Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 AFTALE mellem biskoppen over [stiftets navn] og Den danske Præsteforening
Bilag 2
Den fulde tekst

Cirkulære om honorering af præsters varetagelse af hvervet som kontaktperson eller daglig leder

(Til biskopperne, provstiudvalgene, menighedsrådene og præsterne)

Efter forhandling med biskopperne og Den danske Præsteforening, Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening, fastsættes følgende:

Indledning

Efter menighedsrådsvalget i 2008 har Ministeriet for Ligestilling og Kirke etableret en fast administrativ praksis i sager om evt. honorering af præster for deres varetagelse af funktionen som kontaktperson/daglig leder.

Formålet med dette cirkulære er for det første at oplyse om, hvilke faktiske forhold i de enkelte sager, som ministeriet ifølge sin administrative praksis har tillagt betydning, og for det andet at bemyndige biskopperne til på ansættelsesmyndighedens vegne at forhandle og indgå aftale om tillæg til præster, der fungerer som kontaktperson/daglig leder.

Menighedsrådslovens § 10, stk. 5, fastslår, at menighedsrådet af sin midte vælger en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets præster (daglig leder) og et af de valgte medlemmer.

Det fremgår af bestemmelsens forarbejder (lovforslag nr. L 160, fremsat den 22. februar 2007), at såfremt præsten skal honoreres særskilt for varetagelsen af hvervet som kontaktperson eller daglig leder, skal menighedsrådet rette henvendelse til Kirkeministeriet (nu Ministeriet for Ligestilling og Kirke), eller til biskoppen efter bemyndigelse fra ministeriet, om, at der indgås aftale efter tjenestemandslovens § 45. For overenskomstansatte præster på basislønsystemet kan tillæg aftales som et funktionstillæg, jf. § 5 i overenskomsten for akademikere i staten (AC-overenskomsten).

Af forarbejderne fremgår desuden, at et evt. tillæg skal indbetales af menighedsrådet til stiftet, der er lønudbetalende myndighed for præsten. Tillægget udbetales sammen med præstens løn og tillæg i øvrigt gennem Folkekirkens Lønsystem (FLØS).

Endvidere fremgår det af forarbejderne, at biskoppen, i kraft af sin funktion som tilsynsførende med præsten og med henvisning til tjenestemandslovens § 17, vil have mulighed for at afskære en præst fra at lade sig vælge til kontaktperson, såfremt biskoppen vurderer, at varetagelsen af hvervet som kontaktperson vil være uforeneligt med præstens samvittighedsfulde udøvelse af de til stillingen knyttede pligter.

Økonomilovens § 2, stk. 1, nr. 1, indeholder hjemmel til, at kirkekassen afholder udgiften vedrørende refusion til fællesfonden for tillæg til præster, som varetager opgaver i medfør af § 10, stk. 5, i menighedsrådsloven. Bestemmelsen rummer således i dag den hjemmel, der før 1. februar 2009 fandtes i den nu ophævede bestemmelse i økonomilovens § 2, stk. 1, nr. 9.

1. Bemyndigelse og indhold af aftaler

§ 1. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bemyndiger herved biskopperne til at forhandle og indgå aftaler med Den danske Præsteforening efter tjenestemandslovens § 45, stk. 2, samt efter AC-overenskomstens § 5, om tildeling af et årligt funktionstillæg til sognepræster for varetagelsen af hvervet som kontaktperson/daglig leder, jf. menighedsrådslovens § 10, stk. 5. Bemyndigelsen forudsætter, at de relevante menighedsråd tiltræder tillæggets størrelse.

Stk. 2. Aftaler, jf. stk. 1, skal indgås i overensstemmelse med retningslinjerne i dette cirkulære. Standardaftalen, der er optrykt som bilag 1 til nærværende cirkulære, benyttes ved aftaleindgåelse.

§ 2. Aftaler i henhold til § 1 skal indeholde oplysninger om følgende:

1. Det årlige beløb for tillægget. Beløbet oplyses i grundbeløb pr. 31. marts 2012-niveau

2. At tillægget er pensionsgivende med 17,1%

3. At tillægget udbetales med 1/12 pr. måned

4. At tillægget honorerer varetagelsen af hvervet som kontaktperson/daglig leder i sognet, jf. menighedsrådslovens § 10, stk. 5

5. At tillægget bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor præsten ikke længere varetager hvervet som kontaktperson/daglig leder

6. Hvornår aftalen har virkning fra. Aftalen kan tidligst tillægges virkning fra tidspunktet, hvor præsten efter det ordinære menighedsrådsvalg i 2008 er valgt til kontaktperson/daglig leder.

