Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fitnessinstruktør
Bilag 2 Frisør
Bilag 3 Kosmetiker
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil

I medfør af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

§ 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområder:

1) Fitness,

2) Hårstyling og personlig stil og

3) Wellness, spa og hudpleje.

§ 2. Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

1) Fitnessinstruktør, jf. bilag 1.

2) Frisør, jf. bilag 2.

3) Kosmetiker, jf. bilag 3.

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte uddannelser er der adgangsbegrænsning til skoleundervisningen for elever uden uddannelsesaftale.

§ 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i § 2 nævnte uddannelser.

§ 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan:

1) medvirke ved kundebetjening, herunder sælge, rådgive og servicere ud fra en grundlæggende forretningsforståelse i forhold til branchen og forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden,

2) anvende viden om branchens historie og udvikling i udførelsen af opgaver,

3) samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces,

4) udføre grundlæggende administrative og økonomiske funktioner i forbindelse med kundeservicering og

5) anvende grundlæggende ergonomiske principper ved udførelsen af opgaver.

Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag:

1) Arbejdsmiljø modul 1,

2) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge og

3) Hygiejne.

Stk. 3. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen.

§ 5. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 191 af 9. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil ophæves.

Stk. 3. Elever, der er begyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 1. maj 2012

P.M.V.
Birgit Gotenborg

/ Helle Kristensen


Bilag 1

Fitnessinstruktør

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til fitnessinstruktør har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Fastlæggelse af fitnesstræningsprogram ud fra en grundlæggende forståelse af træningsformål og anatomi/fysiologi.

2. Instruktion og motivation af kunder i et fitnesscenter.

3. Varetagelse af kundeservice i et fitnesscenter i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsens speciale.

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet: Fitnessinstruktør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 7 til 8 uger, inklusiv den afsluttende praktiske prøve. I undervisningen indgår en uges valgfri specialefag, som kan fravælges af virksomhed og elev i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftale.

2.2. Elever, der har bestået højere handelseksamen, studentereksamen, højere teknisk eksamen, hf-eksamen eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, godskrives grundforløbet og kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet uden at have gennemført grundforløbet.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er, at eleverne kan:

1. forholde sig bevidst til fremme af fysisk form gennem forskellige træningsformer og –principper og tilrettelæggelse af personligt træningsprogram,

2. forholde sig til forebyggelse af fysiske skader ved træning og arbejde,

3. forholde sig til fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter i fremme af sundhed,

4. forholde sig til innovation og personlig og faglig udvikling i læringsprocesser,

5. anvende generelle funktioner i IT-værktøjer med henblik på betjening af et fitnesscenters IT-værktøjer til medlemsservice og – administration og

6. kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk med henblik på basale kundeservicesituationer.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. instruere i brugen af konditions- og styrketræningsudstyr,

2. vejlede ud fra forskellige træningsformål og tilrettelægge et individuelt program for træning baseret på en persons fysiske form og målsætning med udgangspunkt i raske personer, herunder eventuelt idrætsuvante personer og personer med særlige behov,

3. evaluere træning sammen med kunden,

4. varetage vejledning og instruktion etisk og hygiejnisk forsvarligt og korrekt,

5. varetage grundlæggende medlemsservice, herunder reklamationer og klager, samt administration forbundet med virksomhedens målgrupper,

6. udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, kvalitetskrav samt interne procedurer, herunder procedure ved dopingmistanke og

7. udføre opgaver under overholdelse af sikkerhedsforskrifter.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som en del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve, der tager udgangspunkt i en case ud fra en virkelighedsnær arbejdsfunktion i et fitnesscenter. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og prøver i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. På prøvedagen trækker eleven en case og får 30 minutter til forberedelse. I forberedelsestiden må eleven anvende alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Eksaminationen varer 30 minutter inklusiv votering, og i den mundtlige eksamination inddrages det teoretiske grundlag, der indgår i den stillede case.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i hvert af områdefagene og de bundne specialefag i hovedforløbet. Eleven skal desuden have opnået beståkarakter i den afsluttende prøve

6.3. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.3.1. Det faglige udvalg udformer blanket til uddannelsesbeviset.


