Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love som følge af etableringen af Udbetaling Danmark og om ophævelse af lov om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v.

(Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Social- og Integrationsministeriet

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 19. august 2010, som ændret ved lov nr. 1603 af 22. december 2010 og lov nr. 1386 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 ændres »Ved beregning af pension,« til: »Ved beregning af brøkpension, som er pension,«.

2. I § 13, 1. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

3. I § 13, 2. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

4. Overskriften før § 14 affattes således:

»Personligt tillæg, varmetillæg, petroleumstillæg og helbredstillæg«.

5. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »Der ydes personligt tillæg« til: »Udbetaling Danmark yder varmetillæg«.

6. I § 14, stk. 2, 3. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

7. I § 14, stk. 3, ændres »Ud over personligt tillæg efter stk. 2 ydes der til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et tillæg« til: »Ud over varmetillæg efter stk. 2 yder Udbetaling Danmark til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et petroleumstillæg«.

8. I § 14, stk. 4, ændres »Personligt tillæg« til: »Tillæg«.

9. I § 14 a, stk. 1, ændres »Der ydes« til: »Kommunalbestyrelsen yder«.

10. I § 14 a indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter §§ 14 b og 14 c og den personlige tillægsprocent efter § 31, stk. 3, til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen.«

11. I § 15, stk. 2, § 29, stk. 8, og § 49, stk. 1, nr. 6, og stk. 5, ændres »personligt tillæg« til: »varmetillæg«, og i § 31, stk. 3, 1. pkt., ændres »Personligt tillæg« til: »Varmetillæg«.

12. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »personlige tillæg« til: »varmetillæg«.

13. I § 15 a, stk. 2, og § 15 d, stk. 2, ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

14. I § 15 b, stk. 1, § 15 c, stk. 2, § 15 e, stk. 1, og § 15 f, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

15. § 32 affattes således:

»§ 32. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. § 43, i pension på vegne af kommunen.«

16. I § 33, stk. 1, ændres »Folkepension udbetales« til: »Udbetaling Danmark udbetaler folkepension«.

17. I § 33, stk. 2, ændres »Førtidspension udbetales« til: »Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension«.

18. I § 33 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »kommunen« til: »staten«.

19. § 33 a, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

20. I § 33 b, stk. 2, ændres »kommunen« til: »staten«.

21. I § 33 b, stk. 3, ændres »Kommunen« til: »Udbetaling Danmark«.

22. § 33 b, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

23. I § 33 c, stk. 1, ændres »Kommunerne« til: »Udbetaling Danmark«.

24. I § 33 d, stk. 1, 1. pkt., udgår »og kan forvaltes sammen med midlerne i Den Særlige Pensionsopsparing, jf. kapitel 5 d i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

25. I § 36 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen.

Stk. 3. Kommunen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen, jf. stk. 1 og 2. Udbetaling Danmark overfører til kommunen den disponible pension, som pensionisten ville have fået udbetalt.«

26. I § 39, stk. 3, 1. pkt., stk. 4 og stk. 5, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen«.

27. § 39 a affattes således:

»§ 39 a. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens afsnit II. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever.

Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7. Udbetaling af helbredstillæg efter § 14 a kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt.«

28. I § 41, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen«.

29. I § 41, stk. 2, ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen«.

30. I § 41, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »oplyse«: »Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen«.

31. I § 41 a, stk. 1-4 og to steder i stk. 5, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

32. I § 46, stk. 2, 1. pkt., ændres »kan den pågældende dog af pensionen« til: »kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan«.

33. I § 46, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Udbetaling Danmark overfører beløbet til kommunen.«

34. I § 46 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. stk. 1 og 2.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

35. I § 46 b ændres »kommunen« til: »Udbetaling Danmark og kommunen«.

36. I § 47, stk. 2, indsættes efter »opkræves af«: »Udbetaling Danmark og«.

37. I § 50, stk. 1, ændres »Afgørelser« til: »Kommunalbestyrelsens afgørelser«, og »jf. dog stk. 2« ændres til: »jf. dog stk. 3«.

38. I § 50 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

39. § 52 affattes således:

»§ 52. Staten afholder udgifterne til pension efter § 12 og kapitel 2 a. Kommunen afholder 65 pct. af udgifterne til pension efter § 16. Staten afholder de resterende 35 pct. af udgifterne.

Stk. 2. Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter § 14, stk. 1, og helbredstillæg efter § 14 a afholdes af staten med 50 pct. Kommunerne afholder 25 pct. af udgifterne til varmetillæg og petroleumstillæg efter § 14, stk. 2 og 3. Staten afholder de resterende 75 pct. af udgifterne.

Stk. 3. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.«

40. I kapitel 10 efter overskriften »Administration mv.« indsættes før § 57:

»§ 56 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende folkepension, varmetillæg, petroleumstillæg, opsat pension, supplerende pensionsydelse og øvrige tillæg efter kapitel 11. Desuden varetager Udbetaling Danmark alle opgaver vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister. Desuden varetager kommunalbestyrelsen de opgaver vedrørende førtidspension, som ikke er nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal, uden at borgeren indgiver ansøgning herom, vurdere, om borgeren har ret til anden hjælp fra kommunen, når Udbetaling Danmark giver afslag på pension på grund af regler om optjening eller tilkender en brøkpension. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal tilbyde at give vejledning efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når en førtidspensionist overgår til folkepension. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af situationerne nævnt i 1. og 2. pkt.«

41. I § 57, stk. 1, indsættes efter »administrationen af«: »de kommunale opgaver efter«.

42. I § 62, stk. 1, 1. pkt., ændres »kommunerne« til: »Udbetaling Danmark og kommunerne«.

43. I § 62, stk. 3, ændres »kommunernes« til: »Udbetaling Danmarks og kommunernes«.

44. Efter § 62 indsættes i kapitel 10:

»§ 62 a. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. § 62, fastsætte regler om, at kommunikation mellem Pensionsstyrelsen og andre myndigheder og mellem Pensionsstyrelsen og borgere skal ske i elektronisk form (digital kommunikation). Ministeren kan herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at visse borgere helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation.

Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. § 62, fastsætte regler om, at udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift.

Stk. 4. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren.«

45. I § 72 d, stk. 7, ændres »kommunen« til: »Udbetaling Danmark«.

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 ændres »Ved beregning af pension,« til: »Ved beregning af brøkpension, som er pension,«.

2. I § 17, stk. 1, 1. pkt., ændres »Der ydes personligt tillæg« til: »Udbetaling Danmark yder varmetillæg«.

3. I § 17, stk. 1, 3. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

4. I § 17, stk. 3, ændres »Ud over personligt tillæg efter stk. 1 ydes der« til: »Ud over varmetillæg efter stk. 1 yder Udbetaling Danmark«.

5. I § 17, stk. 4, ændres »Personligt tillæg« til: »Tillæg«.

6. I § 18, stk. 1, ændres »Der ydes« til: »Kommunalbestyrelsen yder«.

7. I § 18 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter §§ 19 og 20 og personlige tillægsprocent efter § 29, stk. 3, til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen.«

8. I § 22, stk. 2, § 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, § 48, stk. 1, nr. 6, stk. 2, 2. pkt., og stk. 5, ændres »personligt tillæg« til: »varmetillæg«.

9. § 23 affattes således:

»§ 23. Ansøgning om pension indgives til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ansøgning om varmetillæg efter § 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter § 17, stk. 2, indgives til Udbetaling Danmark.«

10. I § 29, stk. 3, 1. pkt., ændres »Personligt tillæg« til: »Varmetillæg«.

11. § 30, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelserne.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. § 43, i pension på vegne af kommunen.«

12. I § 35 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen.

Stk. 3. Udbetaling Danmark overfører til kommunen den disponible pension, som pensionisten ville have fået udbetalt.«

13. I § 38, stk. 3, 1. pkt., stk. 4 og 5, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen«.

14. § 39 affattes således:

»§ 39. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 19, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens afsnit II. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter § 19, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever.

Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 48, stk. 1, nr. 14. Udbetaling af helbredstillæg efter § 18 kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt.«

15. I § 41, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen«.

16. I § 41, stk. 2, 1. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen«.

17. I § 41, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »oplyse«: »Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen«.

18. I § 41 a, stk. 1-4 og to steder i stk. 5, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

19. I § 45, stk. 2, 1. pkt., ændres »kan den pågældende dog af pensionen« til: »kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan«.

20. I § 45, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Udbetaling Danmark overfører beløbet til kommunen.«

21. I § 45 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. § 45, stk. 1 og 2.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

22. I § 45, stk. 5, nr. 1, der bliver stk. 6, nr. 1, ændres »og 4« til: »og 5«.

23. I § 45 b, 1. pkt., ændres »kommunen« til: »Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen«.

24. I § 46, stk. 2, indsættes efter »opkræves af«: »Udbetaling Danmark og«.

25. I § 49, stk. 1, ændres »Afgørelser« til: »Kommunalbestyrelsens afgørelser«, og »jf. dog stk. 2« ændres til: »jf. dog stk. 2 og 3«.

26. I § 49 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

27. I § 50, stk. 1, 1. pkt., ændres »kommunernes udgifter« til: »udgifterne«.

28. I § 50, stk. 1, 2. pkt., ændres »Kommunernes udgifter« til: »Udgifterne«.

29. I § 50, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »35 pct.«: »og med 65 pct. af kommunen«.

30. I § 50, stk. 2, ændres »kommunens udgifter« til: »udgifterne«.

31. § 50, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Udgifter til personligt tillæg efter § 17, stk. 2, og helbredstillæg efter § 18 afholdes af staten med 50 pct. og af kommunen med 50 pct. Udgifter til varmetillæg efter § 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter § 17, stk. 3, afholdes af staten med 75 pct. og af kommunen med 25 pct.«

32. I kapitel 10 efter overskriften »Administration m.v.« indsættes før § 53:

»§ 52 b. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension, bistandstillæg, plejetillæg, invaliditetsydelse og tillæg efter kapitel 11 og alle opgaver vedrørende varmetillæg og petroleumstillæg.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen varetager de opgaver efter loven, som ikke er henlagt til Udbetaling Danmark, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal tilbyde at give vejledning efter § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når en førtidspensionist eller modtager af invaliditetsydelse overgår til folkepension. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunen om personer, der er omfattet af situationen nævnt i 1. pkt.«

33. § 53, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

34. I § 54, stk. 1, ændres »om tilkendelse og udbetaling« til: »om tilkendelse og frakendelse«.

35. I § 56, stk. 1, 1. pkt., ændres »kommunerne« til: »Udbetaling Danmark og kommunerne«.

36. I § 56, stk. 3, ændres »kommunernes« til: »Udbetaling Danmarks og kommunernes«.

37. Efter § 56 indsættes i kapitel 10:

»§ 56 a. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. § 56, fastsætte regler om, at kommunikation mellem Pensionsstyrelsen og andre myndigheder og mellem Pensionsstyrelsen og borgere skal ske i elektronisk form (digital kommunikation). Ministeren kan herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at visse borgere helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation.

Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. § 56, fastsætte regler om, at udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift.

Stk. 4. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren.«

§ 3

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Lejere har efter ansøgning ret til boligstøtte efter reglerne i denne lov.«

2. § 7 a, stk. 1, affattes således:

»Udbetaling Danmark træffer afgørelse om, at det pågældende barn ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten, hvis der træffes en af følgende afgørelser:

1) En afgørelse truffet af Udbetaling Danmark efter § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om en børne- og ungeydelse om, at betingelsen om et barns ophold her i landet ikke er opfyldt.

2) En afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen efter § 57 a, stk. 7, i lov om social service om manglende efterlevelse af et forældrepålæg vedrørende et barn.

3) En afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen om, at ungeydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse, ikke skal udbetales ved manglende efterlevelse af pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for et barn, der er mellem 15 og 17 år, jf. § 2 a, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.«

3. Efter § 9 a indsættes i kapitel 1:

»Myndigheder

§ 9 b. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende boligydelse og boligsikring efter kapitlerne 1-9 samt øvrige opgaver, der ikke er omfattet af stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende støtte til beboerindskud, depositum, indskud el.lign. efter kapitlerne 10-11.«

4. I § 10, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., § 11, stk. 1 og stk. 2, 1.-3. pkt., § 15, 1. pkt., § 37, § 42, stk. 1, § 43, stk. 3, § 44, stk. 1, 2. pkt., § 46, stk. 1, 1. pkt., § 46 a, stk. 1, og § 47, stk. 4, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

5. I § 10, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 3. pkt., § 23, stk. 4, 2. pkt., og § 42, stk. 2, 3. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks«.

6. I § 14, stk. 6, og § 23, stk. 4, 1. pkt., ændres »kommunalbestyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks«.

7. I § 15, 3. pkt., § 38, 1. pkt., § 43, stk. 2, 1. pkt., § 44, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, § 46, stk. 3, 2. pkt., § 47, stk. 8, 1. og 2. pkt., og stk. 9, og § 48 b, stk. 3, ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

8. I § 39, stk. 3, nr. 2, § 43, stk. 2, 2. pkt., og tre steder i § 46, stk. 1, 2. pkt., ændres »kommunen« til: »Udbetaling Danmark«.

9. § 39 a affattes således:

»§ 39 a. Bliver Udbetaling Danmark anmodet om at frafalde panteretten uden fuld dækning for et lån ydet efter § 31, nr. 1 og 2, eller begæres ejendommen solgt på tvangsauktion, varetager Udbetaling Danmark kommunalbestyrelsens og statens interesser i forbindelse med lånet. Udbetaling Danmark kan anmode Statens Administration om at varetage opgaven på vegne af kommunalbestyrelsen og staten.«

10. § 40, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ansøgning om boligsikring og boligydelse indgives til Udbetaling Danmark. Boligstøtte ydes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ansøgningens indgivelse. Ansøgning om beboerindskud, depositum, indskud el.lign. indgives til kommunalbestyrelsen, jf. kapitlerne 10-11.

Stk. 2. Når boligstøtte søges i forbindelse med indflytning i en bolig, kan Udbetaling Danmark, uanset om ansøgeren hidtil har modtaget støtte til en anden bolig, lade boligstøtten udbetale med virkning fra indflytningsdagen, når denne ikke ligger mere end 1 måned fra ansøgningens indgivelse.«

11. § 41, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen og Udbetaling Danmark kan vedrørende hvert sit sagsområde, jf. § 9 b, bestemme, at en ansøgning om boligstøtte skal indgives på en særlig blanket.«

12. § 41, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen og Udbetaling Danmark kan vedrørende hvert sit sagsområde, jf. § 9 b, afkræve ejere af ejendomme med lejligheder, hvortil der ydes boligstøtte, alle nødvendige oplysninger til brug ved behandling af spørgsmål om ydelse af boligstøtte og lade sådanne ejendomme besigtige efter aftale med ansøgeren.«

13. I § 49 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage forfaldne afdrag på beboerindskudslån i fremtidig boligydelse eller boligsikring på vegne af kommunen, når kommunen har truffet afgørelse herom.«

14. I § 50, stk. 1, indsættes efter »social pension«: »fra Udbetaling Danmark«, og »boligstøtten« ændres til: »boligydelse og boligsikring«.

15. § 50, stk. 2 og 3, ophæves.

16. § 55, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2 der foreligger sådanne omstændigheder, at kommunalbestyrelsen vurderer, at betingelserne for at give afslag efter § 15 er opfyldt, eller«.

17. § 73 affattes således:

»§ 73. Kommunalbestyrelsens afgørelser om lån til betaling af beboerindskud, forudbetalt leje, depositum eller boligandel i private andelsboligforeninger efter §§ 55-57, 60 a, 64 b, 64 e, 66 og 67 kan påklages til det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

18. Efter § 73 indsættes:

»§ 73 a. Udbetaling Danmarks afgørelser om boligsikring og boligydelse kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog § 10, stk. 2 og 3, § 23, stk. 4, og afgørelser efter regler fastsat i medfør af § 42, stk. 2, i denne lov.«

19. § 75, stk. 1 og 2, affattes således:

»Staten og kommunen afholder udgifter til boligstøtte med følgende satser, jf. dog stk. 5:

1) Boligsikring, 50 pct. af hver.

2) Boligydelse, 75 pct. af staten og 25 pct. af kommunen.

3) Udgifter til istandsættelsesgaranti og leje efter §§ 70 og 71, 100 pct. af staten.

