Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32006L0105
 
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Anmeldelsespligt og VVM-tilladelse
Kapitel 3 VVM-pligt
Kapitel 4 Grænseoverskridende miljøpåvirkning fra havbrug
Kapitel 5 Straf
Kapitel 6 Ikrafttrædelse og overgangsregler
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten1)

I medfør af § 24 a, stk. 1-5, § 48, stk. 1-2, § 57 a, nr. 1-2, og § 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 423 af 10. maj 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på et havbrugsprojekt, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved havbrugsprojekter forstås i denne bekendtgørelse projekter vedrørende etablering, udvidelse eller ændring af opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder.

Stk. 3. Ved offentliggørelse forstås i denne bekendtgørelse annoncering i stedlige blade, som dækker det geografiske område, samt annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside. Den offentlige bekendtgørelse skal indeholde en angivelse af, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger, herunder om, at Miljøstyrelsen efter anmodning udleverer udskrift af de dokumenter, der indgår i Miljøstyrelsens behandling af sagen.

Kapitel 2

Anmeldelsespligt og VVM-tilladelse

§ 2. Før etablering, udvidelse eller ændring af et havbrug, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, skal den ansvarlige for havbrugsprojektet indgive en skriftlig anmeldelse til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan kræve, at den ansvarlige for et havbrugsprojekt anvender et særligt skema.

§ 3. På baggrund af anmeldelsen træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, hvorvidt havbrugsprojektet må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt. Miljøstyrelsen vurderer tillige, om havbrugsprojektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat.

Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 om, hvorvidt et havbrugsprojekt er VVM-pligtigt, skal der i alle tilfælde tages hensyn til kriterierne i bilag 2.

§ 4. Et anmeldt havbrugsprojekt må ikke påbegyndes, før Miljøstyrelsen skriftligt

1) har meddelt den ansvarlige for havbrugsprojektet, at projektet ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, jf. § 3, stk. 1, eller

2) har meddelt VVM-tilladelse til at påbegynde havbrugsprojektet efter en vurdering af projektets virkninger på miljøet, jf. § 6, stk. 5.

Stk. 2. Samtidig med, at Miljøstyrelsen meddeler den ansvarlige for havbrugsprojektet, at projektet ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er VVM-pligtigt, offentliggør Miljøstyrelsen afgørelsen, jf. § 3, stk. 1, og anmeldelsen, jf. § 2.

Kapitel 3

VVM-pligt

§ 5. I sager, hvor Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at anlægget er VVM-pligtigt, skal den ansvarlige for havbrugsprojektet, hvis projektet fortsat ønskes gennemført, indsende en ansøgning om en VVM-tilladelse. Ansøgningen vedlægges en VVM-rapport.

Stk. 2. Den ansvarlige for havbrugsprojektet kan, inden ansøgning om VVM-tilladelsen indgives, anmode Miljøstyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-rapporten. Udtalelsen afgives, efter at Miljøstyrelsen har rådført sig med ansøger og relevante myndigheder. Det afgivne svar er ikke til hinder for, at Miljøstyrelsen senere kan kræve yderligere oplysninger af ansøger.

Stk. 3. Myndigheden stiller relevante oplysninger, som den er i besiddelse af, til rådighed for den ansvarlige for havbrugsprojektet, jf. lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 4. Ansøger skal for egen regning udarbejde en VVM-rapport. VVM-rapporten skal indeholde en beskrivelse af miljøets tilstand forud for iværksættelsen af havbrugsprojektet og den sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres. Desuden skal VVM-rapporten indeholde en afgrænsning, beskrivelse og evaluering af de sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet af havbrugsprojektet under hensyn til projektets mål og geografiske anvendelsesområde.

Stk. 5. VVM-rapporten skal forholde sig til havbrugsprojektets direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

1) Mennesker, fauna og flora.

2) Havbund, vand, luft, klima.

3) Materielle goder og kulturarv.

4) Samspillet mellem disse faktorer.

Stk. 6. VVM-rapporten skal som minimum indeholde:

1) En beskrivelse af projektet med oplysninger om placering, art og dimensioner.

2) En beskrivelse af påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger.

3) De data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige virkninger, projektet vil kunne få for de nævnte faktorer i stk. 5.

4) En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til indvirkningen på miljøet.

5) Et ikke-teknisk resumé af de i de foregående led omhandlede oplysninger.

Stk. 7. Miljøstyrelsen kan ud over de nævnte oplysninger i stk. 6 kræve oplysninger, som angivet i bilag 3, når

1) oplysningerne er relevante i tilladelsesproceduren, og for så vidt angår de særlige karakteristika, der gør sig gældende for et havbrug og for det miljø, som måtte blive berørt, og

2) Miljøstyrelsen finder, at det i betragtning af den nuværende viden og kendte vurderingsmetoder med rimelighed kan forlanges, at den ansvarlige for havbrugsprojektet indsamler disse oplysninger.

§ 6. Den ansvarlige for havbrugsprojektet sender et udkast til VVM-rapport til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsen sender udkastet til VVM-rapport i høring hos berørte kommunalbestyrelser, Energistyrelsen, Kulturarvstyrelsen, Kystdirektoratet, NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Forsvarsministeriet, og sender myndighedernes samlede kommentarer tilbage til den ansvarlige for havbrugsprojektet.

Stk. 3. Den ansvarlige for havbrugsprojektet færdiggør VVM-rapporten og fremsender denne i endelig form til Miljøstyrelsen, som herefter offentliggør anmeldelsen og VVM-rapporten samtidigt med udkast til miljøgodkendelse og VVM-tilladelse. Miljøstyrelsen fastsætter en frist på minimum 8 uger til at afgive bemærkninger.

