Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. marts 2012)

Skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter)

(Lovforslag nr. L 122)

Formålet med lovforslaget er at fjerne en række uhensigtsmæssigheder i reglerne om registrering af køretøjer, registreringsafgift af køretøjer og forbrugsregistrering efter energiafgiftslovene.

Medio 2012 digitaliseres arbejdet med at registrere køretøjer, og opgaven lægge ud til forhandlere og leasingvirksomheder (Digital Motorregistrering). Inden da er der brug for at justere de regler, der gør denne proces mulig. Der stilles forslag herom.

Priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader er mangfoldige og ikke ændret i mange år. Der stilles forslag om at forenkle og udligne disse priser.

Reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing foreslås smidiggjort ved at åbne for skift af leasingtager/-giver i en godkendt leasingkontrakt.

Reglerne om, hvem der hæfter for betaling af registreringsafgift af et køretøj, er ikke hensigtsmæssige. Der verserer en række sager herom for domstolene. Der stilles forslag om at klargøre disse regler.

Reglerne om forbrugsregistrering efter energiafgiftslovene foreslås justeret. Med forbrugsregistrering kan virksomheder købe energi uden afgift hos energileverandøren og selv afregne afgiften direkte til SKAT. Efter forslaget opdateres kravene til at blive forbrugsregistreret.

Lovforslaget forventes at give en umiddelbar provenugevinst i 2012 på 15 mio. kr., og en varig provenugevinst efter korrektioner på 10 mio. kr.

Lovforslaget forventes samlet set at give administrative lettelser for såvel erhvervslivet som for SKAT.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.