøre det attraktivt for udenlandske virksomheder at placere innovationsaktiviteter i Danmark.
2.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at Danmark har en samlet IKT-infrastruktur, der understøtter konkurrencedygtig dansk udvikling, knowhow, produktion, eksport, konkurrencekraft, omstillingsevne og innovationsstyrke.
3.
Erhvervsstyrelsen skal fremme en udvikling, som understøtter udviklingen af relevante, konkurrencedygtige og velfungerende IKT-infrastrukturer, der sikrer alle danskere adgang til højhastighedssamfundet, herunder med henblik på at bidrage til at realisere regeringens bredbåndsmålsætning.

Generelle principper for Erhvervsstyrelsens frekvensadministration

4.
Erhvervsstyrelsens frekvensadministration skal være objektiv, gennemsigtig, ikke-diskriminerende og forholdsmæssigt afpasset.
5.
Erhvervsstyrelsen skal i frekvensadministrationen varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn, herunder mediepolitiske hensyn.
6.
Erhvervsstyrelsen skal sikre en hurtig gennemførelse af forpligtelser, der følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU.

Specifikke strategier

7.
De specifikke strategier for de nedennævnte fokusområder har til hensigt på frekvensområdet at udmønte de overordnede telepolitiske målsætninger samt at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn, herunder at sikre udbredelsen af IKT-infrastrukturer og IKT-tjenester til borgere og virksomheder. I forlængelse af strategierne angives en række aktiviteter, som Erhvervsstyrelsen skal udføre med henblik på at udmønte de fastsatte strategier.

Udstedelse af tilladelser

Strategi

8.
Tilladelser skal udstedes hurtigst muligt.
9.
Erhvervsstyrelsen skal så vidt muligt overveje auktionstyper, der giver markedet størst mulig fleksibilitet til selv at bestemme frekvenssammensætningen samt sikrer en hurtig auktionsproces.

Aktiviteter

10.
Erhvervsstyrelsen skal behandle ansøgninger om tilladelser hurtigst muligt og udstede tilladelser maksimalt seks uger fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning.
11.
Høringer over den fremtidige anvendelse af radiofrekvenser og fremlysninger af ledige tilladelser skal gennemføres, og resultatet heraf offentliggøres, hurtigst muligt.
12
Ved Erhvervsstyrelsens indstilling til erhvervs- og vækstministeren om valg af tildelingsmetode i tilfælde, hvor der er konstateret frekvensknaphed, skal Erhvervsstyrelsen vurdere, om frekvenserne er egnede til at understøtte regeringens bredbåndsmålsætning med henblik på, at der i givet fald kan fastsættes relevante vilkår i tilladelserne.
13.
I de tilfælde, hvor der skal afholdes auktion, skal Erhvervsstyrelsen overveje både åbne, lukkede og kombinerede auktionsformer.
14.
Hvor det er muligt, skal auktioner tilrettelægges, så beslutninger om frekvensmængde og placering afgøres af budgivernes efterspørgsel i auktionen.
15.
Ved afholdelse af auktioner efter lovens § 12, det vil sige i de tilfælde, hvor der ikke skal varetages væsentlige samfundsmæssige hensyn, skal valget af auktionsform i videst muligt omfang sikre en hurtig gennemførelse af processen.

Inddragelse af branche og øvrige interessenter

Strategi

16.
Erhvervsstyrelsens frekvensadministration skal i alle tilfælde ske med behørig inddragelse af relevante interessenter.

Aktiviteter

17.
Hvis Erhvervsstyrelsen overvejer at begrænse antallet af tilladelser eller at foretage ændringer i vilkår i tilladelser, skal meddelelse herom gives til alle berørte interessenter. Disse interessenter skal have lejlighed til inden for en rimelig frist at fremføre deres synspunkter med hensyn til de påtænkte begrænsninger eller ændringer. Høringsfristen bør normalt ikke være kortere end fire uger. Erhvervsstyrelsen skal offentliggøre den endelige beslutning med en begrundelse.
18.
Erhvervsstyrelsen skal offentliggøre igangværende høringer og offentliggøre de beslutninger, der træffes efter de enkelte høringer.
19.
Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer overtrædelser af vilkår i tilladelser, skal indehaveren af tilladelsen underrettes herom. Tilladelsesindehaveren gives en frist på mindst en måned eller en kortere frist, som er aftalt med tilladelsesindehaveren, til at fremføre sine synspunkter. Denne frist gælder dog ikke, hvis den konstaterede overtrædelse udgør en umiddelbar og alvorlig trussel for den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, eller hvis overtrædelsen vil skabe alvorlige økonomiske eller driftsmæssige problemer for andre frekvensbrugere.
20.
Erhvervsstyrelsen skal gennemføre en høring af alle relevante interessenter forud for forelæggelse for erhvervs- og vækstministeren af et udkast til et frekvenspolitisk rammemandat.
21.
Erhvervsstyrelsen skal gennemføre en høring af alle relevante interessenter, inden styrelsen afgiver indstilling til erhvervs- og vækstministeren om at træffe beslutning om liberalisering af frekvensbånd. Høringen skal indeholde oplysninger om de tekniske vilkår, som foreslås fastsat i forbindelse med en eventuel liberalisering af det pågældende frekvensbånd.