Stk. 2. Af de udlånsmidler, der er fornødne til boligydelseslån, betaler kommunen 25 pct. og staten 75 pct. Udbetaling Danmark indbetaler til staten de afdrag og renter, der er modtaget som tilbagebetaling af sådanne lån. Af de udlånsmidler, der er fornødne til boligsikringslån, betaler kommunen og staten 50 pct. hver. Udbetaling Danmark indbetaler til staten og kommunen 50 pct. af de renter og afdrag, der er modtaget som tilbagebetaling af boligsikringslånene.«

20. § 75, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Hvis Udbetaling Danmark yder forhøjet boligstøtte efter bestemmelserne i § 14, stk. 6, § 22, stk. 3, nr. 4, eller § 23, stk. 5, afholder kommunen uanset stk. 1 udgifterne til forhøjelsen af boligstøtten.«

§ 4

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009, som ændret ved § 25 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, § 13 i lov nr. 429 af 28. april 2010, § 3 i lov nr. 537 af 26. maj 2010 og § 2 i lov nr. 1609 af 22. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 10, 1. og 2. pkt., og stk. 11, § 8, stk. 1, 2. pkt., og stk. 6, § 10 b, stk. 2, § 10 c, stk. 9, og § 24, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 5, stk. 2, 3. pkt., ændres »den bidragsberettigede« til: »bidragsmodtageren«.

3. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Vurderingen af, om betingelsen i stk. 1, nr. 2, er opfyldt, træffes på grundlag af oplysninger, der er modtaget efter § 8 i lov om en børne- og ungeydelse eller regler fastsat i medfør heraf.«

4. § 6, stk. 1, affattes således:

»Ordinært børnetilskud efter § 2, nr. 1-3, ekstra børnetilskud efter § 3 og særligt børnetilskud efter § 4, stk. 3, nr. 1 og 6, samt § 5, stk. 2, 2. pkt., udbetales efter ansøgning herom.«

5. I § 8, stk. 3, stk. 5, 1. pkt., og stk. 7, ændres »kommunalbestyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks«.

6. I § 10 ændres »bidragspligtigs« til: »bidragsbetalers«.

7. I § 10 c, stk. 2, 2. og 3. pkt., ændres »§ 7, stk. 3« til: »§ 7, stk. 4«.

8. § 10 c, stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om tilbagebetaling efter stk. 11.«

9. I § 11, stk. 1, § 15, stk. 1 og 2, og § 18, 1. pkt., ændres »det offentlige« til: »Udbetaling Danmark«.

10. I § 15, stk. 2, ændres »statsamtet« til: »statsforvaltningen«.

11. I § 18, 2. pkt., ændres »Det offentliges« til: »Udbetaling Danmarks«.

12. I § 18 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Hvis bidragsbetaleren modtager kontanthjælp med forsørgersats, indtræder Udbetaling Danmark i retten til det beløb, bidragsbetalerens kommune efter § 96 a i lov om aktiv socialpolitik fradrager i den udbetalte hjælp.«

13. § 19 ophæves.

14. §§ 22 og 22 a affattes således:

»§ 22. Udbetaling Danmark træffer afgørelse og udbetaler ydelser efter denne lov.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 22 a. En modtager af ordinært og ekstra børnetilskud, jf. § 2, nr. 1-3, og § 3, skal én gang årligt bekræfte sin fortsatte status som enlig forsørger for at bevare retten til ydelsen.

Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks undersøgelse og vurdering af, om en modtager har status som enlig forsørger, og om modtagerens årlige bekræftelse efter stk. 1.«

15. §§ 24 a og 24 b ophæves.

§ 5

I lov om opkrævning af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 17. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 19, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks« og »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

3. I § 19, stk. 2, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

4. § 23 a, stk. 1, affattes således:

»Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

5. § 23 b affattes således:

»§ 23 b. Social- og integrationsministeren kan

1) fastsætte regler om Udbetaling Danmarks behandling af sager efter denne lov, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag,

2) i samråd med skatteministeren fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af sager efter § 2, 2. pkt., herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, og

3) fastsætte regler om statsforvaltningernes behandling af sager efter denne lov, herunder om behandling af klager over afgørelser truffet af statsforvaltningerne.«

§ 6

I lov om integration af udlændige i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 20. august 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 og senest ved § 6 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Hvis lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten, kan fuld boligstøtte i medfør af § 15 i lov om individuel boligstøtte ikke nægtes.«

§ 7

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 15. juni 2011, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og § 4 i lov nr. 152 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

2. I § 12 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) adgangen til at udveksle oplysninger og foretage kontrol efter kapitel 3 i lov om Udbetaling Danmark,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

3. I § 12, nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »og efter § 12 b i denne lov, hvis borgeren ikke oplyser om ændringerne, jf. § 11, stk. 2« til: »og efter § 12 b i denne lov eller § 14 i lov om Udbetaling Danmark, hvis borgeren ikke oplyser om ændringer, der kan have betydning for hjælpen«.

4. I § 12 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »ydelser i sager, der er omfattet af denne lov« til: »kontante ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark samt kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov«.