Bilag 2

Frisør

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til frisør har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Udførelse af alle former for klipning, frisering, permanent og hårfarvning og fremstilling af skitser, der viser almindeligt forekommende klippe- og friseringsteknikker på både damer og herrer.

2. Anvendelse af tekniske, teoretiske og almene færdigheder, der giver forudsætninger for ved efter- og videreuddannelse at udbygge sine kvalifikationer.

3. Forudsætninger til selvstændigt og i samarbejde med andre at løse forskellige brancherelaterede problemstillinger.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsens speciale.

Ved afslutningen af uddannelsen skal eleven have opnået niveau B i Developing Guidelines for the European Hairdressing Social Dialogue Programme, som svarer til den europæiske standard for grundlæggende færdigheder inden for frisørfaget

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet: Frisør, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 4 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 40 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 8 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

2.3. For elever, der har gennemført uddannelsen til kosmetiker, varer uddannelsen op til 3 år, inklusiv et grundforløb, der omfatter de særlige kompetencemål i afsnit 3.1.

2.4. For elever, der har gennemført anden erhvervsuddannelse, varer uddannelsen op til 3 år og 3 måneder, inklusiv et grundforløb, der omfatter de særlige kompetencemål i afsnit 3.1.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er, at eleverne kan:

1. udføre farvning af bryn og vipper, samt korrektion af bryn,

2. udføre hårvask og hovedbundsmassage med tilhørende diagnose,

3. under vejledning udføre klassisk og kommerciel formstyling af herre- og damefrisure, der indeholder alt fra bølger til langthårsopsætning med anvendelse af forskellige metoder og værktøjer,

4. under vejledning udføre og tegne de fire grundlæggende klippeformer og efterfølgende integrere formerne i basale klipninger,

5. under vejledning anvende fagets grundlæggende teori og terminologi til at planlægge, løse, vurdere og præsentere arbejdsopgaverne,

6. under vejledning anvende basale farveteknikker og udføre strukturbehandlinger med grønne og kemiske produkter, med tilhørende diagnose og kartotekskort,

7. ved udførelsen af alle arbejdsopgaverne, vælge og anvende ergonomisk korrekt værktøj og arbejdsstillinger, herunder placere kamme og sakse i korrekte håndstillinger, samt håndtere føntørreren i den rigtige hånd under udførelsen af forskellige frisureretninger, således at uhensigtsmæssige arbejdsstillinger undgås,

8. redegøre for hvorledes man beskytter sig selv og salonmiljøet ved arbejde i frisørfaget med de kemiske og grønne produkter, samt redegøre for hvorledes kunden beskyttes mod de kemiske produkter og dermed undgår allergiske reaktioner,

9. søge den grundlæggende viden i brancherelevante informationskilder, herunder de danske myndigheders bekendtgørelser, EU’s kosmetikdirektiv og ”Den miljøkyndige salon”,

10. under vejledning overholde de hygiejniske principper, der vedrører det personlige, arbejdsredskaberne og arbejdspladsen og

11. anvende viden om formernes funktionalitet, herunder kunne anvende farverne til at udtrykke, understøtte eller korrigere formerne.

3.2. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bestået grundforløbets afsluttende prøve.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. foretage kundebetjening herunder, salg og service,

2. overholde hygiejnekrav i salonen, herunder personlig og arbejdsmæssig hygiejne,

3. anvende de faglige teorier inden for branchen,

4. udføre alle former for kemiske behandlinger,

5. udføre klipning, tilskæring, skægklipning og barbering,

6. udføre dag og aften make-up og manicure,

7. forstå samt anvende pivot point fagterminologi som internationalt fagsprog,

8. anvende innovative kompetencer i brancherelaterede opgaveløsninger,

9. udføre den lovpligtige daglige bogføring ved opstart af egen virksomhed,

10. anvende de grønne produkter med tilhørende teori,

11. foretage påsætning af ekstension/løse hårdele, vejlede om parykker, samt har kendskab til fremstilling af parykker,

