Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

(Dispensationsmulighed ved ganske særlige lejligheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, lov nr. 543 af 26. maj 2010 og § 11 i lov nr. 595 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at stk. 1 fraviges ved ganske særlige lejligheder. Erhvervsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Marselisborg Slot, den 3. april 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Sohn