5. I § 53 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ankechefen i Ankestyrelsen træffer afgørelse i sager, der er behandlet af Udbetaling Danmark, og hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. Ankechefen kan i tilfælde, hvor der er tale om en øjeblikkelig opstået trangssituation, eller hvor der i øvrigt er særligt behov herfor, træffe en foreløbig afgørelse. Den foreløbige afgørelse skal snarest muligt behandles i et møde.«

6. Efter § 64 indsættes:

»§ 64 a. Afgørelser, der træffes af Udbetaling Danmark, kan indbringes for Ankestyrelsen af den person, som afgørelsen vedrører, i det omfang det er fastsat i de love, der er nævnt i § 1 i lov om Udbetaling Danmark. Ved Ankestyrelsens behandling af Udbetaling Danmarks sager finder kapitel 9 og §§ 66-70 og 72 anvendelse.«

7. I § 72, stk. 6, ændres »kommunens« til: »Udbetaling Danmarks«.

§ 8

I lov nr. 1594 af 22. december 2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, og § 9, stk. 3, ændres »jf. § 2« til: »jf. § 1 i lov om Udbetaling Danmark«.

2. I § 9, stk. 1, ændres »jf. §§ 2 og 6« til: »jf. §§ 1 og 15 i lov om Udbetaling Danmark«.

3. I § 9, stk. 3, ændres »overføres til staten, hvorfra de udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten« til: »overgår til ansættelse i staten på tidspunktet for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. De pågældende tjenestemænd udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten«.

4. I § 9, stk. 5, indsættes efter »pensionerne til de i stk. 1«: »og 3«.

5. I § 9, stk. 7, indsættes efter »Tjenestemænd omfattet af stk. 1«: »og 3«.

6. I § 13, stk. 1 og 2, ændres »1. november 2012« til: »1. oktober 2012«.

7. I § 13, stk. 3, ændres »og Pensionsstyrelsen« til: », Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet«.

8. I § 14, stk. 1, ændres »2 medlemmer udpeget af Beskæftigelsesministeriet« til: »2 medlemmer udpeget af Social- og Integrationsministeriet, 1 medlem udpeget af Beskæftigelsesministeriet«.

9. I § 14, stk. 2, ændres »1. november 2012« til: »1. oktober 2012«.

Skatteministeriet

§ 9

I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011, som ændret ved § 7 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 2, ændres »jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog lovens § 5, stk. 3« til: »jf. dog stk. 2«.

2. § 2, nr. 5, affattes således:

»5) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har meddelt Udbetaling Danmark, at en afgørelse om manglende efterlevelse af et forældrepålæg, jf. § 57 a, stk. 7, i lov om social service, skal have den virkning, at børne- og ungeydelsen ikke skal udbetales,«.

3. I § 2, nr. 6, ændres »told- og skatteforvaltningen« til: »Udbetaling Danmark«.

4. I § 2, nr. 8, indsættes efter »har«: »meddelt Udbetaling Danmark, at kommunalbestyrelsen har«.

5. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Opholder barnet sig kortvarigt i udlandet, eller opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, kan der uanset stk. 1, nr. 2, udbetales børne- eller ungeydelse. Hvis et barn er undervisningspligtigt efter folkeskoleloven, finder 1. pkt. ikke anvendelse, hvis der er tale om ulovligt skolefravær.«

6. I § 3 ændres »§ 6, stk. 2 og 3« til: »§ 5, stk. 3 og 4«.

7. I § 4, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen, jf. § 5, stk. 1,« til: »Udbetaling Danmark«.

8. I § 4, stk. 2, ændres »børnefamilieydelsen« til: »børne- og ungeydelsen«.

9. I § 4, stk. 3, 5 og 7, ændres »kommunalbestyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks«.

10. § 4, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Udbetaling Danmark kan bestemme, at børne- eller ungeydelsen skal udbetales til barnet eller den unge selv, hvis det skønnes bedst for barnet.«

11. §§ 5-8 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 5. Udbetaling Danmark træffer afgørelser og udbetaler ydelser efter denne lov, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

Stk. 3. Børneydelsen udbetales kvartalsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i kvartalets første måned. Børneydelsen udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet. For det kvartal, hvor barnet fylder 15 år, udbetales en forholdsmæssig andel af et kvartals ydelse, der svarer til antallet af måneder fra kvartalets begyndelse til og med den måned, hvor barnet fylder 15 år. Beløbet afrundes til hele kroner.

Stk. 4. Ungeydelsen udbetales månedsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i måneden. Ungeydelsen udbetales første gang for den måned, der følger efter den måned, hvor barnet fylder 15 år, og sidste gang for den måned, i hvilket retten til ydelsen ophører. For den måned, hvor barnet fylder 18 år, udbetales en forholdsmæssig andel af en måneds ydelse, der svarer til antallet af dage fra månedens begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele måneden. Beløbet afrundes til hele kroner.

Stk. 5. Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget børne- og ungeydelsen, skal beløbet tilbagebetales.

§ 6. Udbetaling Danmarks afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 7. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov, den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov eller

2) i forbindelse med en ansøgning, eller når der afkræves oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse.

§ 8. Skatteministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte regler om, at institutioner, der har løbende kontakt med børn under 18 år, skal give meddelelse til Udbetaling Danmark, hvis et barn udebliver i en periode og udeblivelsen kan skyldes, at barnet ikke længere opholder sig her i landet.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal anmode barnets forældre om en erklæring om, hvor barnet opholder sig, og om årsagen til et eventuelt udlandsophold, hvis Udbetaling Danmark modtager meddelelse efter regler fastsat i medfør af stk. 1 eller på anden måde får oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt betingelserne om barnets ophold her i landet, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, vil være opfyldt ved begyndelsen af det følgende kvartal, jf. § 3. Modtages erklæringen ikke inden for 14 dage efter Udbetaling Danmarks anmodning herom, træffes afgørelse om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet, på det foreliggende grundlag.«

12. I § 11, stk. 2, ændres »kan modregnes eventuelle« til: »kan Udbetaling Danmark efter anmodning herom fra bopælskommunen fradrage for«.