Liberalisering og fleksibel anvendelse af radiofrekvenser

Strategi

22.
Tjeneste- og teknologivalg skal i videst muligt omfang overlades til markedet.
23.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for en fleksibel anvendelse af radiofrekvenser for at fremme udviklingen af nye innovative tjenester og teknologier og for at fjerne barrierer for adgang til markedet, der skyldes, at radiofrekvenser ikke er tilgængelige for en given tjeneste eller teknologi.

Aktiviteter

24.
Erhvervsstyrelsen skal i videst muligt omfang udstede teknologi- og tjenesteneutrale tilladelser. Eksisterende tilladelser skal, hvor det er muligt, gøres teknologi- og tjenesteneutrale efter tilladelsesindehaverens ansøgning herom.
25.
Erhvervsstyrelsen skal, hvor det er muligt, anlægge en bred fortolkning af rammerne i de relevante internationale beslutninger og på den baggrund afsætte radiofrekvenser i den danske frekvensplan til en fleksibel anvendelse.
26.
Erhvervsstyrelsen skal løbende vurdere, om der er frekvensområder, som kunne være egnede til liberalisering.
27.
Erhvervsstyrelsen skal udarbejde indstillinger til erhvervs- og vækstministeren med henblik på beslutninger om liberalisering af frekvensområder, som efter styrelsens vurdering er egnede til at blive liberaliseret.
28.
Hvor erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning om liberalisering af et frekvensbånd, skal Erhvervsstyrelsen så vidt muligt lempe vilkår for frekvensanvendelsen i tilladelserne i frekvensbåndet.
29.
Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at flere frekvensanvendelser kan sameksistere i et frekvensbånd, kan Erhvervsstyrelsen tillade disse anvendelser eventuelt i form af flere tilladelser på samme radiofrekvens. Forudsætningen herfor er, at den yderligere anvendelse ikke skaber uacceptable forstyrrelser for andre brugere. Ingen brugere får således en eksklusiv ret til at anvende radiofrekvenser.

Mindst mulig administrativ byrde for brugere af radiofrekvenser

Strategi

30.
Erhvervsstyrelsen skal sikre, at frekvensadministrationen påfører brugerne af radiofrekvenser mindst mulig administrativ byrde.
31.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at brug af radiofrekvenser så vidt muligt skal være tilladelsesfri.

Aktiviteter

32.
Hvor det er muligt, og navnlig hvor det godtgøres, at der kun er ubetydelig risiko for uacceptable forstyrrelser, skal Erhvervsstyrelsen fritage anvendelse af radiofrekvenser fra krav om tilladelse.
33.
Overdragelser af tilladelser skal ske hurtigst muligt. Erhvervsstyrelsen skal offentliggøre information om mulighederne for overdragelse af tilladelser og sikre en enkel procedure i forbindelse med overdragelser.

Tilsyn med anvendelse af radiofrekvenser

Strategi

34.
Erhvervsstyrelsen skal gennem tilsyn og markedskontrol understøtte, at der sker en effektiv frekvensanvendelse, og at elektroniske kommunikationstjenester kan anvendes uden uacceptable forstyrrelser.

Aktiviteter

35.
Erhvervsstyrelsen skal medvirke til at sikre, at radiokommunikationsudstyr anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning.
36.
Erhvervsstyrelsen skal medvirke til at sikre, at anvendelse af radiofrekvenser sker i overensstemmelse med de gældende regler og vilkår.
37.
Erhvervsstyrelsen skal medvirke til at afhjælpe uacceptable forstyrrelser, der ikke skyldes overtrædelse af regler eller vilkår.
38.
Erhvervsstyrelsen skal sikre, at forstyrrelser, hvor der kan være fare for menneskers liv eller helbred, bringes hurtigt til ophør.

Forsøg og innovation

Strategi

39.
Erhvervsstyrelsen skal fremme mulighederne for at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål med henblik på udvikling af innovative tjenester.