12. udføre alle former for avanceret herre og dame frisuredesign, herunder moderne styling,

13. udføre brude- og aftenfrisering,

14. udføre opgaver inden for dame- og herretrend, herunder kemiske colorations- og strukturbehandlinger og

15. forholde sig til branchens nyeste teknologier og trends.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Efter afslutning af den sidste skoleperiode afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. afsnit 6.2.

6.1.1. Svendeprøven består af opgaver inden for de arbejdsområder, der er tilknyttet område- og specialefag. Den samlede svendeprøve kan bestå af både en mundtlig og en praktisk prøve. Sammensætningen fastlægges af det faglige udvalg. Hver svendeprøve indeholder 9 discipliner.

6.1.2. Svendeprøven har en varighed på 16 timer og skal afvikles på 2 dage. Ved svendeprøvens begyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. Det faglige udvalg bestemmer, om disciplinerne til svendeprøven skal udføres på elevens egne modeller eller på lodtrækningsmodeller. Lodtrækningsmodellerne kan være øvelseshoveder.

6.1.3. Svendeprøven er baseret på praktiske øvelser, men kan indeholde krav om, at eleven mundtligt overfor skuemestrene skal redegøre for opgaveløsningen.

6.1.4. Prøvedisciplinerne med tilhørende bedømmelseskriterier offentliggøres elektronisk på www. frisorfaget.dk, senest 4 uger før svendeprøven afholdes.

6.1.5. Det faglige udvalg udpeger 4 skuemestre med lige mange fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Skuemestrene deltager i hele svendeprøvens varighed.

6.1.6. Anmeldelse om svendeprøve til Frisørfagets Fællesudvalg sker på skolens foranledning. De nærmere bestemmelser er beskrevet i uddannelsesordningen.

Beviser

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven i hovedforløbet have opnået mindst beståkarakteren i alle afsluttende standpunkts- og eksamenskarakterer i område- og specialefag. Eleven skal desuden have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.3. Svendeprøven skal være bestået.

6.3.1. Hver skuemester afgiver en karakter for hver disciplin. Eleven har bestået svendeprøven, hvis eleven i hver enkelt disciplin har opnået gældende beståkarakter eller derover. Karakteren beregnes som et gennemsnit af de 4 skuemestres karakterer i den enkelte disciplin.

Gennemsnittet i den enkelte disciplin beregnes med 1 decimal. Der finder ingen afrunding sted ved gennemsnitsberegningerne.

6.3.2. Det faglige udvalg meddeler ved afslutningen af svendeprøven, om eleven er bestået i alle discipliner, og om der er tildelt udmærkelse til eleven.

6.3.3. Elever, der ikke består svendeprøven, har ret til en ny svendeprøve i de discipliner, der ikke er bestået. Hvis eleven er forhindret i at deltage i eller fuldføre svendeprøven på grund af sygdom, har eleven ret til en svendeprøve på et senere tidspunkt. Det faglige udvalg fastsætter tidspunktet for prøven. Eleven kan normalt kun deltage i en svendeprøve 2 gange. Det faglige udvalg kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen frisør. I svendebrevet påføres resultatet af de enkelte discipliner ved svendeprøven.

6.4.1. Det faglige udvalg påtegner svendebrevet, om der er tildelt udmærkelse med én af følgende betegnelser:

Antaget med ros.

Antaget med bronzemedalje.

Antaget med sølvmedalje.

Antaget med guldmedalje.

6.4.2. Det faglige udvalg sender svendebrevet til eleven ved uddannelsesaftalens udløb.

6.5. Elever kan indgive klage til det faglige udvalg over forhold vedrørende svendeprøven, hvis klagen er begrundet i forhold tilsvarende reglerne om klager over prøver i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Det faglige udvalg træffer afgørelse, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve, eller om klagen ikke kan tages til følge. Klager over svendeprøven skal indgives til det faglige udvalg senest 2 uger efter, resultatet for svendeprøven er meddelt eleven.