13. I § 11, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Kommunen kan vælge, at fradrag for restancer, der er nævnt i 1. pkt., skal ske via restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

§ 10

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 1381 af 28. december 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 20:

»20) Udbetaling Danmark.«

§ 11

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 117 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og senest ved § 8 i lov nr. 118 af 7. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. § 7 F, stk. 1, affattes således:

»Udbetaling Danmark skal årligt til told- og skatteforvaltningen foretage indberetning om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsmodtageren efter lov om opkrævning af underholdsbidrag.«

Beskæftigelsesministeriet

§ 12

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. § 96 a, stk. 1, affattes således:

»Udbetaler Udbetaling Danmark forskudsvis børnebidrag efter § 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager bidragsbetaleren hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1, eller § 25, stk. 2, nr. 2, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til bidragsbetaleren, efter anmodning fra Udbetaling Danmark et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som er udbetalt forskudsvis. Kommunalbestyrelsen overfører beløbet til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 2 og 3.«

§ 13

I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, § 14 i lov nr. 429 af 28. april 2010 og § 2 i lov nr. 154 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, § 20, stk. 1, § 21, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, § 26, stk. 1, § 27, stk. 1, § 30, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 39, stk. 1, § 44, stk. 3 og 4, § 45, stk. 2, § 49, stk. 3, § 51, stk. 2, § 52, stk. 3, og § 53 ændres »kommunen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 26, stk. 4, ændres »Kommunen« til: »Udbetaling Danmark«.

3. I § 27, stk. 3, og § 28, stk. 2, udgår »1 år, hvor der er udbetalt orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov. Der ses endvidere bort fra perioder på indtil«.

4. I § 30, stk. 1, ændres »over for kommunen efter reglerne i sygedagpengelovens §§ 38 og 39 for lønmodtagere og efter reglerne i sygedagpengelovens §§ 43 og 44 for selvstændige« til: ». Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herom«.

5. I § 30, stk. 2, ændres »i øvrigt skal« til: »skal for andre end et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse«.

6. § 30, stk. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at ansøge om barseldagpenge efter §§ 20 eller 21, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen.

Stk. 5. Senest 1 uge efter modtagelsen af en anmeldelse efter stk. 4 skal arbejdsløshedskassen anmelde fraværet via SDPI-løsningen til Udbetaling Danmark, der herefter udsender et underretningsbrev til det ledige medlem med de modtagne oplysninger.

Stk. 6. Det ledige medlem skal senest 8 uger efter at have modtaget underretningsbrevet efter stk. 5 anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge.

Stk. 7. Er anmodningen indgivet efter fristerne i stk. 2, 3 eller 6, eller er anmeldelsen sket efter fristen i stk. 4, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen eller anmeldelsen.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, på hvilken måde anmodninger efter stk. 2, 3 og 6 skal indgives, og om dispensation fra fristen i stk. 2, hvis de fastsatte regler kan føre til overskridelse af denne frist.«

7. I § 31, stk. 1, ændres »kommunen senest 1 uge efter, at barnet er rask. Anmodning om dagpenge efter § 26, stk. 3 og 4, skal indgives senest 1 uge efter, at barnet er udskrevet fra hospitalet eller lignende behandlingsinstitution« til: »Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag. Indgives anmodningen efter denne frist, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen«.

8. I § 31, stk. 2, indsættes efter »indgives«: », og om dispensation fra fristen i stk. 1, hvis de fastsatte regler kan føre til en overskridelse af denne frist«.

9. I § 39, stk. 3, ændres »til lønmodtagerens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag« til: »og dokumentere retten til fravær. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herom«.

10. § 40 affattes således:

»§ 40. En arbejdsgiver, der efter § 39 er berettiget til refusion af barseldagpenge, skal anmelde refusionskravet via SDPI-løsningen til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Arbejdsgiverens anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption og ved pasning af alvorligt syge børn efter § 26 skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb. Indgives anmodning efter denne frist, bortfalder retten til refusion for denne periode.

Stk. 3. En orlovsperiode anses for udløbet, når der i 1 uge ikke har været fravær, der berettiger til refusion.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan dog udbetale refusion, når overskridelse af fristen i stk. 2 skyldes driftsforstyrrelser hos SDPI-løsningen af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at anmelde rettidigt.

Stk. 5. Der kan ikke ydes refusion for løn eller dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser.

Stk. 6. Ved anmeldelse af refusionskrav skal lønmodtageren orienteres om de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet til Udbetaling Danmark ved anmeldelsen af refusionskravet. En lønmodtager, der ikke er enig i det af arbejdsgiveren oplyste, skal gøre Udbetaling Danmark opmærksom herpå.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, på hvilken måde arbejdsgiverens refusionskrav skal anmeldes til Udbetaling Danmark.«

11. § 42 affattes således:

»§ 42. Staten afholder udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger efter denne lov, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Staten afholder 50 pct. og kommunerne afholder 50 pct. af udgifterne til dagpenge efter § 26.«

12. § 43 ophæves.

13. I § 44, stk. 1, ændres »kommunerne« til: »Udbetaling Danmark«.

14. I § 44, stk. 4, 2. pkt., og to steder i § 45, stk. 1, ændres »Kommunens« til: »Udbetaling Danmarks«.

15. I § 45, stk. 3, ændres »kommunens« til: »Udbetaling Danmarks«.

16. § 48 affattes således:

»§ 48. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om retten til barseldagpenge.«

17. § 54 affattes således:

»§ 54. Udbetaling Danmarks afgørelser om ret til barseldagpenge kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Lønmodtagere, der udnytter deres ret til fravær efter kapitel 4, er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.«

§ 14

I lov nr. 283 af 15. april 2009 om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, indsættes efter »sygedagpenge og«: »til Udbetaling Danmark i sager om«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »sygedagpenge og«: »at give Udbetaling Danmark administrative lettelser i sager om«.