Aktiviteter

40.
Erhvervsstyrelsen skal udstede tilladelser til forsøgsformål, hvor dette ikke forårsager uacceptable forstyrrelser for eksisterende brugere af radiofrekvenser.
41.
Erhvervsstyrelsen skal, hvor det er muligt, anvende foreliggende oplysninger om resultater af forsøg til at fremme fleksibel anvendelse af radiofrekvenser, herunder gennem ændringer af den danske frekvensplan til gavn for alle frekvensbrugere.

Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Strategi

42.
Erhvervsstyrelsen skal fremme mulighederne for bredde og mangfoldighed i udbuddet af IKT-net og -tjenester, også når det gælder kombinationsprodukter og konvergens.
43.
Erhvervsstyrelsen skal prioritere ikke-kommerciel anvendelse samt brugernes mulighed for at anvende radiofrekvenser til egen brug.
44.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at flest mulige udbydere og brugere af radiofrekvenser har adgang til tilstrækkelig frekvenskapacitet til at opbygge og sikre høj kvalitet af og kapacitet i IKT-infrastrukturen.

Aktiviteter

45.
Erhvervsstyrelsen skal sikre øget digitalisering i frekvensbåndet 410-430 MHz. Den endelige overgang til en ny kanalplan i frekvensbåndet bør ske fra 1. januar 2016.
46.
Erhvervsstyrelsen skal prioritere anvendelsen af radiofrekvenser til satellittjenester, så disse fortsat kan anvendes til dette formål med en ubetydelig risiko for uacceptable forstyrrelser. Erhvervsstyrelsen skal sikre, at satellitanvendelse prioriteres ved, at udbydere af satellittjenester kan få udstedt tilladelser for derved at kunne tage højde for satellitanvendelsen ved udstedelse af tilladelser til andre formål i samme frekvensbånd.
47.
Erhvervsstyrelsen skal, i det omfang efterspørgslen tilsiger det, og i det omfang det er muligt, sikre brugerne mulighed for etablering af trådløse systemer, herunder bredbåndssystemer, til egen brug.
48.
Erhvervsstyrelsen skal, i det omfang efterspørgslen tilsiger det, og i det omfang det er muligt, sikre frekvensressourcer til brug for PMSE (Programme Making and Special Events), der omfatter anvendelse af frekvenser til f.eks. trådløse kameraer, videoforbindelser og mikrofoner.
49.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at frekvensbåndet 470-790 MHz, ud over radio- og tv-formål, internationalt også kan blive allokeret til mobile tjenester, herunder mobile bredbåndstjenester, så der skabes den fornødne mulighed for på et senere tidspunkt om nødvendigt at træffe politisk beslutning om en ændret fremtidig anvendelse.
50.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz kan blive allokeret til mobile tjenester, herunder mobile bredbåndstjenester.
51.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at frekvensbåndet 1452-1492 MHz bliver allokeret til brug for mobile tjenester, herunder mobile bredbåndstjenester i Europa. Erhvervsstyrelsen skal indlede dialog med Kulturministeriet herom.
52.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at frekvensbåndet 2300-2400 MHz kan anvendes til mobile tjenester, herunder mobile bredbåndstjenester snarest muligt, og at de eksisterende brugere flyttes til andre frekvensbånd i 2 GHz-området.
53.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at frekvensbåndet 3800-4200 MHz, ud over satellittjenester, også kan blive allokeret til mobile tjenester, herunder mobile bredbåndstjenester.
54.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at det europæiske arbejde med PMSE (Programme Making and Special Events) er afsluttet, inden der lægges en strategi for frekvensbåndet 1785-1805 MHz.

Radio og tv

Strategi

55.
Erhvervsstyrelsen skal understøtte regeringens mediepolitik og i den forbindelse medvirke til at gennemføre mediepolitiske beslutninger om udnyttelse af de radiofrekvenser, der er afsat til radio- eller tv-tjenester, herunder sikre en effektiv anvendelse af disse radiofrekvenser.

Aktiviteter

56.
Når et sendenet er planlagt, og der i Kulturministeriets regi er truffet beslutning om anvendelse af den landsdækkende sendemulighed, MUX 8, som udgøres af et sæt forskellige, geografisk afgrænsede frekvenser i båndet fra 174 MHz til 216 MHz, skal Erhvervsstyrelsen sikre, at sendemuligheden kan tages i brug i videst mulige omfang.
57.
Erhvervsstyrelsen skal understøtte Kulturministeriets kommende langsigtede strategi for digital radio.
58.
Erhvervsstyrelsen skal sikre mulighed for, at udbydere kan kombinere elektroniske kommunikationstjenester med radio- eller tv-net for eksempel via radiofrekvenser afsat til radio- eller tv-formål.
59.
Erhvervsstyrelsen skal koordinere den danske implementering af DAB-sendemuligheder i regi af Geneve 06-aftalen og Wiesbaden 95-aftalen ud fra Kulturministeriets fastlæggelse af, hvordan DAB-sendemulighederne skal udnyttes.