Bilag 3

Kosmetiker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til kosmetiker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Udførelse af alle former for hud- og skønhedspleje, ansigtsmassage, dag og aften make-up, camouflageteknik, manicure med massage, kosmetisk krops- og fodbehandling, depilering, indpakninger, saunagus, kar/bruse-bade systemer.

2. Anvendelse af viden om anatomi og fysiologi, dermatologi, kemi, ernæring, præparatlære, mikrobiologi, plastikkirurgi, epilering, laser/IPL, hudanalyse og apparatlære i forbindelse med udførelsen af behandlingerne.

3. Anvendelse af tekniske, teoretiske og almene færdigheder, der giver forudsætninger for ved efter- og videreuddannelse at udbygge sine kvalifikationer.

4. Forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at løse forskellige brancherelaterede problemstillinger.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin.

1.3. Uddannelsen indeholder trinnet: kosmetikerassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1. Hud- og skønhedsplejer.

2. Spa- og wellnessbehandler.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, kosmetikerassistent, varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 9 uger. Uddannelsens trin 2 varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 19 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet kan gennemføres som en samlet skoleperiode for elever på trin 1. For elever på trin 2 opdeles skoleundervisningen i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode.

2.3. For elever, der har gennemført uddannelsen til frisør, varer uddannelsen til kosmetiker op til 2 år, inklusiv et grundforløb, der omfatter de særlige kompetencemål i afsnit 3.1.

2.4. For elever, der har gennemført anden erhvervsuddannelse, varer uddannelsen til kosmetiker op til 2 år og 3 måneder, inklusiv et grundforløb, der omfatter de særlige kompetencemål i afsnit 3.1.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, er, at eleverne kan:

1. under vejledning udføre kosmetisk ansigtsbehandling med ansigtsmassage inklusiv décolleté, i de 5 massageprincipper,

2. under vejledning udføre etisk korrekt kropspeeling på herrer og damer inklusiv opredning af arbejdsplads og afdækning af kroppen under udførelsen,

3. udføre farvning af bryn og vipper, samt korrektion af bryn, med brug af morfologi,

4. udføre alle former for dag, aften og brille make up med farveforståelse i kontrast- og komplimentær-farver (kold og varm),

5. redegøre for den rigtige brug af dampbade/sauna, finsk sauna, hamam og kolde/varme bade,

6. rengøre poolområdet og karbad forsvarligt, herunder tage vandprøver og indrapportere disse, for at sikre en forsvarlig hygiejne,

7. på baggrund af viden om andre landes historiske spa-kulturer indgå i den danske spa-kultur. Herunder kunne danne helhedsoplevelser for kunderne i spa-miljøet med baggrund i viden om mental og fysisk aktivitet, ernæring samt vandets betydning for velvære,

8. anvende viden om formernes funktionalitet, herunder anvende farverne til at udtrykke, understøtte eller korrigere formerne,

9. anvende den grundlæggende teori inden for fagets fagspecifikke kompetencemål til at planlægge, løse, vurdere og præsentere arbejdsopgaverne,

10. redegøre for, hvorledes man beskytter sig ved arbejde i kosmetikerfaget, herunder farvning af bryn og vipper, frugtsyre peeling, enzym peeling, lakfjerner og lak samt redegøre for hvorledes kunden beskyttes mod kemiske produkter og dermed undgår allergiske reaktioner,

11. søge den grundlæggende viden i brancherelevante informationskilder, herunder de danske myndigheders bekendtgørelser og EU's kosmetikdirektiv og

12. under vejledning overholde de hygiejniske principper, der vedrører det personlige, arbejdsredskaberne og arbejdspladsen.