Stk. 4. Miljøstyrelsen udarbejder et høringsnotat, der indeholder Miljøstyrelsens gennemgang, vurdering og hensyntagen til indkomne høringssvar.

Stk. 5. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om at meddele eller afslå VVM-tilladelsen til havbrugsprojektet.

§ 7. Miljøstyrelsen meddeler den ansvarlige for havbrugsprojektet afgørelsen efter § 6, stk. 5, jf. § 49, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet og foretager samtidig hermed offentliggørelse.

Stk. 2. Offentliggørelsen skal indeholde de vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder information om proceduren for offentlig deltagelse, og om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

Stk. 3. Miljøstyrelsen orienterer de myndigheder, der er nævnt i 6, stk. 2.

Kapitel 4

Grænseoverskridende miljøpåvirkning fra havbrug

§ 8. Konstaterer Miljøstyrelsen, at et havbrugsprojekt vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat, eller anmoder en stat, der vil kunne blive berørt i væsentlig grad, herom, fremsender Miljøstyrelsen hurtigst muligt anmeldelsen og udkastet til miljørapport til Naturstyrelsen med henblik på, at Naturstyrelsen sender materialet i høring hos berørte medlemsstater. Naturstyrelsen fastsætter en rimelig frist for de pågældende stater til at afgive bemærkninger til udkastet til VVM-rapport og til at angive, om staten ønsker at deltage i den videre høringsproces.

Stk. 2. Hvis en stat efter stk. 1 angiver at ville deltage i høringsprocessen, sender Naturstyrelsen samtidig med offentliggørelsen det offentliggjorte materiale efter § 6, stk. 3, og § 7, stk. 2, til den pågældende stat.

Kapitel 5

Straf

§ 9. Med bøde straffes den, der

1) undlader at indgive skriftlig anmeldelse til Miljøstyrelsen, jf. § 2,

2) i strid med § 4, stk. 1, nr. 1, påbegynder et havbrugsprojekt, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 3, eller

3) i strid med § 4, stk. 1, nr. 2, påbegynder et havbrugsprojekt, før Miljøstyrelsen har meddelt VVM-tilladelse til at påbegynde projektet efter § 6, stk. 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse og overgangsregler

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2012.

Stk. 2. Verserende VVM-sager om havbrugsprojekter, der er omfattet af anvendelsesområdet, jf. § 1, færdigbehandles efter denne bekendtgørelses regler.

Miljøministeriet, den 25. april 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling


Bilag 1

Oplysninger, der skal være indeholdt i en anmeldelse af et havbrugsprojekt, jf. § 2

1. Havbrugets karakteristika og dimensioner

Fiskearter, der påtænkes opdrættet

Anlæggets dimensioner

Kumulation af med andre projekter

Anvendelse af foder, medicin og hjælpestoffer

Anvendelsen af udstyr, renseteknologier m.v.

Forurening og gener

Risikoen for uheld

2. Beliggenhed

Anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater i bredde/længde (WGS-84 datum), og indtegnet i søkort over området

Afstand til kyster, vanddybden og det hydrauliske grundlag

Vadehavsområder

Habitatområder, f.eks. rev

Vigtige lokaliteter, vurderet ud en fra historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synsvinkel

3. Potentielle miljøpåvirkninger

Påvirkningernes omfang

Påvirkningens grænseoverskridende karakter

Påvirkningsgrad og kompleksitet

Varighed, hyppighed og reversibilitet


Bilag 2

Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et havbrugsprojekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3

1. Projekters karakteristika

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:

Anlæggets dimensioner

Kumulation af med andre projekter

Anvendelse af foder, medicin og hjælpestoffer

Anvendelsen af udstyr, renseteknologier m.v.

Forurening og gener

Risikoen for uheld, under hensyn

2. Projekters placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

Nuværende arealanvendelse

Projektets afstand til sejlruter

Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området. Vigtige biologiske lokaliteter, f.eks. rev, og det hydrauliske grundlag.

Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

Kystområder

Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; særligt beskyttede områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 79/409/EØF 45, om beskyttelse af vilde fugle

Områder, hvor de i fællesskabslovgivningen fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet

Vigtige lokaliteter set ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

Påvirkningens omfang (geografisk område og antallet af personer, der berøres)

Påvirkningens grænseoverskridende karakter

Påvirkningsgrad og -kompleksitet

Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet


Bilag 3

Oplysninger, som den ansvarlige for havbrugsprojektet efter krav fra Miljøstyrelsen skal supplere miljørapporten med, jf. § 5, stk.7.

1. Beskrivelse af projektet, herunder navnlig:

En beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika samt arealanvendelsesbehovet

under bygnings- og driftsfaserne.

En beskrivelse af de væsentligste karakteristika for produktionsprocesserne.

f.eks. type og mængde af de anvendte materialer,

Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner, (vand, luft- og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling, osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.

2. En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til virkningerne på miljøet.

3. En beskrivelse af det miljø, som i væsentlig grad kan blive berørt af det foreslåede projekt, herunder navnlig:

Befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft.

Klimatiske forhold, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske, kulturarv, landskab.

Den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer.

4. En beskrivelse af, hvilke virkninger på miljøet det foreslåede projekt vil kunne få som følge af:

Tilstedeværelsen af projektet som helhed.

Anvendelsen af naturlige ressourcer.

Missionen af forurenende stoffer, opståelsen af gener og bortskaffelsen, af affald.

Bygherrens angivelse af, hvilke metoder, der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet.

5. En beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere betydelige skadelige virkninger på miljøet.

6. Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af ovennævnte punkter fremsendte oplysninger.

7. En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som bygherren er kommet ud for i forbindelse med indsamling af de fornødne oplysninger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368.