Stk. 2. Tillæg kan aftales inden for de beløbsgrænser, der fremgår af bilag 2 til nærværende cirkulære. Der skal i den forbindelse bl.a. tages hensyn til, om hvervet som kontaktperson/daglig leder varetages af præsten alene eller sammen med et valgt medlem af menighedsrådet.

2. Udgifter m.v.

§ 3. Samtlige udgifter i forbindelse med det tillæg, præsten skal oppebære i henhold til aftalen, jf. § 1, afholdes af kirkekassen, jf. økonomilovens § 2, stk. 1, nr. 1.

§ 4. Ministeriet for Ligestilling og Kirke overlader det til stiftsøvrigheden at indgå nærmere aftale med menighedsrådet/menighedsrådene om proceduren for afregning af samtlige udgifter som følge af aftalen om tillægget, herunder udgiftsfordelingen mellem de relevante menighedsråd såfremt præsten er kontaktperson/daglig leder i flere sogne.

§ 5. Tillæg, jf. § 1, udbetales sammen med præstens løn via Folkekirkens Lønsystem (FLØS).

Stk. 2. Stiftsøvrigheden påser, at udbetaling af tillæg stoppes, når præsten ikke længere varetager hvervet som kontaktperson/daglig leder, herunder når præsten har tjenestefrihed uden løn.

Stk. 3. Stiftsøvrigheden drager omsorg for, at aftale i henhold til § 1 journaliseres på personsagen for den pågældende præst.

3. Ikrafttræden

§ 6. Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2012.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 27. marts 2012

P.M.V.
E.B.
Rasmus Paaske Larsen
Chefkonsulent


Bilag 1

AFTALE mellem biskoppen over [stiftets navn] og Den danske Præsteforening

I henhold til [tjenestemandslovens § 45, stk. 2 / AC-overenskomstens § 5] indgås herved følgende aftale om funktionstillæg.

§ 1. Til sognepræst [præstens navn] udbetales et pensionsgivende funktionstillæg på [beløb] kr. (afrundet årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012). Tillægget er pensionsgivende med 17,1% og udbetales med 1/12 pr. måned.

§ 2. Tillægget udbetales for præstens varetagelse af funktionen som [kontaktperson / daglig leder] for [menighedsrådets/-enes navn], jf. menighedsrådslovens § 10, stk. 5. Tillægget bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor præsten ikke længere varetager hvervet, herunder hvis præsten har tjenestefrihed uden løn.

§ 3. Samtlige udgifter i forbindelse med tillægget afholdes af kirkekassen i [sognets/-enes navn], jf. økonomilovens § 2, stk. 1, nr. 1. [Menighedsrådet / Menighedsrådene] har tiltrådt tillæggets størrelse.

§ 4. Tillægget udbetales med virkning fra [dato og årstal]. Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Biskoppen skal snarest opsige aftalen, hvis det/de relevante menighedsråd forlanger det. Virkningen af opsigelsen er, at tillægget bortfalder med virkning fra aftalens ophør.

[Stiftets navn], den [dato og årstal]

Biskoppen:
 
Den danske Præsteforening:
     
[Underskrivers navn]
 
[Underskrivers navn]


Bilag 2

Beløbsgrænser for aftaler om pensionsgivende tillæg til præster, der vælges til kontaktperson/daglig leder, jf. menighedsrådslovens § 10, stk. 5
Antal ansatte *) i sognet/sognene
Op til 5 ansatte
6 – 10 ansatte
11 – 20 ansatte
Over 20 ansatte
Beløbsgrænse
(årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012)
Højst 15.600 kr.
Højst 25.900 kr.
Højst 31.200 kr.
Højst 46.800 kr.
*) Antallet af ansatte i sognet/sognene forstås som det samlede antal personer i sognet/sognene, for hvem der skal udarbejdes ansættelsesbevis i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.