3.2. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har bestået grundforløbets afsluttende prøve.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.-4.5., er, at eleverne kan:

1. foretage kundebetjening, herunder salg og service,

2. overholde hygiejnekrav i behandlingsområderne, herunder personlig og arbejdsmæssig hygiejne,

3. anvende de faglige teorier inden for branchen,

4. udføre depilering,

5. udføre pedicure og manicure,

6. undlade behandlinger ud fra faglig viden om kontradiktioner,

7. undlade behandlinger ud fra faglig viden om dermatologien,

8. orientere om lovgivning om kosmetiske behandlinger fra Sundhedsstyrelsen,

9. orientere om epilering, laser/IPL og plastikkirurgi,

10. resultatorienteret anvende syre-/basebaserede produkter i behandlinger,

11. rådgive og vejlede kunderne om konsekvenserne af forskellig livsstilsrelateret ernæring,

12. medtænke innovation i brancherelaterede opgaveløsninger,

13. udføre den lovpligtige daglige håndtering af kassekladde ved opstart af egen virksomhed,

14. udføre kropsbehandlinger med apparatur for udrensende og drænerende virkninger,

15. udføre komplicerede ansigtsbehandlinger med apparaturer og behandlingsteknikker, herunder kurforløb for rynkebehandlinger, pigmenteringsbehandlinger og acne,

16. udføre makeup med mineralske produkter,

17. udføre gallamakeup, brudemakeup med traditionelle makeupprodukter,

18. udføre typebestemt makeup med brug af farveteori og morfologi,

19. udføre farvning af bryn og vipper med brug af morfologi,

20. orientere om og har kendskab til camouflagemakeupteknik,

21. udføre dybdegående kropsmassage,

22. udføre komplicerede kropsbehandlinger med lymfedrænage, slankebehandlinger og vævsforfinende resultater,

23. udføre kropsbehandlinger med apparatur og behandlingsteknikker, herunder kurforløb,

24. udføre helhedsoplevelser for kunden, hvori kost, motion, vand og kosmetiske behandlinger indgår, og

25. forholde sig til branchens nyeste teknologier og trends.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-6 og 25 gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7-14 gælder for alle specialer i uddannelsens trin 2.

4.4. Kompetencemålende i afsnit 4.1., nr. 15-20 gælder for uddannelsens speciale hud- og skønhedsplejer.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 21-24 gælder for uddannelsens speciale spa- og wellnessbehandler.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens trin 1 til kosmetikerassistent afsluttes med en prøve. Prøven aflægges kun af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i trin 1 til kosmetikerassistent afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Prøven indeholder én opgave med udgangspunkt i det valgte specialefag og opgaver inden for de arbejdsområder, der knytter sig til område- og specialefag inden for trin 1. Den samlede prøve består af både en mundtlig og en praktisk prøve. Sammensætningen samt antallet af discipliner fastlægges af uddannelsesinstitutionen efter samråd med det faglige udvalg.

6.2.2. Prøven har en varighed på 5 timer og skal afvikles på 1 dag. Ved prøvens begyndelse skal censorerne og eksaminator konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. Den ansvarlige skole bestemmer, om disciplinerne til prøven skal udføres på elevens egne modeller eller på lodtrækningsmodeller.

6.2.3. Prøven er baseret på praktiske øvelser samt krav om, at eleven mundtligt over for censorerne og eksaminator skal redegøre for opgaveløsningen.

6.2.4. Skolen meddeler eleverne prøvedisciplinerne med tilhørende bedømmelseskriterier senest 4 uger før prøvens afvikling.

6.3. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. afsnit 6.4.

6.3.1. Svendeprøven består af opgaver inden for de arbejdsområder, der er tilknyttet område- og specialefag. Den samlede svendeprøve består af både en mundtlig og en praktisk prøve. Sammensætning samt antallet af discipliner fastlægges af det faglige udvalg. Hver svendeprøve indeholder én opgave med udgangspunkt i valgt specialefag og 2 enkelte discipliner.