3. I overskriften til kapitel 2 indsættes efter »kommunen«: »og Udbetaling Danmark«.

4. I § 3, stk. 2, udgår »og dagpenge efter barselloven«.

5. I § 3 indsættes som stk. 4-6:

»Stk. 4. Udbetaling Danmark har pligt til at modtage indberetninger og dokumentation via SDPI-løsningen til indlægning i Udbetaling Danmarks systemer.

Stk. 5. Udbetaling Danmark har pligt til at levere oplysninger om resultatet af Udbetaling Danmarks behandling af sager om dagpenge efter barselloven til SDPI-løsningen.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om Udbetaling Danmarks pligt til at modtage og levere data og foretage stikprøvekontrol af indberetningerne.«

6. I § 4, stk. 1, udgår »og dagpenge efter barselloven«.

7. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark er dataansvarlig efter persondataloven for de data i SDPI-løsningen, som skal anvendes i Udbetaling Danmarks behandling af en sag om dagpenge efter barselloven.«

8. § 5 affattes således:

»§ 5. Arbejdsgiveren og den selvstændige erhvervsdrivende skal via SDPI-løsningen anmelde sygefravær efter sygedagpengeloven og fravær før 4 uger før forventet fødsel efter barsellovens bestemmelser herom samt anmode om refusion af sygedagpenge efter sygedagpengeloven og dagpenge efter barselloven. Tilsvarende skal arbejdsløshedskassen via SDPI-løsningen afgive oplysninger til brug for kommunens behandling af den sygemeldte lediges sag og afgive oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks behandling af et ledigt medlems sag om dagpenge efter barselloven.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om arbejdsgiverens og den selvstændigt erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion efter sygedagpengeloven og om arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysninger til brug for kommunens behandling af den sygemeldtes sag.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om anmeldelse af fravær før 4 uger før forventet fødsel efter barsellovens bestemmelser herom, om anmodning om refusion af dagpenge efter barselloven og om arbejdsgiverens og arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysninger i øvrigt til brug for Udbetaling Danmarks behandling af ansøgninger om dagpenge efter barselloven.«

9. I § 9, stk.1, indsættes efter »kommunerne«: »og Udbetaling Danmark«.

10. I § 9, stk. 2, indsættes efter »kommunernes«: »og Udbetaling Danmarks«.

11. I § 10, stk. 1, ændres »de kommunale bidrag« til: »bidragene«.

§ 15

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2011, som ændret ved lov nr. 1539 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 154 af 28. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. § 71, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalte ydelser efter denne lov kan modregnes i ydelser efter loven og i delpension.«

§ 16

I lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven), som ændret ved lov nr. 288 af 29. marts 2010 og lov nr. 598 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, ændres »kommunen eller anden« til: »Udbetaling Danmark eller en«.

§ 17

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1263 af 16. december 2009 og senest ved § 3 i lov nr. 152 af 28. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 17 r, stk. 1, ændres »kommunerne« til: »Udbetaling Danmark«.

§ 18

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 43 c, stk. 1, indsættes efter »arbejdsløshedskasser«: », Udbetaling Danmark«.

2. I § 43 c, stk. 3, indsættes efter »arbejdsløshedskassernes«: », Udbetaling Danmarks«.

§ 19

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 600 af 14. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 610 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 3, indsættes efter »kommunens«: »eller Udbetaling Danmarks«.

2. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kommunen har« til: »Kommunen og Udbetaling Danmark har på hvert sit sagsområde«.

3. I § 29, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »Kommunens«: »og Udbetaling Danmarks«.

4. I § 29, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »kommunen«: »og Udbetaling Danmark«.

5. I § 35 a indsættes efter »Pensionsstyrelsen,«: »Udbetaling Danmark,«.

§ 20

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 947 af 24. august 2011, som ændret senest ved lov nr. 833 af 6. juli 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 44 e, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »offentlig hjælp til forsørgelse«: »fra kommunen«.

2. I § 44 e indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark indberetter til Udlændingeservice, hvis en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en uddannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet, modtager offentlig hjælp til forsørgelse fra Udbetaling Danmark under sit ophold her i landet. Udbetaling Danmarks videregivelse af oplysninger efter 1. pkt. kan ske uden udlændingens samtykke.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser

§ 21

I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 1524 af 27. december 2009 og senest ved lov nr. 561 af 6. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 39, stk. 3, ændres »kommunerne« til: »Udbetaling Danmark«.

Ministeriet for Børn og Undervisning

§ 22

I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 15 c, stk. 3, ændres »told- og skatteforvaltningen« til: »Udbetaling Danmark«.

Finansministeriet

§ 23

Lov nr. 134 af 20. marts 1976 om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v. ophæves.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

§ 24

I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 16, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Kommunen skal give Udbetaling Danmark besked om personer, der er omfattet af 1. pkt., og om boligudgiftens størrelse umiddelbart før og efter omdannelsen af boligen.«

3. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Staten afholder 75 pct. af udgifterne til kompensation for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, og for personer, der er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og kommunen afholder de resterende 25 pct. af udgifterne. For andre personer afholder staten 50 pct. af udgifterne, og kommunen afholder 50 pct.«

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 25

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2012, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Lovens § 8 og § 26, stk. 8-10, træder i kraft den 15. april 2012.