Forsvarets anvendelse af radiofrekvenser

Strategi

60.
Erhvervsstyrelsen skal sikre, at forsvarets behov for radiofrekvenser tilgodeses, så Danmark kan leve op til de lovgivningsmæssige krav såvel nationalt som internationalt, herunder de forpligtelser, som følger af FN- og NATO-samarbejdet.
61.
Erhvervsstyrelsen skal – under hensyntagen til forsvarets behov for radiofrekvenser – arbejde for, at civile tjenester i øget omfang får adgang til frekvensbånd, som forsvaret hidtil har anvendt eksklusivt.

Aktiviteter

62.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at forsvarets anvendelse af radiofrekvenser skal overgå til at ske på baggrund af tilladelser.
63.
Erhvervsstyrelsen skal arbejde for, at civile tjenester i øget omfang får adgang til de af forsvaret anvendte frekvensbånd, i det omfang frekvensdeling er mulig, samt at forsvaret tilbagegiver frekvensspektrum, i takt med ændringer i forsvarets opgaver og behov samt i takt med civile behov for yderligere radiofrekvenser.
64.
I det omfang der er efterspørgsel efter radiofrekvenser til civil anvendelse, skal Erhvervsstyrelsen arbejde for frigivelse af radiofrekvenser, som hidtil har været afsat til militær anvendelse.


Bilag 2

Væsentlige samfundsmæssige hensyn, jf. lovens § 3, stk. 2

1.
Erhvervs- og vækstministeren træffer i tilfælde af frekvensknaphed, jf. lovens § 7, stk. 6, beslutning om tildelingsmetode, jf. lovens § 9, stk. 1, hvor følgende væsentlige samfundsmæssige hensyn skal varetages:

Forskning

2.
Forskning kan fremme vækst og innovation. Anvendelse af radiofrekvenser til forskning kan således have en væsentlig samfundsmæssig betydning. I tilfælde af frekvensknaphed vil udgangspunktet dog være, at kommerciel anvendelse af radiofrekvenser prioriteres højere end forskning, medmindre den konkret ønskede forskning forventes at kunne give større samfundsøkonomiske gevinster end kommerciel anvendelse, f.eks. gennem udvikling af nye teknologier og tjenester.
3.
Hvor udstedelse af tilladelse kan være af betydning for anvendelse af radiofrekvenser til forskning, som vil kunne få væsentlig samfundsøkonomisk betydning, træffes beslutning om tildelingsmetode derfor af erhvervs- og vækstministeren.

Nød- og beredskabstjenester

4.
Nød- og beredskabstjenesternes anvendelse af radiofrekvenser er omfattet af lovens § 3, stk. 2, i det omfang anvendelse af de specifikke radiofrekvenser er nødvendig for nød- og beredskabstjenesternes opgaveløsning, herunder politiets og redningsberedskabets opgaveløsning.
5.
Hvor udstedelse af tilladelse kan være af betydning for anvendelse af radiofrekvenser, som er nødvendig for nød- og beredskabstjenesternes opgaveløsning, træffes beslutning om tildelingsmetode i tilfælde af frekvensknaphed derfor af erhvervs- og vækstministeren.

Udbredelse af tjenester med stor samfundsøkonomisk betydning

6.
Hensynet til tjenester, hvis udbredelse vurderes at have stor samfundsøkonomisk betydning, er et væsentligt samfundsmæssigt hensyn.
7.
Udbredelse af tjenester har stor samfundsøkonomisk betydning, hvis udbredelse af tjenesten er nødvendig for at sikre vækst og innovation for samfundet som helhed, for at sikre lige konkurrence på markedet eller for at sikre ligelig adgang til informations- og kommunikationsinfrastruktur for specifikke dele af samfundet, herunder specifikke geografiske dele af landet. Dog vil hensyn til udbredelse af tjenester af stor samfundsøkonomisk betydning, som kan forventes varetaget af markedet på egen hånd, særligt tjenester, til hvilke der allerede findes tilstrækkelige alternativer, ikke være et væsentligt samfundsmæssigt hensyn.
8.
Hvor udstedelse af tilladelse kan være af betydning for tjenester, hvis udbredelse vurderes at have stor samfundsøkonomisk betydning, og hvor en tilstrækkelig udbredelse ikke kan forventes varetaget af markedet i tilstrækkeligt omfang, træffes beslutning om tildelingsmetode i tilfælde af frekvensknaphed derfor af erhvervs- og vækstministeren.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 21, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 33, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebetingelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, EU-Tidende 2009, nr. L 337, s. 37.