6.3.2. Svendeprøven har en varighed på 8 timer og skal afvikles på én dag. Ved svendeprøvens begyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. Det faglige udvalg bestemmer, om disciplinerne til svendeprøven skal udføres på elevens egne modeller eller på lodtrækningsmodeller.

6.3.3. Eleven skal udføre praktiske øvelser, hvor prøvedisciplinerne bedømmes ud fra kosmetikerfagets bedømmelsesplan som indeholder krav om, at eleven mundtligt over for skuemestrene skal redegøre for opgaveløsningen.

6.3.4. Prøvedisciplinerne med tilhørende bedømmelseskriterier offentliggøres elektronisk på www. kosmetikerfaget.dk, senest 4 uger før svendeprøvens afvikling.

6.3.5. Det faglige udvalg udpeger skuemestre med lige mange fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Skuemestrene deltager i hele svendeprøven.

6.3.6. Anmeldelse om svendeprøve til det faglige udvalg sker på skolens foranledning. De nærmere bestemmelser er beskrevet i uddannelsesordningen.

Beviser

6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven i hovedforløbet have opnået mindst beståkarakteren i alle afsluttende standpunkts- og eksamenskarakterer i område- og specialefag. Eleven skal desuden have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.4.1. For elever, der afslutter med trin 1 til wellnessassistent, skal prøven i afsnit 6.2. være bestået.

6.4.2. Elever, der ikke består den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2., eller som er forhindret i at gennemføre prøven på grund af sygdom, skal op til ny prøve i alle discipliner.

6.5. For elever, der afslutter med trin 2 til kosmetiker, skal svendeprøven i afsnit 6.3. være bestået.

6.5.1. Hver skuemester afgiver én karakter for hver disciplin. Eleven har bestået svendeprøven, hvis gennemsnittet af alle afgivne karakterer er mindst beståkarakteren eller derover. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Der finder ingen afrunding sted ved gennemsnitsberegningen.

6.5.2. Elever, der ikke består svendeprøven, jf. afsnit 6.3., eller som er forhindret i at deltage i eller fuldføre svendeprøven på grund af sygdom, har ret til ny svendeprøve i alle discipliner på et senere tidspunkt. Det faglige udvalg fastsætter tidspunktet for prøven. Eleven kan normalt kun deltage i en svendeprøve 2 gange. Det faglige udvalg kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra.

6.6. Ved afslutning med trin 1, udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen wellnessassistent.

6.6.1. Det faglige udvalg, udformer blanket til uddannelsesbeviset.

6.6.2. Ved uddannelsens afslutning med trin 2, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven, som dokumentation for at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen kosmetiker.

6.6.3. For elever, der afslutter med trin 1, wellnessassistent, påføres resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2. For elever der afslutter med trin 2, kosmetiker, påføres specialeprofil, samt resultatet af svendeprøven, jf. afsnit 6.3.

6.7. For elever, der afslutter uddannelsens trin 1, anføres betegnelsen: ”Bestået”.

6.7.1. For elever, der afslutter uddannelsens trin 2, kan det faglige udvalg påtegne svendebrevet om tildelt udmærkelse med én af følgende betegnelser:

Antaget med ros.

Antaget med bronzemedalje.

Antaget med sølvmedalje.

Antaget med guldmedalje.

6.7.2. Det faglige udvalg meddeler eleven resultatet af svendeprøven jf. afsnit 6.3.

6.7.3. Ved den afsluttende prøve i trin 1, jf. afsnit 6.2., anvendes bedømmelsen: ”Bestået/ Ikke bestået”.

6.8. Elever kan indgive klage til det faglige udvalg over forhold vedrørende svendeprøven, hvis klagen er begrundet i forhold tilsvarende reglerne om klager over prøver i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Det faglige udvalg træffer afgørelse, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve, eller om klagen ikke kan tages til følge. Klager over svendeprøven skal indgives til det faglige udvalg senest 2 uger efter, at karakteren for svendeprøven er meddelt eleven.