Stk. 3. Lovens § 7, nr. 1, og §§ 13, 14 og 16 træder i kraft den 1. december 2012.

Stk. 4. Lovens §§ 1-3, § 7, nr. 7, og §§ 15, 17 og 24 træder i kraft den 1. marts 2013.

§ 26

Stk. 1. Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 1-5, 9, 13 og 24, og som ved lovens ikrafttræden ikke er afgjort eller afsluttet i kommunen, behandles færdige i Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Hvis borgeren har givet samtykke til kommunen efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på et sagsområde, der efter denne lovs §§ 1-5 og 13 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, kan Udbetaling Danmark behandle sagen uden fornyet samtykke. Hvis borgeren har givet samtykke til det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet efter § 11 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på et sagsområde, der efter denne lovs §§ 1-5 og 13 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, kan Ankestyrelsen behandle sagen uden fornyet samtykke.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter denne lovs §§ 1-5, 9 og 13 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder, kan indbringes for Ankestyrelsen som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 4. Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 1-5, 9 og 13, og som inden lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder er indbragt for det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet, og som ikke ved lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder er afgjort, behandles færdige i Ankestyrelsen som første og eneste administrative klageinstans.

Stk. 5. Afgørelser efter denne lovs §§ 1-5, 9 og 13, som inden lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder er truffet af det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet, kan påklages til Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter de hidtil gældende regler. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 6. Krav, som kommunen måtte have mod borgeren, eller krav, som borgeren måtte have mod en kommune efter lovens §§ 1-5, 9 og 13 ved lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder, overgår til Udbetaling Danmark. Fordringer, for hvilke kommunen har påbegyndt opkrævning af tilbagebetalingskrav, forbliver dog i kommunen, medmindre fordringen opkræves ved modregning eller fradrages i en ydelse, der efter lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder udbetales af Udbetaling Danmark, eller i tilfælde, hvor Udbetaling Danmark træffer en ny afgørelse, som vedrører samme fordring.

Stk. 7. Udbetaling Danmark er ved lovens ikrafttræden for § 3 ny fordringshaver for sikkerhed for de lån i form af gældserklæringer, ejerpantebreve eller skadesløsbreve efter kapitel 7 i lov om individuel boligstøtte, som er oprettet før lovens ikrafttræden.

Stk. 8. På sagsområder, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 4, 5 og 9, videregiver Københavns Kommune senest den 1. august 2012 en elektronisk kopi af alle sager, hvori kommunen i perioden fra den 1. januar 2011 til den 1. marts 2012 har truffet endelig afgørelse. Udbetaling Danmark må alene bruge de pågældende sager i uddannelsesøjemed og kun i perioden fra den 1. august 2012 til den 30. september 2012.

Stk. 9. På sagsområder, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs § 13, videregiver Københavns Kommune senest den 1. oktober 2012 en elektronisk kopi af alle sager, hvori kommunen i perioden fra den 1. januar 2011 til den 1. marts 2012 har truffet endelig afgørelse. Udbetaling Danmark må alene bruge de pågældende sager i uddannelsesøjemed og kun i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. november 2012.

Stk. 10. På sagsområder, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 1-3 og 24, videregiver Københavns Kommune senest den 1. januar 2013 en elektronisk kopi af alle sager, hvori kommunen i perioden fra den 1. januar 2011 til den 1. marts 2012 har truffet endelig afgørelse. Udbetaling Danmark må alene bruge de pågældende sager i uddannelsesøjemed og kun i perioden fra den 1. januar 2013 til den 28. februar 2013.

§ 27

Stk. 1. Efter lovens ikrafttræden påhviler ansvaret for opbevaring af arkivalier og varetagelse af de arkivmæssige hensyn i sager vedrørende Udbetaling Danmarks sagsområde:

1) Kommunalbestyrelsen i afsluttede og passivførte sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter lovens §§ 1-5, 13 og 24 overføres til Udbetaling Danmark, og afsluttede og passivførte sager efter lovens § 9, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse efter lov om en børne- og ungeydelse.

2) Kommunalbestyrelsen i sager, hvor der fortsat sker udbetaling på sagsområder, der efter lovens §§ 1-5, 13 og 24 skal overføres til Udbetaling Danmark, og hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af en ydelse forud for det tidspunkt, hvor sagsområdet overgår til Udbetaling Danmark, og sager efter lovens § 9, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse efter lov om en børne- og ungeydelse, jf. dog nr. 3.

3) Udbetaling Danmark i sager efter lovens §§ 4 og 9, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse for at opfylde internationale forpligtelser, og hvor der fortsat sker udbetaling.

4) Udbetaling Danmark i alle øvrige sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter lovens §§ 1-5, 9, 13 og 24 overføres til Udbetaling Danmark, og som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2.

Stk. 2. Kommunen skal efter anmodning fra Udbetaling Danmark sende en kopi af de ønskede akter fra sager, der efter stk. 1, nr. 1 eller 2, opbevares i kommunen. Kommunen har i forbindelse med anmodninger om kopi af akter fra Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, med henblik på at kunne imødekomme Udbetaling Danmarks anmodning. Kommunen har desuden ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, hvis sagen indeholder oplysninger, der vedrører kommunens sagsområde, og hvis kommunen har et sagligt behov for oplysningerne.

Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætte regler om, at Udbetaling Danmark fra 2015 skal betale et gebyr til kommunen for at varetage opgaven efter stk. 2, 1. pkt., og regler om udfasning af kommunernes arkivforpligtelse over for Udbetaling Danmark fra 2018.

Givet i København, den 11. april 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup