Den fulde tekst
L 141
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Fremsat skr 29/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 29/3 12 Tillæg A
1.beh 13/4 12 FF
Betænkning 10/5 12 Tillæg B
2.beh 15/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 15/5 12 Tillæg H
3.beh 22/5 12 FF
Lovf som vedt 22/5 12 Tillæg C
Lov nr 597 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Maja Panduro (S), René Christensen (DF), Liv Holm Andersen (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Pernille Skipper (EL), Thyra Frank (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge. Loven indeholder 7 hovedelementer.
1. Kommunernes adgang til at videregive oplysninger uden samtykke til den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) og VISO’s behandling af disse oplysninger præciseres.
2. De sociale myndigheder får mulighed for i særlige tilfælde at få adgang til hjemmet i såkaldt lukkede familier uden retskendelse.
3. SSD-samarbejdet udvides som led i den tidlige eller forebyggende indsats.
4. 18-årige får ret til en kontaktperson i 1 år som styrkelse af efterværnet for anbragte unge.
5. Målene i handlingsplaner for unge, som modtager særlig støtte, skal fastsættes i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
6. Den mellemkommunale underretningspligt styrkes.
7. Der indføres underretningspligt til grønlandske kommuner.
Loven udmønter en del af satspuljeaftalen for 2012.
Loven træder i kraft den 1. juli 2012.
Afstemning:
Vedtaget
99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget