Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. marts 2012)

Erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning)

(Lovforslag nr. L 124)

Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 blev de maritime uddannelser overført fra det hidtidige Økonomi- og Erhvervsministerium til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Samtidig blev lodsområdet overført fra Forsvarsministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Med lovforslaget gennemføres en række ændringer af teknisk karakter. Ændringerne har til formål at tydeliggøre fordelingen af ressortansvaret mellem de relevante myndigheder.

Lovforslaget vil således sikre fortsat tydelige og gode rammer for samarbejdet i og mellem de relevante myndigheder efter ressortomlægningen.

Samtidig indføres nye regler om klageadgang på lodsområdet. En række afgørelser vedrørende tilsynet med lodser vil i fremtiden kunne indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold, mens andre, mindre indgribende afgørelser ikke kan indbringes for en højere administrativ myndighed. Det svarer til det system, som i øvrigt gælder på søfartsområdet.

Lovforslaget indeholder desuden en præcisering af hjemlen til, at minsteren kan fastsætte regler om betaling for lodsning foretaget af det statslige lodsvæsen. Derved videreføres den gældende gebyrordning for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.