Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

(Adgang til at øge antallet af suppleanter i Arbejdsretten)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »31 suppleanter« til: »31-41 suppleanter«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »6 suppleanter« til: »6-8 suppleanter«.

3. I § 3, stk. 1, nr. 2, ændres »4 suppleanter« til: »4-6 suppleanter«.

4. I § 3, stk. 1, nr. 3, ændres »4 suppleanter« til: »4-6 suppleanter«.

5. I § 3, stk. 1, nr. 4, ændres »10 suppleanter« til: »10-12 suppleanter«.

6. I § 3, stk. 1, nr. 5, ændres »7 suppleanter« til: »7-9 suppleanter«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2012.

Stk. 2. Suppleanter, der i medfør af denne lov beskikkes med virkning fra et tidligere tidspunkt end den 31. december 2012, beskikkes indtil den 31. december 2012.

Givet på Amalienborg, den 17. april 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen